zhp.pl

Start Kolejny nabór instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP: Podejmij służbę!

Kolejny nabór instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP: Podejmij służbę!

Główna Kwatera ZHP ogłasza kolejny nabór instruktorów do wydziałów i zespołów, które w tej kadencji władz naczelnych pracować będą na szczeblu krajowym. Poszukujemy instruktorek i instruktorów, którzy swoją pracą chcą wesprzeć istniejące bądź dopiero powstające zespoły.

Poniżej prezentujemy opisy zespołów, do których nabór ogłaszamy w pierwszej kolejności. Na Wasze zgłoszenia, poparte opinią komendanta chorągwi czekamy do 31 marca br.

W kolejnych tygodniach marca ogłosimy nabór m.in. do Wydziału Zagranicznego, Wydziału ds. Strategii ZHP, Wydziału Wsparcia Wydarzeń.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu do e-zhp (Office365) na komputerach i tabletach.

FORMULARZ NABOROWY
Wydział Inspiracji i Poradnictwa (WIP)Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego (WWDiR))COPYWRITER w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)PR MANAGER w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)SPECJALISTA DS. E-MARKETINGU w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (GRAFIK) w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (FOTO) w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (VIDEO) w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)REDAKTORKA/REDAKTOR NACZELNY KWARTALNIKA „Z PERSPEKTYWY” w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)

Wydział Inspiracji i Poradnictwa (WIP)

Wydział Inspiracji i Poradnictwa będzie kontynuował swoją działalność głównie na polu poradnictwa (np. tematyczne konferencje i warsztaty, nowe poradniki metodyczne, materiały kształceniowe dla zespołów kadry kształcącej), tworzenia pojedynczych materiałów dydaktycznych (np. gry stolikowe czy scenariusze gier terenowych) oraz upowszechniania skautowej oferty programowej. W roku 2018 WIP dodatkowo będzie brał udział we wdrażaniu Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 3 z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Docelowo WIP będzie także uczestniczył w realizacji uchwalanych przez Radę Naczelną Planów Taktycznych we wszystkich trzech obszarach.

Kierowniczką wydziału będzie hm. Agata Erhardt-Wojciechowska (Chorągiew Stołeczna). Wydział działał bedzie w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlegał Zastępczyni Naczelniczki  ZHP ds. Wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Wydziału Inspiracji i Poradnictwa.

Warunki wstępne: 

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.

Kompetencje:

 • Wsparcie metodyczne – poziom zaawansowany: Zna, rozumie i potrafi stosować metodę harcerską oraz przynajmniej jedną wybraną metodykę. Zna i rozumie wszystkie metodyki. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne.
 • Propozycje programowe – poziom mistrzowski: Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. Zna i umie korzystać z prawa autorskiego.
 • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Kompetencje dodatkowe:

 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.
 • Korekta tekstów: Zna biegle zasady języka polskiego. Potrafi współpracować z autorami. Zna i potrafi korzystać z praw autorskich.
 • Tłumaczenie tekstów: Zna biegle w piśmie przynajmniej jeden z wymienionych języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, angielski.
 • Obsługa platform oraz stron www: Zna biegle język PHP i HTML. Zna biegle platformę WordPress.
 • Graficzna obróbka tekstu: Zna podstawowe programy graficzne i posiada własny komputer z tym oprogramowaniem. Zna katalog identyfikacji wizualnej ZHP. Zna biegle i posiada program do łamania i składania tekstu.

Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego (WWDiR)

Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego, będzie miał na celu przede wszystkim wspieranie realizacji wychowania duchowego i religijnego w jednostkach harcerskich. W związku z wskazaniami Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 10 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wychowania duchowego Wydział będzie opracowywać materiały programowe oraz kształceniowe zwiększające świadomość istoty wychowania duchowego. WWDiR będzie wspierał pracę Rady Duszpasterskiej, Rady Akademickich Kręgów Kleryckich, kapelanów i duszpasterzy, duszpasterstw harcerek i harcerzy oraz zespołów wychowania duchowego i religijnego na poziomie hufca i chorągwi. Wydział również będzie utrzymywał stały kontakt z władzami kościołów i związków wyznaniowych oraz z Międzynarodową Katolicką Konferencją Skautingu, Międzynarodową Katolicką Konferencją Skautingu Żeńskiego i Międzynarodowym Porozumieniem Skautów Prawosławnych. W razie potrzeby WWDiR będzie brał także udział w realizacji Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 9 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie roli religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym.

W chwili obecnej pełniącym obowiązki kierownika wydziału będzie hm. ks. Mateusz Kubiak (Chorągiew Wielkopolska). Wydział działać będzie w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlegał Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego.

Warunki wstępne: 

  • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.

Kompetencje:

 • Wsparcie metodyczne – poziom zaawansowany: Zna, rozumie i potrafi stosować metodę harcerską oraz przynajmniej jedną wybraną metodykę. Zna i rozumie wszystkie metodyki. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne
 • Propozycje programowe – poziom mistrzowski: Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. Zna i umie korzystać z prawa autorskiego.
 • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Kompetencje dodatkowe:

 • Pasjonuje się kulturą, psychologią, filozofią, etyką lub religią.
 • Posiada doświadczenie animowania kultury lub wspólnotą religijną.
 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny

 

COPYWRITER w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)

Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa. Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, kwartalnik dla drużynowych „Z perspektywy’ – za pomocą redakcji „Z perspektywy”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360.

Kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji będzie hm. Martyna Kowacka (Chorągiew Śląska ZHP).

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osobę funkcję członkini/członka Wydziału Komunikacji i Promocji.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień przewodniczki/przewodnika.
 • Jest studentem lub absolwentem kierunków powiązanych z poprawnym użytkowaniem języka polskiego (np. filologia polska, dziennikarstwo).

Kompetencje:

 • Ma lekkie pióro oraz bardzo dobrą znajomość zasad pisowni języka polskiego.
 • Posiada bardzo dobry warsztat pisarski.
 • Potrafi myśleć strategicznie i koncepcyjnie.
 • Umie redagować treści, tytuły oraz hasła reklamowe.

Kompetencje dodatkowe:

 • Umiejętność obsługi WordPressa.
 • Umiejętność tworzenia contentu dopasowanego do różnych platform społecznościowych.
 • Znajomość SEO.

PR MANAGER w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)

Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa. Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, kwartalnik dla drużynowych „Z perspektywy’ – za pomocą redakcji „Z perspektywy”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360.

Kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji będzie hm. Martyna Kowacka (Chorągiew Śląska ZHP).

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osobę funkcję członkini/członka Wydziału Komunikacji i Promocji.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień przewodniczki/przewodnika.
 • Jest studentem lub absolwentem studiów wyższych z zakresu komunikacji/PR lub pokrewnych.

Kompetencje wymagane:

 • Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania komunikacją w kanałach social media,
 • Ma lekkie pióro oraz dobrą znajomość zasad pisowni języka polskiego.
 • Ma łatwość nawiązywania relacji,
 • Cechuje się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi i prezentacyjnymi.

Kompetencje dodatkowe:

 • Zainteresowanie technologią i nowymi mediami,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Terminowość, skrupulatność i dobra organizacja pracy.

SPECJALISTA DS. E-MARKETINGU w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)

Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa. Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, kwartalnik dla drużynowych „Z perspektywy’ – za pomocą redakcji „Z perspektywy”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360.

Kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji będzie hm. Martyna Kowacka (Chorągiew Śląska ZHP).

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osobę funkcję członkini/członka Wydziału Komunikacji i Promocji.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień przewodniczki/przewodnika.
 • Jest studentem lub absolwentem kierunków związanych z marketingiem, biznesem, nowymi technologiami lub psychologią.

Kompetencje:

 • Posiada wiedzę z zakresu pozycjonowania stron www i seo,
 • Posiada wiedzę z zakresu reklamy Google AdWords,
 • Posiada wiedzę z zakresu remarketingu,
 • Posiada wiedzę z zakresu video marketingu,
 • Posiada wiedzę z zakresu e-mail marketingu i automatyzacji,
 • Posiada wiedzę z zakresu content marketingu,
 • Posiada wiedzę z zakresu social mediów (Facebook i Instagram, Snapchat czy Google+),
 • Posiada wiedzę z zakresu optymalizacji kampanii internetowych,
 • Posiada wiedzę z zakresu współpracy z influencerami,
 • Znajomość analizy konwersji i skuteczności działań internetowych,
 • Rozumienie grupy docelowej oraz znajomość budowy i zwiększenia dopasowania działań do grupy docelowej.

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (GRAFIK) w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)

Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa. Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, kwartalnik dla drużynowych „Z perspektywy’ – za pomocą redakcji „Z perspektywy”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360.

Kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji będzie hm. Martyna Kowacka (Chorągiew Śląska ZHP).

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osobę funkcję członkini/członka Wydziału Komunikacji i Promocji.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień przewodniczki/przewodnika.
 • Jest studentem lub absolwentem kierunków związanych ze sztuką, designem, projektowaniem graficznym lub udokumentowane przeszkolenie w takim kierunku;
 • Portfolio dotychczasowych projektów realizowanych dla organizacji i poza nią (jeśli były).

Kompetencje:

 • Biegła znajomość Identyfikacji Wizualnej ZHP,
 • Biegła znajomość programów do grafiki komputerowej,
 • Znajomość trendów w designie,
 • Rozumienie specyfiki projektowania dla potrzeb internetu i druku oraz dla tworzenia graficznych motywów przewodnich (KV),
 • Poczucie estetyki, dbałość o szczegóły, kreatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,

Kompetencje dodatkowe:

 • Wcześniejsza praca jako projektant,
 • Doświadczenie w pracy z brandingiem i dbaniem o spójność przekazu.

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (FOTO) w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)

Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa. Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, kwartalnik dla drużynowych „Z perspektywy’ – za pomocą redakcji „Z perspektywy”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360.

Kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji będzie hm. Martyna Kowacka (Chorągiew Śląska ZHP).

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osobę funkcję członkini/członka Wydziału Komunikacji i Promocji.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień przewodniczki/przewodnika.
 • Jest studentem lub absolwentem kierunków związanych z fotografią lub interesuje się tym tematów, posiada szerokie portfolio;
 • Posiada wiedzę z zakresu social mediów (szczególnie facebook i instagram);
 • Portfolio.

Kompetencje:

 • Biegła znajomość programów do obróbki zdjęć,
 • Biegła znajomość Identyfikacji Wizualnej ZHP,
 • Poczucie estetyki, dbałość o szczegóły, kreatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (VIDEO) w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)

Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa. Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, kwartalnik dla drużynowych „Z perspektywy’ – za pomocą redakcji „Z perspektywy”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360.

Kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji będzie hm. Martyna Kowacka (Chorągiew Śląska ZHP).

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osobę funkcję członkini/członka Wydziału Komunikacji i Promocji.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień przewodniczki/przewodnika.
 • Jest studentem lub absolwentem kierunków związanych z vido lub interesuje się tym tematów;
 • Posiada wiedzę z zakresu social mediów (szczególnie facebook i instagram);
 • Portfolio.

Kompetencje:

 • Biegła znajomość programów do montażu video,
 • Biegła znajomość Identyfikacji Wizualnej ZHP,
 • Poczucie estetyki, dbałość o szczegóły, kreatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole

REDAKTORKA/REDAKTOR NACZELNA/Y KWARTALNIKA „Z PERSPEKTYWY” w Wydziale Komunikacji i Promocji (WKiP)

Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa. Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, kwartalnik dla drużynowych „Z perspektywy’ – za pomocą redakcji „Z perspektywy”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360.

Kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji będzie hm. Martyna Kowacka (Chorągiew Śląska ZHP).

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osobę funkcję członkini/członka Wydziału Komunikacji i Promocji.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień przewodniczki/przewodnika.
 • Jest studentem lub absolwentem kierunków związanych z dziennikarstwem lub wykazuje zainteresowanie takimi tematami.

Kompetencje:

 • Potrafi dobrze planować i zarządzać czasem,
 • Potrafi myśleć strategicznie i koncepcyjnie.
 • Śledzi bieżące zmiany i wydarzenia w organizacji,
 • Lekkie pióro,
 • Umiejętność pisania i przeprowadzania wywiadów,
 • Terminowość i obowiązkowość,
 • Umiejętność pracy w zespole i kierowania nim.

Kompetencje dodatkowe:

 • Doświadczenie redaktorskie.
FORMULARZ NABOROWY

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się