zhp.pl

Start Kolejny nabór instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP: Podejmij służbę!

Kolejny nabór instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP: Podejmij służbę!

Główna Kwatera ZHP ogłasza kolejny nabór instruktorów do wydziałów i zespołów, które w tej kadencji władz naczelnych pracować będą na szczeblu krajowym. Poszukujemy instruktorek i instruktorów, którzy swoją pracą chcą wesprzeć istniejące bądź dopiero powstające zespoły.

Poniżej prezentujemy opisy zespołów, do których prowadzony jest teraz nabór. Na Wasze zgłoszenia do Wydziału Zagranicznego, poparte opinią komendanta chorągwi czekamy do 25 kwietnia br.

W kolejnych tygodniach kwietna ogłosimy nabór m.in. do Wydziału ds. Strategii ZHP, Wydziału Wsparcia Wydarzeń.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu do e-zhp (Office365) na komputerach i tabletach.

FORMULARZ NABOROWY
Wydział Zagraniczny (WZA)

Wydział Zagraniczny (WZA)

Wydział Zagraniczny będzie kontynuował swoją działalność w zakresie realizowania polityki zagranicznej, współpracy z innymi organizacjami skautowymi, instytucjami i podmiotami zajmującymi się sprawami międzynarodowymi oraz sprawami Polonii i Polaków za granicą. Istotne zadania wydziału to współpraca z pełnomocnikami komend chorągwi ds. zagranicznych, przygotowanie przedstawicieli ZHP do udziału w konferencjach, seminariach, zlotach skautowych i innych przedsięwzięciach międzynarodowych, organizowanie i koordynowanie wizyt delegacji oficjalnych, roboczych i studyjnych oraz seminariów międzynarodowych w Polsce, popularyzowanie i upowszechnianie materiałów i programów skautowych, koordynowanie i wspieranie współpracy jednostek ZHP z organizacjami i środowiskami harcerskimi za granicą oraz inne zadania wynikające z „Zasad współpracy zagranicznej jednostek ZHP” (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 164/2016 z 3 XI 2016 r.) W obecnej kadencji kładziemy nacisk na następujące kluczowe strategiczne obszary działania:

 1. Wspieranie chorągwi i hufców w prowadzeniu współpracy międzynarodowej;
 2. Współpraca międzynarodowa na każdym poziomie organizacji, w tym na szczeblu lokalnym;
 3. Wymiar międzynarodowy wszystkich obszarów działania ZHP;
 4. Współpraca z organizacjami i środowiskami harcerskimi za granicą w tym z ZHPpgK;
 5. Relacje z WOSM/WAGGGS/ISGF, w tym z ICCS i ICCG;
 6. Programy i akcje światowe (SCENE, SWA, FreeBeingMe, JOTA-JOTI i inne)
 7. Współpraca z krajami niemieckojęzycznymi
 8. Współpraca z krajami V4B3
 9. Współpraca z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu
 10. Projekty pomocowe, wspieranie rozwoju skautingu poza Europą
 11. Udział reprezentacji ZHP w wydarzeniach międzynarodowych
 12. Goszczenie wydarzeń regionalnych i światowych
 13. Udział skautów/skautek w przedsięwzięciach ZHP
 14. Transfer wiedzy i dobrych praktyk z organizacji skautowych do Polski i w drugą stronę
 15. Budowanie pozycji Polski w świecie
 16. Budowanie i promowanie postawy otwartości – przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii
 17. Pomoc w rozwoju ludzi otwartych na świat – języki obce, kształcenie międzykulturowe

Kierowniczką wydziału jest hm. Ewa Lachiewicz-Walińska (Chorągiew Stołeczna). Wydział podlega Zastępcy Naczelniczki ZHP hm. Karolowi Gzylowi. Wydział ściśle współpracuje z komisarzami zagranicznymi ZHP i sekretarzem ISGF, których zadaniem jest promocja inicjatyw organizacji światowych – WOSM, WAGGGS, ISGF – i ich organizacji członkowskich w ZHP oraz przedstawianie propozycji ZHP na forum międzynarodowym.

Zespoły WZA i ich zadania:

Zespół ds. współpracy zagranicznej w chorągwiach i hufcach (HUF) – wspieranie hufców i chorągwi w realizowaniu współpracy zagranicznej, współpraca z chorągwianymi pełnomocnikami i hufcowymi instruktorami ds. zagranicznych (szefowa: hm. Justyna Kowalska);

Zespół ds. harcerstwa polskiego za granicą (HPZ) – współpraca z organizacjami harcerskimi działającymi za granicą, w tym ZHPpgK, wspieranie organizacji i środowisk harcerskich działających poza Polską (szef: hm. Adam Czetwertyński);

Zespół ds. V4B3 – współpraca z organizacjami skautowymi działającymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej i państwach bałtyckich (szefowa: hm. Agnieszka Pospiszyl);

Zespół ds. organizacji niemieckojęzycznych (NI) – współpraca z organizacjami skautowymi Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych (szef: hm. Piotr Miara);

Zespół ds. Europy Wschodniej i współpracy pozaeuropejskiej (EWiP) – współpraca z organizacjami skautowymi krajów Europy Wschodniej i Kaukazu, współpraca z organizacjami pozaeuropejskiemu, realizowanie programów pomocowych, wspieranie rozwoju ruchu skautowego poza Europą (szefowa: phm. Beata Szymańska);

Zespół ds. WAGGGS – wspieranie komisarki zagranicznej ZHP w realizacji zadań, budowanie świadomości przynależności ZHP do WAGGGS, rozwijanie współpracy ZHP z WAGGGS i organizacjami członkowskimi (szefowa: phm. Monika Grądecka);

Zespół ds. wydarzeń międzynarodowych (WM) – upowszechnianie w ZHP zlotów, konferencji, seminariów i innych wydarzeń skautowych, rekrutacja przedstawicieli ZHP na wydarzenia międzynarodowe, rekrutacja i wspieranie komend reprezentacji ZHP na wydarzenia międzynarodowe (w trakcie organizacji).

Zespół ds. JOTA-JOTI – koordynacja udziału ZHP w JOTA-JOTI (szef: hm. Hubert Mika).

Zespół ds. tłumaczeń (TT) – tłumaczenie i adaptacja dokumentów skautowych z języków obcych na polski i dokumentów ZHP na języki obce, głównie angielski (w trakcie organizacji).

Kogo rekrutujemy?

 • szefa/szefową zespołu ds. wydarzeń międzynarodowych
 • szefa/szefową zespołu ds. tłumaczeń
 • instruktorki/instruktorów Wydziału Zagranicznego do wszystkich ww. zespołów

Warunki wstępne:

 • Posiadanie co najmniej stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza;
 • Zainteresowanie co najmniej jednym z kluczowych strategicznych obszarów działania WZA i gotowość do rozwijania się w tej dziedzinie i realizowania w sposób systematyczny przyjętych zadań.

Kompetencje podstawowe:

 • Umiejętność pracy w zespole rozproszonym (motywacja, samoorganizacja, praca zdalna);
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej komunikatywnym (nie obowiązuje kandydatów do zespołów: ds. harcerstwa polskiego za granicą, ds. organizacji niemieckojęzycznych – jeśli znają niemiecki, ds. tłumaczeń – jeśli znają inny język na poziomie zaawansowanym);
 • Posiadanie doświadczenia w zakresie organizacji współpracy zagranicznej (w wybranej dziedzinie) co najmniej na szczeblu hufca;
 • Szef zespołu – umiejętność kierowania zespołem na poziomie zaawansowanym (vide mapa kompetencji).

Kompetencje dodatkowe:

 • umiejętności i doświadczenie zgodne z profilem zespołu.
FORMULARZ NABOROWY

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się