zhp.pl

Start Nabór instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP: Podejmij służbę!

Nabór instruktorów do wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP: Podejmij służbę!

Główna Kwatera ZHP ogłasza nabór instruktorów do wydziałów i zespołów, które w tej kadencji władz naczelnych pracować będą na szczeblu krajowym. Poszukujemy instruktorek i instruktorów, którzy swoją pracą chcą wesprzeć istniejące bądź dopiero powstające zespoły.  

Poniżej prezentujemy opisy zespołów, do których nabór ogłaszamy w pierwszej kolejności. Na Wasze zgłoszenia, poparte opinią komendanta chorągwi czekamy do 31 stycznia br.

W lutym ogłosimy nabór m.in. do Wydziału Komunikacji i Promocji, Wydziału Zagranicznego, Wydziału ds. Strategii ZHP, Wydziału Wsparcia Wydarzeń.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu do e-zhp (Office365) na komputerach i tabletach.

FORMULARZ NABOROWY
Wydział Inspiracji i Poradnictwa (WIP)Wydział Wsparcia Metodycznego (WWM)Wydział Wychowania (WW)Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM)Wydział Wsparcia Specjalnościowego (WWS)Wydział Wychowania Wodnego (WWW)Wydział Pracy z Kadrą (WPK)Centralna Szkoła Instruktorska ZHP (CSI)Zespół projektowy ds. programu wsparcia hufców (ZWH)Zespół projektowy ds. programu wsparcia szczepów (ZWS)Harcerski Instytut Badawczy ZHP (HIB)Wydział Finansowania Organizacji (WFO)Biuro Skarbnika ZHP (WSK)

Wydział Inspiracji i Poradnictwa (WIP)

Wydział Inspiracji i Poradnictwa będzie kontynuował swoją działalność głównie na polu poradnictwa (np. tematyczne konferencje i warsztaty, nowe poradniki metodyczne, materiały kształceniowe dla zespołów kadry kształcącej), tworzenia pojedynczych materiałów dydaktycznych (np. gry stolikowe czy scenariusze gier terenowych) oraz upowszechniania skautowej oferty programowej. W roku 2018 WIP dodatkowo będzie brał udział we wdrażaniu Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 3 z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Docelowo WIP będzie także uczestniczył w realizacji uchwalanych przez Radę Naczelną Planów Taktycznych we wszystkich trzech obszarach.

Kierowniczką wydziału będzie hm. Agata Erhardt-Wojciechowska (Chorągiew Stołeczna). Wydział działał bedzie w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlegał Zastępczyni Naczelniczki  ZHP ds. Wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Wydziału Inspiracji i Poradnictwa.

Warunki wstępne: 

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.

Kompetencje:

 • Wsparcie metodyczne – poziom zaawansowany: Zna, rozumie i potrafi stosować metodę harcerską oraz przynajmniej jedną wybraną metodykę. Zna i rozumie wszystkie metodyki. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne.
 • Propozycje programowe – poziom mistrzowski: Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. Zna i umie korzystać z prawa autorskiego.
 • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Kompetencje dodatkowe:

 • Pasjonuje się grami. Zna zasady tworzenia gier.
 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

Wydział Wsparcia Metodycznego (WWM)

Wydział Wsparcia Metodycznego, będzie miał na celu przede wszystkim wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających z Zasad wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP. W związku z wskazaniami Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 13 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej WPM będzie brał także udział w opracowywaniu i wdrażaniu programów przez nią zapowiedzianych. Z kolei po zakończeniu tworzenia nowych regulaminów instrumentów metodycznych WWM będzie odpowiedzialny za przygotowanie kadry ZHP do wdrażania zmian. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie także czuwanie nad poziomem merytorycznym imprez programowo-metodycznych organizowanych przez Główną Kwaterę ZHP. W razie potrzeby WPM będzie brał także udział w realizacji uchwalanych przez Radę Naczelną Planów Taktycznych w obszarze Sprawni w działaniu.

Kierowniczką wydziału będzie hm. Monika Woźnica (Chorągiew Wielkopolska). Wydział działał bedzie w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlegał Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. Wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Wydziału Wsparcia Metodycznego, w tym szefów poszczególnych zespołów metodycznych.

Warunki wstępne: 

  • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
  • Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z kadrą metodyki zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrowniczej na poziomie hufca lub chorągwi.

Kompetencje:

 • Przedsięwzięcia programowe – poziom mistrzowski: Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych.
 • Wsparcie metodyczne – poziom zaawansowany: Zna, rozumie i potrafi stosować metodę harcerską oraz przynajmniej jedną wybraną metodykę. Zna i rozumie wszystkie metodyki. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne.
 • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Kompetencje dodatkowe:

 • Kształcenie kadry – poziom zaawansowany: Potrafi zorganizować różne formy kształcenia na każdym poziomie organizacji (kursy, warsztaty).
 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.
 • Przywództwo – poziom zaawansowany: Zna i umiejętnie stosuje techniki zlecania zadań, wspierania ich realizacji, kontroli oraz wzmacniania pożądanych zachowań w kierowaniu pracą zespołu ludzkiego. Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję z wykonanej pracy. Buduje swój autorytet jako osoby, wokół której gromadzą się ludzie. Jest wzorem dobrego zaangażowania i współpracy.

Wydział Wychowania (WW)

Wydział Wychowania zostanie powołany w celu realizacji Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 11 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie Harcerskiego Systemu Wychowawczego przede wszystkim w zakresie „opracowania i wdrożenia programu upowszechnienia oraz wzmocnienia funkcjonowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w gromadach i drużynach”, a także dla wsparcia procesu „przeprowadzenia przeglądu, weryfikacji, a w konsekwencji do aktualizacji i dostosowania wymagań, regulaminów i zasad realizacji indywidualnych i zbiorowych instrumentów metodycznych na takie, które będą dostosowane do wyzwań jakie stawia przed członkami ZHP we wszystkich grupach metodycznych współczesny świat”. Docelowo WW będzie brał także koncepcyjny udział w realizacji uchwalanych przez Radę Naczelną Planów Taktycznych w obszarze Skuteczni Wychowawczo oraz Odpowiedzialni społecznie.

Kierowniczką wydziału będzie hm. Anna Pospieszna (chorągiew Wielkopolska). Wydział działał bedzie w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlegał Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. Wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Wydziału Wychowania.

Warunki wstępne: 

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.

Warunki dodatkowe: 

 • Posiada wykształcenie kierunkowe z pedagogiki, psychologii, socjologii.
 • Pracuje jako pedagog/psycholog lub nauczyciel akademicki/badacz z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii.

Kompetencje: 

  • Wychowanie – poziom mistrzowski: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy zespołów instruktorskich i inspirować do tego innych instruktorów.  Kreuje koncepcje dotyczące wychowania harcerskiego na podstawie badań naukowych. Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia programu harcerskiego.

Kompetencje dodatkowe:

  • Tożsamość harcerska – poziom mistrzowski: Potrafi inspirować harcerzy i instruktorów do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. Posiada szeroką, stale pogłębianą wiedzę, dotyczącą ruchu harcerskiego (idee, historie, zasady harcerskiego wychowania, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym fakty, bieżące dyskusje ideowe i wyzwania wychowawcze). Posiada wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów oraz wartości, na których opiera się ruch harcerski.
  • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM)

Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych zostanie powołany, jako realizacja wskazania Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 11 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie Harcerskiego Systemu Wychowawczego odnośnie powołania ogólnopolskiego zespołu ekspertów – metodyków w celu „przeprowadzenia przeglądu, weryfikacji, a w konsekwencji do aktualizacji i dostosowania wymagań, regulaminów i zasad realizacji indywidualnych i zbiorowych instrumentów metodycznych na takie, które będą dostosowane do wyzwań jakie stawia przed członkami ZHP we wszystkich grupach metodycznych współczesny świat”.

Szefem zespołu będzie hm. Lucyna Czechowska (Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania).

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków zespołu projektowego.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Posiada minimum 3-letnie doświadczenie na funkcji drużynowej/drużynowego.

Warunki dodatkowe:

  • Pełni w chwili obecnej funkcję drużynowej/drużynowego.

Kompetencje:

  • Wsparcie metodyczne – poziom mistrzowski: Analizując instrumenty metodyczne i rozwiązania organizacyjne, potrafi określić pożądane kierunki doskonalenia danej metodyki.
  • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Kompetencje dodatkowe:

  • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.
  • Wychowanie – poziom mistrzowski: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy zespołów instruktorskich i inspirować do tego innych instruktorów.  Kreuje koncepcje dotyczące wychowania harcerskiego na podstawie badań naukowych. Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia programu harcerskiego.

Wydział Wsparcia Specjalnościowego (WWS)

Wydział Wsparcia Specjalnościowego będzie kontynuował działania w myśl Uchwały XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP. WWS pełnić będzie rolę koordynującą dla wszystkich specjalności, które posiadają swoje inspektoraty przy Głównej Kwaterze.

Kierownikiem wydziału będzie hm. Maciej Siwiak (Chorągiew Wielkopolska). Wydział działał bedzie w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlegał Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. Wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy osobę na funkcję członka Wydziału Wsparcia Specjalnościowego odpowiedzialnego za specjalność sportową.

Warunki wstępne: 

 • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z drużyną o specjalności sportowej (lub wykaże się doświadczeniem związanym z promowaniem aktywności ruchowej.

Kompetencje: 

 • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.
 • Wsparcie specjalnościowe – Potrafi wspierać działanie jednostek specjalnościowych. Opracowuje programy specjalnościowe i organizuje przedsięwzięcia wspierające działanie specjalności w ZHP.

Wydział Wychowania Wodnego (WWW)

Wydział Wychowania Wodnego będzie kontynuował swoje działania na rzecz promowania wychowania wodnego w ZHP rozumianego jako: propagowanie postaw ekologicznych nad wodą, promowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą, przeciwdziałanie zwiększającej się liczbie utonięć, promowanie dziedzictwa morskiego i historii Polski morskiej, propagowanie wiedzy dotyczącej gospodarki morskiej, rozwój zainteresowań wodniackich. Co więcej, WWW dbać będzie także o integrację środowiska wodniackiego w ZHP, propagowanie pracy ze specjalnością wodną, rozwijanie współpracy międzynarodowej ze skautami wodnymi oraz umożliwienie członkom ZHP zdawanie egzaminów na patenty żeglarskie w harcerskiej atmosferze.

Kierownikiem wydziału jest hm. Rafał Klepacz (Chorągiew Mazowiecka). Wydział działał bedzie w ramach struktury Obszaru Wychowania i podlegał Zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. Wychowania hm. Lucynie Czechowskiej.

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy osobę na funkcję szefa Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego na patenty żeglarskie.

Warunki wstępne: 

  • Posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
  • Spełnia warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu. (§ 3. 1. oraz 2.)

Kompetencje: 

  • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.
  • Wsparcie specjalnościowe – Potrafi wspierać działanie jednostek specjalnościowych. Opracowuje programy specjalnościowe i organizuje przedsięwzięcia wspierające działanie specjalności w ZHP.

Wydział Pracy z Kadrą (WPK)

Instruktorzy nowego Wydziału Pracy z Kadrą mają stanowić zespół skupiony na wdrażaniu Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z CSI ZHP oraz KSI przy GK. Do jego zadań należeć ma wspieranie pracy członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą, wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem kadry (z wewnątrz i z zewnątrz organizacji), wdrażanie programu 35+, praca z kadrą wspierającą (w tym opracowanie i popularyzacja mian kadry wspierającej), popularyzacja zdobywania IŚR, popularyzowanie Mapy Kompetencji jako narzędzia pracy z kadrą, wspieranie działań służących uznawaniu kompetencji zdobywanych przez kadrę poza organizacją (np. w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji).

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy osoby zarówno do składu wydziału, jak i na funkcję szefa/szefowej wydziału. Poszczególni członkowie wydziału będą odpowiadać za realizację konkretnych zadań (wymienione powyżej), stąd prosimy o podanie swoich preferencji/zainteresowań.

W przyszłości przy wydziale mogą być powoływane różnorodne zespoły projektowe, stąd zaproszenia do współpracy możecie się spodziewać zarówno po zakończeniu rekrutacji, jak w ciągu najbliższych 4 lat. Wydział działał bedzie w ramach struktury Obszaru Pracy z Kadrą i podlegał Członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą hm. Joannie Skupińskiej.

Warunki wstępne: 

  • Posiada stopień harcmistrzyni/harcmistrza.
  • Posiada doświadczenie w pracy z kadrą na poziomie hufca lub chorągwi.

Kompetencje: 

 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą – poziom mistrzowski: Rozumie i potrafi w pełni realizować System pracy z kadrą.  Potrafi diagnozować problemy w funkcjonowaniu poszczególnych elementów Systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.

Kompetencje dodatkowe (przynajmniej jedna z poniżej wymienionych):

 • Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu kadry z wewnątrz i z zewnątrz organizacji.
 • Posiada doświadczenie w kształceniu i przygotowaniu do funkcji kadry 35+.
 • Posiada doświadczenie w pracy z Indywidualnymi Ścieżkami Rozwoju.
 • Posiada doświadczenie w pracy z kadrą wspierającą, zna i rozumie jej potrzeby.
 • Zna zastosowania Mapy Kompetencji jako narzędzia pracy z kadrą.
 • Posiada wiedzę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 • Posiada wiedzę dot. wyróżnień i nagród w ZHP oraz odznaczeń państwowych.

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP (CSI)

Instruktorzy CSI ZHP to grupa specjalistów z różnych dziedzin, których podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: kadry kierowniczej komend chorągwi, zespołów instruktorskich komend chorągwi, kadry kierowniczej Związku, zespołów instruktorskich GK ZHP. Do pozostałych zadań zespołu należą: realizacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami, tworzenie i realizowanie planu kształcenia Związku, wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej chorągwi, wspieranie powstawania chorągwianych szkół instruktorskich, wspieranie rozwoju kadry kształcącej, opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu złotym, wspieranie funkcjonowania systemu OKK, gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego kształcenia i innych działań związanych z pracą z kadrą, prowadzenie własnej dokumentacji.

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy przede wszystkim kandydatów i kandydatki na funkcję Komendanta/ki CSI ZHP (w tym przypadku wymagany jest ZOKK lub spełnianie warunków przyznania ZOKK w stopniu umożliwiającym zdobycie odznaki do 31.03.2018), ale także nowe osoby do składu CSI (w tym wypadku wymagany jest SOKK).

Nie prowadzimy jednocześnie rekrutacji do zespołów działających przy CSI ZHP: Zespołu Wood Badge oraz Zespołu Harcmistrzowskiego. Szkoła działała bedzie w ramach struktury Obszaru Pracy z Kadrą i podlegała Członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą hm. Joannie Skupińskiej.

Warunki wstępne: 

 • Posiada stopień harcmistrzyni/harcmistrza.
 • Posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kształceniu kadry.
 • Posiada SOKK lub ZOKK.

Kompetencje: 

 • Kształcenie kadry – poziom mistrzowski: Potrafi dokonać diagnozy i analizy potrzeb kształceniowych na każdym szczeblu organizacji. Potrafi uwzględniać wnioski z diagnozy i analizy potrzeb kształceniowych w planowaniu kształcenia na potrzeby danej jednostki harcerskiej. Kreuje własne treści kształcenia. Potrafi sprawować nadzór nad realizacją różnych form kształcenia. Potrafi konsultować wszelkie rodzaje szkoleń, w tym formy autorskie. Potrafi dokonać oceny wszelkich form kształceniowych, także pod względem ich harcerskiego charakteru (poprawność merytoryczna, metodyczna, duch harcerski). Potrafi dokonać oceny efektywności systemu kształcenia w danej jednostce harcerskiej i zaproponować odpowiednie korekty/zmiany.

Kompetencje dodatkowe: 

 • Posiada doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu kadry zarządzającej oraz nadzorującej majątek i działalność gospodarczą.
 • Przywództwo – poziom zaawansowany: Zna i umiejętnie stosuje techniki zlecania zadań, wspierania ich realizacji, kontroli oraz wzmacniania pożądanych zachowań w kierowaniu pracą zespołu ludzkiego. Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję z wykonanej pracy. Buduje swój autorytet jako osoby, wokół której gromadzą się ludzie. Jest wzorem dobrego zaangażowania i współpracy.
 • Wspieranie rozwoju indywidualnego instruktora – poziom mistrzowski: Zna koncepcje rozwoju człowieka dorosłego w zakresie wartości, doświadczenia, postaw i kompetencji. Potrafi odnieść zasady kształcenia obowiązujące w ZHP do teorii rozwoju i uczenia się. Uczestniczył w projektowaniu kursów i szkoleń według Mapy Kompetencji co najmniej na poziomie chorągwi.
 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.  Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

Zespół projektowy ds. programu wsparcia hufców (ZWH)

Zespół projektowy ds. programu wsparcia hufców zostanie powołany w celu realizacji części Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 13 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej. Do jego głównych zadań należało będzie opracowanie w konsultacji z komendami chorągwi programu wzmocnienia hufców dla zapewnienia ciągłego wsparcia dla drużynowych w prowadzeniu podstawowych jednostek organizacyjnych do dnia 31 grudnia 2018.

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy osoby zarówno do składu zespołu, jak i na funkcję szefa/szefowej zespołu. Zespół działał bedzie w ramach struktury Obszaru Pracy z Kadrą i podlegał Członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą hm. Joannie Skupińskiej.

Warunki wstępne: 

 • Posiada stopień co najmniej podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Ma doświadczenie w prowadzeniu zespołów na szczeblu hufca (mile widziane doświadczenie na funkcji komendanta hufca).

Kompetencje: 

 • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.
 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą – poziom mistrzowski: Rozumie i potrafi w pełni realizować System pracy z kadrą.  Potrafi diagnozować problemy w funkcjonowaniu poszczególnych elementów Systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.
 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.  Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

Kompetencje dodatkowe:

 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

Zespół projektowy ds. programu wsparcia szczepów (ZWS)

Zespół projektowy ds. programu wsparcia szczepów zostanie powołany w celu realizacji części Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 13 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej. Do jego głównych zadań należało będzie opracowanie w konsultacji z komendami chorągwi programu wsparcia szczepów do dnia 31 grudnia 2018.

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy osoby zarówno do składu zespołu, jak i na funkcję szefa/szefowej zespołu. Zespół działał będzie w ramach struktury Obszaru Pracy z Kadrą i podlegał Członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą hm. Joannie Skupińskiej.

Warunki wstępne: 

 • Posiada stopień co najmniej podharcmistrzyni/podharcmistrza.
 • Posiada co najmniej 2-letni staż na funkcji komendanta szczepu.

Kompetencje wymagane: 

 • Wychowanie – poziom zaawansowany: Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach harcerskiego wychowania. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.
 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą – poziom mistrzowski: Rozumie i potrafi w pełni realizować System pracy z kadrą.  Potrafi diagnozować problemy w funkcjonowaniu poszczególnych elementów Systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.
 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.  Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

Kompetencje dodatkowe:

 • Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny.

Harcerski Instytut Badawczy ZHP (HIB)

Harcerski Instytut Badawczy (HIB) powstał na początku 2016 r., po przekształceniu Zespołu Badań i Analiz GK ZHP. Jesteśmy grupą harcerek i harcerzy (i nie tylko), których drogi skrzyżowały się właśnie dzięki zainteresowaniu badaniami i aktualnymi problemami ZHP. Prowadzimy badania dotyczące najważniejszych aspektów w obszarze funkcjonowania ZHP. Na swoim koncie mamy: Badanie wartości i konotacji harcerskich wśród członków ZHP, Arkusz Analizy Chorągwi, trzy Badania Drużynowego, cztery Arkusze Analizy Hufca, badania wartości zwartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Co oferujemy?

 • możliwość uczestnictwa w programach badawczych HIB,
 • możliwość współpracy z ogólnopolskim instytutem badawczym,
 • wsparcie metodologiczne,
 • szkolenie z analizy statystycznej,
 • realizację praktyk studenckich i wakacyjnych,
 • możliwość realizacji zadań na stopnie wędrownicze i instruktorskie związane z prowadzonymi badaniami,
 • świetną atmosferę i samą pozytywną energię.

Warunki wstępne:

 • Masz co najmniej 18 lat.
 • Jesteś członkiem ZHP, studentem, absolwentem, doktorantem lub naukowo zajmujesz się kierunkami nauk społecznych lub około matematycznych.
 • Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania badania i analizy danych.

Kompetencje wymagane:

 • Umiejętność i chęć zadawania pytań.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Kompetencje dodatkowe:

 • Umiejętność tworzenia narzędzi badawczych.
 • Umiejętność ważenia i analizy danych.

Wydział Finansowania Organizacji (WFO)

Instruktorzy i wolontariusze Wydziału Finansowania Organizacji mają stanowić zespół skupiony na pozyskiwaniu środków na działania organizacji we współpracy z kierownikiem wydziału oraz realizowaniu i koordynowaniu zadań publicznych, na które zostaną przyznane środki finansowe.

Do jego zadań należeć ma tworzenie ofert realizacji zadań publicznych i innych wniosków o dofinansowanie na działania GK ZHP, w tym m.in. zloty, rajdy i inne wydarzenia ogólnopolskie, wsparcie PJO oraz chorągwi i hufców, formy szkoleniowe, współpracę zagraniczną. Członkowie zespołu będą współpracować z wydziałami i zespołami GK ZHP (np. Księgowym, programowo-metodycznym, kształcenia) oraz specjalistami z danych obszarów.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby zarówno do składu wydziału, jak i na funkcję  kierownika wydziału.

Istnieje możliwość dopasowania obszaru pozyskiwania środków zgodnie ze swoimi preferencjami. Zainteresowaniami. // Poszczególni członkowie wydziału będą odpowiadać za pozyskiwanie środków w obszarach zgodnych z posiadanym doświadczeniem oraz zainteresowaniami kandydata, stąd prosimy o podanie swoich preferencji i zainteresowań.

Wydział będzie funkcjonował w ramach struktury Obszaru Finansowania Organizacji i podlegał Członkini GK ZHP ds.  finansowania organizacji.

Warunki wstępne:

 • Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków
 • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu ofert realizacji zadań publicznych na poziomie hufca lub chorągwi

Kompetencje:

 • Zna przepisy finansowe ZHP. Potrafi prowadzić dokumentację finansową na podstawowym poziomie (PJO, szczepu)
 • Potrafi zaplanować finanse i prawidłowo rozliczyć zadanie (w tym placówkę wypoczynku, biwak, zbiórkę wyjazdową, festiwal, konkurs). Potrafi stworzyć budżet i sprawozdanie finansowe
 • Potrafi dokonać diagnozy i analizy potrzeb w różnych grupach oraz uwzględnić wnioski z ww. w planowaniu projektu na potrzeby danej grupy
 • Umie stworzyć, zrealizować i rozliczyć projekt grantowy ze środków publicznych i niepublicznych, na podstawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego
 • Umie pozyskiwać z różnych źródeł środki finansowe wspierające realizację misji wychowawczej ZHP

Kompetencje dodatkowe:

 • Potrafi budować zespół projektowy i sprawnie nim kierować
 • Jest specjalistą w danym obszarze
 • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu/realizowaniu projektów unijnych
 • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu/realizowaniu zadań finansowanych z podmiotów zagranicznych
 • Potrafi inicjować, przeprowadzać, monitorować i ewaluować projekty z udziałem wielu jednostek organizacyjnych
 • Zna język angielski na poziomie minimum B1

Biuro Skarbnika ZHP (WSK)

Skarbnik ZHP i podległe mu wydziały realizują politykę finansową i majątkową ZHP m. in. poprzez działanie systemu księgowości i raportowania, zarządzanie obszarem finansów (banki, ubezpieczenia, ryzyka, polityki finansowe), zarządzanie majątkiem ZHP a także prowadzenie działalności gospodarczej (nadzór nad wyspecjalizowanymi jednostkami podległymi i zależnymi). Do bieżących zadań tego obszaru należą między innymi: analizy ekonomiczne (budowanie systemu rachunkowości zarządczej), pozyskiwanie partnerów, kontakt z instytucjami finansowymi oraz analiza oferowanych przez nie produktów (banki, sektor ubezpieczeniowy), kontakt z kontrahentami oferującymi towary i usługi dla całego ZHP, nadzór właścicielski nad jednostkami zarządzającymi majątkiem ZHP, przygotowywanie materiałów z obszaru promocji finansów oraz wychowania ekonomicznego.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje współpracowników i instruktorów wydziałów podlegających Skarbnikowi ZHP.

Warunki wstępne:

 • Posiada przynajmniej stopień przewodniczki/przewodnika.
 • Jest studentem lub absolwentem kierunków ekonomicznych bądź prawniczych.
 • Wysoki poziom zainteresowania sprawami finansowymi i majątkowymi ZHP.

Kompetencje:

 • Gospodarka finansowa i majątkowa – poziom podstawowy: Zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów, rachunkowości oraz ekonomii. Potrafi wykorzystać te kategorie w bieżącej pracy, w tym w zakresie przygotowania materiałów szkoleniowych, promujących kategorie wychowania ekonomicznego.
 • Gospodarka finansowa i majątkowa – poziom zaawansowany: Zna zasady prowadzenia rachunkowości (w tym podstawowe zasady rachunkowości obowiązujące w ZHP). Potrafi stworzyć budżet i sprawozdanie finansowe hufca/bazy. Posiada podstawową wiedzę na temat produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych i potrafi je porównać, dokonując oceny ich efektywności. Podejmuje działania na rzecz poprawy efektywności ekonomicznej podległej jednostki ZHP. Posługuje się metodami wskaźnikowymi. Potrafi posługiwać się przy podejmowaniu decyzji danymi zaczerpniętymi z wybranego programu księgowego. Umie przeprowadzić analizę gospodarczą wybranego podmiotu.
 • Gospodarka finansowa i majątkowa – poziom mistrzowski: Zna przepisy dotyczące pożytku publicznego i wolontariatu, zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Stosuje w praktyce metody zarządzania ukierunkowane na efektywność ekonomiczną powierzonej jednostki ZHP. Poprzez efektywność zarządczą tworzy w niej warunki do realizacji misji wychowawczej Związku. Podejmowane decyzje zarządcze opiera na analizie wskaźników ekonomicznych. W swoich działaniach stosuje zasadę transparentności. Potrafi przygotować plan inwestycyjny oraz dokonać kompleksowej analizy efektywności oraz ryzyk takiego projektu.

Kompetencje dodatkowe:

 • Umiejętność zaangażowania się w długotrwałe procesy
 • Umiejętności komunikacyjne oraz prowadzenia prezentacji.
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego oraz narzędzi pakietu MS Office oraz elektronicznych narzędzi pracy zdalnej.
FORMULARZ NABOROWY

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się