zhp.pl

Start Strategia ZHP 2025

Strategia ZHP 2025

WPROWADZENIE DO STARTEGII ZHP 2025MISJA ZHP 2025WIZJA ZHP 2025CELE STRATEGICZNE ZHP 2018-2025SKUTECZNI WYCHOWAWCZOODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIESPRAWNI W DZIAŁANIUWDRAŻANIE STRATEGII ZHP 2025
 1. XL Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego uchwala Strategię Związku Harcerstwa Polskiego
  na lata 2018-2025, której celem jest realizacja Misji ZHP zawartej w Statucie ZHP. Strategia składa się z:


Wizji ZHP 2025
, która opisuje pożądany stan organizacji po zakończeniu realizacji strategii;

3 obszarów strategicznych:

 • Skuteczni wychowawczo,
 • Sprawni w działaniu,
 • Odpowiedzialni społeczne,

zawierających cele, które opisują to, na czym ZHP musi się skupić w drodze do realizacji Wizji ZHP 2025.

 1. Strategia ZHP 2025 jest strategią całej organizacji. Oznacza to, że dla osiągnięcia Wizji ZHP 2025 niezbędne jest wdrażanie strategii przez komendy i zespoły instruktorskie na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej ZHP (ogólnopolskim, chorągwianym, hufcowym) oraz przez wszystkich instruktorów.
 2. Strategia to myślenie i działanie w perspektywie. Wizja ZHP 2025 pozwala zobaczyć przyszłość, w której chcielibyśmy się znaleźć, zaś odpowiednio dobrane cele strategiczne pokazują drogę, którą musi przebyć nasza organizacja. Strategia uwzględnia perspektywę długookresową, ale realizacja poszczególnych celów może być dzielona na etapy.
 3. Strategia ZHP 2025 to wybór tego, co najważniejsze dla spójności i rozwoju całego Związku Harcerstwa Polskiego. Jest swego rodzaju umową instruktorską, w której zgadzamy się na realizację wspólnych celów, ważnych dla wszystkich instruktorów razem oraz dla każdego z osobna. Wdrażając strategię, cała organizacja robi wyraźny krok w pożądanym
  i przemyślanym wcześniej kierunku.
 4. W harcerstwie, u którego podstaw leży dobrowolność i motywacja wewnętrzna, efektywność realizacji strategii uzależniona jest przede wszystkim od stopnia identyfikacji z nią każdego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego.
 5. Przyjmując Strategię ZHP na lata 2018-2025 chcemy, aby stała się ona dokumentem:
 • Inspirującym pracę wszystkich harcerskich komend, zespołów oraz poszczególnych instruktorów. Cele zapisane w strategii oraz ich uszczegółowienie w postaci Planów taktycznych przyjmowanych w kolejnych okresach.
 • Spajającym pracę wszystkich szczebli struktury organizacyjnej. Zadaniem chorągwi będzie wspieranie realizacji strategii w hufcach, zaś zadaniem Głównej Kwatery ZHP wspieranie realizacji strategii w chorągwiach.
 • Kierunkującym pracę wszystkich harcerskich komend, zespołów oraz poszczególnych instruktorów. Strategia wskazuje to, co jest ważne i powinno być realizowane
  w pierwszej kolejności.

Misja ZHP towarzyszy nam od 2005 roku i w sposób trwały opisuje cel naszej organizacji:

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
(por. § 3.1 Statutu ZHP)

W 2025 roku ZHP jest wiodącą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce, która dzięki sprawności swojego działania jest skuteczna wychowawczo i odpowiedzialna społecznie.

ZHP jest wspólnotą działającą w oparciu o jasno określone wartości, przekładające się na postawy widoczne w codziennym działaniu i traktowaniu drugiego człowieka.

Wszystkie nasze działania cechują się wysoką jakością, a ich nadrzędnym celem jest realizacja Misji ZHP.

SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

 1. Mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie
  i wynikające z nich postawy.
 2. Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy.
 3. Nasi drużynowi w każdym działaniu stosują harcerski system wychowawczy.
 4. W naszych drużynach stosujemy instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

 1. Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.
 2. Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.
 3. Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

SPRAWNI W DZIAŁANIU

 1. Budujemy wspólnotę, powszechnie stosujemy system pracy z kadrą.
 2. W każdym działaniu kierujemy się wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
 3. Efektywnie gospodarujemy finansami i majątkiem ZHP dla wspierania realizacji Misji ZHP.

Mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy.

W ZHP istnieje wspólnie wypracowany i zapisany kanon wartości i postaw, który stanowi konkretną odpowiedź na pytanie „do czego wychowujemy?”. Jest on podstawą spójnej i wyrazistej tożsamości, potwierdzanej każdego dnia przykładem własnym członków ZHP.  Wszystkie dokumenty wewnętrzne opisują obszar wartości i postaw zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

 Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy.

ZHP jest spójny nie tylko w tym, do czego wychowuje, ale także jak wychowuje. Opis harcerskiego systemu wychowawczego, w tym przede wszystkim metody harcerskiej, ułatwia jego pełne zrozumienie i dzięki temu spójne stosowanie w całej organizacji.

Nasi drużynowi w każdym działaniu stosują harcerski system wychowawczy.

Zarówno przykład własny wychowawcy, jak i jego umiejętności są kluczowe dla stosowania w gromadach i drużynach harcerskiego systemu wychowawczego, rozumianego jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu. Właściwie przygotowujemy drużynowych do pełnienia funkcji wychowawczej jeszcze przed jej objęciem. W monitorowaniu i wspieraniu działań gromad i drużyn szczególny nacisk położony jest na poprawne funkcjonowanie systemu małych grup.

W naszych drużynach stosujemy instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka.

Harcerskie wychowanie traktuje człowieka całościowo, troszcząc się o adekwatny rozwój w każdej sferze. Oznacza to proporcjonalne oddziaływanie na każdą ze sfer rozwoju za pomocą właściwych instrumentów metodycznych i form pracy oraz takie planowanie i realizowanie programu, aby w pierwszej kolejności dbać o sfery, które są u wychowanków zaniedbane.

Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.

ZHP wychowuje w taki sposób, aby wrażliwość na potrzeby każdego człowieka pozostawała ważnym elementem wyborów życiowych i impulsem do codziennego działania. Członkowie ZHP pełniąc służbę pracują nad sobą. Pełniona służba zawsze jest wynikiem analizy potrzeb, co gwarantuje, że podjęte działanie będzie pożyteczne. Środowiska harcerskie wspierają rozwiązywanie realnych problemów lokalnych, krajowych i globalnych oraz przeciwdziałają ich konsekwencjom.

Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.

Jesteśmy aktywni i zaangażowani społecznie. Budujemy kapitał społeczny opierając się na wartościach i postawach, jakie kształtuje ZHP. Odpowiedzialnie zmieniamy rzeczywistość. Nie chcemy tylko „być”, chcemy współtworzyć i współodpowiadać w wymiarze lokalnym, krajowym i globalnym. Z odpowiedzialności za otoczenie wynika gotowość do podejmowania trudnych tematów i odwaga w działaniu. Jesteśmy partnerem rodziny, szkoły i samorządów, aktywnymi członkami wspólnot lokalnych. Jesteśmy partnerem w relacjach z instytucjami, organami administracji, organizacjami i biznesem. Zachęcamy do dialogu i budowania zaufania społecznego.

Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

Wychowujemy młodych ludzi do demokracji. Kształtujemy ich na aktywnych obywateli i patriotów, zaangażowanych w życie społeczności lokalnych oraz odpowiedzialnych obywateli świata, tak aby mieli odwagę zmieniać go na lepszy. Aktywizujemy społeczeństwo i promujemy postawy obywatelskie i patriotyczne poprzez służbę, zrozumienie historii i umiłowanie kultury naszego kraju i wspólnotowość. Najlepszą metodą promowania takich postaw jest osobisty przykład członków ZHP.

Budujemy wspólnotę, powszechnie stosujemy system pracy z kadrą.

System pracy z kadrą w ZHP w pełni funkcjonuje na każdym szczeblu organizacji. Instruktorzy skupieni są na pracy w drużynach lub wspieraniu drużyn w działaniu. Harcerskie komendy i instruktorzy działają na rzecz tworzenia wspólnot i dbają o ich funkcjonowanie. Wychowujemy następców. Wykorzystujemy potencjał specjalistów, którzy są członkami ZHP. Kadra korzysta z narzędzi służących samokształceniu i pracy nad sobą.

W każdym działaniu kierujemy się wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Realizacja Misji ZHP jest nadrzędnym celem, występującym w świadomości i działaniu kadry. Podlegają jej wszystkie obszary funkcjonowania organizacji. Wszystkie dokumenty oraz rozwiązania metodyczne, organizacyjne i finansowe są spójne z naszymi wartościami. Każde działanie w ramach organizacji oraz indywidualne działania poszczególnych członków ZHP, również poza organizacją, wynikają z wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Efektywnie gospodarujemy finansami i majątkiem ZHP dla wspierania realizacji Misji ZHP.

ZHP jest organizacją efektywnie gospodarującą majątkiem i sprawnie pozyskującą środki na finansowanie działań służących realizacji Misji ZHP. Działalność gospodarcza i wychowawcza jest rozdzielona. Zarządzanie majątkiem i finansami służy wspieraniu działalności wychowawczej. Działalność w zakresie zarządzania majątkiem i finansami jest transparentna i zrozumiała dla wszystkich członków organizacji.

 1. XL Zjazd ZHP postanawia, że Rada Naczelna ZHP w terminie do 31 marca 2018 r. przyjmie uchwałę określającą sposób wdrożenia Strategii ZHP 2025. W uchwale tej Rada Naczelna ZHP określi:
 • mechanizm tworzenia planów taktycznych, które ujmować będą cele taktyczne wraz z adekwatnymi miernikami ich realizacji i pytaniami diagnostycznymi dla hufców i chorągwi,
 • kalendarz tworzenia i obowiązywania planów taktycznych;
 • sposób ujmowania zadań wynikających z planów taktycznych w rocznym planowaniu pracy hufców, chorągwi i Głównej Kwatery ZHP tak, aby harcerskie komendy nie musiały uchwalać dodatkowych dokumentów;
 • sposób zbierania danych i ewaluowania postępów w realizacji Strategii ZHP.
 1. XL Zjazd ZHP zobowiązuje Główną Kwaterę ZHP i członków Zespołu ds. Strategii do wsparcia Rady Naczelnej ZHP w tym zadaniu, przy zaangażowaniu adekwatnych środków i zasobów.
 2. Przyjęcie uchwały określającej sposób wdrożenia Strategii ZHP 2025 zostanie poprzedzone zasięgnięciem opinii komend chorągwi ZHP.
 3. W roku 2018 Strategia ZHP 2025 będzie wdrażana głównie poprzez realizację zadań wynikających z Uchwały XL Zjazdu ZHP w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego.

PASSWORD RESET

Zaloguj się