zhp.pl

SŁUŻBA – ZMIENIAJ ŚWIAT – INSPIRUJ


Służba
wraz z braterstwempracą nad sobą to zasady harcerskiego wychowania. Krzewienie tych fundamentów harcerstwa sprawia, że zostawiamy świat lepszym, niż go zastaliśmy. Nie można o nich zapomnieć podczas tworzenia programu drużyn i gromad, aby wspierać kształtowanie charakteru i postawy prospołecznej młodych ludzi.

W projekcie Służba – zmieniaj świat – inspiruj zaplanowanym na następne lata, pragniemy podkreślić szczególną rolę Służby jako elementu wychowawczego w naszej organizacji oraz zainspirować do jej pełnienia. Służba jest nieodzownym spoiwem całego procesu harcerskiego wychowania. Bez tego spoiwa z harcerstwa zostaje tylko kilka luźnych elementów i nazwa. Realizacja Służby powinna wynikać z odpowiedzialności za indywidualny rozwój nasz i naszych wychowanków, z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną, naszą ojczyznę, a także z szacunku do innych i świata przyrody.

Dzięki niej kształtuje się ludzi wrażliwych społecznie i zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości – również po wyjściu z organizacji.
Zobacz poniżej jak pełnimy Służbę na co dzień i dołącz do nas!

Odkryj Służbę

Mapa SłużbyJak przesłać raport?Akcja „Czuwam!”Odznaka Skautów ŚwiataSłużba senioromPoradnictwoStrategia ZHP a SłużbaKontakt/FAQ

dodaj-sluzbeStwórzmy  MAPĘ INSPIRACJI SŁUŻBY

Działanie Służba – zmieniaj świat – inspiruj kierowany jest do wszystkich członków ZHP, którzy indywidualnie, w małych grupach (zastępach/patrolach), całymi drużynami/gromadami lub na kursach instruktorskich realizują służbę i chcą się podzielić relacją o niej z innymi członkami naszej organizacji. Dzięki umieszczeniu raportu o służbie na tej stronie, stanie się on dobrą praktyką, inspiracją dla innych, dowodem na realizację w swoim środowisku obszaru „Odpowiedzialni społecznie” Strategii ZHP, a może i zmotywuje tych, którzy szukają impulsu do jej podjęcia.  

Służba to działanie o specyficznym charakterze niosącym ze sobą ogromny ładunek wychowawczy. Aby dowiedzieć się jakie cechy powinna ona mieć, jak może wyglądać w zależności od pracy z daną grupą metodyczną, jak ukazać swoim wychowankom jej sens, jak ją zaplanować i realizować, tak aby była ona Służbą przez duże „S” polecam wczytanie się w dwa dostępne na stronie poradniki.

 

Raport ze służby można przesłać do administratora strony poprzez wypełnienie FORMULARZA RAPORTU:

Ważne informacje i wskazówki:

 • Zobaczcie, z jakich pól do wypełnienia składa się formularz raportu, abyście nie zapomnieli o żadnym elemencie realizacji Waszej służby, a później przygotowali się do jej opisania.
 • Upewnijcie się, że wszystkie osoby widniejące na zdjęciach są członkami ZHP i wypełniły e-deklarację członkowską, gdzie wyrazili zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych.
 • Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska autora zdjęcia oraz potwierdzenie, że wyraził on zgodę na przekazanie fotografii w celach redakcyjnych.

Ogólnopolska Akcja „Czuwam!” jest formą realizacji Strategii ZHP w obszarze „Odpowiedzialni społecznie” – stanowi część planu taktycznego realizacji Strategii ZHP na lata 2019-2021.

Celem Akcji jest podkreślenie roli służby w kształtowaniu charakteru młodego człowieka oraz postawy niesienia bezinteresownej pomocy w odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby. Celem Akcji jest również  inspirowanie we wdrażaniu służby, by była ona nieodzownym elementem programu gromad i drużyn. Celem podejmowanych działań jest wypracowanie uważności wychowanków Związku Harcerstwa Polskiego na otaczający świat, otwarcie na pomoc innym i pełnienie służby – kształtowanie postaw prospołecznych.

Akcja „Czuwam!” odbywa się co roku i towarzyszy jej kampania w mediach społecznościowych, tłumacząca ideę programu i zachęcająca do podjęcia służby na miarę potrzeb i możliwości. Podsumowaniem całorocznych działań jest ogólnopolska akcja, która raz w roku w jednym czasie zaangażuje gromady i drużyny w całej Polsce w realizację służby w nawiązaniu do wybranego punktu Prawa Harcerskiego. Zadaniem wszystkich harcerskich komend jest wspieranie i promowanie tych działań.

 

Akcja „Czuwam!” 2019/2020

Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

Druhny i Druhowie,

Siła harcerstwa jest w tym, że nie pozostajemy bierni i obojętni na to, co dzieje się wokół nas. Mamy prawo i obowiązek wpływać na nasze otoczenie, kształtować nasz świat. Harcerki i harcerze są osobami odpowiedzialnymi a harcerstwo jako ruch społeczny jest organizacją odpowiedzialną społecznie. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim to, że harcerki i harcerze działają tak, aby mądrze, odważnie i razem z lokalnymi społecznościami, których jesteśmy częścią, zmieniać nasz świat, nasze otoczenie na lepsze. Harcerska służba to działania, które odpowiadają na potrzeby, trafiają tam, gdzie nikt inny nie chce ich podjąć, tworzą bezpieczny świat. Pokażmy działając, że czwarty punkt Prawa Harcerskiego jest żywy, że wyznacza nam szlak, którym idziemy, że nie ma w nas zgody na działania, które nie są braterskie.

Druhny i Druhowie,
CZUWAJCIE– bądźcie uważni na potrzeby ludzi wokół was i starajcie się postępować zawsze tak, żeby ludziom w waszym otoczeniu było po prostu dobrze.

hm. Anna Nowosad
Naczelniczka ZHP

 

czuwamCharakter czynności realizowanych w ramach Akcja „CZUWAM!” 2019/2020 nakreślony został we wrześniu 2019, a jej finał zaplanowany na 20 – 26 kwietnia 2020 roku. W ciągu 8 miesięcy harcerskie jednostki przygotowywały się do zwieńczenia działań, które miało na celu usuwanie z przestrzeni publicznej naszych miast, miasteczek i wsi symboli oraz napisów pełnych nienawiści – przejawów m.in. rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, homofobii, a także wszelkich innych treści promujących agresję – w myśl czwartego punktu Prawa Harcerskiego: Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

Ze względu na zmianę sytuacji w kraju i na świecie, spowodowaną pandemią koronawirusa, dotychczasowo zaplanowana forma Akcji musiała ulec zmianie, jednak jej założenia pozostają wciąż niezmienne! W czasach pandemii punkt Prawa Harcerskiego, mówiący o tym, że harcerz w każdym widzi bliźniego, wybrzmiewa na zewnątrz naszej organizacji bardzo mocno! Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę dla społeczności lokalnych, ale także i dla całego narodu Polskiego. Niepełnoletni członkowie naszej organizacji odpowiadając na bieżące potrzeby społeczne, szyją maseczki lub udzielają wsparcia w nauce swoim koleżankom i kolegom, kiedy konieczne jest pozostawanie w domu. Dziś to służba jest nieodzownym elementem programu drużyn wędrowniczych i starszoharcerskich, a zuchy i harcerze za pośrednictwem mediów i co najważniejsze obserwując postawę swojej kadry, widzą do jakich wyzwań wychowuje harcerstwo i dlaczego jest ono ważne jako w organizacja społeczeństwie. Ponadto, Związek Harcerstwa Polskiego, jest partnerem w rozmowach z rządem na temat działań antykryzysowych, co ukazuje znaczenie ruchu harcerskiego w kraju.

Od połowy marca harcerze CZUWAJĄ każdego dnia odpowiadając na problemy związane z pandemią, czy też reagując na potrzeby lokalnego środowiska. W dniach 20 – 26 kwietnia 2020 w ramach finału Akcji Czuwam! pragniemy zebrać w jednym miejscu opisy służby harcerzy i harcerek oraz środowisk i stworzyć MAPĘ SŁUŻBY ZHP. Ponadto, każdy członek organizacji będzie mógł napisać braterskie słowa na ten trudny czas, którymi jeszcze długo będziemy dzielić się w naszej organizacji za pomocą mediów społecznościowych.

Odznaka Skautów Świata - SWA

Odznaka Skautów Świata (Scout of the Word Award) – Odznaka SWA stawia wyzwania wszystkim młodym ludziom (skautom i młodzieży niezrzeszonej), aby zastanowili się nad problemami świata i spróbowali rozwiązywać je w swoim środowisku lokalnym, podejmując działania na ich rzecz. To jedyna nagroda dla młodzieży przyznawana bezpośrednio przez WOSM. W ramach pełnienia służby zyskuje się wiedzę, umiejętności oraz pomoce potrzebne do rozwiązywania problemów globalnych na poziomie lokalnym. Odznaka wymaga od zdobywających ją zaangażowania, by uczynić środowiska lokalne lepszymi miejscami.

Zdobywanie Odznaki SWA odbywa się w 3 prostych fazach, które należy ukończyć:

1. Odkrycie SWA (Eksploracja i reakcja) – w normalnych warunkach trwa minimum 21 godzin, lecz w  związku z wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazł się świat i nasza organizacja, społeczność Tutorów SWA postanowiła w ten trudny czas ułatwić zdobywanie Odznaki SWA.

W chwili obecnej Odkrycie SWA (warsztaty), wyglądają następująco :

 • Czym jest Program SWA – film wprowadzający do obejrzenia pod tym linkiem, to wprowadzenie do tematu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Odznaki.
 • Planowanie Służby – zajęcia w formie e-learningu na platformie zhp.edu.pl oraz poprzez konsultacje z poszczególnymi Tutorami.
 • Spotkanie ze specjalistą – zajęcia w formie webinarium, czyli rozmowa ze specjalistą zajmującym się konkretną tematyką, związaną z wybraną przez Ciebie Służbą SWA.
 • Mikrosłużba – czyli konkretne zapoznanie się z tematem poprzez włączenie się w już trwające działania.

Webinarium wprowadzające z dnia 31.03.2020 znajdziesz tutaj (klik). Prezentacja z webinarium znajduje się tu (klik), a film tutaj (klik).


2. Służba SWA (Podjęcie działania)
 – to czas na osobiste zaangażowanie, podczas którego realizuje się długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny. Służba powinna odbywać się na polach związanych z głównymi celami Odkrycia SWA. Aktualnie harcerze pełnoletni mają możliwość pełnienia dowolnej służby, w tym bezpośredniej pomocy innym ludziom. Natomiast niepełnoletni dobierają pole służby, którą można wykonywać bez wychodzenia z domu (np. szycie maseczek, rozmowy telefoniczne ze starszymi, nagrywanie filmów, prowadzenie różnorakich zajęć online dla młodszych).

W chwili zakończenia pandemii, Służba pełniona w ramach zdobywania SWA będzie kontynuowana, a opiekunowie pomogą dostosować ją do nowej rzeczywistości. Pomogą także w ewentualnym jej przekwalifikowaniu lub sprecyzowaniu dalszych działań w nowych warunkach.


3. Społeczność SWA
– Po ukończeniu Odkrycia SWA i Służby SWA zostaje stworzony raport działania, a następnie można dołączyć do ogólnoświatowej i ogólnopolskiej społeczności SWA.


Zobacz pełną informację o Odznace Skautów Świata (link).

W ramach realizacji Odznaki zyskacie wiedzę, umiejętności, a co najważniejsze – będziecie pełnili potrzebną i realną służbę. Odznaka wymaga od Was zaangażowania, by uczynić Wasze środowisko lokalne lepszym miejscem. Po zakończeniu działań Wasz wkład w społeczność lokalną stanie się częścią międzynarodowych starań na rzecz kreowania lepszego świata i zostawienia go lepszym niż zastaliśmy! Otrzymacie też pomoc tutora, dzięki czemu wybierzecie służbę najlepiej dostosowaną do Was i Waszych możliwości.

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu z krajowym koordynatorem ds. SWA – hm. Maciejem Czechowskim (gajusz@zhp.net.pl) lub z konkretnym tutorem:

Lp Imię  Nazwisko Chorągiew
1 Andrzej Małkowski Białostocka
2 Elwira  Wierzbicka Białostocka
3 Grzegorz  Skonieczny Białostocka
4 Maciej Rapa Dolnośląska
5 Anna Koter Gdańska
6 Dawid  Schwann Gdańska
7 Grzegorz Pardyka Gdańska
8 Karolina  Kornas Gdańska
9 Radosław  Wojtasik Gdańska
10 Katarzyna Stanek Kielecka
11 Dagmara  Duda Krakowska
12 Leszek Lekki Krakowska
13 Maciej  Szymanowski Krakowska
14 Magdalena Majka Krakowska
15 Dominik Stasiak Kujawsko-Pomorska
16 Agnieszka Koziarska Wilkowiecka Łódzka
17 Agnieszka Sośnicka Łódzka
18 Artur Dąbrowski Łódzka
19 Emilia  Wadas Łódzka
20 Iga Helbik Łódzka
21 Kamila  Smyczek Łódzka
22 Karolina  Urbańska Łódzka
23 Maja Deszcz Łódzka
24 Maja Skrobek Łódzka
25 Paulina Okuńska Łódzka
26 Sebastian  Zdziebłowski Łódzka
27 Szymon Kochaniak Łódzka
28 Adrianna  Kałuska Mazowiecka
29 Honorata Depta Mazowiecka
30 Aleksandra  Meryk Opolska
31 Jakub  Lasek Opolska
32 Patryk  Wewiór Opolska
33 Kacper Rynio Stołeczna
34 Katarzyna Aragon Stołeczna
35 Małgorzata  Szwed Stołeczna
36 Mateusz  Stachewicz Stołeczna
37 Oskar Pardyak Stołeczna
38 Paula Koszutska Stołeczna
39 Zuzanna  Kostera Stołeczna
40 Agnieszka  Michalec Śląska
41 Grzegorz  Malcherczyk Śląska
42 Kacper Szymczak Śląska
43 Katarzyna Krawczyk Śląska
44 Maria  Kotkiewicz Śląska
45 Rafał  Stekla Śląska
46 Wiktoria  Perlicka Śląska
47 Wojciech Krawczyk Śląska
48 Grzegorz Skórski Warmińsko-Mazurska
49 Karolina  Marcisz Wielkopolska
50 Michał  Kałuża Wielkopolska
51 Jolanta  Szadkowska Zachodniopomorska
52 Sebastian  Strachowski Zachodniopomorska
53 Marcelina  Czekurłan Ziemi Lubuskiej

Służba dla osób starszych może przybrać różne formy, gdyż potrzeby seniorów są bardzo zróżnicowane. 

Poniżej przedstawiamy miejsca, w których można porozmawiać o potrzebach seniorów oraz następnie zorganizować służbę:

 • kręgi seniora w naszych hufcach
 • Kluby Seniora
 • Dzienne Domy Opieki Społecznej
 • Kluby Emerytów
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Parafialne Koła Seniorów, itp.
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Organizacje zrzeszające kombatantów i osoby represjonowane o ogólnopolskim zasięgu działania
 • Regionalne Centra Wolontariatu
 • Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; Domy Pomocy Społecznej, Domy Spokojnej Starości
 • lokalne stowarzyszenia i fundacje świadczące/ mające w zakresie działalności pomoc seniorom
 • U KAŻDEGO „SENIORA SĄSIADA”

Przed planowaniem służby seniorom warto zapoznać się z artykułami tematycznymi.

Artykuł o sposobach pomocy osobom starszym – https://chcepomagac.org/epicup_event/wsparcie-dla-seniorow-jak-pomoc-osobom-starszym/

Artykuł o  pomocy seniorom w pozbyciu się poczucia izolacji – https://senior24h.pl/jak-pomoc-seniorom-w-pozbyciu-sie-poczucia-izolacji/

Artykuł o samotności seniorów – https://sukcespisanyszminka.pl/jak-pomoc-samotnym-starszym-osobom/

Artykuł – jak zrozumieć samotność seniora – https://pl.aleteia.org/2017/11/21/wyobrazasz-sobie-tydzien-bez-zadnych-rozmow-bez-facebooka-samotnosc-seniorow/

Artykuł – wsparcie seniorów według badań statystycznych  – https://naszsenior.pl/jak-powinna-wygladac-pomoc-dla-osob-starszych/

 

Poniżej kilka propozycji działań, które nie są bezpośrednią pomocą osobom starczym, ale możecie je zrobić wspólnie z seniorami, gdyż są międzypokoleniowym, wspólnym działaniem aktywizującym każdego uczestnika, pamiętając oczywiście o jego indywidualnych możliwościach.

 1. Wymiana wiedzy o dawnych i nowych grach podwórkowych. Zorganizowanie tych gier dla okolicy.
 2. Kuchnia w czasach niedoboru produktów oraz współczesnego trendu zero waste. Wymiana wiedzy doświadczeń i przepisów. Wspólne gotowanie.
 3. Spacer i dyskusje na temat okolicznej przestrzeni. Spisanie pomysłów na zmiany i próba zmian u odpowiednich instytucji.
 4. Dawna i współczesna muzyka przy gitarze. Wzajemna nauka piosenek.
 5. Wspólna wymiana książek wraz z przedstawieniem konkretnych pozycji. Co polecają starsi, co polecają młodsi? W przypadku osób już słabowidzących można czytać książki osobom starszym, które będą wspólnie wybrane przez słuchacza i czytającego.
 6. Zwierzęta okolicy – ich problemy i potrzeby. Wspólne działania na rzecz zwierząt.

 

Poniżej działania, które można podjąć dla osób starszych (pamiętajcie by sprawdzić, zapytać jakie są potrzeby osób, którym chcecie pomóc).

 1. Spacer, rozmowa, wyjście do kina z osobami starszymi.
 2. Czytanie książek osobom starszym.
 3. Mycie okien, pomoc w sprzątaniu, zakupach czy gotowaniu.
 4. Drobne naprawy.
 5. Zajęcia np. muzyczne w DPS.
 6. Pomoc w zajęciach w dziennych domach pobytu.
 7. Współorganizacja/organizacja wigilii dla osób samotnych.

 

Działania realizowane w środowiskach nierzadko tylko przybierają znamiona służby, a w rzeczywistości nie są pełną potencjału pracą wychowawczą. Dlatego warto sięgnąć po literaturę, która stanie się drogowskazem w  podjęciu, zaplanowaniu, pełnieniu i podsumowaniu tego działania.

 

Poradnik Służby

„Poradnik Służby”, który doskonale opisuje założenia służby jako działania wychowawczego oraz podaje kilka przykładów na jej realizację.

 Spis treści:

 1. Służba – bądź dzielny w służbie bliźnim
 2. Jak pracować ze służbą we wszystkich metodykach?
 3. Definicja służby
 4. Czego unikać w pełnieniu Służby i w jaki sposób zarażać innych jej ideą?
 5. Jak pracować ze służbą w praktyce? Inspiracje z drużyn i środowisk
 6. Przykłady służb ze środowisk
 7. Jak pracować ze służbą w kształceniu?

 

Służba – praktyczny poradnik

„Służba – praktyczny poradnik”, będący przykładem ćwiczeń i zadań, które można przeprowadzić w drużynie, aby zachęcić jej członków do podjęcia służby.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie do idei służby
 2. Model Design For Change
 3. Faza poczuj – jak określać potrzeby naszego otoczenia
 4. Faza kreuj – jak formułować pola służby
 5. Faza działaj – jak przeprowadzać projekty
 6. Faza inspiruj – jak opowiadać o swoim polu służby
 7. Ewaluacja dla harcerzy

Oba poradniki są warte przeczytania od początku do końca

 

Artykuły:

J. Kreczmańska, Służba ale jaka?, Blog Ręki Metody, Styczeń 2019

A. Erhardt-Wojciechowska, Służba-zmieniaj świat-inspiruj. Z perspektywy, Lipiec 2019

A. Berner, Pełen Odlot, Z perspektywy, Październik 2019 

K. Smyczek, E.Wadas, Jak pełnić świadomą służbę, Z-perspektywy, Luty 2020 

XL Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego uchwalił Strategię Związku Harcerstwa Polskiego na lata 2018-2025, której celem jest realizacja Misji ZHP zawartej w Statucie ZHP. Strategia składa się z trzech obszarów strategicznych:

 • Skuteczni wychowawczo,
 • Sprawni w działaniu,
 • Odpowiedzialni społeczne.

Wizja ZHP 2025 opisuje pożądany stan organizacji po zakończeniu realizacji Strategii.

Projekt Służba – zmieniaj świat – inspiruj jest działaniem realizowanym w obszarze odpowiedzialni społecznie.

Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.

ZHP wychowuje w taki sposób, aby wrażliwość a potrzeby każdego człowieka pozostawała ważnym elementem wyborów życiowych i impulsem do codziennego działania. Członkowie ZHP, pełniąc służbę, pracują nad sobą. Pełniona służba zawsze jest wynikiem analizy potrzeb, co gwarantuje, że podjęte działanie będzie pożyteczne. Środowiska harcerskie wspierają rozwiązywanie realnych problemów lokalnych, krajowych i globalnych oraz przeciwdziałają ich konsekwencjom.

Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.

Jesteśmy aktywni i zaangażowani społecznie. Budujemy kapitał społeczny, opierając się na wartościach i postawach, jakie kształtuje ZHP. Odpowiedzialnie zmieniamy rzeczywistość. Nie chcemy tylko „być”, chcemy współtworzyć i współodpowiadać w wymiarze lokalnym, krajowym i globalnym. Z odpowiedzialności za otoczenie wynika gotowość do podejmowania trudnych tematów i odwaga w działaniu. Jesteśmy partnerem rodziny, szkoły i samorządów, aktywnymi członkami wspólnot lokalnych. Jesteśmy partnerem w relacjach z instytucjami, organami administracji, organizacjami i biznesem. Zachęcamy do dialogu i budowania zaufania społecznego.

Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

Wychowujemy młodych ludzi do demokracji. Kształtujemy ich na aktywnych obywateli i patriotów, zaangażowanych w życie społeczności lokalnych oraz odpowiedzialnych obywateli świata, tak aby mieli odwagę zmieniać go na lepszy. Aktywizujemy społeczeństwo i promujemy postawy obywatelskie i patriotyczne poprzez służbę, zrozumienie historii i umiłowanie kultury naszego kraju i wspólnotowość. Najlepszą metodą promowania takich postaw jest osobisty przykład członków ZHP.

sluzba@zhp.pl

FAQ – Frequently Asked Questions – zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi w sprawie projektu.

W trakcie trwania projektu lista będzie poszerzana.

Ostatnio dodane raporty służby:

,

Potrzebę służby początkowo zdiagnozowałam poprzez odwiedzenie strony internetowej schroniska dla zwierząt w Lublinie. Widnieje tam ogłoszenie odnośnie pilnej potrzeby dostarczenia koców/ręczników. Po wstępnym zapoznaniu się z problemem, …

,

Nasza służba polegała na pomocy Retmanowi w pracach na stanicy żeglarskiej. W sezonie korzysta z niej sporo harcerzy z rożnych środowisk i organizacji. Niestety brakuje rąk do pracy przy utrzymaniu sprzętu. Dzięki …

,

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na projekt Honorowej Odznaki „COVID-19 – Ofiarni w służbie”. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 24 sierpnia 2020 roku. Celem konkursu jest opracowanie wzoru …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Szycie maseczek to nie tylko siedzenie przy …

,

Z powodu pandemii koronawirusa pojawiła się potrzeba wsparcia seniorów i osób najbardziej narażonych na jego działanie. Postanowiliśmy w związku z tym robić im zakupy, wyprowadzać psy. Szyjemy maseczki, prowadzimy …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Druh Dawid Schwann jest …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. 12 maj obchodzimy Międzynarodowy Dzień …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. „Naszą misją jest wychowywanie …

,

Chcieliśmy podziękować za ciężką pracę, umilić dzień ełckim medykom i zaskoczyć ich czymś pozytywnym w tych trudnych czasach. Na pomysł wpadła nasza drużynowa. Zaangażowała się cała drużyna, zarówno …

,

Codzienna służba jest ważna dla każdego harcerza. Harcerską postawą wykazał się druh Mateusz Ścięgaj z 4 HDK “Wega” z Hufca  ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka z Chorągiew Mazowieckiej ZHP, …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Obecnie wszystkie działania – …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Ratownicy medyczni codziennie stają …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Współczesny patriotyzm to między innymi …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Harcerki i harcerze z Hufiec ZHP …

,

Większość naszych działań polega na zrobieniu zakupów spożywczych i medycznych, które zostawiamy pod drzwiami mieszkań po wcześniejszym ustaleniu. Dla każdego seniora, osoby niepełnosprawnej przekazujemy maseczkę i krówkę na dobre samopoczucie …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Wędrownicy z 14 DW Iniemamocni z Hufca …

,

Śmieszne skarpetki i milusie podusie dla dzieci przebywających w szpitalu. Czemu nie? To takie proste! Zrób plakat, ogłoś zbiórkę skarpetek, uszyj kilka poduszek np. w kształcie sowy… dzieci je …

,

Dziękujemy rysunkami strażakom znad Biebrzy za ich walkę z pożarem, a także publikujemy na Facebooku informacje o pożarze oraz apele o pomoc dla strażaków z hufców ZHP Grajewo i Augustów. Włączyliśmy się do akcji …

,

Chcieliśmy wesprzeć personel medyczny w naszym mieście, więc zaczęliśmy szyć maseczki. Odbiorcą były ełckie szpitale i wolontariusze Szlachetnej Paczki opiekujący się osobami starszymi. Służbę podjęliśmy samoistnie widząc …

,

Instruktorzy Hufca Bartoszyce pełnią służbę i prężnie działają na terenie całego powiatu niosąc pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Powołany przez Komendanta Hufca Sztab Reagowania Kryzysowego nadzoruje i wyznacza …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. „Od chwili zamknięcia szkół …

,

Dzięki instruktorom Hufca ZHP Braniewo każdy senior może czuć się bezpiecznie i zaopiekowany, a mieszkańcy mogą zostać w domu. Harcerze wyręczają ich doręczając żywność i maseczki. Swoją służbę …

,

Nikt nas nie prosił o pomoc, sami się zorientowaliśmy, że ostródzki szpital oraz inne placówki użyteczności publicznej oraz spółek państwowych potrzebują pomocy w formie uszytych przez nas maseczek. Naszym celem było …

,

Dowiedzieliśmy się od pewnej osoby, że osoby starsze z jej otoczenia czują się bardzo samotne podczas pandemii – nie mogą wychodzić z domów, a też mało kto ich odwiedza. Nawiązał …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. „Naturalnym dla mnie było …

,

Kiedy ogłoszono stan zagrożenia, chcieliśmy jakoś pomóc naszej lokalnej społeczności. Nasza Chorągiew stworzyła Harcerski Numer Alarmowy, dając nam w ten sposób możliwość niesienia pomocy. Nasza …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Od kilku dni jesteśmy świadkami …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Pozyskiwanie materiału, kontakt z darczyńcami, …

,

Od chwili zamknięcia szkół wiedzieliśmy, że przed nami 2 trudne zadania: utrzymanie działalności gromad i drużyn przez pracę w internecie oraz pomoc potrzebującym na terenie działania naszego hufca. Dlatego zgłosiliśmy gotowość współpracy w czasie …

,

Jeszcze zanim pojawił się obowiązek noszenia masek, wśród osób walczących “na pierwszej linii frontu” było duże zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej. Chcieliśmy wesprzeć ich działania …

,

Służba polega na pomaganiu innym w nauce, która aktualnie odbywa się przez internet. Moim celem jest pomoc w edukacji, która w aktualnych czasach sprawia różne problemy. Pomagam młodzieży z województwa Opolskiego. Gdy zobaczyłem, …

,

Harcerze niosą pomoc w trakcie pandemii. Ponad 200 wolontariuszy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP codziennie pomaga setkom seniorów i seniorek w regionie. Pomagają w robieniu zakupów, realizowaniu recept, wynoszenia śmieci, wyprowadzaniu …

,

Pełniłeś bądź pełnisz służbę? Weź udział w finale akcji “Czuwam” i zostań współtwórcą Mapy służby ZHP. Wspólnie pokażmy, jak służba jest dla harcerzy istotna. Harcerze CZUWAJĄ …

,

„W ten sposób pełnię służbę, chcę pomagać” – mówi Krysia Paszko – harcerka ZHP i licealistka, która w ramach walki z przemocą domową stworzyła platformę, przez którą ofiary mogą …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Zuchy, harcerze i instruktorzy z Hufiec …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Słyszeliście o Harcerskim Pojeździe Alarmowym? …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. „Było dla mnie oczywiste …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Ta Wielkanoc jest wyjątkowa, …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Pomocna Dłoń” – tak nazywa …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Grupa pełnoletnich harcerzy i harcerek …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. „Zdecydowałam się pełnić służbę. …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. Harcerki i harcerze #ZHP pełnią służbę na wielu …

,

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie. W całej Polsce pełnoletni harcerze …

,

Już od dawna zauważyliśmy, że jest dużo osób samotnych, dla których przygotowane przez nas kartki, stroiki, pierniczki, piosenki harcerskie oraz patriotyczne są bezcenne. Harcerze sami dowiedzieli się o ludziach mieszkających …

,

Jak odpowiedzieć na wezwanie Roberta Baden-Powella, aby „zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy”? Odpowiedź, która zrodziła się w naszych głowach, była prosta: odbudujmy cmentarz …

,

Mając możliwości pomocy u siebie samej, otworzyłam pole do służby innym dziewczynom i tak powstała coroczna służba. Służba polegała na ścięciu włosów na potrzeby peruk dla dzieci po helioterapii. Wspierały nas …

,

Niedaleko siedziby hufca funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, w którym była pełniona służba. Forma służby miała być również inspiracją dla poszczególnych środowisk wędrowniczych.  Z założenia miała to być jednorazowa, …

,

W ramach zajęć z inspiracji do pełnienia służby w drużynie na Kursie Drużynowych Wędrowniczych „Przekraczając Granice” zdecydowaliśmy, że poprowadzimy zajęcia w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. Dom jest miejscem stałego pobytu dla …

,

„(…) Teraz możecie uczynić to co jest głównym obowiązkiem skauta, mianowicie pomóc tym, co się znajdują w potrzebie, wszelkim sposobem jaki jest w waszej mocy.” Bi- Pi …

,

Kiedy decyzja została podjęta, aby po kilku latach braku działania Drużyny Wędrowniczej w naszym Szczepie, założyć ją ponownie, rozpoczęła się we mnie potężna gonitwa wielu myśli. Co …

PASSWORD RESET

Zaloguj się