Główna Kwatera ZHP

Główna Kwatera ZHP jest zarządem ZHP.

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji; wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP; przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy; przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał; podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, niebędącego majątkiem chorągwi; wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator; deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach; powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku; powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez Główną Kwaterę ZHP; uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP; wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność; koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa; powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze, nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

hm. Martyna Kowacka

Naczelniczka ZHP

hm. Maciej Szczęsny

Skarbnik ZHP

hm. Agata Erhardt-Wojciechowska

zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy
z kadrą i kultury organizacji

hm. Anna Pospieszna

zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wsparcia metodyczno-programowego

hm. Bartosz Bednarczyk

zastępca naczelniczki ZHP ds. relacji zewnętrznych

hm. Dominika Brożek

członkini GK ds. kształcenia

phm. Dawid Schwann

członek GK ds. majątku i gospodarki

phm. Aleksandra Kozubska

członkini GK ds. organizacyjnych

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content