zhp.pl

Start Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

AKTUALNOŚCIKOMISJA KONKURSOWAREGULAMIN KONKURSUDOKUMENTYKONTAKT

Znamy wyniki VI edycji konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

8 maja 2018 r. w Belwederze odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej a także upowszechnianie dorobku naukowego ruchu harcerskiego w Polsce. Komisja, pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm. Adama Massalskiego wyłoniła laureatów w kategoriach: praca licencjacka, magisterska oraz publikacja a także wyróżniła autorów prac w kategoriach: praca licencjacka oraz magisterska.

W konkursie nagrodzono następujące prace:
W kategorii praca licencjacka:
 • nagroda I stopnia dla Magdaleny Szczerbaciuk za pracę „Europejskie ruchy skautowe – współczesne obywatelstwo czy anachronizm”
 • nagroda II stopnia dla Jędrzeja Maczana za pracę „Projekt i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie drużyną harcerską”
 • nagroda II stopnia dla Marty Pisarek za pracę „Metodyka zuchowa a rozwój samodzielności dzieci w wieku wczesnoszkolnym.”
 • nagroda III stopnia dla Krzysztofa Sroki za pracę „Etos harcerski – przekazywanie wartości harcerskich na przykładzie Harcerskiego Klubu Turystycznego “Kłobuk” z Olsztyna w latach 1966-2016”
 • nagroda III stopnia dla Joanny Skowrońskiej za pracę „Sieci społeczne w perspektywie ekonomicznej. Struktura sieci społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza””
W kategorii praca magisterska:
 • nagroda I stopnia dla Małgorzaty Kozak za pracę „Oddziaływania wychowawcze harcerstwa w środowisku wiejskim”
 • nagroda II stopnia dla Karoliny Delury (z d. Tabor) za pracę „Kompetencje społeczne oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w grupie harcerzy i osób nieprzynależnych do organizacji harcerskich”
 • nagroda III stopnia dla Katarzyny Kozak za pracę „Wizerunek współczesnego harcerstwa w opinii uczniów liceum zrzeszonych i niezrzeszonych w ruchu harcerskim”
W kategorii publikacja:
 • nagroda I stopnia dla Piotra Mysłakowskiego za pracę „Moja Trzynastka. Wspomnienia na stulecie Czarnej Trzynastki Krakowskiej”
 • nagroda II stopnia dla Mariana Miszczuka za pracę „Znowu gramy. Rozgłośnia Harcerska (1957-1993)”
 • nagroda III stopnia dla Tadeusza Bohma za pracę „Walki 1. Kampanii Skautowej w latach 1918-1921”
Ponadto komisja przyznała 9 wyróżnień:
W kategorii praca licencjacka:
 • wyróżnienie dla Magdaleny Trojnar za pracę „Metodyka zuchowa w wychowaniu i edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym”
 • wyróżnienie dla Andrzeja Kasperkiewicza za pracę „Wpływ harcerstwa i innych organizacji na poziom wiedzy młodzieży z zakresu pierwszej pomocy”
 • wyróżnienie dla Katarzyny Łysak za pracę „Powstanie oraz działalność I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Bieczu w latach 1921-1936”
 • wyróżnienie dla Beaty Wrzos za pracę „Preferencje wyjazdowe na obozy harcerzy z Chorągwi Krakowskiej”
 • wyróżnienie dla Katarzyny Kułakowskiej za pracę „Działalność instruktorska w ZHP a aktywność harcerzy na rynku pracy”
W kategorii praca magisterska:
 • wyróżnienie dla Marty Wojtaszek za pracę „Zarządzanie talentami w organizacjach non-profit na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”
 • wyróżnienie dla Kingi Karolewskiej-Gembali za pracę „Styl zycia i czas wolny byłych harcerzy na podstawie wywiadów z członkami 33 Cieszyńskiej Drużyny Harcerskiej “Czarne Stopy””
 • wyróżnienie dla Pauliny Czubernat za pracę „Harcerska metoda wychowania a turystyka gimnazjalnej młodzieży wiejskiej”
 • wyróżnienie dla Jolanty Bogdanowicz za pracę „Formy i metody realizacji edukacji artystycznej w gromadach zuchowych, w kontekście preferencji artystycznych dziecka.”

Wszystkim laureatom i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Pragniemy również złożyć podziękowania na ręce wszystkich uczestników konkursu – dziękujemy za Waszą pracę włożoną w rozwój ruchu harcerskiego i jego dorobku naukowego. Życzymy wielu nowych wyzwań, satysfakcji oraz sukcesów z podejmowanej służby na rzecz nauki i ruchu harcerskiego.

 

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Zgłaszanie prac trwa do 28 lutego 2018 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie  a także inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

Komisja konkursowa działa w składzie:

 • hm. prof. zw. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący komisji,
 • hm. dr hab. Jarosław Balon – członek komisji,
 • hm. dr Jakub Czarkowski – członek komisji,
 • hm. dr Marek Jedynak – członek komisji,
 • hm. dr Teresa Lewandowska-Kidoń – członkini komisji,
 • hm. prof. dr hab. Grzegorz Nowik – członek komisji,
 • dr Ewa Palamer-Kabacińska – członkini komisji,
 • hm. prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – członek komisji,
 • hm. dr Urszula Sobkowiak – członkini komisji,
 • płk dr hab. Juliusz Tym – członek komisji,
 • phm. Patrycja Kabala – sekretarz komisji.

Regulamin Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza
na prace naukowe 
poświęcone tematyce harcerskiej
(dalej: „Regulamin”)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej (dalej: „konkurs”), jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod nr 0000094699, zwany dalej „organizatorem”.

2. Celem konkursu jest wyróżnienie prac naukowych poświęconych tematyce harcerskiej, spośród prac obronionych lub opublikowanych w języku polskim w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku (dalej: „prac”).

§ 2
Zasady udziału w Konkursie

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim obronione lub opublikowane. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez autorów prac.

2. Zgłoszeniu podlegają prace w kategoriach:
a. licencjackie,
b. magisterskie,
c. doktorskie,
d. inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji (w przypadku prac
przyjętych do publikacji konieczne jest zaświadczenie stosownej redakcji/wydawnictwa).

3. Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:
a. wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy dostępne na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl (dalej: „strona internetowa”)
b. załączyć zaświadczenie o obronie zgłaszanej pracy (dotyczy prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich)
c. dostarczyć w/w dokumenty oraz pracę w wersji drukowanej i elektronicznej na płycie CD w wersji .docx lub .pdf (niespłaszczony, „przeszukiwalny”) na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. Dokumenty należy przesłać do 28 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

4. Otrzymane przez organizatora prace nie będą zwracane po zakończeniu konkursu, lecz przekazywane do biblioteki Muzeum Harcerstwa, gdzie będą udostępniane, w takiej formie, w jakiej zostały przekazane, na co autorzy wyrażą zgodę.

5. Prace niespełniające wskazanych wyżej warunków lub zgłoszone po terminie nie wezmą udziału w konkursie, o czym autorzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Mogą one zostać odebrane przez autorów w GK ZHP. Prace nieodebrane po upływie miesiąca od poinformowania autora, zostaną przekazane do Muzeum Harcerstwa.

§ 3
Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

1. Prace zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „komisja”).

2. Komisja będzie działała w składzie minimum 7 osób, powołanych przez organizatora spośród instruktorów harcerskich lub byłych instruktorów harcerskich, posiadających tytuły lub stopnie naukowe.

3. Komisja dokonuje wyboru najlepszych prac oraz może przyznać w każdej z wymienionych kategorii w § 2 pkt 2 nagrody I, II
i III i wyróżnienia. Komisja ma prawo dokonać innego podziału nagród.

4. Kryteria oceny i wyboru prac określa regulamin prac komisji.

5. Jeżeli zgłoszona praca jest pisana przez członka komisji lub pod jego kierunkiem
to dany członek komisji jest wyłączony z oceny ww. pracy.

6. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

7. Jeżeli nagrodzona lub wyróżniona praca będzie dziełem współautorskim, wówczas
przyznana nagroda zostanie podzielona pomiędzy wszystkich autorów.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali. Nie najpóźniej jednak
niż do 30 czerwca 2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora.

§ 4
Dane osobowe

1. Na potrzeby konkursu zostanie utworzony zbiór danych osobowych uczestników.
Po zakończeniu konkursu zbiór danych osobowych będzie zarchiwizowany.

2. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą
przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia regulaminu.

3. Komisja ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu.

4. Osobą kontaktową jest sekretarz komisji konkursowej phm. Patrycja Kabala, adres mailowy patrycja.kabala@gk.zhp.pl

Sekretarz Komisji Konkursowej: 

phm. Patrycja Kabala 
patrycja.kabala@gk.zhp.pl
tel. 22 339 06 45

Adres korespondencyjny: 
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się