zhp.pl

Start Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

AKTUALNOŚCIKOMISJA KONKURSOWAREGULAMIN KONKURSUDOKUMENTYKONTAKT

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

01-10-2017 Patrycji Kabala

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Zgłaszanie prac trwa do 28 lutego 2018 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie  a także inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r.
phm. Patrycja Kabala
sekretarz Komisji Konkursowej

Komisja konkursowa działa w składzie:

 • hm. prof. zw. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący komisji,
 • hm. dr hab. Jarosław Balon – członek komisji,
 • hm. dr Jakub Czarkowski – członek komisji,
 • hm. dr Marek Jedynak – członek komisji,
 • hm. dr Teresa Lewandowska-Kidoń – członkini komisji,
 • hm. prof. dr hab. Grzegorz Nowik – członek komisji,
 • dr Ewa Palamer-Kabacińska – członkini komisji,
 • hm. prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – członek komisji,
 • hm. dr Urszula Sobkowiak – członkini komisji,
 • płk dr hab. Juliusz Tym – członek komisji,
 • phm. Patrycja Kabala – sekretarz komisji.

Regulamin Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza
na prace naukowe 
poświęcone tematyce harcerskiej
(dalej: „Regulamin”)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej (dalej: „konkurs”), jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod nr 0000094699, zwany dalej „organizatorem”.

2. Celem konkursu jest wyróżnienie prac naukowych poświęconych tematyce harcerskiej, spośród prac obronionych lub opublikowanych w języku polskim w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku (dalej: „prac”).

§ 2
Zasady udziału w Konkursie

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim obronione lub opublikowane. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez autorów prac.

2. Zgłoszeniu podlegają prace w kategoriach:
a. licencjackie,
b. magisterskie,
c. doktorskie,
d. inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji (w przypadku prac
przyjętych do publikacji konieczne jest zaświadczenie stosownej redakcji/wydawnictwa).

3. Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:
a. wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy dostępne na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl (dalej: „strona internetowa”)
b. załączyć zaświadczenie o obronie zgłaszanej pracy (dotyczy prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich)
c. dostarczyć w/w dokumenty oraz pracę w wersji drukowanej i elektronicznej na płycie CD w wersji .docx lub .pdf (niespłaszczony, „przeszukiwalny”) na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. Dokumenty należy przesłać do 28 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

4. Otrzymane przez organizatora prace nie będą zwracane po zakończeniu konkursu, lecz przekazywane do biblioteki Muzeum Harcerstwa, gdzie będą udostępniane, w takiej formie, w jakiej zostały przekazane, na co autorzy wyrażą zgodę.

5. Prace niespełniające wskazanych wyżej warunków lub zgłoszone po terminie nie wezmą udziału w konkursie, o czym autorzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Mogą one zostać odebrane przez autorów w GK ZHP. Prace nieodebrane po upływie miesiąca od poinformowania autora, zostaną przekazane do Muzeum Harcerstwa.

§ 3
Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

1. Prace zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „komisja”).

2. Komisja będzie działała w składzie minimum 7 osób, powołanych przez organizatora spośród instruktorów harcerskich lub byłych instruktorów harcerskich, posiadających tytuły lub stopnie naukowe.

3. Komisja dokonuje wyboru najlepszych prac oraz może przyznać w każdej z wymienionych kategorii w § 2 pkt 2 nagrody I, II
i III i wyróżnienia. Komisja ma prawo dokonać innego podziału nagród.

4. Kryteria oceny i wyboru prac określa regulamin prac komisji.

5. Jeżeli zgłoszona praca jest pisana przez członka komisji lub pod jego kierunkiem
to dany członek komisji jest wyłączony z oceny ww. pracy.

6. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

7. Jeżeli nagrodzona lub wyróżniona praca będzie dziełem współautorskim, wówczas
przyznana nagroda zostanie podzielona pomiędzy wszystkich autorów.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali. Nie najpóźniej jednak
niż do 30 czerwca 2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora.

§ 4
Dane osobowe

1. Na potrzeby konkursu zostanie utworzony zbiór danych osobowych uczestników.
Po zakończeniu konkursu zbiór danych osobowych będzie zarchiwizowany.

2. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą
przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia regulaminu.

3. Komisja ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu.

4. Osobą kontaktową jest sekretarz komisji konkursowej phm. Patrycja Kabala, adres mailowy biuro@zhp.pl.

Sekretarz Komisji Konkursowej: 

phm. Patrycja Kabala 
biuro@zhp.pl, tel. 22 339 06 45

Adres korespondencyjny: 
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się