zhp.pl

Start Instytucja Certyfikująca

Instytucja Certyfikująca ZHPKwalifikacjeWarunki przystąpienia do walidacjiJak wygląda proces walidacji?Opłaty i terminyRejestracjaDokumenty do pobraniaFAQKontakt

Instytucja Certyfikująca – Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491), przy ul. Konopnickiej 6 prowadzi działalność w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej “Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”. Instytucja certyfikująca ZHP jest podmiotem z uprawnieniami do nadawania tejże kwalifikacji, czyli do wydawania dokumentów (certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej

Kwalifikacja “Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” została opracowana przez ZHP i włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dniu 29 grudnia 2018 roku na podstawie obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1275).

Pełny opis kwalifikacji

Kwalifikacja Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi

Kwalifikacja jest przeznaczona dla osób posiadających doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń metodami aktywizującymi. Przez metody aktywizujące rozumiemy takie formy prowadzenia zajęć, które angażują grupę i charakteryzują się różnorodnością oraz przemiennością – nie będzie to na przykład prezentacja ani wykład, którego uczestnicy zajęć biernie wysłuchają.

Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne powinna posiadać osoba przystępująca do walidacji (czyli procesu, w którym zostaną one sprawdzone a na koniec potwierdzone certyfikatem)?

 • Pozyskuje wiedzę o potrzebach szkoleniowych podmiotu zlecającego szkolenie oraz wiedzę o potrzebach rozwojowych uczestników szkolenia.
 • Wspólnie z podmiotem zlecającym ustala warunki organizacyjne przeprowadzenia szkolenia.
 • Zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie potrzebami określa cele szkolenia i projektuje proces szkoleniowy.
 • Samodzielnie tworzy konspekty zajęć i opracowuje materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
 • Przeprowadza szkolenie, umiejętnie pracując z grupą i wykorzystując przygotowane przez siebie materiały.
 • Bierze odpowiedzialność za jakość przeprowadzanych przez siebie szkoleń.
 • Samodzielnie planuje i przeprowadza ewaluację szkolenia, wykorzystując wnioski z ewaluacji w dalszej praktyce szkoleniowej.
 • Definiuje własne potrzeby rozwojowe i stale rozwija swój warsztat szkoleniowy.

Osiągnięcie powyższych efektów uczenia się jest możliwe zarówno w systemie edukacji formalnej, jak i edukacji pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego. Ważne, aby zdobyć je w praktyce – prowadząc warsztaty i szkolenia dla dowolnych grup osób.

Kwalifikacją Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi mogą być szczególnie zainteresowani:

 • trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni w przedsiębiorstwach, fundacjach, stowarzyszeniach
  i innych organizacjach;
 • instruktorzy zajmujący się prowadzeniem szkoleń w organizacjach społecznych, np. harcerskich;
 • trenerzy prowadzący działalność gospodarczą;
 • nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi;
 • menedżerowie chcący doskonalić umiejętności trenerskie;
 • pracownicy działów HR;
 • animatorzy kultury i edukatorzy pracujący np. w muzeach, ośrodkach kultury i domach kultury.

Link do opisu kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Wymagania, które musi spełniać osoba przystępująca do walidacji:

 1. Ukończone 21 lat.
  Dopuszczalne dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy;
 2. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
  Dopuszczalne dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub pomaturalnej, zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta, dyplom ukończenia szkoły wyższej;
 3. Udostępnienie dokumentacji poświadczającej przeprowadzenie przez kandydata szkoleń, które obejmowały w sumie 30 godzin (po 60 min), dla grup minimum 5-osobowych.
  Dopuszczalne dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: referencje, umowy, protokół odbioru szkolenia wystawione przez firmy, instytucje, placówki oświatowe, organizacje (np. pozarządowe, pracodawców, pracowników) dla których prowadzono szkolenia. Dokumenty muszą potwierdzać przeprowadzenie minimum 30 h szkoleń metodami aktywizującymi dla grup minimum 5-osobowych w przeciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

Certyfikowanie krok po kroku: 

 1. Zapoznanie się z informacjami o przebiegu procesu walidacji i jego zasad w IC ZHP udostępnionymi na stronie: https://zhp.pl/instytucja-certyfikujaca/ 
 2. Wypełnienie arkusza autodiagnozy (obowiązkowo dla wszystkich; bezpłatne).
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie IC ZHP.  
 4. Stworzenie portfolio przez kandydata i przesłanie go do IC ZHP. Wskazówki dla kandydatów dot. przygotowania portfolio znajdują się na stronie IC ZHP. 
 5. Wniesienie opłatw dwóch ratach – za weryfikację formalną i analizę portfolio, za obserwację i wywiad. 
 6. Weryfikacja formalna wniosku przez biuro IC (sprawdzenie spełniania warunków przystąpienia do walidacji oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników). 
 7. Proces walidacji składający się z 3 następujących po sobie etapów: 
  – Ocena portfolio kandydata,
  – Obserwacja szkolenia prowadzonego przez kandydata,
  – Wywiad z kandydatem.
  Uzyskanie kwalifikacji jest możliwe wyłącznie po pozytywnym przejściu wszystkich etapów procesu walidacji i tym samym potwierdzeniu posiadania wszystkich efektów uczenia się. Na każdym etapie walidacji zdefiniowane zostały błędy krytyczne, których popełnienie skutkuje przerwaniem procesu i negatywną decyzją walidacyjną. 
 8. Otrzymanie certyfikatu.

Szczegółowy opis poszczególnych etapów znajduje się w Regulaminie certyfikowania kwalifikacji Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi.

Szczegóły dotyczące walidacji znajdują się we Wskazówkach dla kandydatów, którzy chcą przystąpić do potwierdzenia kwalifikacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” w IC ZHP. 

Informacje o terminach w roku 2020:

31.10.2020 – ostateczny składania dokumentów i portfolio dla osób, które chcą przystąpić do walidacji w bieżącym roku

12-13.12.2020 w Warszawie – obserwacja + wywiad (w ramach weekendu będzie możliwość przeprowadzenia szkoleń obserwowanych przez asesorów oraz odbycia wywiadu z komisją walidacyjną; grupę i salę szkoleniową zapewnia IC ZHP)

Informacje o opłatach:

 1. Opłata za walidację i certyfikowanie wynosi 1800 zł i jest wnoszona przez kandydata w 2 częściach:
  – Opłata za weryfikację formalną i analizę portfolio: 800 zł (I rata opłaty),
  – Opłata za obserwację i wywiad: 1000 zł (II rata opłaty).
 2.  Opłata za ponowne podejście do obserwacji i wywiadu: 1000 zł.
 3. Kaucja za rozpatrzenie odwołania (zwracana, jeśli odwołanie zostanie uznane): 600 zł.
 4. Opłata manipulacyjna pobierana przez IC w przypadku rezygnacji kandydata przed analizą portfolio, niespełniania wymogów formalnych i nie uzupełnieniu wniosku po wezwaniu do tego przez IC: 200 zł.

Oferta specjalna dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego
Oferta obowiązuje do 31.12.2020 roku, aby z niej skorzystać należy złożyć wniosek do kierownika IC ZHP (ic.kierownik@zhp.pl). Warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o skorzystanie z oferty specjalnej: posiadanie stopnia instruktorskiego, opłacona składka członkowska, aktualne pełnienie stałej funkcji w ZHP. Liczba osób, które mogą skorzystać z oferty jest ograniczona.

 1. Opłata za walidację i certyfikowanie wynosi 300 zł i jest wnoszona przez kandydata jednorazowo.
 2. Opłata za ponowne podejście do obserwacji i wywiadu: 100 zł.
 3. Kaucja za rozpatrzenie odwołania (zwracana, jeśli odwołanie zostanie uznane): 600 zł.
 4. Opłata manipulacyjna pobierana przez IC w przypadku rezygnacji kandydata przed analizą portfolio, niespełniania wymogów formalnych i nie uzupełnieniu wniosku po wezwaniu do tego przez IC: 200 zł.

Zanim przystąpisz do rejestracji wypełnij arkusz autodiagnozy on-line. 

Link do arkusza autodiagnozy: https://tiny.pl/75n4w

Rejestracja jest możliwa wyłącznie za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego. W formularzu należy podać dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon oraz zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.  

Link do formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/7jq6m

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie uruchamia automatycznie procedury walidacji. Po zgłoszeniu poprzez formularz kandydat ma 3 miesiące na przesłanie wymaganych dokumentów oraz uzupełnienie portfolio. Dokumentację można uzupełniać stopniowo korzystając dysku on-line, który zostanie udostępniony przez biuro IC ZHP w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.  

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty (WORD, PDF).

FAQ – podstawowe zagadnienia i najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Kontakt do biura IC ZHP:
Adres e-mail: ic.biuro@zhp.pl
Telefon: (22)339-07-91  

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

Kontakt do Kierownika IC ZHP:
Joanna Skupińska
Adres e-mail: ic.kierownik@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się