Safe from Harm

Związek Harcerstwa Polskiego wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji nieformalnej, w której są one pod opieką odpowiedzialnych, entuzjastycznych i odważnych wychowawców.  
Działania, które podejmuje ZHP, mają gwarantować zuchom, harcerzom, harcerzom starszym oraz wędrownikom należytą opiekę i bezpieczeństwo - w takich warunkach powinniśmy realizować naszą misję. 
 

Polityka ochrony bezpieczeństwa dzieci młodzieży i dorosłych w ZHP – Program Safe From Harm

Wszyscy dorośli zrzeszeni w ZHP muszą tworzyć bezpieczne środowisko działania - dla dzieci i młodzieży należących do organizacji, a także dla siebie nawzajem. Muszą zarówno podejmować działania profilaktyczne, jak i reagować, jeśli pojawią się podejrzenia, że mogło dojść do krzywdzenia. Uważamy, że każdy, kto jest świadkiem przemocy, ma obowiązek zareagować.

Przyjmujemy politykę ochrony bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego – Program Safe from Harm. Celem tej Polityki jest zagwarantowanie wszystkim członkom Związku, ochrony przed nadużyciami związanymi ze wszelkimi przejawami przemocy, w tym w szczególności przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej.

Poprzez ten dokument Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się:

 • we wszystkich działaniach brać pod uwagę w pierwszej kolejności potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży;
 • szanować prawa i uczucia dzieci i młodzieży, z którymi pracuje;
 • podejmować wszelkie możliwe działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed znęcaniem się, przemocą fizyczną, emocjonalną (psychiczną) oraz seksualną;
 • tworzyć bezpieczne środowisko działania - tak dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Poznaj pełną treść dokumentu Polityki – LINK

Skorzystaj z gotowych materiałów wspierających realizację zapisów Polityki w Twoim harcerskim środowisku!

PRZEJDŹ DO KURSU SAFE FROM HARM!

Dostęp do kursu

Procedura zakładania kont do edu.zhp.pl dla osób nieposiadających maila w domenie @zhp.net.pl lub @zhp.pl

 • Konta należy zakładać przez stronę https://konta-sfh.zhp.pl/
 • Konta może zakładać dla innych każda osoba, posiadająca maila w domenie @zhp.net.pl lub @zhp.pl. Konieczne jest zalogowanie się na swoje konto mailowe, aby było to możliwe.
 • Aby założyć konto dla innej osoby, konieczne jest znanie jej imienia, nazwiska oraz numeru członkowskiego. W przypadku, w którym dana osoba posiada już konto, niemożliwe będzie założenie jej go ponownie. W takiej sytuacji wyświetli się komunikat o treści: Członek ma konto w MS365. Użyj jego do zalogowania się w Moodle.
 • Po wygenerowaniu konta wyświetli się informacja o loginie oraz haśle. Informacja ta zostanie również automatycznie przesłana na maila osoby, która generowała dane konto.
 • Lista założonych kont jest dostępna dla Chorągwianych Pełnomocników Safe from harm.

  Jeśli macie obawy, że ktoś założył konto w Waszym imieniu, możecie zweryfikować to bezpośrednio u właściwego dla Waszej Chorągwi pełnomocnika. W ten sposób możliwe jest założenie kont wyłącznie dla członków ZHP.

 • Osoby spoza ZHP, które powinny przejść certyfikację (wyłącznie te osoby niezrzeszone, które będą pełniły funkcję wychowawców lub kierowników w trakcie HALiZ) muszą mieć konto założone ręcznie. Potrzebę założenia takiego konta osoby posiadające maile w domenie @zhp.net. pl mogą zgłosić przez formularz.

Materiały dla rodziców i osób współpracujących z ZHP

Rodzice

Od września 2023 r. rodzice niepełnoletnich członków ZHP będą informowani o funkcjonowaniu Polityki ochrony dzieci, młodzieży i dorosłych w ZHP w momencie wyrażania zgody na przynależność dziecka do ZHP. Informacja o Polityce znajdzie się w formularzu zgody na przynależność.

Drogi Rodzicu - możesz również zapoznać się z pełną treścią dokumentu – link do pełnej wersji

W przypadku rodziców aktywnie włączających się w działania harcerskich jednostek, a nie będących jednocześnie członkami ZHP, obowiązują ich te same zasady co inne osoby dorosłe, współpracujące ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Zapoznaj się z ulotką dla partnerów dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w ZHP.

Osoby współpracujące

Każdorazowo w przypadku osób spoza ZHP, które w ramach swoich obowiązków służbowych będą się bezpośrednio włączały w pracę z dziećmi i młodzieżą (dzieci i młodzież będą beneficjentami działań/czynności podejmowanych przez te osoby), w umowach zawartych z nimi powinny znaleźć się zapisy zobowiązujące do:

 • zapoznania się ze skróconym zapisem Polityki Safe from Harm;
 • posiadania zaświadczeń o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w momencie rozpoczęcia współpracy.

Zasady, o których mowa powyżej, znajdą odpowiednie zastosowanie w przypadku podmiotów – firm (chodzi tu zarówno o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne, a także tzw. ułomne osoby prawne – np. spółki jawne). W takim przypadku obowiązki, o których mowa powyżej muszą być zrealizowane przez wszystkie osoby związane z daną firmą, które będą podejmować działania/czynności, których beneficjentami będą dzieci i młodzież.

Osobami współpracującymi ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, których dotyczy to wymaganie, są między innymi: rodzice, pełniący funkcje opiekunów na wyjazdach harcerskich poza HALiZ, osoby prowadzące zajęcia specjalistyczne, pracownicy baz obozowych, itp. Istotne jest, aby były to osoby, które w ramach swoich obowiązków, w sposób bezpośredni będą miały kontakt z dziećmi i młodzieżą – w takim przypadku dzieci i młodzież powinni być beneficjentami działań (czynności) podejmowanych przez te osoby.

Równocześnie, osoby pełniące funkcje wychowawcze w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej podlegają obowiązkowej weryfikacji zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz instrukcją HALiZ.

Zgłoś sytuację przekroczenia granic

Jeśli otrzymasz informację na temat krzywdzenia dziecka, które jest członkiem albo członkinią ZHP lub jesteś świadkiem takiej sytuacji, masz obowiązek zareagować!

Zgłoś sprawę do Centralnego Systemu Zgłoszeń: Formularz 


WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content