Konsultacje dokumentów opracowanych lub aktualizowanych przez GK ZHP

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach on-line dokumentów opracowanych/aktualizowanych przez GK ZHP. 1) Wsparcie metodyczne i programowe kadry w ZHP Zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami i sugestiami odnośnie treści dokumentu "Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego", który ma zastąpić dotychczas obowiązujący dokument „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP”. Nowa instrukcja nie zawiera rozdziału poświęconego Odznakom Kadry Programowej, ani żadnym innym odznakom dedykowanym wyłącznie kadrze metodycznej lub/i programowej ZHP. W założeniu uchwała Głównej Kwatery ZHP w sprawie przyjęcia dokumentu "Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego" wyznaczy dwuletni okres przejściowy, w którym instruktorzy ZHP będą mogli zdobywać OKP wedle reguł opisanych w „Zasadach wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP”. Wsparcie metodyczne i programowe kadry w ZHP do konsultacji Formularz konsultacyjny Więcej informacji o procesie prac na dokumentem można znaleźć tutaj. Główna Kwatera ZHP planuje zakończyć prace legislacyjne nad dokumentem w maju 2019 roku.
2) Miana kadry wspierającej Miana określają stopień kompetencji kadry jedynie w zakresie zagadnień wspierających działanie wychowawcze organizacji takich jak np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Są stopniowalne i mogą być ścieżką rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Miana oparte są o Mapę Kompetencji - zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumencie System pracy z kadrą w ZHP. W celu opracowania regulaminu Mian kadry wspierającej  zawiązano zespół roboczy działający przy Wydziale pracy z kadrą GK ZHP. Zespół oparł swoją pracę o wyniki badania ankietowego (przeprowadzonego w maju/czerwcu 2018) za pomocą panelu badawczego ZHP. W badaniu wzięło udział ponad 1000 respondentów. Członkowie zespołu prowadzili również spotkania konsultacyjne z instruktorami podczas: Zbiórki pracy z kadrą (27-28.01.2018), Kuźni Idei (24-25.03.2018), Forum Komunikacji i Promocji (9.06.2018), Zlotowej Kuźni Idei (7.08.2018), spotkania Wydziału Komunikacji i Promocji (2.09.2018). Miana kadry wspierającej_projekt Formularz konsultacyjny Więcej informacji można znaleźć w zakładkach: system pracy z kadrą i kadra wspierająca. 3) Mapa kompetencji 2.0 Mapa Kompetencji jest narzędziem tworzonym przez specjalistów, wspierającym indywidualny rozwój kadry w zakresie kompetencji specjalistycznych mających na celu wsparcie procesu wychowania prowadzonego w gromadach i drużynach. Kolejne poziomy rozwoju według Mapy Kompetencji oznaczają coraz wyższy poziom wiedzy i umiejętności z danej dziedziny, nie są natomiast powiązane z działaniem na coraz wyższych szczeblach struktury ZHP. Mapa Kompetencji jest również wykorzystywana przy zdobywaniu Odznak Kadry Kształcącej, jako że jednym z wymogów uzyskania OKK jest nabycie określonego zbioru kompetencji kształceniowych. W roku 2018 trwały prace nad zmianami w zapisach Mapy Kompetencji,z uwagi na projektowane narzędzie Miana kadry wspierającej oraz prace nad zmianami w Odznakach Kadry Programowej.Wprowadzono nowy obszar Wiedza o ZHP, znacznej przebudowie uległ obszar Program i wsparcie metodyczne (obecnie nosi nazwę Harcerski System Wychowawczy), skorygowano zapisy obszaru Gospodarka finansowa i majątkowa oraz Relacje z otoczeniem. Mapa Kompetencji 2.0_projekt Formularz konsultacyjny Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Formularze zbierające uwagi będą otwarte do 30.04.2019.