zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP KADRA WSPIERAJĄCA

KADRA WSPIERAJĄCA

Kim jest kadra wspierająca (wg definicji zawartej w Systemie pracy z kadrą)?
Kadra wspierająca, czyli członkowie ZHP niebędący instruktorami, którzy pełnią funkcje wspierające działalność wychowawczą. Instruktorzy mogą także pełnić funkcje kadry wspierającej, o ile posiadają w tym zakresie odpowiednie umiejętności lub wiedzę specjalistyczną.

Czym mają być “Miana kadry wspierającej”?
Miana określają stopień kompetencji kadry jedynie w zakresie zagadnień wspierających działanie wychowawcze organizacji, takich jak np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Są stopniowalne i mogą być ścieżką rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Podstawą zdobywania mian kadry wspierającej jest mapa kompetencji. Kadra wspierająca powinna rozwijać swoją specjalistyczną wiedzę w powiązaniu z obszarem „wiedzy o ZHP i Harcerskim Systemie Wychowawczym”, która jest wsparciem w zrozumieniu celów i sposobu działania ZHP.

PLIKIKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

20.01.2018 – RN ZHP podejmuje decyzję o wydłużeniu do 31 grudnia 2018 r. terminu opracowania zasad funkcjonowania narzędzia Miana kadry wspierającej, podczas posiedzenia RN ma również miejsce spotkanie hm. Joanny Skupińskiej (członkini GK ds. pracy z kadrą) z Komisją ds. pracy z kadrą RN ZHP, podczas którego skierowane zostało do członków komisji zaproszenie do współpracy przy opracowywaniu narzędzia;

27-28.01.2018 – Hm. Joanna Skupińska przeprowadza panel dyskusyjny podczas zbiórki pracy z kadrą dot. kadry wspierającej i narzędzia jej samorozwoju, jakim mają być Miana kadry wspierającej. Jednym z głównych wniosków była potrzeba zbadania sytuacji kadry wspierającej, jej liczebności i potrzeb. W opinii uczestników zajęć taka analiza nie została wykonana przy wprowadzaniu narzędzia w System pracy z kadrą przez RN ZHP poprzedniej kadencji, jako że wypełnić miało ono lukę powstałą przy „uszczelnieniu” Systemu stopni instruktorskich i dziś trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy, w jakiej formie i do kogo powinno być adresowane (definicja zawarta w SPzK jest mało precyzyjna);

02.2018 – Hm. Joanna Skupińska przeprowadza cykl rozmów z instruktorami zainteresowanymi pracą przy projekcie Mian kadry wspierającej, w wyniku czego utworzony został zespół roboczy;

12.03.2018 – Hm. Tomasz Huk na podstawie wniosków z panelu dyskusyjnego przeprowadzonego na zbiórce pracy z kadrą opracowuje pytania do wstępnej ankiety badającej grupę docelową (tj. kadrę wspierającą);

20.03.2018 – Odbywa się inauguracyjny skype zespołu roboczego, omówione zostają na nim cele i ramy czasowe projektu oraz przedyskutowana koncepcja ankiety. W toku dyskusji zespół postanawia zebrać więcej opinii o tym, jakie pytania warto zadać i do jakich grup skierować ankietę, aby uzyskać możliwie pełny obraz sytuacji (opinii dot. podziału kadry na wychowawczą i wspierającą, potrzeb kadry wspierającej, doprecyzowania jakiego typu narzędziem rozwoju powinny być miana itp.);

24-25.03.2018 – Hm. Tomasz Huk przeprowadza zajęcia podczas Kuźni Idei pt. „Kadra wspierająca – motywy, tożsamość, relacje”, wnioski z zajęć zostają wykorzystane do budowy roboczej wersji kwestionariusza dla kadry instruktorskiej i kadry wspierającej. Kwestionariusz składa się z następujących kategorii: Działalność, pole służy kadry wspierającej: dorywczo, w sposób ciągły, podległość służbowa; Relacje z wychowaniem innych: określenie sposobu pomocy w wychowaniu dzieci i młodzieży, relacje służbowe z instruktorami; Miana kadry wpierającej: motywy zdobywania mian , obowiązek zdobywania mian, sposób otrzymywania, sposób zdobywania, miana a stopnie instruktorskie, uprawnienia wynikające ze zdobywania mian; Oznaczenie na mundurze kadry wpierającej: pod Krzyżem harcerski, w innym miejscu na mundurze, odznaka, plakietka; Odrębność: kreowanie tożsamości, zobowiązanie kadry wspierającej, tworzenie zespołów, hierarchia, podległość służbowa;

9.04.2018 – Odbywa się skype zespołu roboczego, podczas którego omawiany jest projekt kwestionariusza dla kadry instruktorskiej i kadry wspierającej, każdy z członków zespołu dokonuje również indywidualnej oceny poszczególnych tez;

04.2018Kwestionariusz poddany zostaje ocenie sędziom kompetentnym, o opinię na jego temat skierowano również prośbę do instruktorów CSI ZHP i członków GK ZHP. Wszelki uwagi zbiera i opracowuje hm. Tomasz Huk;

05.2018Kwestionariusz zostaje przekazany do zaopiniowania członkom Harcerskiego Instytutu Badawczego, nanoszą oni szereg zmian w konstrukcji pytań, przepracowując je również pod względem metodologicznym. Finalnie ankieta zawierała 29 stwierdzeń w 5 kategoriach: Odrębność, Wychowanie, Oznaczenie na mundurze, Działalność i Miana kadry wspierającej. Każde ze stwierdzeń oceniane ma być w 4 stopniowej skali, zaś na końcu ankiety znajduje się kilka pytań o osobę wypełniającego np. stopień instruktorski, płeć, chorągiew;

26.05.2018Kwestionariusz zostaje umieszczony w panelu badawczym HIB, rozpoczyna się szeroko zakrojona akcja informacyjno-promocyjna, która ma pozwolić uzyskać możliwie dużą grupę respondentów (za pomocą stron www, portalu Facebook, mailingu, bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi grupami odbiorców, zespołami chorągwianymi, komendami hufców itd.);

06.2018 – Kwestionariusz jest otwarty do wypełniania przez okres ok. miesiąca, akcja promocyjna przynosi bardzo pozytywne skutki – uzyskano ponad 1000 odpowiedzi od respondentów z całej Polski;

23-24.06.2018 – Kuźnia Idei 2.0 (odwołana z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń, miał się tam odbyć panel dot. kadry wspierającej)

07.2018Wyniki kwestionariusza są opracowywane, zostaną zaprezentowane podczas jednej z form konferencyjnych na Zlocie ZHP (Zlotowej Kuźni Idei).

7.08.2018 – Hm. Tomasz Huk przeprowadza zajęcia podczas Zlotowej Kuźnia Idei „Kadra wspierająca w badaniach Harcerskiego Instytutu Badawczego”. Stawia uczestnikom dyskusji pytania o to,  czy podział na kadrę wspierającą i wychowawczą jest zasadny, czy kadra wpierająca wychowuje? Prezentuje również wyniki kwestionariusza (można je obejrzeć w prezentacji umieszczonej w dziale “Pliki”).

3.09.2018 – Odbywa się spotkanie zespołu roboczego, na którym obecni są hm. Joanna Skupińska, hm. Jacek Grzebielucha, hm. Małgorzata Sochacka, hm. Tomasz Huk (on-line) i w roli zaproszonego gościa hm. Martyna Kowacka (Rzeczniczka ZHP i Kierowniczka Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP). Główna część spotkania poświęcona jest analizie wyników kwestionariusza i postawieniu wniosków, które zostaną opublikowane wraz raportem. Ustalony zostaje dalszy plan działania i podział zadań.

29.09.2018 – Praca nad koncepcją miana kadry wspierającej, zajmującej się działaniami w obszarze komunikacji i promocji na spotkaniu Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP.

7.10.2018 – Przekazanie informacji o postępach prac nad projektem Mian kadry wspierającej uczestnikom Zbiórki pracy z kadrą w Toruniu (hm. Małgorzata Sochacka).

październik-listopad 2018 – Praca nad koncepcją mian kadry wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej i finansowej, wstępne konsultacje z osobami zajmującymi się tą tematyką w ZHP (proces prowadziła hm. Małgorzata Sochacka).

14.11.2018 – I konsultacje na skype z przedstawicielami chorągwianych zespołów komunikacji i promocji, prowadzone przez Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP (dot. miana kadry wspierającej w obszarze komunikacji i promocji).

29.11.2018 – telekonferencja zespołu, omówienie bieżących postępów prac prowadzonych równolegle w podzespołach (dot. obszaru komunikacji i promocji oraz obszaru gospodarki majątkowo-finansowej), uspójnienie zapisów i części wstępnej regulaminu, wspólnej dla wszystkich mian.

4.12.2018 – telekonferencja zespołu wspólnie z przedstawicielką grupy koncepcyjnej w obszarze wychowania, która pracuje równolegle nad projektem odznaki kadry programowo-metodycznej, dyskusja nad zasadnością wykorzystania materiału “Odznaki Kadry Organizacyjnej” i włączenie go w projekt mian (pomysł powstał przy okazji prac grupy a nie zostanie wykorzystany jako narzędzie pracy z kadrą wychowawczą).

5.12.2018 – II konsultacje na skype z przedstawicielami chorągwianych zespołów komunikacji i promocji, prowadzone przez Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP.

grudzień 2018 – Praca nad regulaminem Mian kadry wspierającej w obszarach: komunikacji i promocji, gospodarki majątkowej, gospodarki finansowej, organizacji. Uspójnienie zapisów i formy poszczególnych części regulaminu.

20.12.2018 – opracowanie wzorów graficznych odznak dla poszczególnych mian.

21-23.12.2018 – konsultacje formy i zakresu regulaminu Mian kadry wspierającej z hm. Justyną Sikorską, zastępczynią Naczelniczki ZHP ds. organizacyjnych.


17.01.2019 – przedstawienie informacji o postępach projektu członkom Głównej Kwatery ZHP, konsultacje i wprowadzenie zmian w regulaminie Mian kadry wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej i finansowej oraz w Mapie Kompetencji ZHP we współpracy z hm. Krzysztofem Osmańskim – Skarbnikiem ZHP i hm. Aleksandrą Klimczak – członkinią GK ZHP, kierowniczką Wydziału Finansowania Organizacji.

17.01.2019 – przesłanie projektu regulaminu Mian kadry wspierającej do Komisji ds. pracy z kadrą RN ZHP w celu uzyskania opinii.

21.01.2019 – przesłanie projektu regulaminu Mian kadry wspierającej oraz Mapy Kompetencji ZHP 2.0 do chorągwi z prośbą o zaopiniowanie i wzięcie udziału w konsultacjach (projekt przekazano na grupę mailingową obszaru wychowanie i praca z kadrą oraz do biur chorągwi – z prośbą o przekierowanie projektu do hufców).

2.02.2019 – III konsultacje podczas spotkania z przedstawicielami chorągwianych zespołów komunikacji i promocji, prowadzone przez Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP.

II połowa stycznia/luty 2019 – zebranie uwag, które spłynęły w ramach otwartych konsultacji i wprowadzenie zmian w zapisach regulaminu, dalsze konsultacje (kierowane bezpośrednio do instruktorów-specjalistów, pełniących funkcje na różnych szczeblach organizacji)

Zespół roboczy pracujący nad projektem “Mian kadry wspierającej”:

hm. Joanna Skupińska – Kierowniczka Wydziału pracy z kadrą GK ZHP
hm. Jacek Grzebielucha – członek zespołu roboczego (od 02.2018)
hm. Tomasz Huk – członek zespołu roboczego (od 02.2018)
hm. Maciej Siwiak – członek zespołu roboczego (od 02.2018)
hm. Anna Śledzińska – członkini zespołu roboczego (od 02.2018)
hm. Małgorzata Sochacka – członkini zespołu roboczego (od 07.2018)

Wszystkich instruktorów ZHP zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami i sugestiami odnośnie treści dokumentów:

  • Miana kadry wspierającej – projekt regulaminu dot. nowego narzędzia służącego samorozwojowi kadry wspierającej, zgodnie z zapisami Systemu pracy z kadrą.
  • Mapa Kompetencji ZHP 2.0 – projekt aktualizacji narzędzia.

MIANA KADRY WSPIERAJĄCEJ

Miana określają stopień kompetencji kadry jedynie w zakresie zagadnień wspierających działanie wychowawcze organizacji, takich jak np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Są stopniowalne i mogą być ścieżką rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Miana oparte są o Mapę Kompetencji.

W celu opracowania regulaminu Mian kadry wspierającej  zawiązano zespół roboczy działający przy Wydziale pracy z kadrą GK ZHP. Zespół oparł swoją pracę o wyniki badania ankietowego (przeprowadzonego w maju/czerwcu 2018) za pomocą panelu badawczego ZHP. W badaniu wzięło udział ponad 1000 respondentów. Członkowie zespołu prowadzili również spotkania konsultacyjne z instruktorami podczas: Zbiórki pracy z kadrą (27-28.01.2018), Kuźni Idei (24-25.03.2018), Forum Komunikacji i Promocji (9.06.2018), Zlotowej Kuźni Idei (7.08.2018), spotkania Wydziału Komunikacji i Promocji (2.09.2018).

Miana kadry wspierającej_projekt
Miana kadry wspierającej_projekt

Głos w konsultacjach można zabrać za pomocą formularza:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcd5V2V8HA5ArsJ-tLinXC5UOTVRMFM1TDlaWTlWSjhWRTRRTEM3MzYwTC4u
Formularz zbierający uwagi będzie otwarty do 30.04.

MAPA KOMPETENCJI

Mapa Kompetencji jest narzędziem tworzonym przez specjalistów, wspierającym indywidualny rozwój kadry w zakresie kompetencji specjalistycznych mających na celu wsparcie procesu wychowania prowadzonego w gromadach i drużynach. Kolejne poziomy rozwoju według Mapy Kompetencji oznaczają coraz wyższy poziom wiedzy i umiejętności z danej dziedziny, nie są natomiast powiązane z działaniem na coraz wyższych szczeblach struktury ZHP. Mapa Kompetencji jest również wykorzystywana przy zdobywaniu Odznak Kadry Kształcącej, jako że jednym z wymogów uzyskania OKK jest nabycie określonego zbioru kompetencji kształceniowych.

W roku 2018 trwały prace nad zmianami w zapisach Mapy Kompetencji, z uwagi na projektowane narzędzie Miana kadry wspierającej oraz prace nad zmianami w Odznakach Kadry Programowej. Wprowadzono nowy obszar Wiedza o ZHP, znacznej przebudowie uległ obszar Program i wsparcie metodyczne (obecnie nosi nazwę Harcerski System Wychowawczy), skorygowano zapisy obszaru Gospodarka finansowa i majątkowa oraz Relacje z otoczeniem.

Mapa Kompetencji 2.0_projekt
Mapa Kompetencji 2.0_projekt

Głos w konsultacjach można zabrać za pomocą formularza:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcd5V2V8HA5ArsJ-tLinXC5UNUdHUUlGVUo1RE83SkU2OTAwSTRZQlFTRC4u
Formularz zbierający uwagi będzie otwarty do 30.04.

Wszelkie pytania (lub uwagi naniesione w plikach, jako że powyższe formularze umożliwiają wpisanie 10 uwag do każdego dokumentu) prosimy kierować na adres: joanna.skupinska@gk.zhp.pl.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: joanna.skupinska@gk.zhp.pl.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się