zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP KADRA WSPIERAJĄCA

KADRA WSPIERAJĄCA


Kim jest kadra wspierająca (wg definicji zawartej w Systemie pracy z kadrą)?

Kadra wspierająca, czyli członkowie ZHP niebędący instruktorami, którzy pełnią funkcje wspierające działalność wychowawczą. Instruktorzy mogą także pełnić funkcje kadry wspierającej, o ile posiadają w tym zakresie odpowiednie umiejętności lub wiedzę specjalistyczną.

Czym mają być “Miana kadry wspierającej”?
Miana określają stopień kompetencji kadry jedynie w zakresie zagadnień wspierających działanie wychowawcze organizacji, takich jak np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Są stopniowalne i mogą być ścieżką rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Podstawą zdobywania mian kadry wspierającej jest mapa kompetencji. Kadra wspierająca powinna rozwijać swoją specjalistyczną wiedzę w powiązaniu z obszarem „wiedzy o ZHP i Harcerskim Systemie Wychowawczym”, która jest wsparciem w zrozumieniu celów i sposobu działania ZHP.

Czym jest Mapa Kompetencji ZHP?
Mapa Kompetencji jest narzędziem wspierającym indywidualny rozwój kadry ZHP w zakresie kompetencji specjalistycznych mających na celu wsparcie procesu wychowania prowadzonego w gromadach i drużynach. Mapa Kompetencji służy do pracy z kadrą pełniącą funkcje na poziomie szczepu, hufca, chorągwi oraz centralnym. Zawiera w sobie wachlarz kompetencji, rozumianych jako: wiedza, umiejętności i doświadczenie, których posiadanie jest niezbędne w pełnieniu funkcji przez osoby odpowiedzialne za wspieranie procesu wychowania (stąd nie dotyczy funkcji drużynowego). Mapa budowana jest w oparciu o zasadę, że ludzie dorośli uczą się przez całe życie przede wszystkim poprzez doświadczenie i praktykę realizowaną w swoim środowisku działania, ale warto jest wspierać ten również proces za pomocą kursów i szkoleń.

PLIKIKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

Podstawa działania:

Uchwała Nr 53/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „System pracy z kadrą w ZHP”
Załącznik do uchwały nr 53/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP
Uchwała nr 4/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany terminu opracowania zasad funkcjonowania narzędzia Miana kadry wspierającej

Materiały wypracowane przez zespół:

Kadra wspierająca – ankieta wstępna – projekt 12.03.2018

Kuźnia Idei – podsumowanie panelu o kadrze wspierającej

Miana kadry wspierającej – kwestionariusz – projekt 2.04.2018
Miana kadry wspierającej – kwestionariusz – projekt 11.04.2018
Miana kadry wspierającej – kwestionariusz – wersja ostateczna 7.05.2018

Kadra wspierająca w badaniach HIB – prezentacja Tomasza Huka na Zlotową Kuźnię Idei 7.08.2018
Zlotowa Kuźnia Idei_Kadra wspierająca w badaniach HIB_wnioski

Miana kadry wspierającej_pdf_projekt – konsultowany do 30.04.2019
Miana kadry wspierającej_doc_projekt – konsultowany do 30.04.2019

Mapa Kompetencji 2.0_pdf_projekt – konsultowany do 30.04.2019
Mapa Kompetencji 2.0_doc_projekt – konsultowany do 30.04.2019

Regulamin Mian Kadry Wspierającej – link do pełnej treści Uchwały Głównej Kwatery ZHP w serwisie dokumenty.zhp.pl

Mapa Kompetencji 2.0 – opis i zasady realizacji
Mapa Kompetencji 2.0 – obszary i poziomy kompetencji

Strona internetowa poświęcona narzędziu Miana Kadry Wspierającej, zawierająca wszystkie materiały, wzory wniosków i certyfikatów, linki do kursów e-learningowych itd.:

Miana Kadry Wspierającej

20.01.2018 – RN ZHP podejmuje decyzję o wydłużeniu do 31 grudnia 2018 r. terminu opracowania zasad funkcjonowania narzędzia Miana kadry wspierającej, podczas posiedzenia RN ma również miejsce spotkanie hm. Joanny Skupińskiej (członkini GK ds. pracy z kadrą) z Komisją ds. pracy z kadrą RN ZHP, podczas którego skierowane zostało do członków komisji zaproszenie do współpracy przy opracowywaniu narzędzia;

27-28.01.2018 – Hm. Joanna Skupińska przeprowadza panel dyskusyjny podczas zbiórki pracy z kadrą dot. kadry wspierającej i narzędzia jej samorozwoju, jakim mają być Miana kadry wspierającej. Jednym z głównych wniosków była potrzeba zbadania sytuacji kadry wspierającej, jej liczebności i potrzeb. W opinii uczestników zajęć taka analiza nie została wykonana przy wprowadzaniu narzędzia w System pracy z kadrą przez RN ZHP poprzedniej kadencji, jako że wypełnić miało ono lukę powstałą przy „uszczelnieniu” Systemu stopni instruktorskich i dziś trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy, w jakiej formie i do kogo powinno być adresowane (definicja zawarta w SPzK jest mało precyzyjna);

02.2018 – Hm. Joanna Skupińska przeprowadza cykl rozmów z instruktorami zainteresowanymi pracą przy projekcie Mian kadry wspierającej, w wyniku czego utworzony został zespół roboczy;

12.03.2018 – Hm. Tomasz Huk na podstawie wniosków z panelu dyskusyjnego przeprowadzonego na zbiórce pracy z kadrą opracowuje pytania do wstępnej ankiety badającej grupę docelową (tj. kadrę wspierającą);

20.03.2018 – Odbywa się inauguracyjny skype zespołu roboczego, omówione zostają na nim cele i ramy czasowe projektu oraz przedyskutowana koncepcja ankiety. W toku dyskusji zespół postanawia zebrać więcej opinii o tym, jakie pytania warto zadać i do jakich grup skierować ankietę, aby uzyskać możliwie pełny obraz sytuacji (opinii dot. podziału kadry na wychowawczą i wspierającą, potrzeb kadry wspierającej, doprecyzowania jakiego typu narzędziem rozwoju powinny być miana itp.);

24-25.03.2018 – Hm. Tomasz Huk przeprowadza zajęcia podczas Kuźni Idei pt. „Kadra wspierająca – motywy, tożsamość, relacje”, wnioski z zajęć zostają wykorzystane do budowy roboczej wersji kwestionariusza dla kadry instruktorskiej i kadry wspierającej. Kwestionariusz składa się z następujących kategorii: Działalność, pole służy kadry wspierającej: dorywczo, w sposób ciągły, podległość służbowa; Relacje z wychowaniem innych: określenie sposobu pomocy w wychowaniu dzieci i młodzieży, relacje służbowe z instruktorami; Miana kadry wpierającej: motywy zdobywania mian , obowiązek zdobywania mian, sposób otrzymywania, sposób zdobywania, miana a stopnie instruktorskie, uprawnienia wynikające ze zdobywania mian; Oznaczenie na mundurze kadry wpierającej: pod Krzyżem harcerski, w innym miejscu na mundurze, odznaka, plakietka; Odrębność: kreowanie tożsamości, zobowiązanie kadry wspierającej, tworzenie zespołów, hierarchia, podległość służbowa;

9.04.2018 – Odbywa się skype zespołu roboczego, podczas którego omawiany jest projekt kwestionariusza dla kadry instruktorskiej i kadry wspierającej, każdy z członków zespołu dokonuje również indywidualnej oceny poszczególnych tez;

04.2018Kwestionariusz poddany zostaje ocenie sędziom kompetentnym, o opinię na jego temat skierowano również prośbę do instruktorów CSI ZHP i członków GK ZHP. Wszelki uwagi zbiera i opracowuje hm. Tomasz Huk;

05.2018Kwestionariusz zostaje przekazany do zaopiniowania członkom Harcerskiego Instytutu Badawczego, nanoszą oni szereg zmian w konstrukcji pytań, przepracowując je również pod względem metodologicznym. Finalnie ankieta zawierała 29 stwierdzeń w 5 kategoriach: Odrębność, Wychowanie, Oznaczenie na mundurze, Działalność i Miana kadry wspierającej. Każde ze stwierdzeń oceniane ma być w 4 stopniowej skali, zaś na końcu ankiety znajduje się kilka pytań o osobę wypełniającego np. stopień instruktorski, płeć, chorągiew;

26.05.2018Kwestionariusz zostaje umieszczony w panelu badawczym HIB, rozpoczyna się szeroko zakrojona akcja informacyjno-promocyjna, która ma pozwolić uzyskać możliwie dużą grupę respondentów (za pomocą stron www, portalu Facebook, mailingu, bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi grupami odbiorców, zespołami chorągwianymi, komendami hufców itd.);

06.2018 – Kwestionariusz jest otwarty do wypełniania przez okres ok. miesiąca, akcja promocyjna przynosi bardzo pozytywne skutki – uzyskano ponad 1000 odpowiedzi od respondentów z całej Polski;

23-24.06.2018 – Kuźnia Idei 2.0 (odwołana z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń, miał się tam odbyć panel dot. kadry wspierającej)

07.2018Wyniki kwestionariusza są opracowywane, zostaną zaprezentowane podczas jednej z form konferencyjnych na Zlocie ZHP (Zlotowej Kuźni Idei).

7.08.2018 – Hm. Tomasz Huk przeprowadza zajęcia podczas Zlotowej Kuźnia Idei „Kadra wspierająca w badaniach Harcerskiego Instytutu Badawczego”. Stawia uczestnikom dyskusji pytania o to,  czy podział na kadrę wspierającą i wychowawczą jest zasadny, czy kadra wpierająca wychowuje? Prezentuje również wyniki kwestionariusza (można je obejrzeć w prezentacji umieszczonej w dziale “Pliki”).

3.09.2018 – Odbywa się spotkanie zespołu roboczego, na którym obecni są hm. Joanna Skupińska, hm. Jacek Grzebielucha, hm. Małgorzata Sochacka, hm. Tomasz Huk (on-line) i w roli zaproszonego gościa hm. Martyna Kowacka (Rzeczniczka ZHP i Kierowniczka Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP). Główna część spotkania poświęcona jest analizie wyników kwestionariusza i postawieniu wniosków, które zostaną opublikowane wraz raportem. Ustalony zostaje dalszy plan działania i podział zadań.

29.09.2018 – Praca nad koncepcją miana kadry wspierającej, zajmującej się działaniami w obszarze komunikacji i promocji na spotkaniu Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP.

7.10.2018 – Przekazanie informacji o postępach prac nad projektem Mian kadry wspierającej uczestnikom Zbiórki pracy z kadrą w Toruniu (hm. Małgorzata Sochacka).

październik-listopad 2018 – Praca nad koncepcją mian kadry wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej i finansowej, wstępne konsultacje z osobami zajmującymi się tą tematyką w ZHP (proces prowadziła hm. Małgorzata Sochacka).

14.11.2018 – I konsultacje na skype z przedstawicielami chorągwianych zespołów komunikacji i promocji, prowadzone przez Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP (dot. miana kadry wspierającej w obszarze komunikacji i promocji).

29.11.2018 – telekonferencja zespołu, omówienie bieżących postępów prac prowadzonych równolegle w podzespołach (dot. obszaru komunikacji i promocji oraz obszaru gospodarki majątkowo-finansowej), uspójnienie zapisów i części wstępnej regulaminu, wspólnej dla wszystkich mian.

4.12.2018 – telekonferencja zespołu wspólnie z przedstawicielką grupy koncepcyjnej w obszarze wychowania, która pracuje równolegle nad projektem odznaki kadry programowo-metodycznej, dyskusja nad zasadnością wykorzystania materiału “Odznaki Kadry Organizacyjnej” i włączenie go w projekt mian (pomysł powstał przy okazji prac grupy a nie zostanie wykorzystany jako narzędzie pracy z kadrą wychowawczą).

5.12.2018 – II konsultacje na skype z przedstawicielami chorągwianych zespołów komunikacji i promocji, prowadzone przez Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP.

grudzień 2018 – Praca nad regulaminem Mian kadry wspierającej w obszarach: komunikacji i promocji, gospodarki majątkowej, gospodarki finansowej, organizacji. Uspójnienie zapisów i formy poszczególnych części regulaminu.

20.12.2018 – opracowanie wzorów graficznych odznak dla poszczególnych mian.

21-23.12.2018 – konsultacje formy i zakresu regulaminu Mian kadry wspierającej z hm. Justyną Sikorską, zastępczynią Naczelniczki ZHP ds. organizacyjnych.


17.01.2019 – przedstawienie informacji o postępach projektu członkom Głównej Kwatery ZHP, konsultacje i wprowadzenie zmian w regulaminie Mian kadry wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej i finansowej oraz w Mapie Kompetencji ZHP we współpracy z hm. Krzysztofem Osmańskim – Skarbnikiem ZHP i hm. Aleksandrą Klimczak – członkinią GK ZHP, kierowniczką Wydziału Finansowania Organizacji.

17.01.2019 – przesłanie projektu regulaminu Mian kadry wspierającej do Komisji ds. pracy z kadrą RN ZHP w celu uzyskania opinii.

21.01.2019 – przesłanie projektu regulaminu Mian kadry wspierającej oraz Mapy Kompetencji ZHP 2.0 do chorągwi z prośbą o zaopiniowanie i wzięcie udziału w konsultacjach (projekt przekazano na grupę mailingową obszaru wychowanie i praca z kadrą oraz do biur chorągwi – z prośbą o przekierowanie projektu do hufców).

2.02.2019 – III konsultacje podczas spotkania z przedstawicielami chorągwianych zespołów komunikacji i promocji, prowadzone przez Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP.

styczeń/luty 2019 – zebranie uwag, które spłynęły w ramach konsultacji z przedstawicielami chorągwi i wprowadzenie zmian w zapisach regulaminu.

marzec 2019 – konsultacje kierowane bezpośrednio do instruktorów-specjalistów, pełniących funkcje na różnych szczeblach organizacji.

kwiecień 2019 – otwarte konsultacje, kierowane do wszystkich członków organizacji, materiały udostępniono na stronie www wraz z dołączonym formularzem on-line, służącym przekazywaniu uwag i komentarzy do projektu Mian Kadry Wspierającej oraz Mapy Kompetencji ZHP 2.0.

maj-czerwiec 2019 – zebranie uwag, które spłynęły w ramach otwartych konsultacji on-line i wprowadzenie zmian w zapisach regulaminu mian oraz Mapie Kompetencji.

lipiec-sierpień 2019 – przygotowanie treści do kursów e-learningowych, przygotowanie niezbędnych załączników (wzory wniosków o nadanie mian), redakcja i skład graficzny finalnej wersji regulaminów, projekt odznaki.

wrzesień 2019 – opracowanie elementów graficznych i oprzyrządowania do projektu (certyfikaty nadania mian, formularz on-line do uzyskania nr wniosku, plakaty i grafiki, dyplomy do kursów e-learningowych), zlecenie wykonania odznak, zaprojektowanie i przygotowanie kursów e-learningowych na platformie zhp.edu.pl oraz testowanie ich działania, przygotowanie strony internetowej, prezentacja projektu strony internetowej poświęconej projektowi podczas posiedzenia GK ZHP.

25.09.2019Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 97/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Mian Kadry Wspierającej.

9.1o.2019 – informacja o nowym narzędziu na stronie zhp.pl.

11.1o.2019 – promocja narzędzia na stronie ZHP na portalu Facebook.

Zespół roboczy pracujący nad projektem “Mian kadry wspierającej”:

hm. Joanna Skupińska – Kierowniczka Wydziału pracy z kadrą GK ZHP
hm. Jacek Grzebielucha – członek zespołu roboczego (od 02.2018)
hm. Tomasz Huk – członek zespołu roboczego (od 02.2018)
hm. Maciej Siwiak – członek zespołu roboczego (od 02.2018)
hm. Anna Śledzińska – członkini zespołu roboczego (od 02.2018)
hm. Małgorzata Sochacka – członkini zespołu roboczego (od 07.2018)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: joanna.skupinska@gk.zhp.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się