zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP SYSTEM PRACY Z KADRĄ

SYSTEM PRACY Z KADRĄ

Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku. Dokument „System pracy z kadrą” wprowadza ogólnozwiązkowe standardy, reguluje sposób pracy z kadrą w organizacji – określa cele, zasady, obszary, elementy i zawiera najważniejsze narzędzia pracy z kadrą oraz sposoby ewaluacji funkcjonowania systemu.

„System pracy z kadrą” jest ogólnozwiązkowym standardem regulującym sposób pracy z kadrą w Związku Harcerstwa Polskiego. Celem jego ewaluacji jest określenie skuteczności i jakości wdrożenia systemu pracy z kadrą w harcerskich komendach oraz zgodność tych działań z kierunkami pracy z kadrą.  Główna Kwatera odpowiada za szczegółowe narzędzie określające wskaźniki – ilościowe i jakościowe oceny systemu, tak aby możliwa była ich analiza porównawcza. Dane z ewaluacji będą zbierane corocznie na poziomie wszystkich harcerskich komend. Wyniki ewaluacji Główna Kwatera ZHP będzie przedstawiać Radzie Naczelnej ZHP i udostępniać kadrze ZHP do dnia 30 marca każdego roku.

PLIKIKALENDARIUMLUDZIE

13-14.01.2018 – “Odkryjmy IŚR na nowo” (warsztaty prowadzone podczas VII Konferencji „Dobre hufce, dobre praktyki. Kształcenie” w Łodzi)Hm. Joanna Skupińska przeprowadziła blok zajęć warsztatowych pt., dotyczący nie w pełni wykorzystywanego (a może i zapomnianego) narzędzia rozwojowego dla kadry, jakim są indywidualne ścieżki rozwoju.

02/03.2018 – hm. Joanna Skupińska przy wsparciu członków CSI ZHP oraz KSI przy GK opracowuje Ewaluację Systemu pracy z kadrą w ZHP za okres 2015-2017.

23-24.03.2018 – “IŚR – warsztaty prowadzone metodą Design Thinking” (podczas Kuźni Idei w Warszawie). Celem warsztatów było uzyskanie nowego spojrzenia na narzędzie „Indywidualna Ścieżka Rozwoju”, wypracowanie pomysłów służących jego lepszemu wdrożeniu i sprawieniu, że kadra ZHP będzie z niego chętniej korzystać. Podczas dyskusji uczestnicy zajęć podzielili się znanymi im praktykami stosowania IŚR w środowiskach harcerskich oraz opiniami nt. narzędzia (wskazując jego wady i zalety). Warsztat przeprowadziła hm. Joanna Skupińska.

12-13.05.2018 – Podczas Zbiórki pracy z kadrą w Rogalinku odbył się blok zajęć poświęcony omówieniu wyników Ewaluacji Systemu pracy z kadrą 2015-17Materiał został poddany dyskusji, podniesiona została kwestia potrzeby dokonywania podobnych analiz w przyszłości na poziomie chorągwi. Ważną kwestię stanowi sposób zbierania danych i ich źródła (dotychczasowe to głównie Arkusz Analizy Hufca i Arkusz Analizy Chorągwi, Ewidencja ZHP oraz dane bezpośrednio pozyskane z zespołów chorągwianych i centralnych), w przyszłości duże wyzwanie będzie stanowiło wypracowanie najlepszego rozwiązania w tym zakresie. W latach 2015-16 opracowane zostały również materiały pomocnicze dla hufców i chorągwi, ułatwiające przeprowadzenie ewaluacji na tych szczeblach, ale materiał ten wymagał aktualizacji i upowszechnienia.  

06.2018 – Rekrutacja instruktorów zainteresowanych współpracą w ramach Grupy koncepcyjnej obszaru pracy z kadrą.

27.06.2018 – Telekonferencja z członkami Komisji ds. pracy z kadrą RN ZHP, poświęcona zmianom w Arkuszu Analizy Hufca 2018 i Arkuszu Analizy Chorągwi 2018 (te dwa narzędzia stanowią jedno z podstawowych źródeł danych wykorzystywanych przy ewaluacji Systemu pracy z kadrą).

12.07.2018 – Przekazanie zbiorczych uwag do AAH 2018 i AACH 2018, po konsultacjach przeprowadzonych przez hm. Lucynę Czechowską (zastępczyni Naczelniczki ds. wychowania) i programowców chorągwi, do hm. Justyny Sikorskiej (zastępczyni Naczelniczki ds. -organizacyjnych) w celu aktualizacji pytań zawartych w arkuszach przed ich udostępnieniem hufcom i chorągwiom ZHP.

8-9.09.2018  – „Nowe rozdanie IŚR” (zajęcia podczas Konferencji Harcmistrzowskiej “W poszukiwaniu harmonii” w Gdańsku).Zajęcia były inspiracją do utworzenia własnej IŚR przez przyszłych harcmistrzów, czyli kontynuacją i wypełnieniem idei stopnia harcmistrza. Zadaniem uczestników było przedyskutowanie tego, czy IŚR jest potrzebny w naszej Organizacji. Uczestnicy mieli także w mniejszych grupach wymienić się pomysłami i odpowiedzieć na kilka pytań np.: czym jest dla ciebie Indywidualna Ścieżka Rozwoju, kto powinien pracować z Indywidualną Ścieżką Rozwoju, co powinna zawierać w sobie IŚR? Większość instruktorów uznała, że IŚR może być narzędziem wspomagającym i motywującym do samorozwoju, pomóc w postawieniu sobie celów. Uczestnicy zajęć często  odwoływali się do metafory kompasu/busoli, który ma nam wskazywać kierunek naszych działań. Zajęcia przeprowadzili hm. Łukasz Kochowski i hm. Marcin Miłko.

6-7.10.2018 –  Podczas Zbiórki pracy z kadrą w Toruniu odbył się blok zajęć poświęcony ewaluacji Systemu pracy z kadrą w hufcach i chorągwiachCelem zajęć było pochylenie się nad narzędziem przydatnym chorągwiom w procesie ewaluacji systemu pracy z kadrą i opracowanie zagadnień, które powinny się w nim znaleźć. Niepokój budzi brak przekonania wśród uczestników, że monitorowanie wdrożenia systemu jest potrzebne na poziomie chorągwi. Zaproponowano, aby proces ewaluacji był miał formę zbiórki, podczas której uczestnicy (KCH, zespoły KCH, RCh, KRCH, SCH, komendanci/komendy hufców) wspólnie pochylają się nad diagnozą stanu rzeczy – tego, jak System pracy z kadrą działa w ich środowisku (potrzebne będzie wsparcie ze strony GK przy przeprowadzeniu tego typu form w roku 2019).  

27-28.10.2018 – “Indywidualna Ścieżka Rozwoju” (zajęcia podczas Kuźni Idei i Rozwiązań w Warszawie). Podczas zajęć pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, dotyczących pracy z tym narzędziem, jak również rozwiązań formalnych (np. wprowadzenie dolnej granicy wieku dla realizujących IŚR – ukończone 21 lat, jako że podstawowym narzędziem rozwoju indywidualnego harcerze powinny być do tego momentu stopnie harcerskie; instrukcja IŚR powinna w dużej mierze składać się ze zbioru dobrych praktyk oraz wskazówek, jak dokonać autoanalizy, wyznaczyć cele, jak stworzyć kartę próby, jak wybrać mentora). Zajęcia poprowadził hm. Marcin Miłko.

2.02.2019 – Dyskusja instruktorska podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Pracy z kadrą w Ołtarzewie, w której wzięli udział członkowie komend chorągwi ds. pracy z kadrą i członkowie zespołów chorągwianych. Uczestnicy rozmawiali o czekających ich wyzwaniach, pomysłach do realizacji i potrzebach, jakie zidentyfikowali w obszarze pracy z kadrą w swoich chorągwiach (lub w całym Związku). Wspólnie budowali przy tym 3 wieże: Wieżę Wyzwań, Wieżę Pomysłów i Wieżę Potrzeb. Zajęcia poprowadziła hm. Joanna Skupińska.

02/03.2019 – hm. Joanna Skupińska przy wsparciu członków GK ZHP, CSI ZHP oraz KSI przy GK opracowuje Ewaluację Systemu pracy z kadrą w ZHP 2018.

1.06.2019 – Zajęcia podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Pracy z Kadrą w Perkozie:
Gra karciano-planszowa EwaluAkcja – test gry skierowanej do komend hufców/ kadry hufców, stworzonej w celu ułatwienia prowadzenia ewaluacji systemu pracy z kadrą hufcu. Testowanie odbyło się w dwóch zespołach, mechanizm i koncepcja gry zostały ocenione pozytywnie. zaś wnioski i uwagi do pytań zawartych w grze zostały spisane. Po dokonaniu poprawek i ostatecznej obróbce graficznej gra została udostępniona w Centralnym Banku Pomysłów do samodzielnego wydrukowania i zastosowania.
Skrzynka narzędziowa dla członka komendy hufca ds. pracy z kadrą, podczas których wypracowane/zaprezentowane zostały pomysły na narzędzia i pomoce przydatne w pracy z kadrą. Szczególnie takie, które mogłyby zostać stworzone z myślą o członkach komend hufców ds. pracy z kadrą, którzy rozpoczynają służbę w nowej kadencji komend hufców. Wśród pomysłów pojawiły się m.in.: program wsparcia w pozyskiwaniu kadry 35+ do hufca, wykorzystanie kodeksu instruktorskiego w pracy z instruktorami i motywowaniem do dalszej pracy nad sobą, zbiór przykładowych opisów funkcji, platforma informacyjna dot. kursów i szkoleń organizowanych przez HZKK/MZKK w danej chorągwi.
Wieczorne ognisko poświęcone różnorodnym tematom związanym z pracą z kadrą. Każdy z uczestników otrzymał kilka godzin wcześniej fragment wniosków i rekomendacji zawartych w Ewaluacji Systemu pracy z kadrą 2018 i został poproszony o jego przemyślenie przed ogniskiem. Podczas ogniska kolejne wątki były otwierane przez uczestników a dalsza rozmowa angażowała wszystkich, którzy chcieli się w danym temacie wypowiedzieć.
Praca z kadrą metodyczną hufców – podczas warsztatu prowadzące omówiły zadania stojące przed referatami/zespołami metodycznymi, przede wszystkim w kontekście działań, których adresatami jest kadra hufców (namiestnicy, członkowie komend hufców, szczepowi itd.). Ważną częścią zajęć była prezentacja dobrych praktyk. Podczas zajęć pracowano na najnowszej instrukcji w tym zakresie, czyli dokumencie Wspieranie metodyczne i programowe kadry w ZHP

3.08.2019 – Publikacja Gry karciano-planszowa EwaluAkcja (do samodzielnego wydruku) w Centralnym Banku Pomysłów. Gra ułatwia przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania Systemu Pracy z Kadrą w hufcu

Grupa koncepcyjna obszaru pracy z kadrą – to nieformalny zespół wspierający Główną Kwaterę w pracach koncepcyjnych dotyczących obszaru pracy z kadrą:

hm. Joanna Skupińska – członkini GK ds. pracy z kadrą
hm. Ilona Bachanek – zastępczyni Komendanta Chorągwi Lubelskiej ds. pracy z kadrą
hm. Łukasz Kochowski – członek Komendy Chorągwi Gdańskiej ds. pracy z kadrą
hm. Arkadiusz Szostak – zastępca Komendanta Chorągwi Kieleckiej ds. programu i pracy z kadrą
hm. Lucyna Szypulska-Kamyk – zastępczyni Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ds. pracy z kadrą

Wydział pracy z kadrą GK ZHP:

hm. Joanna Skupińska – kierowniczka wydziału
hm. Łukasz Kochowski – członek wydziału (odpowiedzialny za promowanie i wdrażanie narzędzia Indywidualna Ścieżka Rozwoju)
hm. Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka – członkini wydziału (odpowiedzialna za kadrę 35+)

PASSWORD RESET

Zaloguj się