zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP SYSTEM PRACY Z KADRĄ

SYSTEM PRACY Z KADRĄ

Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku. Dokument „System pracy z kadrą” wprowadza ogólnozwiązkowe standardy, reguluje sposób pracy z kadrą w organizacji – określa cele, zasady, obszary, elementy i zawiera najważniejsze narzędzia pracy z kadrą oraz sposoby ewaluacji funkcjonowania systemu.

„System pracy z kadrą” jest ogólnozwiązkowym standardem regulującym sposób pracy z kadrą w Związku Harcerstwa Polskiego. Celem jego ewaluacji jest określenie skuteczności i jakości wdrożenia systemu pracy z kadrą w harcerskich komendach oraz zgodność tych działań z kierunkami pracy z kadrą.  Główna Kwatera odpowiada za szczegółowe narzędzie określające wskaźniki – ilościowe i jakościowe oceny systemu, tak aby możliwa była ich analiza porównawcza. Dane z ewaluacji będą zbierane corocznie na poziomie wszystkich harcerskich komend. Wyniki ewaluacji Główna Kwatera ZHP będzie przedstawiać Radzie Naczelnej ZHP i udostępniać kadrze ZHP do dnia 30 marca każdego roku.

SKONSULTUJPLIKIKALENDARIUMLUDZIE

Wszystkich instruktorów ZHP zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami i sugestiami odnośnie treści dokumentów:

  • Miana kadry wspierającej – projekt regulaminu dot. nowego narzędzia służącego samorozwojowi kadry wspierającej, zgodnie z zapisami Systemu pracy z kadrą.
  • Mapa Kompetencji ZHP 2.0 – projekt aktualizacji narzędzia.

MIANA KADRY WSPIERAJĄCEJ

Miana określają stopień kompetencji kadry jedynie w zakresie zagadnień wspierających działanie wychowawcze organizacji, takich jak np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Są stopniowalne i mogą być ścieżką rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Miana oparte są o Mapę Kompetencji.

W celu opracowania regulaminu Mian kadry wspierającej  zawiązano zespół roboczy działający przy Wydziale pracy z kadrą GK ZHP. Zespół oparł swoją pracę o wyniki badania ankietowego (przeprowadzonego w maju/czerwcu 2018) za pomocą panelu badawczego ZHP. W badaniu wzięło udział ponad 1000 respondentów. Członkowie zespołu prowadzili również spotkania konsultacyjne z instruktorami podczas: Zbiórki pracy z kadrą (27-28.01.2018), Kuźni Idei (24-25.03.2018), Forum Komunikacji i Promocji (9.06.2018), Zlotowej Kuźni Idei (7.08.2018), spotkania Wydziału Komunikacji i Promocji (2.09.2018).

Miana kadry wspierającej_projekt
Miana kadry wspierającej_projekt

Głos w konsultacjach można zabrać za pomocą formularza:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcd5V2V8HA5ArsJ-tLinXC5UOTVRMFM1TDlaWTlWSjhWRTRRTEM3MzYwTC4u
Formularz zbierający uwagi będzie otwarty do 30.04.

MAPA KOMPETENCJI

Mapa Kompetencji jest narzędziem tworzonym przez specjalistów, wspierającym indywidualny rozwój kadry w zakresie kompetencji specjalistycznych mających na celu wsparcie procesu wychowania prowadzonego w gromadach i drużynach. Kolejne poziomy rozwoju według Mapy Kompetencji oznaczają coraz wyższy poziom wiedzy i umiejętności z danej dziedziny, nie są natomiast powiązane z działaniem na coraz wyższych szczeblach struktury ZHP. Mapa Kompetencji jest również wykorzystywana przy zdobywaniu Odznak Kadry Kształcącej, jako że jednym z wymogów uzyskania OKK jest nabycie określonego zbioru kompetencji kształceniowych.

W roku 2018 trwały prace nad zmianami w zapisach Mapy Kompetencji, z uwagi na projektowane narzędzie Miana kadry wspierającej oraz prace nad zmianami w Odznakach Kadry Programowej. Wprowadzono nowy obszar Wiedza o ZHP, znacznej przebudowie uległ obszar Program i wsparcie metodyczne (obecnie nosi nazwę Harcerski System Wychowawczy), skorygowano zapisy obszaru Gospodarka finansowa i majątkowa oraz Relacje z otoczeniem.

Mapa Kompetencji 2.0_projekt
Mapa Kompetencji 2.0_projekt

Głos w konsultacjach można zabrać za pomocą formularza:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcd5V2V8HA5ArsJ-tLinXC5UNUdHUUlGVUo1RE83SkU2OTAwSTRZQlFTRC4u
Formularz zbierający uwagi będzie otwarty do 30.04.

Wszelkie pytania (lub uwagi naniesione w plikach, jako że powyższe formularze umożliwiają wpisanie 10 uwag do każdego dokumentu) prosimy kierować na adres: joanna.skupinska@gk.zhp.pl.

13-14.01.2018 – “Odkryjmy IŚR na nowo” (warsztaty prowadzone podczas VII Konferencji „Dobre hufce, dobre praktyki. Kształcenie” w Łodzi)Hm. Joanna Skupińska przeprowadziła blok zajęć warsztatowych pt., dotyczący nie w pełni wykorzystywanego (a może i zapomnianego) narzędzia rozwojowego dla kadry, jakim są indywidualne ścieżki rozwoju.

02/03.2018 – hm. Joanna Skupińska przy wsparciu członków CSI ZHP oraz KSI przy GK opracowuje Ewaluację Systemu pracy z kadrą w ZHP za okres 2015-2017.

23-24.03.2018 – “IŚR – warsztaty prowadzone metodą Design Thinking” (podczas Kuźni Idei w Warszawie). Celem warsztatów było uzyskanie nowego spojrzenia na narzędzie „Indywidualna Ścieżka Rozwoju”, wypracowanie pomysłów służących jego lepszemu wdrożeniu i sprawieniu, że kadra ZHP będzie z niego chętniej korzystać. Podczas dyskusji uczestnicy zajęć podzielili się znanymi im praktykami stosowania IŚR w środowiskach harcerskich oraz opiniami nt. narzędzia (wskazując jego wady i zalety). Warsztat przeprowadziła hm. Joanna Skupińska.

12-13.05.2018 – Podczas Zbiórki pracy z kadrą w Rogalinku odbył się blok zajęć poświęcony omówieniu wyników Ewaluacji Systemu pracy z kadrą 2015-17Materiał został poddany dyskusji, podniesiona została kwestia potrzeby dokonywania podobnych analiz w przyszłości na poziomie chorągwi. Ważną kwestię stanowi sposób zbierania danych i ich źródła (dotychczasowe to głównie Arkusz Analizy Hufca i Arkusz Analizy Chorągwi, Ewidencja ZHP oraz dane bezpośrednio pozyskane z zespołów chorągwianych i centralnych), w przyszłości duże wyzwanie będzie stanowiło wypracowanie najlepszego rozwiązania w tym zakresie. W latach 2015-16 opracowane zostały również materiały pomocnicze dla hufców i chorągwi, ułatwiające przeprowadzenie ewaluacji na tych szczeblach, ale materiał ten wymagał aktualizacji i upowszechnienia.  

06.2018 – Rekrutacja instruktorów zainteresowanych współpracą w ramach Grupy koncepcyjnej obszaru pracy z kadrą.

27.06.2018 – Telekonferencja z członkami Komisji ds. pracy z kadrą RN ZHP, poświęcona zmianom w Arkuszu Analizy Hufca 2018 i Arkuszu Analizy Chorągwi 2018 (te dwa narzędzia stanowią jedno z podstawowych źródeł danych wykorzystywanych przy ewaluacji Systemu pracy z kadrą).

12.07.2018 – Przekazanie zbiorczych uwag do AAH 2018 i AACH 2018, po konsultacjach przeprowadzonych przez hm. Lucynę Czechowską (zastępczyni Naczelniczki ds. wychowania) i programowców chorągwi, do hm. Justyny Sikorskiej (zastępczyni Naczelniczki ds. -organizacyjnych) w celu aktualizacji pytań zawartych w arkuszach przed ich udostępnieniem hufcom i chorągwiom ZHP.

8-9.09.2018  – „Nowe rozdanie IŚR” (zajęcia podczas Konferencji Harcmistrzowskiej “W poszukiwaniu harmonii” w Gdańsku).Zajęcia były inspiracją do utworzenia własnej IŚR przez przyszłych harcmistrzów, czyli kontynuacją i wypełnieniem idei stopnia harcmistrza. Zadaniem uczestników było przedyskutowanie tego, czy IŚR jest potrzebny w naszej Organizacji. Uczestnicy mieli także w mniejszych grupach wymienić się pomysłami i odpowiedzieć na kilka pytań np.: czym jest dla ciebie Indywidualna Ścieżka Rozwoju, kto powinien pracować z Indywidualną Ścieżką Rozwoju, co powinna zawierać w sobie IŚR? Większość instruktorów uznała, że IŚR może być narzędziem wspomagającym i motywującym do samorozwoju, pomóc w postawieniu sobie celów. Uczestnicy zajęć często  odwoływali się do metafory kompasu/busoli, który ma nam wskazywać kierunek naszych działań. Zajęcia przeprowadzili hm. Łukasz Kochowski i hm. Marcin Miłko.

6-7.10.2018 –  Podczas Zbiórki pracy z kadrą w Toruniu odbył się blok zajęć poświęcony ewaluacji Systemu pracy z kadrą w hufcach i chorągwiachCelem zajęć było pochylenie się nad narzędziem przydatnym chorągwiom w procesie ewaluacji systemu pracy z kadrą i opracowanie zagadnień, które powinny się w nim znaleźć. Niepokój budzi brak przekonania wśród uczestników, że monitorowanie wdrożenia systemu jest potrzebne na poziomie chorągwi. Zaproponowano, aby proces ewaluacji był miał formę zbiórki, podczas której uczestnicy (KCH, zespoły KCH, RCh, KRCH, SCH, komendanci/komendy hufców) wspólnie pochylają się nad diagnozą stanu rzeczy – tego, jak System pracy z kadrą działa w ich środowisku (potrzebne będzie wsparcie ze strony GK przy przeprowadzeniu tego typu form w roku 2019).  

27-28.10.2018 – “Indywidualna Ścieżka Rozwoju” (zajęcia podczas Kuźni Idei i Rozwiązań w Warszawie). Podczas zajęć pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, dotyczących pracy z tym narzędziem, jak również rozwiązań formalnych (np. wprowadzenie dolnej granicy wieku dla realizujących IŚR – ukończone 21 lat, jako że podstawowym narzędziem rozwoju indywidualnego harcerze powinny być do tego momentu stopnie harcerskie; instrukcja IŚR powinna w dużej mierze składać się ze zbioru dobrych praktyk oraz wskazówek, jak dokonać autoanalizy, wyznaczyć cele, jak stworzyć kartę próby, jak wybrać mentora). Zajęcia poprowadził hm. Marcin Miłko.

Grupa koncepcyjna obszaru pracy z kadrą – to nieformalny zespół wspierający Główną Kwaterę w pracach koncepcyjnych dotyczących obszaru pracy z kadrą:

hm. Joanna Skupińska – członkini GK ds. pracy z kadrą
hm. Ilona Bachanek – zastępczyni Komendanta Chorągwi Lubelskiej ds. pracy z kadrą
hm. Łukasz Kochowski – członek Komendy Chorągwi Gdańskiej ds. pracy z kadrą
hm. Arkadiusz Szostak – zastępca Komendanta Chorągwi Kieleckiej ds. programu i pracy z kadrą
hm. Lucyna Szypulska-Kamyk – zastępczyni Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ds. pracy z kadrą

Wydział pracy z kadrą GK ZHP:

hm. Joanna Skupińska – kierowniczka wydziału
hm. Łukasz Kochowski – członek wydziału (odpowiedzialny za promowanie i wdrażanie narzędzia Indywidualna Ścieżka Rozwoju)
hm. Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka – członkini wydziału (odpowiedzialna za kadrę 35+)

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się