zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP KADRA PROGRAMOWA I METODYCZNA

KADRA PROGRAMOWA I METODYCZNA

PLIKIKALENDARIUMLUDZIE

Podstawa działania zespołu:

13_Uchwała-w-sprawie-wsparcia-szczepów-i-hufców-oraz-kadry-programowej

Dokumenty przyjęte przez Główną Kwaterę ZHP:

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 47/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie programu wspierania kadry programowej i metodycznej (link: https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-47-2018-z-dnia-31-grudnia-2018-r-w-sprawie-programu-wspierania-kadry-programowej-i-metodycznej/)

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 65/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego” (link: https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-65-2019-z-dnia-27-maja-2019-r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-wsparcie-metodyczne-i-programowe-kadry-w-zwiazku-harcerstwa-polskiego/)

Materiały promocyjne i poradnikowe:

Komentarz do dokumentu „Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”:Komentarz do “Wsparcie metodyczne i programowe kadry ZHP”

Notatnik zawierający zadania komend chorągwi w zakresie wsparcia metodycznego i programowego: Notatnik zawierający zadania komend chorągwi w zakresie wsparcia metodycznego i programowego

Zbiór infografik odnośnie wsparcia metodycznego i programowego: Zbiór infografik odnośnie wsparcia metodycznego i programowego

Materiały wypracowane w 2019:

Konsultacje on-line przeprowadzone w okresie 20.12.2018-20.01.2019:

Odznaki kadry programowej i metodycznej do konsultacji – 2018-12-16_ODZNAKI-KADRY-METODYCZNEJ-I-PROGRAMOWEJ_do-konsultacji

Jakościowe podsumowanie konsultacji on-line – Jakościowe-podsumowanie-konsultacji-on-line

Zanonimizowane odpowiedzi na Pytania kierunkowe do Odznak Kadry Metodycznej i Programowej – Zanonimizowane-odpowiedzi-na-Pytania-kierunkowe-do-Odznak-Kadry-Metodycznej-i-Programowej

Zbiórka pracy z kadrą 2-3.02.2019:

W ramach panelu zaprezentowane zostały wyniki ogólnopolskich konsultacji on-line w sprawie przedstawionej przez Grupę koncepcyjną propozycji odznak kadry metodycznej i programowej, a także 3 alternatywne modele dalszego postępowania:
a) rozwój kadry programowo-metodycznej oparty wyłącznie o stopnie instruktorskie;
b) rozwój kadry programowo-metodycznej oparty o stopnie oraz Odznaki Kadry Metodycznej;
c) rozwój kadry programowo-metodycznej oparty oraz wspólnoty metodyczne.

Grupa zgromadzona na panelu nie podjęła zaproszenia do szczegółowego przedyskutowania wyłonionych modeli preferując bardziej ogólną dyskusję na temat kondycji gromad i drużyn oraz świadczonego im wsparcia. Panel nie zakończył się więc żadnymi rekomendacjami dla Głównej Kwatery odnośnie narzędzi wspierania kadry metodycznej i programowej. Z nielicznych wniosków, jakie padły podczas plenarnej dyskusji przywołać można stwierdzenia, że w ZHP zaniedbane jest ciągłe i bezpośrednie wsparcie drużynowego, a także, że problem tkwi nie w pomysłach rozwiązań, a w braku konsekwencji. U części uczestników widoczna była niechęć wobec odznak jako takich.

Rekomendacja Grupy koncepcyjnej z 18.02.2019:

Rekomendacja Grupy koncepcyjnej ds. wsparcia programowo-metodycznego – Rekomendacja Grupy koncepcyjnej ds. wsparcia programowo-metodycznego

Konsultacje on-line dokumentu „Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”:

Zanonimizowane odpowiedzi w ankiecie on-line: Zanonimizowane odpowiedzi w ankiecie on-line

Materiały wypracowane w 2018:

Zbiórka pracy z kadrą 27-28.01.2018:
Wnioski-wypracowane-podczas-warsztatu-o-OKP

I Kuźnia Idei 24-25.03.2018:
Kuźnia Idei – podsumowanie
Kuźnia Idei – podsumowanie panelu HSW
Kuźnia Idei – podsumowanie panelu kadra programowa
Kuźnia Idei – podsumowanie panelu o wspieraniu programowo – metodycznym drużynowych
Kuźnia Idei – podsumowanie arkuszy priorytetyzacji zadań

Zbiórka pracy z kadrą 12-13.05.2018:
Piorytetyzacja-zadań-wspierania-programowo-metodycznego-drużynowych-ZHP-z-poziomu-chorągwi-i-Głównej-Kwatery
Podsumowanie-warsztatu-odnośnie-definicji-kadry-programowej-Zespół-metodyczny-vs.-programowy
Podsumowanie-warsztatu-odnośnie-wsparcia-kadry-metodycznej 

Zbiórka pracy z kadrą 6-7.10.2018:Hierarchia zadań wspierania metodyczno-programowego w połączeniu z modelem pracy (chorągiew i hufiec)Modele strukturalne wsparcia metodyczno-programowego (chorągiew)Zmiany we wsparciu metodyczno-programowym_zestawienie prac grupy koncepcyjnej

Kuźnia Idei i Rozwiązań 27.10.2018:Materiał roboczy do zaproponowanych ścieżek (schematów) zmian współczesnej OKP Możliwe ścieżki (schematy) zmiany współczesnej OKP Podsumowanie sesji plakatowej odnośnie zmiany OKP podczas Jesiennej Kuźni Idei i Rozwiązań Gwiazdki i stopnie – Decyzja należy do Ciebie_27.10.2018  Podsumowanie panelu odnośnie zbiorowych instrumentów metodycznych.

Zbiórka skórzanych sznurów 16-18.11.2018:
Quo vadis OKP_17.11 
Materiał 1. OKP  
Materiał 2a. Model hybrydowy 2a 
Materiał 2b. Model hybrydowy 2b  
Materiał 3. OKM 
Podsumowanie konsultacji odnośnie OKM-P podczas Zbiórki Skórzanych Sznurów 

Przyjęcie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 47/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie programu wspierania kadry programowej i metodycznej:
Program wspierania kadry programowej i metodycznej: https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-47-2018-z-dnia-31-grudnia-2018-r-w-sprawie-programu-wspierania-kadry-programowej-i-metodycznej/

2019

27.05.2019 Przyjęcie przez Główną Kwaterę ZHP dokumentu „Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”.

1-6.05.2019 – Zebranie i przedyskutowanie wszystkich uwag, wprowadzenie stosownych modyfikacji do dokumentu oraz przekazanie do przyjęcia Głównej Katerze ZHP.

01-30.04.2019  Konsultacje on-line treści dokumentu “Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”

24.04.2019 – odcinek programu “ZHP, Dobry wieczór! poświęcony wsparciu metodycznemu i programowemu, link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=QgbAblxa5hw

20.03.2019 – Skype Grupy koncepcyjnej w celu uzupełnienia opracowanej wcześniej hierarchii zadań poszczególnych szczebli struktury opisami osób/zespołów, które powinny je realizować.

14.03.2019 – Kierunkowa decyzja Głównej Kwatery na mocy, której nowy dokument “Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego” ma odzwierciedlać nacisk na budowanie wspólnot metodycznych. Uznano, że odznaka (zarówno metodyczna jak i OKP) nie jest niezbędnym elementem budowania kompetencji kadry w tym obszarze, a biorąc pod uwagę silny opór części środowiska instruktorskiego podjęto decyzję o przerwaniu prac koncepcyjnych nad nią.

20.02.2019 – zaprezentowanie rekomendacji Grupy koncepcyjnej na protokołowanym posiedzeniu Głównej Kwatery ZHP oraz początek dyskusji kierunkowej.

18.02.2019 – Skype Grupy koncepcyjnej w celu wypracowania Rekomendacji dla Głównej Kwatery ZHP.

12-17.02.2019 – Samodzielna praca zdalna członków Grupy koncepcyjnej w zakresie szans i zagrożeń 3 alternatywnych modeli wsparcia kadry metodycznej i programowej.

2-3.02.2019 – Panel „Odznaki kadry metodycznej i programowej” przeprowadzony przez członków Grupy koncepcyjnej podczas Zbiórki pracy z kadrą w Ołtarzewie.

28.01.2019 Skype Grupy koncepcyjnej w celu podsumowania wyników konsultacji on-line oraz zaplanowania przebiegu panelu podczas Zbiórki pracy z kadrą w Ołtarzewie.

2018

31.12.2018 Przyjęcie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 47/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie programu wspierania kadry programowej i metodycznej.

19.12.2018-31.12.2018 Zdalne konsultacje zaproponowanej przez Grupę koncepcyjną treści Programu wspierania kadry programowej i metodycznej w gronie komend chorągwi.

20.12.2018-20.01.2019 – Konsultacje on-line skierowanie do wszystkich instruktorów ZHP w oparciu o Pytania kierunkowe do Odznak Kadry Metodycznej i Programowej.

28.11.2018 – Skype Grupy koncepcyjnej w celu opracowania Programu wsparcia kadry programowej i metodycznej oraz przygotowania konsultacji on-line nowej wersji odznak dla kadry metodycznej i programowej.

17.11.2018 – Zajęcia konsultacyjne Quo vadis OKP? podczas Zbiórka skórzanych sznurów.

27.10.2018Sesja plakatowa odnośnie zmiany OKP podczas Jesiennej Kuźni i Rozwiązań.

6-7.10.2018 – Dwa panele w ramach Zbiórki pracy z kadrą w Toruniu: Zorganizowanie do pracy w nowej kadencji – rozwiązanie strukturalne oraz OKP i OKM.

5.10.2018 – spotkanie małej grupy odnośnie nowej wersji odznak dla kadry programowej i metodycznej, przygotowanie materiału konsultacyjnego na zbiórkę pracy z kadrą.

27.09.2018 – skype wspólnie z Zespołem projektowym ds. wsparcia szczepów i z szefową Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców we wspieraniu drużynowego omawiający propozycję dokumentu “Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”.

25.09.2018 podsumowanie wakacyjnej pracy nad nowym dokumentem, zebranie propozycji do przedstawienia na forum całej Grupy koncepcyjnej.

9.07.2018 – Opracowanie i przekazanie do Harcerskiego Instytutu Badawczego modyfikacji pytań do AACH2018 i AAH2018.

29.06.2018 – Podział zespołu na trzy grupy robocze odnośnie 1. aktualizacji pytań w AACH i AAH; 2. nowej odsłony odznaki kadry programowej; 3. bliźniaczego dokumentu do “Kształcenie kadry w ZHP”, który regulowałby opracowywane podejście do wparcia metodycznego i programowego kadry ZHP.

7.06.2018Wspólny skype Grupy koncepcyjnej oraz Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców w celu skoordynowania dalszych prac nad zagadnieniami będącymi w centrum zainteresowania obu zespołów.

12-13.05.2018Warsztaty dla komend chorągwi podczas zbiórki pracy z kadrą: definicje, hierarchia ważności zadań chorągwi i GK, sposoby wspierania kadry.

14.04.2018Konsultacja materiałów Grupy podczas spotkania Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców.

4.04.2018Skype Grupy koncepcyjnej podsumowujący I Kuźnię Idei w zakresie układu zadań hufców wraz z hierarchią ważności oraz zaplanowanie dalszej pracy Grupy.

24-25.03.2018 – Prowadzenie dwóch paneli podczas I Kuźni Idei: Kadra programowa – definicja, zadania, sposoby wspierania, Priorytetyzacja zadań wspierania programowo-metodycznego w hufcu – podsumowanie ogólnopolskich konsultacji.

15.03.2018Skype prowadzących panele na I Kuźni Idei.

7.03.2018Skype Grupy koncepcyjnej w sprawie I Kuźni Idei.

21.02.2018 – Inauguracyjny skype Grupy koncepcyjnej.

07.02-15.03 – Konsultacje on-line przy pomocy gry „Przede wszystkim nie szkodzić” odnośnie priorytetyzacji zadań poszczególnych szczebli struktury we wspieraniu programowo-metodycznym drużynowych ZHP.

27-28.01.2018Warsztat odnośnie OKP dla chętnych uczestników zbiórki pracy z kadrą.

Grupa koncepcyjna obszaru wychowanie – jest to nieformalny zespół wspierający Główną Kwaterę w pracach koncepcyjnych dotyczących wspierania programowo – metodycznego.

Skład:

hm. Edyta Sielicka z komendy chorągwi Zachodniopomorskiej – od końca stycznia 2018

hm. Arkadiusz Szostak z komendy chorągwi Kieleckiej – od końca stycznia 2018

hm. Katarzyna Kawka z komendy chorągwi Ziemi Lubuskiej – od końca stycznia 2018 do końca listopada 2018

hm. Łukasz Czarnecki z komendy chorągwi Opolskiej – od końca stycznia 2018

hm. Sylwia Adamczuk z komendy chorągwi Stołecznej – od końca stycznia 2018 do końca marca 2018

hm. Anna Nowak z komendy chorągwi Krakowskiej – od końca stycznia 2018

hm. Monika Woźnica z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca stycznia 2018

hm. Magdalena Turbasa z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca stycznia 2018 do końca listopada 2018

hm. Zbigniew Nowak z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca stycznia 2018 do końca listopada 2018

hm. Sylwia Wójcik z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca stycznia 2018

hm. Agata Erhardt-Wojciechowska z Wydziału Inspiracji i Poradnictwa – od końca czerwca 2018

phm. Aleksandra Golecka z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca listopada 2018

hm. Ryszard Polaszewski z komendy hufca Gniezno – od lutego 2019

hm. Zofia Cebula szefowa Zespołu Wsparcia Metodycznego chorągwi Gdańskiej – od lutego 2019

phm. Agnieszka Stochmal z komendy chorągwi Kieleckiej – od lutego 2019

phm. Dorota Nurek szefowa Zespołu Referatów Metodycznych chorągwi Stołecznej – od lutego 2019

PASSWORD RESET

Zaloguj się