zhp.pl

Start HUB INFORMACYJNY GK ZHP KADRA PROGRAMOWA I METODYCZNA

KADRA PROGRAMOWA I METODYCZNA

PLIKIKALENDARIUMLUDZIESKONSULTUJ

Podstawa działania zespołu:

13_Uchwała-w-sprawie-wsparcia-szczepów-i-hufców-oraz-kadry-programowej

Materiały wypracowane w 2018:

Zbiórka pracy z kadrą 27-28.01.2018:
Wnioski-wypracowane-podczas-warsztatu-o-OKP

I Kuźnia Idei 24-25.03.2018:
Kuźnia Idei – podsumowanie
Kuźnia Idei – podsumowanie panelu HSW
Kuźnia Idei – podsumowanie panelu kadra programowa
Kuźnia Idei – podsumowanie panelu o wspieraniu programowo – metodycznym drużynowych
Kuźnia Idei – podsumowanie arkuszy priorytetyzacji zadań

Zbiórka pracy z kadrą 12-13.05.2018:
Piorytetyzacja-zadań-wspierania-programowo-metodycznego-drużynowych-ZHP-z-poziomu-chorągwi-i-Głównej-Kwatery
Podsumowanie-warsztatu-odnośnie-definicji-kadry-programowej-Zespół-metodyczny-vs.-programowy
Podsumowanie-warsztatu-odnośnie-wsparcia-kadry-metodycznej 

Zbiórka pracy z kadrą 6-7.10.2018:Hierarchia zadań wspierania metodyczno-programowego w połączeniu z modelem pracy (chorągiew i hufiec)Modele strukturalne wsparcia metodyczno-programowego (chorągiew)Zmiany we wsparciu metodyczno-programowym_zestawienie prac grupy koncepcyjnej

Kuźnia Idei i Rozwiązań 27.10.2018:Materiał roboczy do zaproponowanych ścieżek (schematów) zmian współczesnej OKP Możliwe ścieżki (schematy) zmiany współczesnej OKP Podsumowanie sesji plakatowej odnośnie zmiany OKP podczas Jesiennej Kuźni Idei i Rozwiązań Gwiazdki i stopnie – Decyzja należy do Ciebie_27.10.2018  Podsumowanie panelu odnośnie zbiorowych instrumentów metodycznych.

Zbiórka skórzanych sznurów 16-18.11.2018:
Quo vadis OKP_17.11 
Materiał 1. OKP  
Materiał 2a. Model hybrydowy 2a 
Materiał 2b. Model hybrydowy 2b  
Materiał 3. OKM 
Podsumowanie konsultacji odnośnie OKM-P podczas Zbiórki Skórzanych Sznurów 

27-28.01.2018warsztat odnośnie OKP dla chętnych uczestników zbiórki pracy z kadrą;

07.02-15.03 – konsultacje on-line przy pomocy gry „Przede wszystkim nie szkodzić” odnośnie priorytetyzacji zadań poszczególnych szczebli struktury we wspieraniu programowo-metodycznym drużynowych ZHP;

21.02.2018 – inauguracyjny skype Grupy koncepcyjnej;

7.03.2018skype Grupy koncepcyjnej w sprawie I Kuźni Idei;

15.03.2018skype prowadzących panele na I Kuźni Idei;

24-25.03.2018 – prowadzenie dwóch paneli podczas I Kuźni Idei: Kadra programowa – definicja, zadania, sposoby wspierania, Priorytetyzacja zadań wspierania programowo-metodycznego w hufcu – podsumowanie ogólnopolskich konsultacji;

4.04.2018skype Grupy koncepcyjnej podsumowujący I Kuźnię Idei w zakresie układu zadań hufców wraz z hierarchią ważności oraz zaplanowanie dalszej pracy Grupy;

14.04.2018konsultacja materiałów Grupy podczas spotkania Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców;

12-13.05.2018warsztaty dla komend chorągwi podczas zbiórki pracy z kadrą: definicje, hierarchia ważności zadań chorągwi i GK, sposoby wspierania kadry;

7.06.2018wspólny skype Grupy koncepcyjnej oraz Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców w celu skoordynowania dalszych prac nad zagadnieniami będącymi w centrum zainteresowania obu zespołów;

29.06.2018 – podział zespołu na trzy grupy robocze odnośnie 1. aktualizacji pytań w AACH i AAH; 2. nowej odsłony odznaki kadry programowej; 3. bliźniaczego dokumentu do “Kształcenie kadry w ZHP”, który regulowałby opracowywane podejście do wparcia metodycznego i programowego kadry ZHP;

9.07.2018 – opracowanie i przekazanie do Harcerskiego Instytutu Badawczego modyfikacji pytań do AACH2018 i AAH2018;

25.09.2018 podsumowanie wakacyjnej pracy nad nowym dokumentem, zebranie propozycji do przedstawienia na forum całej Grupy koncepcyjnej;
 
27.09.2018 – skype wspólnie z Zespołem projektowym ds. wsparcia szczepów i z szefową Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców we wspieraniu drużynowego omawiający propozycję dokumentu “Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”;
 
5.10.2018 – spotkanie małej grupy odnośnie nowej wersji odznak dla kadry programowej i metodycznej, przygotowanie materiału konsultacyjnego na zbiórkę pracy z kadrą;

6-7.10.2018 – dwa panele w ramach Zbiórki pracy z kadrą w Toruniu: Zorganizowanie do pracy w nowej kadencji – rozwiązanie strukturalne oraz OKP i OKM;

27.10.2018sesja plakatowa odnośnie zmiany OKP podczas Jesiennej Kuźni i Rozwiązań;

17.11.2018 – zajęcia konsultacyjne Quo vadis OKP? podczas Zbiórka skórzanych sznurów;

28.11.2018 – skype Grupy koncepcyjnej w celu opracowania Programu wsparcia kadry programowej i metodycznej oraz przygotowania konsultacji on-line nowej wersji odznak dla kadry metodycznej i programowej;

2-3.02.2019 – planowana Zbiórka pracy z kadrą

Grupa koncepcyjna obszaru wychowanie – jest to nieformalny zespół wspierający Główną Kwaterę w pracach koncepcyjnych dotyczących wspierania programowo – metodycznego.

Skład:
hm. Edyta Sielicka z komendy chorągwi Zachodniopomorskiej – od końca stycznia 2018
hm. Arkadiusz Szostak z komendy chorągwi Kieleckiej – od końca stycznia 2018
hm. Katarzyna Kawka z komendy chorągwi Ziemi Lubuskiej – od końca stycznia 2018
hm. Łukasz Czarnecki z komendy chorągwi Opolskiej – od końca stycznia 2018
hm. Sylwia Adamczuk z komendy chorągwi Stołecznej – od końca stycznia 2018 do końca marca 2018
hm. Anna Nowak z komendy chorągwi Krakowskiej – od końca stycznia 2018
hm. Monika Woźnica z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca stycznia 2018
hm. Magdalena Turbasa z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca stycznia 2018
hm. Zbigniew Nowak z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca stycznia 2018
hm. Sylwia Wójcik z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca stycznia 2018
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska z Wydziału Inspiracji i Poradnictwa – od końca czerwca 2018
phm. Aleksandra Golecka z Wydziału Wsparcia Metodycznego – od końca listopada 2018

Druhny i druhowie,

Na mocy Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 13 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej XL Zjazd ZHP zobowiązał Główną Kwaterę ZHP po konsultacji z komendami chorągwi  do opracowania do 31 grudnia 2018 r. i wdrożenia do 31 sierpnia 2021 r. oraz  do systematycznej ewaluacji zakończonej raportem programu wspierania kadry programowej oraz zasad jej funkcjonowania. Praktycznie przez cały rok 2018 Grupa koncepcyjna ds. wspierania programowo-metodycznego złożona z chętnych przedstawicieli komend chorągwi oraz Wydziału Wsparcia Metodycznego i Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP tworzyła i konsultowała podczas Zbiórek pracy z kadrą oraz Kuźni Idei i Rozwiązań treść Programu wspierania kadry programowej i metodycznej, którego obecna wersja znajduje się poniżej. Główna Kwatera ZHP zamierza przyjąć niniejszy program uchwałą do 31 grudnia 2018 roku.

2018-12-16_ODZNAKI KADRY METODYCZNEJ I PROGRAMOWEJ_do konsultacji

Ważnym zadaniem GK ZHP wynikającym z przeprowadzonych prac koncepcyjnych jest przyjęcie nowej wersji odznak dla kadry metodycznej i programowej. Aktualną wersję propozycji można znaleźć poniżej.

2018-12-18_Program wspierania kadry programowej i metodycznej_do konsultacji

Wśród kilku towarzyszących temu procesowi dylematów głównym wydaje się określenie czy nowa odsłona odznak powinna wiązać się wyłącznie z potwierdzaniem kompetencji czy także z nadawaniem uprawnień (tak jak to robią Odznaki Kadry Kształcącej). Te i pozostałe pytania związane z nową koncepcją odznak Główna Kwatera ZHP pragnie skonsultować w pierwszej kolejności z komendami chorągwi, a w drugim kroku także z ogółem wspólnoty instruktorskiej ZHP za pomocą niniejszej ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzVq61kKH_9JGlqInjnfkj1tUN1FLV0c2T0czR0hTR0pDREJGVVdPOVBZNC4u

Ankieta będzie aktywna do 20 stycznia 2019 roku, zaś jej wyniki omówione zostaną podczas lutowej Zbiórki Pracy z Kadrą. 

Wszelkie uwagi i pytania do programu wsparcia hufców prosimy kierować na adres: lucyna.czechowska@gk.zhp.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się