zhp.pl

, / 0

ŚWIATOZMIENIACZE

UDOSTĘPNIJ

ŚWIATOZMIENIACZE

Propozycja “Światozmieniacze – cel: dobro” ma skłonić drużynowych do wykorzystania zasobów wcześniej im nieznanych. Zachęcamy tym samym do skorzystania z bardzo bogatego dorobku programowego i metodycznego ZHP oraz innych organizacji. W jednym miejscu zebraliśmy to, co można wykorzystać podczas realizowania tej propozycji.

Propozycja nawiązuje do kierunków programowych:

 • aktywność społeczna
 • ciekawość świata
 • braterstwo
 • sprawności na całe życie

Niniejsza propozycja ma na celu podsumowanie 100 lat doświadczeń Związku Harcerstwa Polskiego i potwierdzanie aktualności słów Roberta Baden-Powella: „Być dobrym to coś, ale postępować dobrze to znacznie więcej”. Kierowani tą myślą zwracajmy większą uwagę na to, jakich harcerzy wychowujemy oraz na jakość podejmowanych przez nich i nas działań.

Obszary propozycji

Propozycja opiera się o 4 obszary: ZARADNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚCI, WARTOŚCI i POZYTYWNOŚĆ. Każdy obszar reprezentuje przeciwieństwo wybranego problemu wychowawczego i skłania do wzmacniania pożądanych działań.

Obszar ZARADNOŚĆ skupia się na podejmowaniu świadomych działań oraz docenianiu efektów pracy swojej i innych. Ma na celu umiejętne gospodarowanie zasobami – przedmiotami, pieniędzmi oraz czasem. To także odpowiedzialność za przydzielone zadania i wywiązywanie się z nich oraz zachowywanie równowagi między wymaganiem od sobie i od innych. Obszar ten opiera się o bezinteresowną służbę i empatię. Jest przeciwieństwem roszczeniowości.

Drugi obszar zwraca uwagę na wartość kolekcjonowania doświadczeń i UMIEJĘTNOŚCI zamiast przedmiotów. Dba o więzi i relacje, pracuje nad ich jakością. Teorię przekłada na praktykę. Dzięki samoświadomości i stałej pracy nad sobą kształtuje wartościowego obywatela i członka społeczeństwa. To także pierwszy krok do podejmowania działań użytecznych społecznie – charytatywnych, wymagających poświęcenia i altruizmu. Stoi w opozycji do konsumpcjonizmu.

Światopogląd to coś, co kształtujemy przez całe nasze życie. To ważna część naszej tożsamości. Jest on efektem wyznawanych WARTOŚCI – tych, których jesteśmy pewni i w które wierzymy. Trzeci obszar skupia się więc na tym co mniej widzialne i efektowne, a bardziej wewnętrzne i indywidualne. Opiera się o poszukiwanie autorytetów, wzorców godnych naśladowania, postępowanie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. To sztuka znajdowania środka pomiędzy asertywnością i stałością zasad, a byciem otwartym na poszukiwanie nowych prawd i poddawaniem ich stałej ewaluacji. A wszystko to w atmosferze przyjaźni oraz dialogu pełnego zrozumienia i akceptacji dla innych. WARTOŚCI są przeciwieństwem oportunizmu.

Ostatni obszar nie mówi o tym co, ale mówi jak – POZYTYWNIE. Towarzyszy mu motywacja, życzliwość i dobro. Działania mają być potrzebne i porządnie realizowane, a zmiana celowa i użyteczna. To radość z małych sukcesów, aktywność, szukanie możliwości i pozytywne myślenie. Optymizm to wartość sama w sobie, jak i czynnik, który sprawia, że każdy z trzech poprzednich obszarów staje się jeszcze lepszy. Obszar ten jest opozycją dla malkontenctwa.

Mechanizm

Mechanizm propozycji programowej jest bardzo prosty. W każdym obszarze należy przeprowadzić zbiórkę wprowadzającą w temat, a następnie wykonać działanie (opisane dalej). Krótki opis wykonanego działania drużynowy zamieszcza na specjalnie do tego przygotowanej stronie, gdzie należy uzupełnić szablon. Po wykonaniu czterech działań raporty z działań są przekazywane na poziom chorągwi, gdzie są weryfikowane. Po pozytywnej weryfikacji drużynie, która zrealizowała działania wysyłane są plakietki/inne gadżety. Mapa, która powstanie poprzez oznaczenie działań i połączenie ich z miejscem z czasem będzie się zagęszczać, zostanie także zaprezentowana na Zlocie w 2018 roku.

Celem zbiórki wprowadzającej jest zapoznanie harcerzy z danym obszarem, skłonienie do przemyśleń oraz przygotowanie działania. Do jej zaplanowania i przeprowadzenia proponujemy wykorzystać zebrane w jednym miejscu materiały. Ich lista znajduje się w tym miejscu.

Działanie to akcja, która ma na celu zmianę jakiegoś elementu otaczającej nas rzeczywistości. Zmiana ta powinna być widoczna lub odczuwalna. Działanie jest poprzedzone obserwacją i analizą środowiska, zaplanowane i przeprowadzone w zgodzie z metodą harcerską.

Uchwała Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 września 2015 r.

Uchwała nr 26/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 września 2015 r. w sprawie wskazania problemów wychowawczych, które zostaną uwzględnione w pracy wychowawczej Związku w roku harcerskim 2016/2017 i 2017/2018

Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad ZHP zobowiązała Radę Naczelną ZHP do wskazywania z rocznym wyprzedzeniem problemów wychowawczych.

Realizując powyższą Uchwałę Zjazdu ZHP, Rada Naczelna ZHP:

 • Wskazuje do uwzględnienia w pracy wychowawczej Związku na rok harcerski 2016/2017 i 2017/2018 następujące problemy: roszczeniowość, konsumpcjonizm, oportunizm oraz malkontenctwo.
 • Zobowiązuje Główną Kwaterę ZHP do przedstawienia Radzie Naczelnej ZHP w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. projektu propozycji programowej, odpowiadającej na wskazane powyżej problemy wychowawcze oraz do przeciwdziałania tym problemom podczas działań programowych prowadzonych w roku 2016/2017 i 2017/2018.
 • Zobowiązuje wszystkie harcerskie komendy do przeprowadzenia działań programowych i kształceniowych wspierających drużynowych w przeciwdziałaniu wyżej wymienionym problemom.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł

UZASADNIENIE

Rada Naczelna na reprezentatywnej grupie instruktorów Związku przeprowadziła badanie, którego celem było wskazanie trudności wychowawczych, z jakimi najczęściej spotykają się w swojej pracy z zuchami, harcerzami, wędrownikami i instruktorami. Analiza wskazuje jednoznacznie, że najczęściej w pracy wychowawczej nasza kadra spotyka się z efektami tzw. „bezstresowego wychowania”, co skutkuje u naszych podopiecznych negatywnymi postawami:

 • roszczeniowością – postawą społeczną charakteryzującą się wysokim poziomem oczekiwań wobec państwa, władzy, organizacji w zakresie zapewnienia warunków socjalnych, a przy tym zupełną biernością w zaspakajaniu własnych potrzeb,
 • konsumpcjonizmem – postawą życiową objawiającą się nadmierną w stosunku do potrzeb konsumpcją różnych dóbr materialnych;
 • oportunizmem – postawą moralną charakteryzującą się rezygnacją ze stałych zasad moralnych dla osiągnięcia doraźnych korzyści,
 • malkontenctwem – postawą nacechowaną ciągłym niezadowoleniem z życia, wynajdywaniem we wszystkich jego aspektach cech negatywnych.W skrajnych przypadkach nawarstwienie się tych postaw skutkuje agresją młodzieży, ucieczką w nałogi, czego możemy doświadczać na co dzień.

Wszystkie ww. postawy są przeciwnością cech, jakimi powinien charakteryzować się młody człowiek, którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo. Dlatego też przed Związkiem stoi ogromne wyzwanie, by tę negatywną rzeczywistość zmienić. Musimy naszym wychowankom oraz młodzieży niezrzeszonej pokazywać właściwe, pozytywne wzorce. Poprzez właściwe stosowanie metody harcerskiej, stosowanie w praktyce Prawa Harcerskiego, realizowanie programu za pomocą aktywizujących form pracy i przez ciekawe projekty, pokazujące alternatywę dla ww. postaw, mamy szansę skutecznie walczyć z omawianymi problemami.

PASSWORD RESET

Zaloguj się