Aktualizacja wytycznych dotyczących powrotu do bezpośredniej działalności harcerskiej - 29.05.2020 r.

ZHP
29/05/2020
~ 6 min czytania
Druhny i druhowie, Główna Kwatera ZHP dokonała aktualizacji zawartości strony www.zhp.pl/wracamy. Poniżej znajdują się elementy które zostały zaktualizowane 29 maja 2020 r. Zmiany w harmonogramie:
 • Od 1 czerwca 2020 r. możliwe będą:
  • zbiórki drużyny/gromady – przy założeniu pracy w grupach do 20 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa
  • spotkania kadry – zbiórki instruktorskie, zbiórki władz ZHP (16+) – grupy do 20 osób
  • formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 20 osób
Spotkanie dla większej niż 20 osób grupy drużynowych należy zorganizować on-line. Zmiany w zasadach szczegółowych w sekcji zbiórki gromad i drużyn:
 • Limity liczbowe – od 1 czerwca gromada/drużyna na zbiórce pracuje w grupach do 20 osób, przy czym na każde 20 osób musi przypadać przyboczny/opiekun powyżej 16 roku życia.
 • Od 1 czerwca zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi w grupach maksymalnie 20-osobowych. W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka w danej 20-osobowej grupie odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.
Dodano następujące pliki:
 • Porozumienie dla osób niezrzeszonych pełniących opiekę nad małoletnimi
 • Oświadczenie dla osób niezrzeszonych pełniących opiekę nad małoletnimi
 • Klauzula RODO do oświadczenia dla osób niezrzeszonych pełniących opiekę nad małoletnimi
Zmiany w ogólnych zasadach bezpieczeństwa:
 • Usunięte zostały następujące punkty:
  • Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) oraz środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
  • Uczestnicy spotkania muszą mieć zakryte usta i nos (za pomocą np. maski, jednorazowej maseczki, tkaniny lub przyłbicy). Należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność zastosowanych środków ochrony osobistej (np. w przypadku maseczki jednorazowej należy wymienić ją na nową, gdy tylko stanie się wilgotna).
  • Należy zachować dystans społeczny między osobami wynoszący minimum 2 m.
 • Dodane zostały następujące punkty:
  • Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
  • Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
Zmiany w sekcji pytań i odpowiedzi:
 • Jak postępować z oświadczeniami rodziców o zgodzie na udział w zbiórce? Gdzie je przechowywać? Czy niszczyć je razem z listą uczestników zbiórki po 14 dniach?
  • Listę przechowuje drużynowy i niszczy ją po 14 dniach. W przypadku zastępu listę przechowuje pełnoletni opiekun uczestniczący w zbiórce, który powinien otrzymać polecenie przetwarzania danych osobowych. Lista powinna zostać zniszczona po 14 dniach. Oświadczenia opiekunów prawnych/pełnoletnich uczestników zbiórki należy przekazać do komendy hufca. Dopuszczana jest możliwość zamieszczania skanów list i oświadczeń na dysku w folderze z ograniczonym dostępem dla komendy hufca. Oświadczenia należy przechowywać przez okres 3 lat – tyle trwa okres przedawnienia roszczenia, które może być skierowane do ZHP w związku z prowadzoną działalnością.
Dodane pytania do sekcji pytań i odpowiedzi: 
 • Rodzic naszego harcerza jest kierowcą ciężarówki i wykonuje trasy m.in. Polska - Włochy. Czy nie ma zastrzeżeń dotyczących uczestniczenia w zbiórkach danego harcerza?
  • W wytycznych zostały określone warunki uczestnictwa “Uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem”.
 • Kto jest odpowiedzialny za przeszkolenie zastępowych i czy zastępowi  powinni składać analogiczne oświadczenia jak drużynowi?
  • Za szkolenie zastępowych odpowiada drużynowy. Zastępowi nie muszą składać analogicznych oświadczeń. To drużynowy odpowiada za prowadzenie drużyny, w tym prawidłową organizację zbiórek zastępów. Jeśli nad zbiórką zastępu nadzór sprawuje pełnoletni opiekun niebędący członkiem ZHP należy z nim podpisać porozumienie wolontariackie obejmujące analogiczne oświadczenie jak u drużynowego. 
 • Dlaczego wymagamy dwóch podpisów opiekunów prawnych pod oświadczeniami?
  • Jeśli mamy na myśli przygotowane do tej pory oświadczenia, odnoszące się przede wszystkim do kwestii związanych ze zdrowiem dzieci, to w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów należałoby uznać, że mamy tu do czynienia z istotnymi sprawami dotyczącymi dziecka (nie można w mojej ocenie traktować inaczej sytuacji, w której podawane są informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka). W takim przypadku przepisy powiadają – por. art. 97 § 2 k.r.o., że sprawy istotne dotyczące dziecka rozstrzygane są wspólnie. W konsekwencji, z punktu widzenia adresata oświadczenia, tylko dysponowanie podpisem obojga rodziców pod tym oświadczeniem daje podstawy do uznania, że rodzie rzeczywiście ustalili coś wspólnie (w tym przypadku wspólnie zdecydowali o ujawnieniu informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka).
 • Czy pełnoletnich opiekunów nadzorujących zbiórkę zastępu/drużyny należy sprawdzać w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym?
  • Tak, należy sprawdzić te osoby w rejestrze przestępstw na tle seksualnym przed dopuszczeniem ich do pracy z dziećmi.
 • Czy oświadczenia podpisywane przez opiekunów prawnych w imieniu małoletnich oraz przez pełnoletnich członków ZHP dotyczące zdrowia mogą być podpisane poprzez formularz w Office 365?
  • Tak, można przygotować taki formularz do podpisu w sposób elektroniczny w Office 365 ZHP. Warunkiem jest to, że będzie dostępna w formularzu pełna treść oświadczenia, miejsce na wpisanie imion i nazwisk opiekunów prawnych, daty i miejscowości oraz w zamian za czytelny podpis opiekunów prawnych będzie pole do podania numerów dowodów osobistych obojga opiekunów (analogicznie do funkcjonującej do niedawna e-deklaracji) oraz adresu e-mail do kontaktu z opiekunami prawnymi. Akceptowalne jest też przesłanie skanu oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych do drużynowego. Wszystkie powyższe czynności powinny mieć miejsce przed zbiórką zastępu/drużyny, tak żeby drużynowy miał możliwość weryfikacji, które dzieci mogą faktycznie uczestniczyć w zbiórce.