zhp.pl

Start Aktualności I posiedzenie Rady Naczelnej ZHP

I posiedzenie Rady Naczelnej ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 1544
I posiedzenie Rady Naczelnej ZHP

W dniach 19-21 stycznia 2018 odbyło się I posiedzenie Rady Naczelnej ZHP w nowej kadencji. Rada Naczelna przyjęła uchwały organizujące jej pracę oraz rozpoczęła dyskusje związane z uchwałami przyjętymi podczas XL Zjazdu ZHP. 

Rada Naczelna podjęła decyzję o podziale organizacyjnym na cztery komisje.

Skład komisji ds. wsparcia programowo-metodycznego:

 • hm. Adam Malarz – przewodniczący komisji, Chorągiew Śląska,
 • hm. Gabriela Jaskulska – wiceprzewodnicząca komisji, Chorągiew Wielkopolska,
 • hm. Marcin Adamski – Chorągiew Stołeczna,
 • phm. Anna Hawrylak – Chorągiew Podkarpacka,
 • hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka,
 • pwd. Łukasz Fabich – Chorągiew Ziemi Lubuskiej,
 • hm. Maciej Siwiak – Chorągiew Wielkopolska

Skład komisji ds. pracy z kadrą:

 • hm. Artur Ośko – przewodniczący komisji, Chorągiew Opolska,
 • hm. Magdalena Górna-Prudel – wiceprzewodnicząca komisji, Chorągiew Śląska,
 • hm. Agnieszka Kępa – Chorągiew Zachodniopomorska,
 • hm. Ilona Jaworska – Chorągiew Mazowiecka,
 • hm. Łukasz Kochowski – Chorągiew Gdańska,
 • hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska,
 • hm. Rafał Jurczyk – Chorągiew Warmińsko-Mazurska

Skład komisji ds. zarządzania organizacją:

 • hm. Mariusz Maciów – przewodniczący komisji, Chorągiew Śląska,
 • hm. Stanisław Dubiel – wiceprzewodniczący komisji, Chorągiew Dolnośląska,
 • hm. Wojciech Cabaj – Chorągiew Kujawsko-Pomorska,
 • hm. Robert Konarski – Chorągiew Mazowiecka,
 • hm. Dariusz Potasznik – Chorągiew Wielkopolska,
 • hm. Tomasz Tomczyk – Chorągiew Łódzka
 • phm. Karol Bikowski – Chorągiew Białostocka

Skład komisji ds. społecznych:

 • hm. Michał Landowski – przewodniczący komisji, Chorągiew Stołeczna,
 • hm. Katarzyna Kurowska – wiceprzewodnicząca komisji, Chorągiew Łódzka,
 • phm. Magdalena Łuszcz – Chorągiew Krakowska,
 • hm. Andrzej Sawuła – Chorągiew Gdańska,
 • hm. Adam Hadław – Chorągiew Podkarpacka,
 • hm. Jarosław Słoma – Chorągiew Kujawsko-Pomorska,
 • hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna,
 • phm. Michał Dymek – Chorągiew Lubelska,
 • hm. Paulina Lew – Chorągiew Dolnośląska

Rada Naczelna w pracach poszczególnych komisji położyła nacisk na planowanie pracy na czas całej kadencji. Plan pracy Rady wynikać będzie z zadań statutowych Rady, obowiązujących uchwał zjazdowych, uchwał własnych oraz zadań, które postawią przed komisjami jej członkowie.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja ds. społecznych Rady Naczelnej ZHP spotkała się z Przewodniczącym ZHP hm. Dariuszem Supłem oraz Naczelniczką ZHP hm. Anną Nowosad w celu omówienia priorytetowych zadań na początku nowej kadencji władz Związku. Komisja podkreśliła rolę Związku w rocznicowych obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, a jednocześnie szczególną rolę Prezydenta RP jako protektora ZHP. Członkowie Komisji poruszyli kwestie związane z nową ustawą o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi, w tym opodatkowania obozów i zimowisk. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia rozmów z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych na temat baz obozowych oraz nasadzenia 100 ha drzew w zakresie realizacji uchwały 40. Zjazdu ZHP. Tożsamość ZHP należy wzmacniać m.in. poprzez działania związane z prowadzeniem i promowaniem Akcji Letniej i Zimowej, a jednocześnie bieżącej pracy instruktorów harcerskich. Komisja zaznaczyła, że Zlot ZHP w Gdańsku jest dobrym miejscem do wymiany doświadczeń, w tym zorganizowania konferencji nt. patriotyzmu.

Członkowie komisji uznali, że do najważniejszych obszarów należą następujące kwestie:
– promowania i upowszechniania wartości harcerskich;
– określenia roli harcerstwa w polskim społeczeństwie;
– ochrony tożsamości ZHP;
– wychowania duchowego w ZHP;
– wizerunku Związku;
– współpracy z innymi organizacjami;
– definicji i pojęcia patriotyzmu wśród dzieci, młodzieży i instruktorów;
– określenia otwartości kulturowej Związku;
– zdefiniowania apolityczności instruktorów ZHP;
– otoczenia prawnego harcerstwa;
– wzmocnienia Ruchu Przyjaciół Harcerstwa;
– bieżących zagadnień i dążeń społecznych.

Komisja wydelegowała przedstawicieli na spotkanie Naczelnika ZHP z komendantami chorągwi.

Komisja ds. wsparcia programowo-metodycznego opracowała harmonogram działań w zakresie realizacji uchwały własnej dotyczącej zmian metodycznych oraz uchwał zjazdowych, w szczególności uchwały dotyczącej wzmocnienia Harcerskiego Systemu Wychowawczego. Ustalono podział zadań w pracach pomiędzy Radą Naczelną a GK ZHP. Wkrótce instruktorzy komisji oraz członkowie RN reprezentujący poszczególne chorągwie kontaktować się będą z władzami poszczególnych chorągwi w kwestii zebrania wniosków pokonsultacyjnych wynikających z uchwały RN ZHP z października 2017 r.

Komisje ds. zarządzania i pracy z kadrą skupiły się na analizie uchwał zjazdowych i planowania pracy.

Rada Naczelna przyjęła uchwałą regulamin swojej pracy, a na sekretarza Rady Naczelnej wybrała dh. phm. Patrycję Kabalę. Tym samym swoją służbę w Radzie Naczelnej zakończyła hm. Halina Jankowska, której Rada Naczelna podziękowała za wieloletnią służbę gromkimi brawami.

Rada Naczelna rozpoczęła dyskusję kierunkową nad zmianami w Ordynacji Wyborczej i nad udziałem Rady Naczelnej ZHP w obchodach 100-lecia, w tym jubileuszowym posiedzeniu w listopadzie 2018 r. Na wniosek GK ZHP przesunięto termin opracowania zasad i regulaminu mian dla kadry wspierającej.

Rada Naczelna podjęła również decyzję o trybie pracy nad realizacją zadań Rady Naczelnej wynikających z Uchwały Strategia Związku Harcerstwa Polskiego. W tym celu Przewodniczący ZHP powoła zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich komisji Rady Naczelnej obecnej kadencji, członkowie Rady Naczelnej poprzedniej kadencji reprezentujący Radę Naczelną w Zespole Strategicznym oraz Zespole ds. Ewaluacji Strategii, Przewodniczący Zespołu Strategicznego, Przewodnicząca Rady Chorągwi. Zespół pracować będzie do marca 2018, kiedy to przedstawi Radzie Naczelnej propozycję sposobu wdrożenia Strategii na wszystkich szczeblach struktury.

Podczas wieczornego W kręgu Rady członkowie Rady Naczelnej mówili o swojej motywacji do działania w tej kadencji. Rada Naczelna będzie starała się wzmacniać w tej kadencji kierunek współpracy z instruktorami w całej Polsce, konsultowania dokumentów, spotkań, zbiórek, konferencji na najważniejsze tematy Związku. Mamy nadzieję, że teraz również nie zabraknie Was w tych dyskusjach. Bądźmy razem W kręgu Rady!

hm. Dorota Całka
Wiceprzewodnicząca ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się