zhp.pl

Start Aktualności Zostań Prezesem Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka”!

Zostań Prezesem Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka”!

UDOSTĘPNIJ
, / 1773
Zostań Prezesem Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka”!

Rada Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka” na trzyletnią kadencję (2016-2019).     

Miejsce pracy: Bukowina Tatrzańska, Schronisko „Głodówka”

Do zadań Prezesa Zarządu należeć będzie:

 1. Kierowanie Schroniskiem Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej;
 2. Kreowanie i wdrażanie krótko i długoterminowej strategii rozwoju Fundacji;
 3. Przygotowanie i realizacja założeń budżetowych;
 4. Osiąganie założonych wyników i wskaźników ekonomicznych;
 5. Stały monitoring otoczenia konkurencyjnego – analiza trendów w kontekście rozwoju Fundacji;
 6. Zarządzanie podległym personelem;
 7. Budowanie pozytywnych relacji z partnerami społecznymi i biznesowymi i klientami;
 8. Dbałość o wizerunek Fundacji oraz właściwe reprezentowanie wobec partnerów i kontrahentów.

Osobie wybranej w drodze konkursu oferujemy:

 1. Umowę o pracę na pełen etat lub umowę cywilnoprawną;
 2. Pracę w nienormowanym czasie;
 3. Przyjazną atmosferę pracy;
 4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 5. Pracę w dynamicznym środowisku.

Wymagania

Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

 1. Wymagania konieczne:
 • co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • minimum wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
 • ukończenie kursu Zarządzania Korporacyjnego w ZHP lub szkolenia o tożsamym zakresie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu
  w stowarzyszeniach i fundacjach,
 • brak wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD,
 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka”,
 • przedstawienie w postępowaniu konkursowym Wieloletniego planu rozwoju Fundacji zwanego dalej Planem,
 • przedstawienie propozycji kandydata na członka Zarządu Fundacji wraz uzasadnieniem złożonej propozycji.

 

 1. Dodatkowe preferencje:
 • znajomość zasad funkcjonowania fundacji,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
 • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalna i pisemna,
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów społecznych i gospodarczych,
 • znajomość przepisów z zakresu wewnętrznych uregulowań w zakresie zarządzania i nadzoru nad majątkiem obowiązujących w ZHP,
 • dyspozycyjność,
 • kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys Kandydata według załączonego wzoru;
 2. Oświadczenia o: zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w stowarzyszeniach i fundacjach, nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Fundacji, braku wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD;
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń;
 4. Sporządzony na piśmie Wieloletni plan rozwoju Fundacji,
 5. Proponowaną kandydaturę na członka Zarządu Fundacji wraz z następującymi dokumentami:
 • życiorys Kandydata na członka Zarządu według załączonego wzoru,
 • oświadczenia o: zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w stowarzyszeniach i fundacjach;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe w tym zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń,
 • Krótką notę biograficzną kandydata oraz proponowanego kandydata na członka zarządu do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym ogłoszenie, regulamin konkursu, wzór życiorysu
i oświadczenia, znajdują się poniżej oraz stronie Fundacjiportalu pracuj.pl. 

Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Fundatora przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (Związek Harcerstwa Polskiego, p. 113) w zamkniętych kopertach
z dopiskiem “Rada Fundacji Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka –  postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji ‐ nie otwierać” do dnia 29 lipca 2016 roku, do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Regulamin konkursu, wzór życiorysu i oświadczenia:

FHP SG_Oświadczenia do konkursu_20160705
FHP SG_Regulamin konkursu_20160705
FHP SG_Wzór CV_20160705

PASSWORD RESET

Zaloguj się