zhp.pl

Start Aktualności Rekrutacja na funkcję likwidatora Spółki Best-Harctur Sp. z o.o.

Rekrutacja na funkcję likwidatora Spółki Best-Harctur Sp. z o.o.

UDOSTĘPNIJ
, / 1044
Rekrutacja na funkcję likwidatora Spółki Best-Harctur Sp. z o.o.

Lucjan Brudzyński – Kurator BEST-HARCTUR Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. M. Konopnickiej 6, ustanowiony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS na mocy postanowienia z dnia 9 września 2016 r., wydanego w sprawie rozpoznawanej za sygn. akt Wa. XII Ns-Rej. KRS 32691/16/078, niniejszym ponownie ogłasza o poszukiwaniu osoby fizycznej, która zainteresowana byłaby sprawowaniem funkcji likwidatora wskazanej powyżej Spółki.

W związku z powyższym poszukiwana jest osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zmianami), a także w art. 5856, art. 587, art. 590 oraz art. 591 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zmianami);
  • posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, wynikające z zasiadania
    w organach spółek kapitałowych, obejmujące w szczególności praktyczną znajomość procesów likwidacyjnych;
  • będzie gotowa sprawować funkcję likwidatora społecznie (bez wynagrodzenia).

Osoby zainteresowane sprawowaniem funkcji likwidatora BEST-HARCTUR Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie proszone są o nadsyłanie zgłoszeń, które obejmować powinny:

  • CV;
  • aktualne, to jest nie starsze aniżeli 2 miesiące, zaświadczenie o niekaralności wystawione przez Krajowy Rejestr Karny;
  • dokumenty wskazujące na zasiadanie w organach spółek kapitałowych.

Zgłoszenia nadsyłać należy na adres: BEST-HARCTUR Sp. z o.o. w likwidacji (00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6) lun na adres: Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera (00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6) bądź też, na adres poczty e-mail: sekretariat.gk@zhp.pl, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r.

PASSWORD RESET

Zaloguj się