zhp.pl

Start Aktualności Bezpieczniejsze ferie i obozy: Zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji

Bezpieczniejsze ferie i obozy: Zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji

UDOSTĘPNIJ
, / 5991
Bezpieczniejsze ferie i obozy: Zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała dzisiaj nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Nowe zapisy:

  • Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych;
  • Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający – zdobyte podczas kursu – wiedzę i umiejętności uczestników;
  • Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
  • Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów, organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku, zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.
  • Zwolnienie czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

Część zmian wprowadzonych w rozporządzeniu została zaproponowana przez Związek Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP brali udział w pracach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie MEN ws. wypoczynku (treść opublikowana w Dz. U.)

Informację podajemy za serwisem men.gov.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się