Bezpieczniejsze ferie i obozy: Zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji

Tomasz Fliszkiewicz
16/01/2015
~ 2 min czytania
Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała dzisiaj nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych. Nowe zapisy:
  • Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych;
  • Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający - zdobyte podczas kursu - wiedzę i umiejętności uczestników;
  • Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
  • Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów, organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku, zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.
  • Zwolnienie czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.
Część zmian wprowadzonych w rozporządzeniu została zaproponowana przez Związek Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP brali udział w pracach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozporządzenie MEN ws. wypoczynku (treść opublikowana w Dz. U.) Informację podajemy za serwisem men.gov.pl