Projekt „Idziemy razem”

Związek Harcerstwa Polskiego realizuje projekt „Idziemy razem”” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy ZZB/000880/BF/D z dnia 07 lipca 2023 r. w ramach konkursu 1/2022 „DZIAŁAMY RAZEM”.

Projekt jest realizowany na obszarze całej Polski. Podmiotem realizującym projekt jest Główna Kwatera ZHP.

DOFINANSOWANIE Z PFRON:

535 199,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

614 679,00 zł

Projekt „Idziemy razem" - to oferta programowa dla harcerzy z drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP realizowana przez Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP dofinansowana ze środków PFRON na podstawie umowy w ramach konkursu 1/2022 „DZIAŁAMY RAZEM”.

Koordynatorem projektu jest ze strony ZHP: phm. Dorota Nowak-Małek

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Projekt skierowany jest do harcerzy z niepełnosprawnościami w wieku od 12 do 26 roku życia.

Uczestnikom oferujemy:

 • udział w warsztatach: Profilu Sensorycznego, komunikacyjno-medialnych, wokalno-muzycznych, choreoterapii, integracyjno-społecznych
 • wsparcie specjalistycznej kadry,
 • możliwość nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni,
 • wyjątkową atmosferę,
 • pobyt w atrakcyjnych miejscach.

Beneficjentami ostatecznymi mogą być: osoby niepełnosprawne, które przedstawią aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Projekt realizowany będzie w formie ośmiu 6-dniowych warsztatów.

Termin realizacji projektu od 1 maja 2023 r. do 31 marca 2024 r.

_________________________________________________

Projekt został zakończony

Związek Harcerstwa Polskiego informuje, że w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 marca 2024 r. realizował projekt IDZIEMY RAZEM – organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Celem zadania było w szczególności zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością oraz wzmocnienie ich wiary we własne siły, wypracowanie sprawności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, podniesienie samooceny w pełnieniu różnych ról społecznych, aktywizowanie kontaktów osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem, usprawnianie komunikacji medialnej, rozwijanie sprawności fizycznej, poznawczej i percepcji - bazowanie na zasobach, potencjale, doświadczeniu, wykorzystanie umiejętności w życiu.

Cel ten został osiągnięty dzięki organizacji 8 zaplanowanych warsztatów sześciodniowych. W zadaniu wzięło udział łącznie 402 beneficjentów – dzieci i młodzież w wieku od 12 do 26 lat z terenu całej Polski. Byli to przede wszystkim członkowie ZHP, na co dzień pracujący w drużynach Nieprzetartego Szlaku działających w placówkach kształcenia specjalnego, szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych, środowiskach miejskich i wiejskich oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością niezrzeszone. Warunkiem ich uczestnictwa w projekcie było posiadanie udokumentowanej niepełnosprawności – bez względu na rodzaj i stopień. Realizacja wszystkich zaplanowanych działań była możliwa dzięki zaangażowaniu profesjonalnej kadry – 19 osób, wspieranej przez 80 wolontariuszy współprowadzących zajęcia, sprawujących jednocześnie opiekę nad beneficjentami, 9 asystentów dzieci autystycznych, niewidomych, niepełnosprawnych ruchowo oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, towarzyszyło im również 5 tłumaczy języka migowego, tłumaczy ACC.

W okresie realizacji zadania Związek Harcerstwa Polskiego przeprowadził wszystkie zaplanowane warsztaty:

 1. Pobierowo Ośrodek Wypoczynkowy Skrzat w terminie 26.06 – 1.07.2023; liczba beneficjentów: 41

 2. Zakopane Dom Wypoczynkowy MARIA 2 w terminie 16 – 21.10.2023; liczba beneficjentów: 24

 3. Puck Harcerski Ośrodek Morski w terminie 21 – 26.10.2023; liczba beneficjentów: 34

 4. Wólka Milanowska Centrum Edukacyjne w terminie 13 – 18.11.2023; liczba beneficjentów: 57

 5. Zakopane Pensjonat U ZOFII w terminie 5 – 10.12.2023; liczba beneficjentów: 57

 6. Przesieka Pensjonat nad Potokiem MARKUS w terminie 22 – 27.01.2024; liczba beneficjentów: 40

 7. Szklarska Poręba Ośrodek Wypoczynkowy HALNY w terminie 5 – 10.02.2024; liczba beneficjentów: 47

 8. Załęcze Wielkie Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Nadwarciański Gród w terminie 4 – 9.03.2024; liczba beneficjentów: 102

Terminy i miejsca przeprowadzania poszczególnych przedsięwzięć warsztatowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach rekrutacji były sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Związku Harcerstwa Polskiego oraz w mediach społecznościowych.


Forma projektu zrealizowanego jako wsparcie poza placówką była swego rodzaju wyzwaniem dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością. Wymagała od nich wyjścia poza strefę dobrze im znaną typu dom, szkoła, harcówka. Przebywając na warsztatach, często przyjeżdżali do nowych, nieznanych sobie miejsc. Musieli je poznać, nauczyć się w nich funkcjonować, sprawnie poruszać, zmieniać lokalizację w zależności od przestrzeni, w której prowadzone były zajęcia. Takie założenie samo w sobie rozwijało samodzielność, sprawność radzenia sobie w środowisku, nowej grupie społecznej. Bycie nawet częściowo niezależnym od innych, choćby tylko w określonych czynnościach, działaniach powodowało podniesienie samooceny, wzmocnienie wiary we własne możliwości.


Grupy beneficjentów szybko się integrowały. Zaobserwowaliśmy aktywność na poziomie współdziałania, potrzebę bycia częścią zespołu. Każdą wolną chwilę młodzi ludzie spędzali razem na rozmowach, grach, słuchaniu muzyki. Oczekiwali również animacji czasu w taki sposób, aby mogli pracować w grupach rówieśniczych, prowadzić dialogi, uczestniczyć we współzawodnictwie. Wykorzystując oferowane w projekcie formy wsparcia, udało nam się uzyskać wysoki poziom zaangażowania uczestników, pobudzić ich ciekawość, ukierunkować aktywność na rozwój kompetencji społecznych, komunikacyjnych, rozbudzić otwartość na nową wiedzę i umiejętności.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content