O projekcie

Projekt realizowany na podstawie umowy z NCBIR nr WND-POWER.03.01.00-00-T056/18 w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na podstawie Umowy o partnerstwie z dnia 14.12.2018 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zespół projektowy ze strony ZHP: hm. Aleksandra Klimczak, hm. Agata Erhardt-Wojciechowska

Termin realizacji HARP: 01.01.2019 – 31.12.2021 r.

Celem projektu jest:

  1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
  2. Opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej dla kadry instruktorskiej ZHP w zakresie rozwijania u uczestników kompetencji pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, a także pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP) jest przedsięwzięciem szkoleniowym pozwalającym wykorzystać pracę naukowo-dydaktyczną akademików Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz wiedzę i umiejętności metodyczne instruktorów szkoleniowych Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych instruktorów/drużynowych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz kadrą w całej Polsce, instruktorów/drużynowych pracujących w drużynach Nieprzetartego Szlaku oraz instruktorów przygotowujących reformę programową ZHP.

Projekt skierowany jest do członków Związku Harcerstwa Polskiego – młodzieży i osób dorosłych w wieku 16+. Łączna grupa docelowa liczy 300 kobiet i mężczyzn z całej Polski.

Uczestników stanowią członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, pełniący funkcje wychowawcze, na co dzień pracujące z dziećmi, w tym z osobami z ograniczoną sprawnością, lub kształcą kadrę organizacji.

Cele projektu osiągane będą poprzez realizację tematycznych modułów szkoleniowych (składających się z trzech dwudniowych sesji dydaktycznych):

moduł 1 “Post-malolat, czyli o wyzwaniach wychowawczych XXI wieku”

moduł 2 “Współczesna pedagogika, czyli o inspiracjach i alternatywach myślenia o wychowaniu”

moduł 3 “Pedagogiczne techniki w służbie metodyki harcerskiej”

moduł 4 “Doskonalenie harcerskiego warsztatu pedagogicznego”

moduł 5 “Psychologia dla harcerza”

moduł 6 “Metoda projektu w pracy harcerza”

moduł 7 “Wademekum instruktorów Nieprzetartego Szlaku”

Uczestnictwo w projekcie Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego umożliwi beneficjentom wypracowanie kompetencji kluczowych tj. kognitywnych, interpersonalnych i samoorganizacyjnych, a dokładnie: pedagogicznych, psychologicznych, międzykulturowych, metodycznych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz komunikacyjnych i twórczych.

PARTNEREM PROJEKTU JEST AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content