zhp.pl

Start Dotacje i projekty realizowane w ZHP Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)

O PROJEKCIEHARMONOGRAMOPINIE UCZESTNIKÓWZGŁOSZENIAOGŁOSZENIA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCIKONTAKT

HARCERSKA AKADEMIA ROZWOJU PEDAGOGICZNEGO (HARP)

Projekt realizowany na podstawie umowy z NCBIR nr WND-POWER.03.01.00-00-T056/18 w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na podstawie Umowy o partnerstwie z dnia 14.12.2018 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zespół projektowy ze strony ZHP: hm. Aleksandra Klimczak, hm. Agata Erhardt-Wojciechowska

Termin realizacji HARP: 01.01.2019 – 31.12.2021 r.

Celem projektu jest:

 1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 2. Opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej dla kadry instruktorskiej ZHP w zakresie rozwijania u uczestników kompetencji pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, a także pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP) jest przedsięwzięciem szkoleniowym pozwalającym wykorzystać pracę naukowo-dydaktyczną akademików Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz wiedzę i umiejętności metodyczne instruktorów szkoleniowych Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych instruktorów/drużynowych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz kadrą w całej Polsce, instruktorów/drużynowych pracujących w drużynach Nieprzetartego Szlaku oraz instruktorów przygotowujących reformę programową ZHP.

Projekt skierowany jest do członków Związku Harcerstwa Polskiego – młodzieży i osób dorosłych w wieku 16+. Łączna grupa docelowa liczy 300 kobiet i mężczyzn z całej Polski.

Uczestników stanowią członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, pełniący funkcje wychowawcze, na co dzień pracujące z dziećmi, w tym z osobami z ograniczoną sprawnością, lub kształcą kadrę organizacji.

Cele projektu osiągane będą poprzez realizację tematycznych modułów szkoleniowych (składających się z trzech dwudniowych sesji dydaktycznych):

moduł 1 “Post-malolat, czyli o wyzwaniach wychowawczych XXI wieku”

moduł 2 “Współczesna pedagogika, czyli o inspiracjach i alternatywach myślenia o wychowaniu”

moduł 3 “Pedagogiczne techniki w służbie metodyki harcerskiej”

moduł 4 “Doskonalenie harcerskiego warsztatu pedagogicznego”

moduł 5 “Psychologia dla harcerza”

moduł 6 “Metoda projektu w pracy harcerza”

moduł 7 “Wademekum instruktorów Nieprzetartego Szlaku”

Uczestnictwo w projekcie Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego umożliwi beneficjentom wypracowanie kompetencji kluczowych tj. kognitywnych, interpersonalnych i samoorganizacyjnych, a dokładnie: pedagogicznych, psychologicznych, międzykulturowych, metodycznych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz komunikacyjnych i twórczych.

PARTNEREM PROJEKTU JEST AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad dwa lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych i instruktorów ZHP z całej Polski.

Informacje organizacyjne:

 • jedna osoba może uczestniczyć w jednym module szkoleniowym HARP,
 • w HARP mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i wpisują się w charakter grupy odbiorczej dla której adresowane są poszczególne moduły,
 • rekrutacja rozpocznie się na dwa miesiące przed rozpoczęciem danego modułu szkoleniowego,
 • o przyjęciu aplikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, równowaga płci oraz nieuczestniczenie w innych szkoleniach HARP do czasu rekrutacji na poszczególny moduł,
 • zajęcia odbywają się w Warszawie. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz nocleg dla osób spoza Warszawy,
 • Akademia przewiduje realizację 8 h praktyk w środowisku lokalnego działania,
 • absolwent Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego otrzyma certyfikat ukończenia modułu, wystawiony przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 •  zajęcia odbywają się w grupach 25 osobowych.

Sprawdź, jakie moduły odbędą się w poszczególnych latach:

2019
Drużynowy LevelUp – techniki

Pedagogiczne techniki w służbie metody harcerskiej

ZAPISZ SIĘ

do 20 sierpnia 2019

Grupa odbiorcza: drużynowi ZHP, Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
07.09-08.09.2019 Komunikacja bez porażek Myślenie wizualne
12.10-13.10.2019 Trening kreatywności z elementami metod twórczego rozwiązywania problemów Formy pracy w służbie metody harcerskiej
30.11-01.12.2019 Dyscyplina w służbie efektywnego (współ)działania Komunikacja on-line w organizacji wychowawczej
14.12-15.12.2019 Konsultacje online ws. praktyk

Zobacz szerszy opis zajęć HARP do powyższego modułu.

 

Propozycja Nowych Instrumentów Metodycznych ZHP

Psychologia dla harcerza

ZAPISZ SIĘ

do 20 sierpnia 2019

Grupa odbiorcza:

– namiestnicy, członkowie referatów, komendanci szczepu, którzy chcieliby wziąć udział w pilotażu propozycji nowych instrumentów metodycznych ZHP w 2020 roku poprzez pracę z drużynowymi w swoim środowisku,

– instruktorzy zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych.

Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
07.09-08.09.2019 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży w wieku 7-21 lat Psychologia rozwojowa a instrumenty metodyczne. Cz. I.
12.10-13.10.2019 Psychologia uczenia się

 

Psychologia rozwojowa a instrumenty metodyczne. Cz. II.
30.11-01.12.2019 Psychologia wychowawcza Psychologia wychowawcza i psychologia uczenia się a instrumenty metodyczne
14.12-15.12.2019 Konsultacje online ws. praktyk

Zobacz szerszy opis zajęć w HARP do powyższego modułu.

2020
Instruktor Nieprzetartego Szlaku +

Wademekum instruktorów Nieprzetartego Szlaku

 ZAPISZ SIĘ
Grupa odbiorcza: drużynowi NS oraz kadra wspierająca pracę drużynowych NS Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
25.01-26.01.2020 Pedagogika zabawy, integracji społecznej, techniki cyfrowe w służbie aktywizacji dzieci i młodzieży Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży z niepełnosprawności
 6.06-7.06.2020 Trening Umiejętności Społecznych i Trening Zastępowania Agresji Wykorzystanie metody harcerskiej w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Cz. I.
zostanie podany w późniejszym terminie Sytuacja prawna osób z niepełnosprawnością Wykorzystanie metody harcerskiej w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Cz. II.
18.04-19.04.2020 Konsultacje online ws. praktyk

 

 

Namiestnik LevelUp

Współczesna pedagogika, czyli o inspiracjach i alternatywach myślenia o wychowaniu

ZAPISZ SIĘ
Grupa odbiorcza:

– namiestnicy,

– drużynowi z co najmniej 3 letnim stażem aspirujący do funkcji namiestnika.

Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
19.09-20.09.2020 Współczesne kierunki pedagogiczne Tworzenie wspólnoty kluczem do pracy z kadrą drużyn w namiestnictwie i hufcu
17.10-18.10.2020 Pedagogika humanistyczna Program wychowawczy jednostek – od inspiracji do ewaluacji
14.11-15.11.2020

 

Wychowanie oparte o konsekwencje naturalne Wszechstronne wsparcie drużynowych istotą pracy namiestnika
12.12-13.12.2020 Konsultacje online ws. praktyk

 

2021
Drużynowy LevelUp – świadomość

Post-małolat, czyli o wyzwaniach wychowawczych XXI wieku

Grupa odbiorcza: drużynowi ZHP Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP

30.01-31.01.2021

 

Praca z grupą międzykulturową Sytuacje intymne w pracy wychowawczej

27.02-28.02.2021

Praca z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dobrze być sobą – nauka samoakceptacji i wspieranie procesu akceptowania siebie u dzieci i młodzieży

27.03-28.03.2021

Praca z osobami zagrożonymi cyberprzemocą System pozytywnych i negatywnych konsekwencji a system kar i nagród
17.04-18.04.2021 Konsultacje online ws. praktyk

 

Kształceniowiec LevelUp

Doskonalenie harcerskiego warsztatu pedagogicznego

 
Grupa odbiorcza: kadra kształcąca ZHP Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
30.01-31.01.2021 Elementy autoprezentacji, emisji głosu i dopasowania do grupy Metoda harcerska w pracy kształceniowca
27.02-28.02.2021 Praca z grupą – poziom zaawansowany Indywidualność na kursie.

Kształtowanie postawy na kursach instruktorskich

27.03-28.03.2021 Dydaktyka dla praktyka Kształceniowe formy pracy w służbie metody harcerskiej
17.04-18.04.2021 Konsultacje online ws. praktyk

 

 

Instruktor – mistrz projektu

Metoda projektu w pracy harcerza

Grupa odbiorcza:

– drużynowi ZHP,

– instruktorzy wspierający pracę drużynowych w ZHP.

Ilość miejsc: 25
Data: APS ZHP
27.03-28.03.2021 Planowanie działań projektowych Planowanie działania wychowawczego w ZHP
17.04-18.04.2021 Zarządzanie projektem i jego realizacja Model „Design for Change” jako narzędzie projektowe w realizacji służby
15.05-16.05.2021 Ewaluacja działań projektowych Służba jako narzędzie projektowe w pracy metodycznej jednostki harcerskiej
12.06-13.06.2021 Konsultacje ws. praktyk

 

 

25.09-26.09.2021

23.10-24.10.2021

20.11-21.11.2021

11.12-12.12.2021

Powtórzenie jednego z powyższych modułów, na który będzie największe zainteresowanie.

Wybór zostanie dokonany w III kwartale 2021 roku

Ilość miejsc: 25

Projekt Harcerska Akademia Pedagogiki Specjalnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego i Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Rekomendacje:

 • Polecam wszystkim, którzy łakną wiedzy praktycznej
 • HARP – to dobrze zagospodarowany weekend i super przygoda szkoleniowa. Ta wiedza i umiejętności przydadzą się każdemu drużynowemu!
 • Podczas szkolenia HARP zdobędziesz w ciekawy sposób nową wiedzę lub odświeżysz sobie, to o czym zapomniałeś. Zajęcia wzbogacają warsztat pracy instruktora o nowe pomysły i narzędzia dające chęci do dalszej pracy na wysokich obrotach. Zainwestuj w siebie, zobacz czego Ci brakuje i zmień to. Z HARP będzie zdecydowanie łatwiej. Spotkasz tu ciekawych ludzi i prawdziwych expertów. Korzystaj, warto.
 • HARP – super szkolenie, super ludzi, super organizatorzy czyli 3 x S
 • Szkolenie pełne naukowego podejścia do procesu wychowania, którego gdzieś kiedyś zabrakło mi na początku mojej ścieżki instruktorskiej. Patrząc przez pryzmat zdobytej wiedzy, można dostrzec, ile rzeczy powinno było wyglądać w naszej pracy. Jednak nie jest to przygnębiające spojrzenie, ponieważ HARP bardzo motywuje mnie do działania i sprawia, że chcę to wszystko zmienić, poprawić, przetestować w swoim środowisku. Bardzo wartościowe doświadczenie :)
 • Profesjonalne szkolenia, z których warto skorzystać dla siebie, jako instruktora, ale i po prostu człowieka.
 • Wiesz, że w swojej harcerskiej codzienności łączysz zadania pedagoga, wychowawcy i psychologa?
 • Wiesz, że możesz dowiedzieć się więcej i to od profesjonalistów? Zapisz się na HARP, naprawdę warto!
 • HARP to warsztaty, które dają tak samo dużo na harcerskim szlaku jak i w życiu codziennym, rodzinnym i zawodowym. Wracając z nich, już myślę o kolejnym zjeździe!
 • Idealnie, miło, jak w ZHP :)
 • Bez zarzutów, wszystko miało zdecydowanie pozytywny efekt wow! Przerwy kawowe są świetnym pomysłem do wymiany doświadczeń i poznania innych uczestników, za to duży plus!
 • Kawał dobrej roboty!
 • Podobała mi się przemienność prowadzących – każdy z nich ma inny sposób pracy, więc taka zmienność form ułatwiła mi koncentrację na zajęciach.
 • Bardzo dobre szkolenie, doświadczona kadra, miła atmosfera, otwartość, komunikatywność. Szkolenie wnoszące dużo nowych informacji, form pracy przydatnych w pracy z młodym człowiekiem. Szkolenie, które podnosi nasze umiejętności, rozwija naszą kreatywność, podnosi kwalifikacje nie tylko harcerskie. Wszak uczymy się całe życie, a nabyta wiedza zaprocentuje w przyszłości.
 • Jeżeli myślisz, że już wszystko wiesz to przyjdź na zajęcia HARP i zobaczysz że się myliłeś.
 • Szkolenie trawiony w punkt, ludzie i prowadzący super. Polecam każdemu. Super harcerska atmosfera.
 • HARP to projekt dla każdego instruktora, który w swojej służbie wychowawczej pragnie, aby jego zajęcia były wartościowe, ciekawe i niepowtarzalne, które pozwalają na odkrywanie potencjału, jaki drzemie w harcerzach i harcerkach, dla których dorastanie i wejście w dorosłe życie może być nie lada wyzwaniem.
 • Druhny i Druhowie ZAPRASZAM! Zajęcia na HARP to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także wymiana doświadczeń i zawieranie nowych znajomości

Zajęcia „Komunikacja bez porażek”

 • Różne metody i formy pracy. W części nowe dla mnie ćwiczenia i treści. Prowadzący reagował na potrzeby grupy. Wszystko w porządku.
 • 10/10, wszystko było przemyślane, zabawy dobrane do tematu o którym rozmawialiśmy, widać było że mamy do czynienia z bardzo kompetentną osoba.
 • Uzyskane informacje oraz umiejętności już wykorzystuję! Super! Formy ciekawe. Zachęciła mnie do aktywnej pracy i słuchania. Nie wiedziałam kiedy przeleciał czas. Zmęczenie odczułam dopiero w hotelu.

Zajęcia „Myślenie wizualne”

 • Prowadzę zuchy i to na pewno wzbogaci moją pracę z gromadą.
 • Mega zajęcia i żadnych zastrzeżeń.
 • Było ciekawie i w super atmosferze. Zdecydowanie przyda mi się w pracy z drużyną…ale także zawodowej. Super pomysł z grą.
 • Bardzo fajne zajęcia, aczkolwiek troszkę zbyt monotonne mimo świetnego pomysłu na grę w trakcie!
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć oceniam bardzo wysoko. Zajęcia dały nowe spojrzenie na pracę w gromadzie i drużynie. Pokazała, że wszystko można zwizualizować. Świetna nauka przez zabawę.
 • Po prostu SUPER! Zaangażowanie w zajęcia całej grupy jest najlepszym tego potwierdzeniem!

Zajęcia „Psychologia uczenia się”

 • Rewelacja, zajęcia aktywizujące; prowadząca bardzo kompetentna, przygotowana do zajęć. Nawet przeczytała propozycje instrumentów, aby się do nich móc odnieść podczas zajęć. Najlepsze zajęcia podczas tego zjazdu.
 • Super zajęcia, super przygotowanie. 6+
 • Bardzo wartościowe zajęcia. Jedne z najlepszych jak dotąd. Sporo form aktywizujących, dialog ze słuchaczami, ćwiczenia. Bardzo rzetelnie przygotowane. Z przyjemnością się wszystkiego słuchało.
 • Również bardzo pozytywnie odbieram fakt, że prowadząca zapoznała się z propozycją nowych instrumentów metodycznych, że nie pracowaliśmy w próżni, tylko na nich.
 • Bardzo ciekawe zajęcia, możliwość przedstawienia swojego zdania i dyskusji
 • super, doceniam wczytanie się w nasze materiały
 • przygotowanie prowadzącej i mówienie naszym językiem zdecydowanie na plus, forma niejako warsztatowa była bardzo interesująca i angażująca, poruszone treści odpowiadały moim potrzebom
 • Najlepsze zajęcia wg mnie. Prowadząca zapoznała się dość dogłębnie z przekazanymi jej materiałami, próbowała posługiwać się znanymi nam pojęciami, pojawiały się określenie zuchy, harcerze, tropy, sprawności, wyzwania – to sprawiło mi ogromną przyjemność – poczułam, że jesteśmy dla niej ważni, że zrobiła dla nas to, czego oczekiwaliśmy, a nie tylko poprowadziła swój
 • stały wykład o psychologii uczenia się. Tutaj było widać pracę włożoną w to, żeby zajęcia poprowadzić dla instruktorów harcerskich. A jeszcze Pani nas przepraszała za to, że nie do końca rozumie wszystkie mechanizmy i terminy – w takich zajęciach mogłabym uczestniczyć godzinami. A do tego prowadząca niezwykle miła.

Zajęcia „Psychologia wychowawcza”

 • Bardzo fajne zajęcia, żywo byłam nimi zainteresowana, bo były bardzo życiowe. Prowadząca bardzo się do nich przygotowała i przedstawiała naprawdę ciekawe treści.
 • Dużo informacji nowych ale uświadomiłam sobie różne zachowania zarówno dzieci jak i dorosłych.
 • nieco chaosu na wykładzie, nie mam poczucia, że wiem wszystko co powinnam
 • spodziewałam się bardziej warsztatowej formy, nie wydaje mi się, żeby wykład był odpowiednią formą do tego tematu

Zgłoszenia na Harcerską Akademię Rozwoju Pedagogicznego dostępne są tutaj.

Dla uczestników projektu: harp@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się