Nabór do Wydziału Pracy z Kadrą

Wiktoria Tobolewska
26/09/2023
~ 3 min czytania

Instruktorki i instruktorzy Wydziału Pracy z Kadrą będą wspierać wdrażanie i monitorowanie stosowania Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z CSI ZHP oraz KSI przy GK. Do zadań Wydziału należy wspieranie pracy członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą, wspieranie
w rozwoju kadry instruktorskiej ZHP w obszarze pracy z kadrą, tworzenie i popularyzowanie dobrych praktyk w obszarze pracy z kadrą, popularyzowanie narzędzi do pracy
z kadrą, wspieranie procesu pozyskiwania kadry z wewnątrz i z zewnątrz organizacji, wspieranie pozyskiwania i przygotowywania do funkcji kadry 35+, wspieranie pracy z kadrą wspierającą. 

Wydział działa w ramach obszaru pracy z kadrą i podlegał zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacyjnej hm. Agacie Erhardt-Wojciechowskiej. Kierowniczką Wydziału jest hm. Agata Erhardt-Wojciechowska.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby do składu wydziału.

WARUNKI WSTĘPNE
 • posiada stopień harcmistrzyni/harcmistrza lub stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza i planuje otworzyć próbę harcmistrzowską w niedługim czasie,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z kadrą jako lider/ka zespołu instruktorskiego na poziomie hufca lub chorągwi,
 • jest otwarty na rozwój z obszarze kultury organizacyjnej.

POŻĄDANE KOMPETENCJE
 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą - rozumie i potrafi w pełni realizować System pracy z kadrą. Potrafi diagnozować problemy w funkcjonowaniu poszczególnych elementów Systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.
 • Umie wspierać instruktorów.
 • Potrafi słuchać i posiada umiejętności wspólnego wykuwania rozwiązań.
 • Zna koncepcje rozwoju człowieka dorosłego w zakresie wartości, doświadczenia, postaw i kompetencji.   
 • Potrafi inicjować, planować, przeprowadzać, monitorować i ewaluować złożone procesy z udziałem kilku jednostek organizacyjnych.
 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć dla kadry ZHP w tym potrafi zorganizować i przeprowadzić kurs instruktorski lub warsztat dokształcający.
MILE WIDZIANE
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem instruktorskim w obszarze pracy z kadrą przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne, w tym potrafi współtworzyć treści do poradnictwa lub samodzielnie opracować spójny materiał dla kadry ZHP liczący przynajmniej kilkanaście stron.
 • Potrafi dokonać diagnozy i analizy dokumentów i danych z formularzy excel oraz formułować wnioski czy rekomendacje. Potrafi uwzględniać wnioski z diagnozy i analizy w planowaniu działania.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.