Nabór do Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Wiktoria Tobolewska
13/09/2023
~ 3 min czytania

Muzeum Harcerstwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, posiadającą status placówki muzealnej, zgodnie z zapisami ustaw: o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Działa w oparciu o nadany przez Założyciela regulamin, uzgodniony z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się: gromadzeniem i trwałą ochroną dóbr kultury, związanych z historią harcerstwa i skautingu, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości harcerstwa i harcerskiej myśli pedagogicznej, kształtowaniem wartości poznawczych oraz udostępnianiem zbiorów. 

NASZE ZADANIA  

 • gromadzenie zbiorów z zakresu działalności harcerstwa: historycznych, etnograficznych
  i artystycznych;  
 • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;  
 • zabezpieczanie i konserwacja muzealiów wpisanych do inwentarza;  
 • przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i łatwy dostęp do celów naukowych;  
 • organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych;  
 • gromadzenie i katalogowanie literatury fachowej, związanej z charakterem naszej działalności;  
 • prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej;  
 • prowadzenie działalności wydawniczej.  

Dyrektorem Muzeum Harcerstwa w Warszawie jest phm. dr Paweł Bezak (Chorągiew Łódzka), jednostka podlega zastępcy naczelniczki ZHP hm. Bartoszowi Bednarczykowi.  

KOGO REKRUTUJEMY?

Rekrutujemy osoby, które będą wspierać pracę wieloletnich wolontariuszy i współpracowników w zakresie:

 • współredagowania rocznika naukowego muzeum. 

Rekrutujemy osoby na funkcje:  

 • członków zespołu redakcyjnego „Harcerstwa”. 
WARUNKI WSTĘPNE

 • posiada co najmniej stopień przewodnika;  
 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe – pożądany tytuł magistra;  
 • posiada co najmniej podstawową wiedzę, dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu); 
 • potrafi pracować w trybie zadaniowym – zaplanować swoje działania i określić ich rezultaty, dotrzyma ustalonych terminów;  
 • posługuje się narzędziami pakietu MS Office; 
 • jest komunikatywny, doskonale włada językiem polskim/ jest erudytą. 
WARUNKI DODATKOWE

 • potrafi pracować w systemie “home office”;  
 • potrafi pracować w grupie “na odległość”;  
 • zna lub jest gotów poznać sposób pracy i aktualne wymagania stawiane wobec czasopism naukowych;  
 • interesuje się zagadnieniami z zakresu historii harcerstwa i historii Polski;  
 • zna elementy Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz rozumie ich funkcjonowanie i wzajemne relacje;  
 • zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie drużyny, szczepu i hufca, świadomie w nich uczestniczy; 
 • posiada wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów oraz wartości, na których opiera się ruch harcerski, a także – dotyczące tożsamości indywidualnej oraz zbiorowej; tożsamości ruchu harcerskiego i ZHP;  
 • wie, jak działania harcerskie mogą być odbierane i interpretowane przez odbiorców zewnętrznych, potrafi mówić o harcerstwie, dostosowując język i przykłady do ich potrzeb, buduje pozytywne postrzeganie harcerstwa wśród osób dorosłych spoza organizacji.

Link do strony Muzeum: muzeumharcerstwa.pl 

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.