Wracamy

Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2022 r.
Poprzednia wersja z dnia 01.03.2022 r.

Co się zmieniło?

Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2022 r.
Poprzednia wersja z dnia 01.03.2022 r.

Aktualizacji uległy zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony osobistej; podtrzymany został nakaz zakrywania ust i nosa wyłączniew budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach

Nie obowiązują limity osobowe.

Podstawa prawna

Od dnia 28 marca 2022 r., podstawą wszelkich nakazów, zakazów oraz ograniczeń jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022, poz. 679).

Pobierz dokumenty

Przydatne materiały

Do pobrania

Procedura zachorowanie

Oświadczenie niepełnoletni

Oświadczenie pełnoletni

Oświadczenie pełnoletni nierozszerzony

Oświadczenie drużynowego

Klauzula dla opiekunów drużyn w związku z ankietą

Oświadczenie - zgoda na pomiar temperatury

Umowa użyczenia harcówki

Lista do dyrekcji

Działania ZHP prowadzone w celu ograniczenia szerzenia się epidemii

Szczegółowe wytyczne dla szkoleń związanych z działaniami ograniczającymi szerzenie się epidemii określa Naczelnik ZHP lub komendant chorągwi ZHP na podstawie upoważnienia Naczelnika ZHP.

KOMENDA HUFCA URUCHAMIA PROWADZENIE ZBIÓREK W NOWYM ROKU HARCERSKIM 2021/2022:

Jeśli komenda hufca prawidłowo uruchomiła prowadzenie zbiórek w roku harcerskim 2020/2021 zgodnie z powyższymi krokami, nie ma konieczności ponawiania procedury w związku z kolejnymi aktualizacjami wytycznych.

 • W każdym hufcu musi odbyć się spotkanie komendy hufca z drużynowymi, w trakcie którego komenda przekaże informację o harmonogramie powrotu do działalności bezpośredniej oraz o obowiązujących środkach bezpieczeństwa – forma spotkania powinna być dostosowana do bieżącej sytuacji na danym terenie.
 • Drużynowy wypełni oświadczenie dostępne na stronie www.zhp.pl/wracamy/, że został zapoznany przez komendanta hufca (lub osobę upoważnioną przez komendanta hufca) z obowiązującymi w ZHP ogólnopolskimi zasadami odbywania zbiórek drużyn.
 • Drużynowi przekażą informacje rodzicom harcerzy i harcerzom, informując ich o rozpoczęciu nowego roku harcerskiego i obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
 • Odbywają się zbiórki zastępów/gromad/drużyn przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Zbiórki gromad, drużyn, zastępów, formy kształcenia

W związku ze stanem epidemii w Polsce i liczbą osób zakażonych Główna Kwatera ZHP rekomenduje organizację zbiórek gromad i drużyn w formach wymienionych poniżej:

Rezygnujemy z konieczności udziału osoby pełnoletniej w zbiórce zastępu ; nie zwalnia to jednak drużynowego z odpowiedzialności za pracę zastępu, w tym dopilnowania organizacji zbiórki, zgodnie z wymogami.

Zniesione zostały limity osobowe oraz nakaz zakrywania ust i nosa jednak w dalszym ciągu istnieje obowiązek (do dnia 30 kwietnia 2022 r.) zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki: w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach

Inne zasady bezpieczeństwa:

 • W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.
 • Główna Kwatera ZHP nie będzie określała katalogu możliwych do przeprowadzenia zajęć mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi epidemii COVID-19. Wskazujemy jednak, że przykładowe zajęcia spełniające to kryterium znajdują się w propozycjach programowych prezentowanych na stronie internetowej https://zhp.pl/propozycje-programowe-online/

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Zasady opisane w wytycznych dotyczą wszystkich uczestników form pracy harcerskiej, łącznie z kadrą.
 • W trakcie organizacji jakichkolwiek form pracy harcerskiej należy pamiętać obowiązku zakrywania nosa i ust. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust za pomocą maseczki. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 • W zbiórce/spotkaniu/innej formie pracy harcerskiej, jeśli jest ona dopuszczona do realizacji, uczestniczą osoby niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie 10 dni, licząc wstecz od dnia poprzedzającego dzień zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 • Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się opiekunów prawnych do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 • Osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 • Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 • Formy pracy harcerskiej (np. biwak, impreza chorągwiana) z nocowaniem mogą być organizowane tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających przewidziane dla nich warunki bezpieczeństwa, na podstawie umowy zawartej między ZHP, a podmiotem uprawnionym do dysponowania danym miejscem (zaleca się aby umowa była w formie pisemnej) i umożliwiającym ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wyjazdu. Powyższe nie wyklucza korzystania z przestrzeni udostępnianej przez Lasy Państwowe, względnie inny podmiot dysponujący terenem, którego właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot uprawniony do dysponowania terenem należącym do prywatnych osób fizycznych/prawnych) lub noclegu na polach namiotowych i kempingach. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wyjazdu, możliwe jest zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.
 • Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 • W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 • W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty każdorazowo po użyciu przez daną osobę, zanim inna osoba zacznie używać tego przedmiotu/rekwizytu.
 • Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie. W takim wypadku uczestnicy danej formy nie mogą się wymieniać zapewnionymi im indywidualnie materiałami dydaktycznymi.
 • Prowadzący zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 • W trakcie zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej nie wolno przeprowadzać zajęć wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem lub osobą trzecią, np. tradycyjne wiązanie kręgu.
 • Osoba nadzorująca zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej przed jej rozpoczęciem informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 • Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będą publikowane bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.
 • Naczelnik ZHP określa szczegółowe wytyczne dla szkoleń związanych z działaniami ograniczającymi szerzenie się epidemii.

Procedury

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na covid-19

BIWAKI I INNE FORMY Z NOCLEGIEM

Wystąpienie charakterystycznych objawów związanych z zakażeniem koronawirusem (kaszel, gorączka, duszność, kłopoty z oddychaniem, ból mięśni, ogólne zmęczenie) lub opinia lekarza o podejrzeniu COVID-19.

 1. W przypadku gdy komendant formy/drużynowy uzyskał informację, że u uczestnika lub członka kadry formy/biwaku wystąpiły charakterystyczne objawy związane z zakażeniem koronawirusem lub istnieje opinia lekarza o podejrzeniu COVID-19, powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o właściwym trybie postępowania.
 2. Osobie, u której wystąpią objawy charakterystyczne dla COVID-19, komendant formy/drużynowy zapewnia izolację w wydzielonym obszarze, z wydzielonym węzłem sanitarnym (WC, stanowisko do mycia) oraz wyznacza dedykowanego opiekuna, który zajmuje się osobą, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19 i wyposaża takiego opiekuna w indywidualne środki ochrony osobistej.
 3. Natychmiast po odizolowaniu osoby, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19, należy skontaktować się z lekarzem, celem zweryfikowania objawów występujących u osoby odizolowanej;
 4. Opiekun prowadzi dziennik obserwacji, odnotowując wszystkie zdarzenia dotyczące stanu chorego, zgłaszane dolegliwości, zapisy z pomiaru temperatury. Dziennik zawiera dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, stanowi dokumentację medyczną.
 5. Opiekun zachowuje zaostrzone zasady dystansu w stosunku do pozostałych uczestników i kadry obozu, nie może podejmować innych zadań poza opieką nad osobą, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19.
 6. Komendant formy/drużynowy niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) osoby, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19. Nadto, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta hufca. Komendant hufca, bądź zastępująca go osoba, drogą służbową powiadamiają właściwego komendanta chorągwi, a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również Naczelniczkę ZHP. W przypadku gdy sytuacja wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy powiadomić również właściwego terenowo komendanta chorągwi.
 7. W przypadku ujawnienia się osoby z objawami charakterystycznymi dla COVID-19, należy:
  1. niezwłocznie przeprowadzić dezynfekcję wszystkich pomieszczeń oraz sprzętu, a także każdorazowo przeprowadzać dezynfekcję pomiędzy korzystaniem z pomieszczeń i sprzętu przez poszczególne grupy;
  2. stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki)
  3. zwiększyć liczbę miejsc do mycia rąk i dozowników z płynem dezynfekcyjnym;
  4. ograniczyć do minimum kontakt bezpośredni pomiędzy kadrą i uczestnikami z różnych grup.
 8. W przypadku gdy stan zdrowia uczestnika nagle się pogorszy, zanim na miejsce przybędą rodzice bądź opiekunowie prawni, komendant formy/drużynowy wzywa karetkę pogotowia i przygotowuje dla jej zespołu informacje o stanie zdrowia wraz ze zgromadzoną dotychczas dokumentacją (dziennik obserwacji).
 9. Komendant formy/drużynowy zbiera następujące informacje:
  1. imiona i nazwiska osób kontaktujących się z ww. osobą w ramach organizowanej formy,
  2. obszary, w których przebywała ww. osoba w czasie organizowanej formy w celu ewentualnego przekazania odpowiednim służbom.
 10. Komendant formy/drużynowy zwraca szczególną uwagę na stosowanie zasad bezpieczeństwa, które ograniczą ryzyko transmisji choroby COVID-19.
 11. W przypadku otrzymania informacji o pozytywnym wyniku testu na CVOVID-19 należy podjąć działania określone w części II.

Stwierdzenie u uczestnika lub członka kadry formy/biwaku choroby COVID-19, potwierdzonej wynikiem testu.

 1. W przypadku gdy komendant formy/drużynowy uzyskał informację, że u uczestnika lub członka kadry stwierdzono COVID-19, powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o właściwym trybie postępowania.
 2. Komendant formy/drużynowy:
 • niezwłocznie powiadamia o zachorowaniu rodziców (opiekunów prawnych) i właściwego komendanta (hufca/chorągwi),
 • informuje wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) o podjętych czynnościach, a także o ewentualnych utrudnieniach w funkcjonowaniu wyjazdu, będących konsekwencją informacji uzyskanych od właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej. Informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, komendant formy/drużynowy przekazuje także do komendanta hufca bądź chorągwi. Komendant hufca bądź zastępująca go osoba drogą służbową powiadamiają właściwego komendanta chorągwi, a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również Naczelniczkę ZHP. W przypadku gdy sytuacja wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy powiadomić również właściwego terenowo komendanta chorągwi.
 • zbiera informacje określone w cz. I pkt 3
 • w miarę możliwości odizolowuje miejsca, w których przebywała zakażona osoba,
 • informuje, z zachowaniem prywatności, rodziców/prawnych opiekunów uczestników lub pełnoletnich uczestników, że mogły mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem,
 • podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania funkcjonowania uczestników i kadry w sposób zapewniający możliwie największy poziom bezpieczeństwa,
 • zleca firmie wykonującej usługi dezynfekcyjne przeprowadzenie dezynfekcji obszarów, z którymi miała kontakt osoba chora.
 1. Po otrzymaniu ewentualnej decyzji odnośnie zamknięcia formy, komendant formy/drużynowy ustala czynności, które należy wykonać.
 2. Komendant formy/drużynowy informuje rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich uczestników oraz członków kadry o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 3. Komendant formy/drużynowy zaleca wszystkim uczestnikom kontakt z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną, obserwację stanu zdrowia i ograniczanie kontaktu z innymi osobami.

Postanowienia końcowe

 1. Za wprowadzenie procedur i ich stosowanie odpowiada komendant formy/drużynowy.
 2. Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy członkowie formy.
 3. W przypadku pytań, wątpliwości należy zwrócić się do terenowej PSSE.

DODATKOWE PORADNICTWO: DLA DRUŻYN I GROMAD

Nabywamy informację o tym, że członek ZHP i/lub jego opiekun prawny zostali skierowani na kwarantannę/stwierdzono zarażenie COVID-19. Członek ZHP był na zbiórce np. 2 dni przed tą informacją.

 1. Drużynowy pełnoletni lub opiekun drużynowego powinien niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sanepidem informując o tej okoliczności i kierując pytanie o dalsze postępowanie.
 2. Drużynowy pełnoletni lub opiekun drużynowego powinien powiadomić swojego komendanta hufca, który powinien wspierać drużynowego i nadzorować prawidłowe wykonywane dalszych kroków.
 3. Jeśli sanepid poprosi o listę kontaktów do opiekunów prawnych członków ZHP, którzy również byli na zbiórce, należy taką listę przekazać (jest to zgodne z RODO) – jeśli sanepid poprosił o listę to w tym momencie należy powiadomić opiekunów prawnych, że taka lista została przekazana i z jakiego powodu (bez podawania danych osobowych osób objętych kwarantanną/zarażonych COVID-19).
 4. Należy wstrzymać się z dalszą organizacją zbiórek do momentu, w którym sanepid wyda zalecenie co do dalszego postępowania. 

DODATKOWE PORADNICTWO DLA PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW ZHP PEŁNIĄCYCH FUNKCJE INSTRUKTORSKIE I/LUB UCZESTNICZĄCYCH W RÓŻNYCH FORMACH PRACY HARCERSKIEJ

Nabywamy informację o tym, że jestem zarażona/zarażony COVID-19 lub jestem skierowany na przymusową kwarantannę ,a np. 2 dni wcześniej byłem/byłam na spotkaniu komendy/KSI lub innej formie pracy harcerskiej:

 1. Niezwłocznie kontaktujesz się z lokalnym sanepidem informując o tej okoliczności i kierując pytanie o dalsze postępowanie.
 2. Jeśli sanepid poprosi o listę kontaktów do wszystkich osób, z którymi miałeś/miałaś bezpośredni kontakt w ostatnich 10 dniach, przekazujesz ją zgodnie z dyspozycją sanepidu i jednocześnie, prosimy Cię, w trosce o nasze wspólne dobro, poinformuj wszystkich członków ZHP, z którymi miałeś bezpośredni kontakt w ostatnich 10 dniach o powodzie i przekazaniu listy.

FAQ

Najczęściej zadawane pytanie

Strefa

Instruktorska

Wiemy, że ten czas nie jest łatwy. Dla każdego, kto potrzebuje wsparcia, przygotowaliśmy specjalne miejsce. Sprawdź, czy nie znajdziesz tam tego, czego szukasz.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content