zhp.pl

WRACAMY

Główna Kwatera ZHP uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności jednostek ZHP, ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności, które publikujemy na niniejszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2020

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

HARMONOGRAM

Bieżąca działalność harcerska przebiegać powinna zgodnie z następującymi zasadami:

Od 24 lipca 2020 r. możliwe będą:

 • zbiórki zastępów – grupy do 10 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa,
 • zbiórki drużyny/gromady – przy założeniu pracy w grupach do 20 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa,
 • spotkania kadry – zbiórki instruktorskie bez noclegu (16+), zbiórki władz ZHP – grupy do 50 osób w pomieszczeniach, grupy do 150 osób na wolnym powietrzu,
 • formy szkoleniowe dla kadry (16+) organizowane w okresie wakacji:
  • z noclegiem – na zasadach HAL (podlegają takim samym zasadom jak wszystkie formy wypoczynku) z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego,
  • bez noclegu – na zasadach NAL z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
 • formy szkoleniowe dla kadry (18+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 50 osób.

Od 1 września 2020 r. możliwe będą:

 • zbiórki zastępów – grupy do 10 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa,
 • zbiórki drużyny/gromady – przy założeniu pracy w grupach do 20 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa,
 • spotkania kadry – zbiórki instruktorskie bez noclegu (16+), zbiórki władz ZHP – grupy do 50 osób w pomieszczeniach, grupy do 150 osób na wolnym powietrzu,
 • formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 50 osób.

HARCERSKA AKCJA LETNIA

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydało w piątek 29 maja br. wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w trakcie tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej.

Wytyczne obejmują wymagania organizacyjne i techniczne oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa uczestników w miejscu wypoczynku.

W środę 3 czerwca br. Główny Inspektor Sanitarny wydał aneks do instrukcji w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19.

Aneks powstał na wniosek organizacji harcerskich i uzupełnia pod kątem specyfiki harcerskiej wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wydane w związku z epidemią COVID-19.

Jednostki organizacyjne ZHP zobowiązane są do wdrożenia wytycznych MEN i GIS podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2020.

 

DOTYCZĄ WSZYSTKICH FORM PRACY

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W zbiórce/spotkaniu/formie szkoleniowej uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce.
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

HUFCE

Komenda hufca przywraca prowadzenie zbiórek w czterech krokach:

 1. Organizując zdalne spotkanie komendy hufca z drużynowymi, w trakcie którego komenda przekazuje informację o harmonogramie powrotu do działań „na żywo” oraz o obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
 2. Drużynowy wypełnia oświadczenie dostępne na stronie www.zhp.pl/wracamy/, że został zapoznany przez komendanta hufca (lub osobę upoważnioną przez komendanta hufca) z obowiązującymi w ZHP ogólnopolskimi zasadami odbywania zbiórek drużyn.
 3. Drużynowi przekazują informacje rodzicom harcerzy i harcerzom, informując ich o przywróceniu tradycyjnych zbiórek i obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
 4. Odbywają się zbiórki zastępów/gromad/drużyn przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Jeśli powrót do działalności bezpośredniej nastąpił przed 24 lipca 2020 roku nie ma potrzeby ponawiania powyższych działań.

 1.  

Spotkania kadry — zbiórki instruktorskie, zbiórki władz ZHP (16+)

Zasady szczegółowe:

 1. Należy umożliwić zainteresowanym z grona osób zaproszonych uczestniczenie w spotkaniu w sposób zdalny, np. przez aplikację Microsoft Teams.
 2. Spotkania odbywają się na świeżym powietrzu.
 3. Gdy nie jest możliwe zorganizowanie spotkania na świeżym powietrzu, odbywa się ono w pomieszczeniu przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają 4 m2 i przy zachowaniu dystansu społecznego 2 m. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę. Jeśli jest to możliwe, spotkanie powinno odbywać się przy otwartych oknach.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W zbiórce/spotkaniu/formie szkoleniowej uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce.
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

Zbiórki Komisji Stopni Instruktorskich

Zasady szczegółowe:

 1. Należy umożliwić każdej zainteresowanej osobie z grona zaproszonych uczestniczenie w zbiórce w sposób zdalny, np. przez aplikację Microsoft Teams .
 2. W zbiórkach komisji stopni instruktorskich mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 16 roku życia.
 3. Zbiórki odbywają się w na świeżym powietrzu.
 4. Gdy nie jest możliwe zorganizowanie zbiórki na świeżym powietrzu, odbywa się ona w pomieszczeniu przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają 4m2 i przy zachowaniu dystansu społecznego 2m. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę. Jeśli jest to możliwe, spotkanie powinno odbywać się przy otwartych oknach.
 5. Przewodniczący komisji ustala przebieg zbiórki w taki sposób, by zachować odstęp czasowy między omówieniem poszczególnych prób, by kolejne osoby przychodzące na zbiórkę komisji nie spotykały się ze sobą.
 6. Dokumentacja próby przekazywana jest komisji przed zbiórką w formie elektronicznej. Na zbiórce prezentowane są tylko materiały niemożliwe do przekazania w tej formie.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W zbiórce/spotkaniu/formie szkoleniowej uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce.
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

Formy szkoleniowe dla kadry (16+) w okresie wakacji

Limity liczbowe:

Formy szkoleniowe dla kadry (16+) organizowane w okresie wakacyjnym:

 • z noclegiem – na zasadach HAL (podlegają takim samym zasadom jak wszystkie formy wypoczynku) z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego,
 • bez noclegu – na zasadach NAL z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Formy szkoleniowe dla kadry (18+) w okresie wakacji

Limity liczbowe:

Formy szkoleniowe dla kadry (18+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 50 osób.

Zasady szczegółowe dla form szkoleniowych z ewentualnym noclegiem:

 1. Formy szkoleniowe – odbywają się na świeżym powietrzu.
 2. Gdy nie jest możliwe zorganizowanie formy szkoleniowej na świeżym powietrzu, odbywa się ona w pomieszczeniu przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają 4 m2 i przy zachowaniu dystansu społecznego min. 2 m. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę. Jeśli jest to możliwe, spotkanie powinno odbywać się przy otwartych oknach.
 3. Komendant formy szkoleniowej przed rozpoczęciem informuje kadrę i uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 4. Organizator formy szkoleniowej zapewnia dostęp do środków do dezynfekcji.
 5. Jeżeli u uczestnika wystąpią niepokojące objawy chorobowe, jak złe samopoczucie, podwyższona temperatura, suchy kaszel czy trudności z oddychaniem, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu. Uczestnik może pozostać na kursie tylko w przypadku wykluczenia, w drodze konsultacji z lekarzem, choroby zagrażającej zarażeniem się pozostałych osób. W innym przypadku musi opuścić formę szkoleniową. Pozostałe osoby stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

Formy szkoleniowe dla kadry (16+) od 1 września 2020 r.

Limity liczbowe:

Formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 50 osób

Zasady szczegółowe dla form szkoleniowych z ewentualnym noclegiem:

 1. Formy szkoleniowe – odbywają się na świeżym powietrzu.
 2. Gdy nie jest możliwe zorganizowanie formy szkoleniowej na świeżym powietrzu, odbywa się ona w pomieszczeniu przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają 4 m2 i przy zachowaniu dystansu społecznego min. 2 m. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę. Jeśli jest to możliwe, spotkanie powinno odbywać się przy otwartych oknach.
 3. Komendant formy szkoleniowej przed rozpoczęciem informuje kadrę i uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 4. Organizator formy szkoleniowej zapewnia dostęp do środków do dezynfekcji.
 5. Jeżeli u uczestnika wystąpią niepokojące objawy chorobowe, jak złe samopoczucie, podwyższona temperatura, suchy kaszel czy trudności z oddychaniem, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu. Uczestnik może pozostać na kursie tylko w przypadku wykluczenia, w drodze konsultacji z lekarzem, choroby zagrażającej zarażeniem się pozostałych osób. W innym przypadku musi opuścić formę szkoleniową lub być odebrany przez rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich). Pozostałe osoby stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W zbiórce/spotkaniu/formie szkoleniowej uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce.
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

DRUŻYNOWI

Zbiórki zastępów

Zbiórki zastępów mogą być grą po znakach patrolowych w pobliskim lesie lub parku, szukaniem skarbów, obserwowaniem roślin lub zwierząt. Podstawą jest prosta zbiórka – spotkanie i działanie związane z przyrodą lub sportem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W ten etap możemy włączyć rodziców.

Zasady szczegółowe:

 1. Limity liczbowe – grupy maksymalnie 10 osób łącznie z osobą pełnoletnią nadzorującą zbiórkę.
 2. Zbiórkę prowadzi zastępowy. Zbiórka odbywa się pod opieką osoby pełnoletniej – rodzica, pełnoletniego zastępowego, pełnoletniego przybocznego, opiekuna, pełnoletniego drużynowego lub instruktora ZHP.
 3. Zbiórka odbywa się na świeżym powietrzu, bez korzystania z pomieszczeń zamkniętych.
 4. W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.
 5. Osoba nadzorująca zbiórkę przed jej rozpoczęciem informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W zbiórce/spotkaniu/formie szkoleniowej uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce.
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

Zbiórki gromad i drużyn

Przyrodoznawstwo i krajoznawstwo to te dziedziny, na które powinna postawić drużyna podczas swoich zbiórek. Aktywne, ruchowe zbiórki poza harcówką, wędrówki, zdobywanie sprawności przyrodniczych i sportowych. Przykładem takiej zbiórki może być także gra terenowa przygotowana i rozłożona w terenie przez kadrę, ale realizowana indywidulanie przez harcerzy. W sytuacji, kiedy gromada/drużyna nie będzie uczestniczyła w zaplanowanym wcześniej obozie w ramach HAL, wskazane jest, aby kontynuowała pracę i działanie w okresie wakacyjnym, tak aby podsumować rok harcerski i przygotować się do pracy harcerskiej w nowym roku.

Zasady szczegółowe:

 1. Limity liczbowe – od 1 czerwca gromada/drużyna na zbiórce pracuje w grupach do 20 osób, przy czym na każde 20 osób musi przypadać przyboczny/opiekun powyżej 16 roku życia.
 2. Od 1 czerwca zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi w grupach maksymalnie 20-osobowych. W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka w danej 20-osobowej grupie odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.
 3. Zbiórka odbywa się na świeżym powietrzu, bez korzystania z pomieszczeń zamkniętych.
 4. W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.
 5. Drużynowy przed rozpoczęciem zbiórki informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 6. W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTW

 1. W zbiórce/spotkaniu/formie szkoleniowej uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce.
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

Działalność gromad i drużyn wodnych

Procedura prowadzenia szkoleń żeglarskich (Rekomendacje Ministerstwa Sportu dla prowadzenia szkoleń i egzaminów żeglarskich)

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne odbywa się za pośrednictwem internetu i środków łączności telekomunikacyjnej, przed i po zajęciach praktycznych.

Szkolenie praktyczne

 1. Bezpośredni transport załogi i instruktora z miejsca zamieszkania na szkolenie i z powrotem odbywa się przy zachowaniu dotychczasowych obostrzeń. Rekomendujemy, aby żeglarze dojeżdżali do miejsca stacjonowania jachtu własnym środkiem transportu i pojedynczo.
 2. Uczestnicy szkolenia wchodzą na teren ośrodka szkoleniowego bez osób towarzyszących.
 3. Żeglarze nie korzystają z obiektów hotelowych, szatni oraz gastronomii obiektu. Wszystkie potrzebne i niezbędne rzeczy przywożą ze sobą.
 4. Zarządca obiektu udostępnia sanitariaty, które regularnie odkaża i instaluje w nich płyny dezynfekujące.
 5. Organizacja szkolenia powinna wykluczać bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg.
 6. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
 7. Uczestnicy powinni pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.
 8. Szkolenie jest możliwe jedynie na jachtach o długości minimum 6 metrów.
 9. Na jachcie jednocześnie mogą przebywać cztery osoby, w tym instruktor/instruktorzy.
 10. Żeglarze podczas całego pobytu na brzegu i na jachcie poruszają się w maseczkach zakrywających usta i nos.
 11. Wszyscy załoganci i instruktorzy powinni obsługiwać jacht w rękawiczkach.
 12. Przy zmianie załogi jacht jest dezynfekowany w miejscach, z którymi miała styczność załoga.

Procedura prowadzenia egzaminów żeglarskich

Egzamin na patenty żeglarskie

 1. Uczestnicy egzaminu i Komisja egzaminacyjna dojeżdżają na miejsce egzaminu własnym środkiem transportu i pojedynczo.
 2. Uczestnicy egzaminu wchodzą na teren ośrodka bez osób towarzyszących.
 3. Egzamin może być przeprowadzany dla maksymalnie sześciu osób, a komisja egzaminacyjna składa się z Przewodniczącego oraz Sekretarza KE.
 4. Podczas egzaminu można korzystać jedynie ze:
  – specjalnie przygotowanej sali egzaminacyjnej,
  – toalety, która jest regularnie odkażana i wyposażona w płyny dezynfekujące,
  – zdezynfekowanych jachtów.
 5. Organizacja egzaminu wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg (z wyjątkiem sali egzaminacyjnej).
 6. Podczas całego procesu egzaminu uczestnicy i komisja przebywa w maseczkach zakrywających usta i nos oraz noszą rękawiczki.
 7. Część teoretyczna odbywa się jako pierwsza. W przypadku niezaliczenia część teoretycznej, egzaminowany nie przystępuje do części praktycznej.

Egzamin teoretyczny

 1. Do sali wchodzi się w odstępach min 2 m, przed wejściem na salę egzaminacyjną wszyscy muszą dezynfekować ręce.
 2. Egzaminowani przychodzą na egzamin z własnym długopisem.
 3. Egzaminowani przebywają na w egzaminacyjnej w odległości 2 metrów od siebie.
 4. Tożsamość egzaminowanych będzie sprawdzana pojedynczo przez jedną osobę z KE.

Egzamin praktyczny

 1. Egzamin może być realizowany na jachcie o długości minimum 6 metrów.
 2. Podczas egzaminu praktycznego, na jachcie przebywają maksymalnie 4 osoby, w tym egzaminator/egzaminatorzy.
 3. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
 4. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.

Czarter jachtów:

Wynajem jachtów (np. Sy Delphia III) jest dozwolony, a liczba osób na pokładzie nie może przekraczać liczby osób dopuszczonych do żeglugi na jachcie i być zgodna z dokumentacją jachtu (par. 7 ust. 1 pkt 1 lit. f w zw. z par. 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tire czwarty rozporządzenia). Jeżeli jacht jest wynajmowany osobom, które nie pozostają na co dzień we wspólnym gospodarstwie domowym, konieczne jest zachowanie przez te osoby obowiązujących środków ostrożności (np. maseczki, dystans itd.). Jacht nie może opuszczać granic Polski. W innym przypadku załoga będzie musiała poddać się kwarantannie. Choć w przepisach nie mam mowy wprost o możliwości nocowania na jachcie, z całości przepisów należy wnioskować, że jest to dozwolone; podobnie kwestię widzi PZŻ, które zwracało się do Ministerstwa w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z przywróceniem możliwości żeglugi.

Organizacja spływów kajakowych i zajęć na kajakach

Nie ma obostrzeń dotyczących wynajmu kajaków i organizacji zajęć na kajakach. Należy przestrzegać ogólnych zasad dystansu i innych zaleceń dotyczących organizacji zajęć w ZHP. W związku z tym należy pamiętać, że liczba uczestników spływu/zajęć wraz z kadrą nie może przekraczać 10 osób.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W zbiórce/spotkaniu/formie szkoleniowej uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce.
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Oświadczenia zbieramy od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników zbiórek oraz od pełnoletnich uczestników zbiórek. Zbieranie oświadczeń powinno być poprzedzone przekazaniem rodzicom/opiekunom prawnym oraz pełnoletnim uczestnikom zbiórek informacji, na jakich warunkach, wobec ciągle obowiązującego na obszarze kraju stanu epidemii, udział w zbiórce w ogóle jest możliwy. Wobec obostrzeń, które w dalszych ciągu dotykają różnych sfer życia społecznego oraz gospodarczego ZHP nie może sobie pozwolić na to, by w swojej pracy te obostrzenia pomijać, ponieważ kluczowe znaczenie ma troska o naszych podopiecznych, w tym także troska o ich życie oraz zdrowie. W konsekwencji, jeśli po udzieleniu informacji na temat warunków, na których możliwy jest udział w zbiórkach, dana osoba decyduje się na udział w tej formie pracy harcerskiej, konieczne jest złożenia stosownego oświadczenia za każdym razem przez zbiórką. Brak takiego oświadczenia należałoby traktować w istocie jako decyzję o tym, że dana osoba nie będzie brała udziału w zbiórkach.

Po pierwsze więc, w aktualnie występującej sytuacji – stan epidemii ogłoszony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami, można sobie wyobrazić w teorii sytuację, w której do zakażenia na zbiórce jednak dojdzie, z czym wiązać może się nie tylko osobista odpowiedzialność odszkodowawcza osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki, ale także samej organizacji (ZHP), na zasadach szczegółowo określonych w art. 415 i nast. k.c. (odpowiedzialność deliktowa, z tytułu tzw. czynu niedozwolonego). Skoro tak, to ZHP ma nie tylko prawo, ale i obowiązek podejmowania takich działań, które prowadzić będą do zminimalizowania (czy wręcz wykluczenia) ryzyka związanego z zakażeniem się podczas zbiórki, a tym samym do zminimalizowania (czy wręcz wykluczenia) ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną (z tytułu czynu niedozwolonego) czy wręcz odpowiedzialnością karną osób odpowiedzialnych za prowadzenie zbiórki, a także samej organizacji. Elementem tego typu prewencji jest właśnie żądanie udzielenia określonych informacji.

Niezależnie od powyższego wskazać należy na art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zmianami). Zgodnie z tym przepisem, przez „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno- gospodarczych COVID-19.

Informację o stanie zdrowia bez wątpienia można traktować w kategorii dobra osobistego, w rozumieniu art. 23-24 k.c. To oznacza, że osoba, której takie informacje dotyczą, ma pełną swobodę decyzji w przedmiocie tego, czy informacje te ujawnić, czy też nie. Nic nie stoi jednocześnie na przeszkodzie temu, by o takie informacje pytać (przepisy w tym zakresie nie statuują żadnego zakazu). O ile więc osoba, której te informacje dotyczą, poprzez złożenia stosownego oświadczenia zdecydowała się na ich dobrowolne ujawnienie, to mamy do czynienia z działaniem w granicach prawa. W przedmiotowej sprawie nie mamy jednocześnie do czynienia z łamaniem tajemnicy lekarskiej; ZHP nie zwraca się przecież o tego typu dane do osób, które z mocy obowiązujących w tym zakresie przepisów są zobowiązane do ich zachowania w tajemnicy (lekarze), a do osób, które tego typu informacjami mogą co do zasady swobodnie rozporządzać, stosownie do przepisów regulujących ochronę dóbr osobistych. W świetle powyższego, w niniejszej sprawie nie ma mowy o łamaniu tajemnicy lekarskiej.

W przypadku braku zgody na złożenie oświadczenia w przedmiocie stanu zdrowia, trudno wyobrazić sobie skutek w postaci ustania członkostwa w ZHP. Z uwagi jednak na specyficzne uwarunkowania, związane z epidemią COVID-19, obowiązkiem organizacji jest takie przygotowanie zbiórek, by odbywały się one możliwie bezpiecznie, z troską o życie oraz zdrowie wychowanków. W konsekwencji, jeśli ktoś tego typu danych, związanych ze stanem zdrowia, nie chce podawać, to należałoby po prostu przyjmować, że w takiej sytuacji dana osoba nie chce uczestniczyć w zbiórce.

W deklaracji członkowskiej ZHP jest zawarta informacja, że będziemy przetwarzać dane dotyczące zdrowia, aby zapewnić członkom ZHP bezpieczeństwo w trakcie form pracy. Inspektor Ochrony Danych ZHP po analizie deklaracji uznał, że nie ma potrzeby wprowadzać dodatkowych klauzul.

ZHP nie posiada żadnych narzędzi prawnych pozwalających na zweryfikowanie prawdziwości treści oświadczeń dotyczących stanu zdrowia. W tym zakresie ZHP może liczyć tylko na rozsądek rodziców/prawnych opiekunów swoich małoletnich członków, a także osób pełnoletnich będących członkami organizacji. Oczywiście gdyby okazało się, że oświadczenia były nieprawdziwe, a w konsekwencji nieprawdziwości tych oświadczeń doszło np. do zwiększenia ryzyka zakażenia czy wręcz zakażenia, to wówczas, choćby w drodze procesu cywilnego, możliwe jest dochodzenie roszczeń przeciwko osobie, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie. Dalej, w takim wypadu nie można wykluczyć także odpowiedzialności karnej osoby, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, gdyby okazało się, że w konsekwencji takiego oświadczenia doszło do narażenia inne osoby na utratę zdrowia czy życia – por. np. art. 160 k.k. 

ZHP nie jest organem władzy publicznej. W dokumentach przygotowanych przez Główną Kwaterę ZHP (por. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 140/2020 z dnia 22 maja 2020 r. ws. powrotu ZHP do działalności bezpośredniej) mowa jest tylko i wyłącznie o stanie epidemii, a także będących jego konsekwencją nakazach oraz zakazach, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878).

Stan epidemii wprowadzany został na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami) i w tym kontekście nie może ulegać wątpliwości, że wskazana powyżej ustawa dotyka dzisiaj każdego, w tym ZHP, który prowadząc swoją działalność musi liczyć się w występującymi aktualnie uwarunkowaniami faktycznymi oraz prawnymi.

Wprowadzone wytyczne mają ograniczać organizowanie zbiórek w miejscach, w których istnieje ryzyko większych skupisk ludzkich. Ponadto miejsce powinno dawać możliwość prowadzenia zbiórki w atmosferze spokoju. Należy unikać wszelkich miejsc publicznych, w którym nie da się zagwarantować warunków bezpieczeństwa.

Gdy chodzi o utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia.

Listę przechowuje drużynowy i niszczy ją po 14 dniach. W przypadku zastępu listę przechowuje pełnoletni opiekun uczestniczący w zbiórce, który powinien otrzymać polecenie przetwarzania danych osobowych. Lista powinna zostać zniszczona po 14 dniach.

Oświadczenia opiekunów prawnych/pełnoletnich uczestników zbiórki należy przekazać do komendy hufca. Dopuszczana jest możliwość zamieszczania skanów list i oświadczeń na dysku w folderze z ograniczonym dostępem dla komendy hufca. Oświadczenia należy przechowywać przez okres 3 lat – tyle trwa okres przedawnienia roszczenia, które może być skierowane do ZHP w związku z prowadzoną działalnością.

Jeśli teren, na którym odbywa się zbiórka drużyny, pozwala na np. wspólne rozpoczęcie lub zakończenie zbiórki przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa to można tak to przeprowadzić. Pracować w trakcie zbiórki należy w grupach 20-osobych w rozproszeniu, aby minimalizować ryzyko kontaktu między uczestnikami. Należy również pamiętać, że większe skupiska osób mogą budzić niepokój wśród osób postronnych.

Gdy chodzi utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia.

 1. Co to znaczy? Czy musi być to drużynowy (instruktor) lub inny instruktor ZHP czy może to być np. harcerz (przyboczny), który jest pełnoletni albo rodzic, którejś harcerki biorącej udział w zbiórce?
 2. Jeśli nie musi być to drużynowy, to kto ponosi odpowiedzialność za dzieciaki? Drużynowy, którego nie ma tam fizycznie czy np. ten rodzic, który zgodzi się na nadzór w kwestiach sanitarnych związanych z pandemią, ale już nie w zakresie bezpieczeństwa, co w razie wypadku? Kto w razie wypadku?

Zgodnie z treścią art. 427 k.c., kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. W tej sytuacji zacząć należałoby od sformalizowania relacji łączącej ZHP z rodzicem, który miałby sprawować opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, działającymi w ramach drużyny/zastępu (np. porozumienie wolontariacie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Po spełnieniu tych warunków tworzy się węzeł prawny (umowa w rozumieniu art. 427 k.c.), który stanowi podstawę prawną do sprawowania faktycznej pieczy przez takiego rodzica, a tym samym ponoszenia przez niego odpowiedzialności w związku ze szkoda, jakiej dopuści się podopieczny. Podkreślenia jednocześnie wymaga, że opiekun faktyczny, na zasadach ogólnych odpowiada nie tylko za kwestie związane z dbałością o realizację wytycznych z zakresu reżimu sanitarnego; osoba faktycznie sprawująca pieczę odpowiada bowiem, w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów, także za inne kwestie, w tym w szczególności za zdrowie i życie podopiecznych.

Nie można zapominać o tym, że skoro mamy do czynienia ze sprawowaniem faktycznej pieczy w ramach działalności harcerskiej prowadzonej przez ZHP, to możliwe jest też przyjęcie odpowiedzialności organizacji jako takiej, choćby na podstawie art. 430 k.c., który dotyczy odpowiedzialności powierzającego (w interesującym nas przykładzie takim powierzającym będzie właśnie ZHP), gdyby w czasie sprawowania takiej pieczy doszło do wyrządzenia szkody osobie, która formalnie powierzona została organizacji (np. wypadek).

Noszenie maseczek regulują wytyczne GIS i Ministerstwo Zdrowia – należy się do nich stosować. Między innymi w wytycznych jest zaznaczone, że osoby chore na astmę są zwolnione z noszenia maseczek.

Jeśli ktoś przychodzi na zbiórkę w ramach akcji naborowej, to rodzice/opiekunowie powinni wcześniej wypełnić deklarację członkowską, a następnie odpowiednie oświadczenia. W zbiórkach nie mogą uczestniczyć osoby niezrzeszone, ponieważ nie są objęte ubezpieczeniem.

Jeśli zbiórka odbywa się w takim terenie, w którym możliwy jest skuteczny nadzór  jednego pełnoletniego opiekuna to nie ma potrzeby angażowania kolejnych.

Należy pamiętać, że duże skupiska ludzi mogą powodować niepokój społeczny i zbędne zainteresowanie osób trzecich. Odległość między grupami powinna pozwolić na swobodne prowadzenie zajęć, ale też nie powodując wrażenia, że w jednym miejscu jest niepokojąco dużo osób.

Nie zostało wprowadzone żadne ograniczenie czasowe. Należy jednak pamiętać, że przydatność maseczek ochronnych jest ograniczona w czasie. Należy uwzględnić to planując czas zbiórki.

Drużynowy powinien mieć możliwość między zbiórkami zmienić środki ochrony osobistej, zdezynfekować zarówno ręce jak i przedmioty, których używał on i ewentualnie członkowie zbiórki.

Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

W związku z tym, że taka forma zbiórki powoduje dodatkowe i czasochłonne zabezpieczenie sanitarne związane z czystością rekomendujemy nie organizować tego typu zajęć. Warto również podkreślić, że nie jest wskazane spożywanie posiłków w trakcie zbiórki, gdyż wiąże się to na przykład ze zdjęciem maseczek ochronnych.

W wytycznych zostały określone warunki uczestnictwa “Uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem”.

Za szkolenie zastępowych odpowiada drużynowy. Zastępowi nie muszą składać analogicznych zaświadczeń. To drużynowy odpowiada za prowadzenie drużyny, w tym prawidłową organizację zbiórek zastępów. Jeśli nad zbiórką zastępu nadzór sprawuje pełnoletni opiekun niebędący członkiem ZHP należy z nim podpisać porozumienie wolontariackie obejmujące analogiczne oświadczenie jak u drużynowego.

Jeśli mamy na myśli przygotowane do tej pory oświadczenia, odnoszące się przede wszystkim do kwestii związanych ze zdrowiem dzieci, to w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów należałoby uznać, że mamy tu do czynienia z istotnymi sprawami dotyczącymi dziecka (nie można w mojej ocenie traktować inaczej sytuacji, w której podawane są informacje dotyczące stan zdrowia dziecka). W takim przypadku przepisy powiadają – por. art. 97 § 2 k.r.o., że sprawy istotne dotyczące dziecka rozstrzygane są wspólnie. W konsekwencji, z punktu widzenia adresata oświadczenia, tylko dysponowanie podpisem obojga rodziców pod tym oświadczeniem daje podstawy do uznania, że rodzie rzeczywiście ustalili coś wspólnie (w tym przypadku wspólnie zdecydowali o ujawnieniu informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka). 

Tak należy sprawdzić te osoby w rejestrze przestępstw na tle seksualnym przed dopuszczeniem ich do pracy z dziećmi.

Tak, można przygotować taki formularz do podpisu w sposób elektroniczny w Office 365 ZHP. Warunkiem jest to, że będzie dostępna w formularzu pełna treść oświadczenia.

Formularz dla opiekunów prawnych małoletniego oprócz pełnej treści oświadczenia musi zawierać także miejsce na wpisanie imion i nazwisk opiekunów prawnych, daty i miejscowości oraz w zamian za czytelny podpis opiekunów prawnych będzie pole do podania numerów dowodów osobistych obojga opiekunów (analogicznie do funkcjonującej do niedawna e-deklaracji) oraz adresu e-mail do kontaktu z opiekunami prawnymi. Akceptowalne jest też przesłanie skanu oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych do drużynowego.

Formularz dla pełnoletnich członków ZHP oprócz pełnej treści oświadczenia musi zawierać także miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, daty i miejscowości, numeru ewidencyjnego ZHP oraz adresu e-mail (najlepiej w domenie ZHP).

Wszystkie powyższe czynności powinny mieć miejsce przed zbiórką zastępu/drużyny tak żeby drużynowy miał możliwość weryfikacji, które dzieci mogą faktycznie uczestniczyć w zbiórce.

PASSWORD RESET

Zaloguj się