Przekazujemy informację przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła:

Informacja Przewodniczącego ZHP (dostępna dla osób posiadających maila w domenie zhp.net.pl)


Informacja ogólna:

6 lutego 2021 roku podczas jawnego głosowania Rada Naczelna ZHP wygasiła mandat Naczelniczce ZHP hm. Annie Nowosad. W głosowaniu wzięło udział 31 osób – 15 osób zagłosowało za wygaszeniem mandatu, 14 osób były przeciwko wygaszeniu mandatu, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Wniosek o wygaszenie mandatu złożony został przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, która 16 października 2020 roku podjęła uchwałę numer 66/XL/2020 w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Sytuację tę reguluje punkt 11 § 67 Statutu ZHP w przypadku nieudzielenia absolutorium członkom Głównej Kwatery ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP.

W paragrafie 67 Statutu ZHP w punkcie 13 określone zostało, co dzieje się w takiej chwili: „W okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w § 44 ust. 2 – członków pozostałych władz naczelnych.”

Po wygaśnięciu mandatu Naczelnika ZHP mandaty pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP wygasają w chwili wyboru nowego Naczelnika ZHP.