Zespół będzie zajmował się diagnozowaniem kultury organizacyjnej ZHP i pracował z zespołami centralnymi, aby wypracować pożądaną kulturę dla siebie i poziomu centralnego. Zespół będzie wspierał GK ZHP w realizowaniu zapisów uchwały nr 18 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r.
w sprawie kultury organizacyjnej w ZHP. 

Zadaniami zespołu są:

 • testowanie narzędzi do badania i diagnozowania kultury w zespołów,
 • wsparcie w diagnozowaniu aktualnej kultury organizacyjnej poziomu centralnego ZHP,
 • prowadzenie konsultacji w celu wypracowania profilu kultury pożądanej zgodnej z harcerskimi wartościami,
 • ustalenie priorytetów zmiany kultury i wsparcie w ich realizacji w ciągu najbliższej kadencji,
 • wsparcie w opracowywaniu projektu udoskonalenia kultury organizacji,
 • zbieranie dobrych praktyk i poradnictwa w zakresie pracy z kulturą organizacyjną,
 • wypracowywanie materiałów i narzędzi wspierających pracę z kulturą organizacyjna w ZHP
 • Zespół działa w ramach obszaru pracy z kadrą i podlegał zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacyjnej hm. Agacie Erhardt-Wojciechowskiej. Kierownikami zespołu będą: hm. Agata Erhardt-Wojciechowska i hm. Jakub Lasek.

Kogo rekrutujemy? 

Rekrutujemy osoby do składu zespołu

WARUNKI WSTĘPNE
 • posiada stopień harcmistrzyni/harcmistrza lub stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza i planuje otworzyć próbę harcmistrzowską w niedługim czasie,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z kadrą jako lider/ka zespołu instruktorskiego na poziomie hufca lub chorągwi,
 • posiada wiedzę z zakresu kultury organizacyjnej lub jest otwarty na rozwój w tym obszarze.
POŻĄDANE KOMPETENCJE
 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą – rozumie i potrafi w pełni realizować System pracy z kadrą. Potrafi diagnozować problemy w funkcjonowaniu poszczególnych elementów Systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.
 • Umie wspierać instruktorów.
 • Potrafi słuchać i posiada umiejętności wspólnego wykuwania rozwiązań.
 • Zna koncepcje rozwoju człowieka dorosłego w zakresie wartości, doświadczenia, postaw i kompetencji.   
 • Potrafi inicjować, planować, przeprowadzać, monitorować i ewaluować złożone procesy z udziałem kilku jednostek organizacyjnych.
 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć dla kadry ZHP w tym potrafi zorganizować i przeprowadzić kurs instruktorski lub warsztat dokształcający.
MILE WIDZIANE
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem instruktorskim w obszarze pracy z kadrą przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne, w tym potrafi współtworzyć treści do poradnictwa lub samodzielnie opracować spójny materiał dla kadry ZHP liczący przynajmniej kilkanaście stron.
 • Potrafi dokonać diagnozy i analizy dokumentów i danych z formularzy excel oraz formułować wnioski czy rekomendacje. Potrafi uwzględniać wnioski z diagnozy i analizy w planowaniu działania.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.