zhp.pl

Start METODYK! – wsparcie dla kursów drużynowych

METODYK! – wsparcie dla kursów drużynowych

METODYK!REGULAMINDOKUMENTYKURSY OBJĘTE DOFINANSOWANIEMKONTAKT

Centralna Szkoła Instruktorska i Wydział Wsparcia Metodycznego wraz z Wydziałem Finansowania rozpoczynają projekt wsparcia kursów drużynowych pn. „Metodyk!”.

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe szkoleń harcerskich wychowawców w całej Polsce. Program zakłada wymianę doświadczeń między uczestnikami, próbę znalezienia odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, a przede wszystkim ma być przestrzenią do stworzenia wspólnot metodyków.

“Metodyk!” ma zainspirować do własnych poszukiwań i wypracowania metod, które będą skuteczne przy każdej grupie odbiorców.

Projekt zakłada wsparcie kursów drużynowych organizowanych w okresie od 1 czerwca do 20 października 2018 roku.

Wniosek aplikacyjny znajduje się tutaj.

REGULAMIN KONKURSU DOTACYJNEGO „METODYK! WSPARCIE DLA KURSÓW DRUŻYNOWYCH”

Centralna Szkoła Instruktorska i Wydział Wsparcia Metodycznego wraz z Wydziałem Finansowania Organizacji rozpoczynają projekt wsparcia kursów drużynowych pn. „Metodyk!”.

 1. Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe szkoleń harcerskich wychowawców w całej Polsce. Program zakłada wymianę doświadczeń między uczestnikami, próbę znalezienia odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, a przede wszystkim ma być przestrzenią do stworzenia wspólnot metodyków. Chcemy zainspirować ich do własnych poszukiwań i wypracowania metod, które będą skuteczne przy każdej grupie odbiorców.

 1. Cel dotacji

Projekt zakłada wsparcie kursów drużynowych organizowanych w okresie od 1 czerwca do 20 października 2018 roku (z uwagi na możliwość wydatkowania pozyskanych przez GK ZHP środków). 

 1. Kto może otrzymać dotację?

Dotowane będą kursy organizowane przez jednostki odpowiedzialne za prowadzenie kształcenia drużynowych w Związku Harcerstwa Polskiego tj. HZKK, MZKK, a w razie potrzeby również przez SI/CHZKK.

 1. Przebieg konkursu dotacyjnego

I etap – 16.02-20.03.2018 r.

Złożenie wniosku online o przystąpienie do programu wsparcia, który zawiera następujące elementy:

 • Koncepcję programową – krótki opis planowanego szkolenia pod względem doboru treści, fabuły i formy. Spróbujcie opisać w czym Wasz kurs jest wyjątkowy i w jaki sposób realizuje wymagania konkursowe. Ważne jest ujęcie charakterystycznych dla danych grup wiekowych treści i specyfiki pracy, a także wskazanie potrzeb Waszego środowiska.
 • Opis użycia elementów metody harcerskiej – opis planowanego wdrożenia poszczególnych elementów metody harcerskiej w plan działania kursu drużynowych ze zwróceniem uwagi na grupę odbiorców.
 • Opis wydarzenia kulturalnego – myśląc o tym, że harcerstwo powinno ciągle wychodzić „w świat”, a młodzi wychowawcy mają uczyć się w praktyce, chcemy, aby każdy kurs drużynowych przygotował wydarzenie o charakterze kulturalnym dla społeczności, w której się odbywa. Może ono być skierowane do dzieci i młodzieży z bezpośrednim wykorzystaniem harcerskich form pracy w praktyce, a także do dorosłych, jako pokaz efektu Waszej kursowej pracy. Ważne jest, aby była to inicjatywa bazująca
  na artystycznych środkach przekazu, wykorzystująca dziedzictwo kulturowe regionu. We wniosku powinien znaleźć się opis planowanych działań.
 • Budżet – plan finansowy z wyszczególnieniem wydatkowanych pozycji, uwzględnieniem roli dotacji i wykazaniem jej procentowego udziału w całości. Budżet projektu należy przygotować przy użyciu formularza budżetu.

II etap – 30.03-14.04. 2018 r.

Ocena wniosków przez Radę Metodyków i wybór tych, które zostaną dofinansowane.

Co będzie brane pod uwagę przy ocenie?

 • Zgodność z celami i zasadami konkursu dotacyjnego „Metodyk!”.
 • Zgodność koncepcji programowej ze standardami kursów drużynowych ZHP.
 • Zgodność koncepcji programowej z metodą harcerską.
 • Atrakcyjność formy kulturalnej dla społeczności lokalnej.
 • Spójność koncepcji programowej z budżetem.
 • Dodatkowym atutem będzie organizowanie szkolenia w formie ciągłej i blisko natury.
 • Odpowiedź na potrzebny szkoleniowe środowiska.
 • Atrakcyjność, innowacja i odmienność opisanej koncepcji.

Wyboru wniosków do przyznania dotacji dokona Rada Metodyków. Jej decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu, aplikujący otrzymają drogą mailową, a ich lista zostanie umieszczona na stronie internetowej CSI ZHP.

Po publikacji wyników konkursu zostaną sporządzone umowy, na podstawie których wypłacone zostaną środki z dotacji.

III etap – 11-13.05.2018 r.

Udział w weekendowym kursie dla kadry kształcącej drużynowych „METODYK!” w dniach 11-13 maja 2018 r.

 • W kursie udział może wziąć co najmniej jeden członek komendy każdego kursu. Ostateczna liczba osób będzie uzależniona od ilości dotowanych kursów.
 • Udział przedstawiciela komendy w kursie „METODYK!” stanowi integralną część projektu wsparcia i jest obowiązkowy.
 • Koszt udziału w kursie jest bezpłatny.
 • Miejsce szkolenia jest do ustalenia.

IV etap – czerwiec-październik 2018 r.

Organizacja kursów drużynowych w okresie 1 czerwca – 20 października 2018 r.

 • Wsparcie Rady Metodyków w kwestiach merytoryczno-organizacyjnych.
 • Do każdego szkolenia zostanie przyporządkowany opiekun, który odwiedzi kursy.

V etap –  do 30 dni po zakończeniu szkolenia, nie później niż do 20 listopada 2018 r.

Podsumowanie konkursu dotacyjnego:

 • złożenie pisemnego sprawozdania merytorycznego zawierającego: cele postawione przed zadaniem, opis realizacji szkolenia z uwzględnieniem przebiegu, ilości uczestników i realizacji założeń programowych, opis wydarzenia kulturalnego dla społeczności lokalnej, osiągnięcia i rezultaty szkolenia,
 • przedstawienie rozliczenia finansowego (wg wyznaczonego wzoru) wraz z kopiami faktur i dokumentów księgowych wydatkowanych funduszy,
 • przekazanie materiałów wideo oraz zdjęć z organizowanych kursów (w szczególności związanych z organizowanym wydarzeniem kulturalnym dla społeczności lokalnej)

Nierozliczenie dotacji w terminie skutkuje sankcjami wynikającymi z umowy dotacyjnej.

 1. Dotacja kursów drużynowych

Dotowane są szkolenia, które odbywać się będą w okresie 1 czerwca – 20 października 2018 r. Zakładana kwota dotacji wynosi 2000 zł na kurs. Ostateczna wysokość dotacji będzie zależała od ilości i jakości wniosków, które zostaną przesłane w ramach konkursu.

Środki z dotacji mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wyżywienia i materiałów programowych. Dotacja nie może stanowić więcej niż 50% ogólnego budżetu szkolenia.

 1. Harmonogram

ZADANIE

TERMIN

Przyjmowanie wniosków

16.02-20.03.
Ocena wniosków

30.03-14.04.

Ogłoszenie wyników dotacji

15.04.
Praca koncepcyjna nad planami pracy kursów

od 15.04

Podpisanie umów

do 10.05.
Kurs dla kadry kształcącej drużynowych „Metodyk!”

11-13.05.2018 r.

Praca koncepcyjna nad kursami drużynowych

od 13.05
Przekazanie dotacji

do 31.05.

Organizacja kursów drużynowych

01.06.-20.10.
Przesyłanie sprawozdań merytoryczno-finansowych

30 dni po zakończeniu kursu

Podsumowanie projektu

20.10.-20.11.

 

 1. Forma składania wniosków

Wniosek należy wypełnić online (http://bit.ly/metodyk18_wniosek), a projekt budżetu (wg wzoru) wysłać na adres: metodyk@zhp.net.pl do 20 marca 2018 r. do godziny 24:00 (decyduje data i godzina wysłania). W tytule maila należy podać nazwę kursu i jednostki, a także dopisać „METODYK 2018”.

 1. Aplikujący

Odpowiedzialnym za udział kursu w projekcie jest jego komendant, posiadający wszelkie uprawnienia organizacyjne do prowadzenia szkoleń, a także skarbnik odpowiedniego szczebla. Aplikujący jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
 • udziału w kursie dla kadry kształcącej drużynowych „Metodyk!” w terminie 11-13.05.2018 r.,
 • informowania o wsparciu dotacyjnym z programu „Metodyk! wsparcie kursów drużynowych” oraz umieszczeniu odpowiednich logotypów na materiałach szkoleniowych i publikacjach,
 • złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do 30 dni
  od zakończenia szkolenia.
 1. Rada Metodyków

Za założenia koncepcyjne projektu, jego przebieg, a także organizacje weekendowego szkolenia odpowiada wyłoniona przez Centralną Szkołę Instruktorską Rada Metodyków w składzie:

 • Rafał Derkacz, SOKK/692/2017 (przewodniczący)
 • Magdalena Turbasa, SOKK/651/2016 (metodyka zuchowa)
 • Zbigniew Nowak, SOKK/816/2017 (metodyka harcerska)
 • Artur Grendzicki, SOKK/734/2016 (metodyka starszoharcerska)
 • Anna Jaworska, BOKK/903/2016 (metodyka wędrownicza)
 • Ewa Sidor, ZOKK/31/2016

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości jesteśmy dostępni pod adresem mailowym: metodyk@zhp.net.pl

Dokumenty do pobrania:

Lista kursów, które zostały objęte dofinansowaniem w ramach projektu wsparcia kursów drużynowych „Metodyk!”:

 • Kurs “Klocki Zuchola 2018”
  organizator: MZKK Hufców Tomaszów Lubelski i Hufiec Hrubieszów
  metodyka: zuchowa
  komendantka: phm. Dorota Wożniak
 • Kurs „Granatowa Sarmacja”
  organizator: Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufca Łuków
  metodyka: harcerska
  komendant: hm. Michał Mojski
 • Kurs Drużynowych Starszoharcerskich Warmińskiej Akademii Kształcenia
  organizator: ChZKK „Rzeka” Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej
  metodyka: starszoharcerska
  komendantka: hm. Ewelina Dżugan
 • Kurs Drużynowych Zuchowych Warmińskiej Akademii Kształcenia „Akademia Pana Kleksa”
  organizator: ChZKK „Rzeka” Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej
  metodyka: zuchowa
  komendantka: hm. Ewelina Dżugan
 • Kurs drużynowych zuchowych i harcerskich “Kuźnia”
  organizator: HZKK „Per Aspera ad Astra” Hufca Dąbrowa Górnicza
  metodyki: zuchowa i harcerska
  komendantka: hm. Ariana Bejma-Woźniczka
 • Kursy „Wakan Tanka” i „Sacagawea”
  organizator: HZKK Hufca „PIAST” Poznań – Stare Miasto
  metodyki: zuchowa i harcerska
  komendantka: phm. Małgorzata Stelmachowska
 • Kurs Drużynowych Zuchowych „Na Dworze Króla Maciusia”
  organizator: HZKK „Źródło” Hufca Grudziądz
  metodyka: zuchowa
  komendantka: hm. Kinga Szołczyńska
 • Kurs „Kompas”
  organizator: HZKK „Horyzonty” Hufca Częstochowa
  metodyka: harcerska
  komendantka: phm. Jagoda Misztela
 • Kurs „Na wyspie Brownsea”
  organizator: HZKK Hufca Radom
  metodyka: harcerska
  komendantka: phm. Anna Rupniewska
 • Kurs Drużynowych Wędrowniczych „Sen Newarów”
  organizator: Łódźka Chorągwiana Szkoła Instruktorska „Osnowa”
  metodyka: wędrownicza
  komendantka: hm. Justyna Rędzikowska

Projekt wsparcia kursów drużynowych „Metodyk!” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura – Interwencje 2018”.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości
prosimy o kontakt mailowy: metodyk@zhp.net.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się