zhp.pl

Start Dotacje i projekty realizowane w ZHP Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)

O PROJEKCIEHARMONOGRAMZGŁOSZENIAKONTAKT

HARCERSKA AKADEMIA ROZWOJU PEDAGOGICZNEGO (HARP)

Projekt realizowany na podstawie umowy z NCBIR nr WND-POWER.03.01.00-00-T056/18 w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na podstawie Umowy o partnerstwie z dnia 14.12.2018 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zespół projektowy ze strony ZHP: hm. Aleksandra Klimczak, hm. Agata Erhardt-Wojciechowska

Termin realizacji HARP: 01.01.2019 – 31.12.2021 r.

Celem projektu jest:

  1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
  2. Opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej dla kadry instruktorskiej ZHP w zakresie rozwijania u uczestników kompetencji pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, a także pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP) jest przedsięwzięciem szkoleniowym pozwalającym wykorzystać pracę naukowo-dydaktyczną akademików Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz wiedzę i umiejętności metodyczne instruktorów szkoleniowych Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych instruktorów/drużynowych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz kadrą w całej Polsce, instruktorów/drużynowych pracujących w drużynach Nieprzetartego Szlaku oraz instruktorów przygotowujących reformę programową ZHP.

Projekt skierowany jest do członków Związku Harcerstwa Polskiego – młodzieży i osób dorosłych w wieku 16+. Łączna grupa docelowa liczy 300 kobiet i mężczyzn z całej Polski.

Uczestników stanowią członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, pełniący funkcje wychowawcze, na co dzień pracujące z dziećmi, w tym z osobami z ograniczoną sprawnością, lub kształcą kadrę organizacji.

Cele projektu osiągane będą poprzez realizację tematycznych modułów szkoleniowych (składających się z trzech dwudniowych sesji dydaktycznych):

moduł 1 “Post-malolat, czyli o wyzwaniach wychowawczych XXI wieku”

moduł 2 “Współczesna pedagogika, czyli o inspiracjach i alternatywach myślenia o wychowaniu”

moduł 3 “Pedagogiczne techniki w służbie metodyki harcerskiej”

moduł 4 “Doskonalenie harcerskiego warsztatu pedagogicznego”

moduł 5 “Psychologia dla harcerza”

moduł 6 “Metoda projektu w pracy harcerza”

moduł 7 “Wademekum instruktorów Nieprzetartego Szlaku”

Uczestnictwo w projekcie Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego umożliwi beneficjentom wypracowanie kompetencji kluczowych tj. kognitywnych, interpersonalnych i samoorganizacyjnych, a dokładnie: pedagogicznych, psychologicznych, międzykulturowych, metodycznych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz komunikacyjnych i twórczych.

PARTNEREM PROJEKTU JEST AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad dwa lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych i instruktorów ZHP z całej Polski.

Informacje organizacyjne:

  • jedna osoba może uczestniczyć w jednym module szkoleniowym HARP,
  • w HARP mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i wpisują się w charakter grupy odbiorczej dla której adresowane są poszczególne moduły,
  • rekrutacja rozpocznie się na dwa miesiące przed rozpoczęciem danego modułu szkoleniowego,
  • o przyjęciu aplikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, równowaga płci oraz nieuczestniczenie w innych szkoleniach HARP do czasu rekrutacji na poszczególny moduł,
  • zajęcia odbywają się w Warszawie. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz nocleg dla osób spoza Warszawy,
  • Akademia przewiduje realizację 8 h praktyk w środowisku lokalnego działania,
  • absolwent Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego otrzyma certyfikat ukończenia modułu, wystawiony przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
  •  zajęcia odbywają się w grupach 25 osobowych.

Sprawdź, jakie moduły odbędą się w poszczególnych latach:

2019
Drużynowy LevelUp – techniki

Pedagogiczne techniki w służbie metody harcerskiej

ZAPISZ SIĘ

do 20 sierpnia 2019

Grupa odbiorcza: drużynowi ZHP, Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
07.09-08.09.2019 Komunikacja bez porażek Formy pracy w służbie metody harcerskiej
12.10-13.10.2019 Trening kreatywności z elementami metod twórczego rozwiązywania problemów Myślenie wizualne
30.11-01.12.2019 Dyscyplina w służbie efektywnego (współ)działania Komunikacja on-line w organizacji wychowawczej
14.12-15.12.2019 Konsultacje online ws. praktyk

Zobacz szerszy opis zajęć HARP do powyższego modułu.

 

Propozycja Nowych Instrumentów Metodycznych ZHP

Psychologia dla harcerza

ZAPISZ SIĘ

do 20 sierpnia 2019

Grupa odbiorcza:

– namiestnicy, członkowie referatów, komendanci szczepu, którzy chcieliby wziąć udział w pilotażu propozycji nowych instrumentów metodycznych ZHP w 2020 roku poprzez pracę z drużynowymi w swoim środowisku,

– instruktorzy zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych.

Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
07.09-08.09.2019 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży w wieku 7-21 lat Psychologia rozwojowa a instrumenty metodyczne. Cz. I.
12.10-13.10.2019 Psychologia uczenia się

 

Psychologia rozwojowa a instrumenty metodyczne. Cz. II.
30.11-01.12.2019 Psychologia wychowawcza Psychologia wychowawcza i psychologia uczenia się a instrumenty metodyczne
14.12-15.12.2019 Konsultacje online ws. praktyk

Zobacz szerszy opis zajęć w HARP do powyższego modułu.

2020
Instruktor Nieprzetartego Szlaku +

Wademekum instruktorów Nieprzetartego Szlaku

 
Grupa odbiorcza: drużynowi NS oraz kadra wspierająca pracę drużynowych NS Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
25.01-26.01.2020 Pedagogika zabawy, integracji społecznej, techniki cyfrowe w służbie aktywizacji dzieci i młodzieży Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży z niepełnosprawności
15.02-16.02.2020 Trening Umiejętności Społecznych i Trening Zastępowania Agresji Wykorzystanie metody harcerskiej w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Cz. I.
21.03-22.03.2020 Sytuacja prawna osób z niepełnosprawnością Wykorzystanie metody harcerskiej w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Cz. II.
18.04-19.04.2020 Konsultacje online ws. praktyk

 

 

Namiestnik LevelUp

Współczesna pedagogika, czyli o inspiracjach i alternatywach myślenia o wychowaniu

Grupa odbiorcza:

– namiestnicy,

– drużynowi z co najmniej 3 letnim stażem aspirujący do funkcji namiestnika.

Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
21.03-22.03.2020 Współczesne kierunki pedagogiczne Tworzenie wspólnoty kluczem do pracy z kadrą drużyn w namiestnictwie i hufcu
18.04-19.04.2020 Pedagogika humanistyczna Program wychowawczy jednostek – od inspiracji do ewaluacji
16.05-17.05.2020

 

Wychowanie oparte o konsekwencje naturalne Wszechstronne wsparcie drużynowych istotą pracy namiestnika
06.06-07.06.2020 Konsultacje online ws. praktyk

 

 

Drużynowy LevelUp – świadomość

Post-małolat, czyli o wyzwaniach wychowawczych XXI wieku

Grupa odbiorcza: drużynowi ZHP Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
19.09-20.09.2020

 

Praca z grupą międzykulturową Sytuacje intymne w pracy wychowawczej
17.10-18.10.2020 Praca z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dobrze być sobą – nauka samoakceptacji i wspieranie procesu akceptowania siebie u dzieci i młodzieży
14.11-15.11.2020 Praca z osobami zagrożonymi cyberprzemocą System pozytywnych i negatywnych konsekwencji a system kar i nagród
12.12-13.12.2020 Konsultacje online ws. praktyk
2021
Kształceniowiec LevelUp

Doskonalenie harcerskiego warsztatu pedagogicznego

 
Grupa odbiorcza: kadra kształcąca ZHP Ilość miejsc: 50
Data: APS ZHP
30.01-31.01.2021 Elementy autoprezentacji, emisji głosu i dopasowania do grupy Metoda harcerska w pracy kształceniowca
27.02-28.02.2021 Praca z grupą – poziom zaawansowany Indywidualność na kursie.

Kształtowanie postawy na kursach instruktorskich

27.03-28.03.2021 Dydaktyka dla praktyka Kształceniowe formy pracy w służbie metody harcerskiej
17.04-18.04.2021 Konsultacje online ws. praktyk

 

 

Instruktor – mistrz projektu

Metoda projektu w pracy harcerza

Grupa odbiorcza:

– drużynowi ZHP,

– instruktorzy wspierający pracę drużynowych w ZHP.

Ilość miejsc: 25
Data: APS ZHP
27.03-28.03.2021 Planowanie działań projektowych Planowanie działania wychowawczego w ZHP
17.04-18.04.2021 Zarządzanie projektem i jego realizacja Model „Design for Change” jako narzędzie projektowe w realizacji służby
15.05-16.05.2021 Ewaluacja działań projektowych Służba jako narzędzie projektowe w pracy metodycznej jednostki harcerskiej
12.06-13.06.2021 Konsultacje ws. praktyk

 

 

25.09-26.09.2021

23.10-24.10.2021

20.11-21.11.2021

11.12-12.12.2021

Powtórzenie jednego z powyższych modułów, na który będzie największe zainteresowanie.

Wybór zostanie dokonany w III kwartale 2021 roku

Ilość miejsc: 25

Projekt Harcerska Akademia Pedagogiki Specjalnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego i Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Zgłoszenia na Harcerską Akademię Rozwoju Pedagogicznego dostępne są tutaj.

Dla uczestników projektu: harp@zhp.pl

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się