Nabór do Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Wiktoria Tobolewska
22/08/2022
~ 3 min czytania

Muzeum Harcerstwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, posiadającą status placówki muzealnej, zgodnie z zapisami ustaw: o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Działa w oparciu o nadany przez Założyciela regulamin, uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się: gromadzeniem i trwałą ochroną dóbr kultury, związanych z historią harcerstwa i skautingu, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości harcerstwa i harcerskiej myśli pedagogicznej, kształtowaniem wartości poznawczych oraz udostępnianiem zbiorów.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby, które będą wspierać pracę wieloletnich wolontariuszy i współpracowników w zakresie:

· obsługi CMS Muzeum – uzupełnianie metadanych;

· przenoszenia analogowego katalogu zbiorów do postaci cyfrowej;

· przygotowania plików graficznych (skany i fotografie zbiorów) do umieszczenia w sieci;

· skanowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

Rekrutujemy osoby na funkcje:

· członków Zespołu Akcesji w Dziale Głównego Inwentaryzatora;

· członków zespołu obsługującego Bibliotekę.

Link do strony Muzeum: muzeumharcerstwa.pl

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.