Konkurs na członków Rady Nadzorczej „Centralnej Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wiktoria Tobolewska
17/11/2022
~ 2 min czytania

Zgromadzenie Wspólników „Centralnej Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły” Sp. z o.o. postanowiło, że kandydaci na członków Rady Nadzorczej „Centralnej Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostaną wyłonieni w procedurze konkursowej.

Wymogi stawiane przed kandydatem:

  • kandydat nie noże podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom podejmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych;
  • kandydat powinien posiadać doświadczenie związane z działalnością gospodarczą, przy czym preferowane będzie doświadczenie w branży e-commerce, a także doświadczenie w pracy w radach nadzorczych innych spółek kapitałowych;
  • kandydat nie może być karany;
  • kandydat nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami w Radzie Nadzorczej albo mogłyby wywoływać podejrzenia o stronniczość lub interesowność, co w szczególności dotyczy jakichkolwiek związków z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec „Centralnej Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niezależnie od charakteru tych związków;
  • kandydat nie może pozostawać ze wskazaną powyżej Spółką w stosunku pracy, jak również świadczyć na jej rzecz pracy (usług) na innej podstawie aniżeli stosunek pracy.

Chętni kandydaci zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] przy czym do zgłoszenia załączyć należy CV oraz pisemne oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań, o których mowa powyżej. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nie przysługuje żadne wynagrodzenie, a jedynie zwrot uzasadnionych oraz udokumentowanych kosztów, bezpośrednio związanych z pełnieniem funkcji członka.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 4 grudnia 2022 r. do godziny 23:59.

O rozstrzygnięciu kandydaci będą informowani drogą mailową.

Kandydatom, którzy dokonali zgłoszenia, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się. Postępowanie konkursowe może być zakończone w każdym czasie, bez podawania przyczyny.