zhp.pl

Start Aktualności Uchwała GK ZHP: Szczególne rozwiązania organizacyjne w związku z epidemią COVID-19

Uchwała GK ZHP: Szczególne rozwiązania organizacyjne w związku z epidemią COVID-19

UDOSTĘPNIJ
, / 604
Uchwała GK ZHP: Szczególne rozwiązania organizacyjne w związku z epidemią COVID-19

Druhny i Druhowie,

W serwisie dokumenty.zhp.pl opublikowana została Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 129/2020 z dnia 25 marca 2020 r. opisująca czasowe rozwiązania organizacyjne w związku z epidemią COVID-19.

Rozwiązania, które obowiązywać będą do zakończenia wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii, względnie innego stanu nadzwyczajnego związanego z COVID-19 dotyczą pracy podstawowych jednostek organizacyjnych, hufców, chorągwi oraz Głównej Kwatery ZHP.

Najważniejsze postanowienia uchwały mówią, że w czasie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, względnie inny stan nadzwyczajny związany z COVID-19, zbiórki, biwaki i inne przedsięwzięcia podstawowych jednostek organizacyjnych nie odbywają się.

W tym czasie drużynowy/szef jednostki i funkcyjni pozostają w kontakcie z zastępowymi i członkami jednostki oraz ich rodzinami, realizując te elementy programu pracy gromady/drużyny, które są możliwe do realizacji w szczególnych warunkach.

Uchwała stanowi, że pełnoletni członkowie ZHP mogą podejmować się służby koordynowanej przez harcerskie komendy, związanej z  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ograniczających możliwość zakażenia się. Taka służba może być podjęta po złożeniu oświadczenia, z którego wynikać będzie m. in. świadomość wynikających ze służby czynników ryzyka.

Komenda hufca, za zgodą komendy chorągwi, może włączyć do służby koordynowanej przez harcerskie komendy osoby pełnoletnie nie będące członkami ZHP. W tym celu komenda hufca zawiera porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z osobami niebędącymi członkami ZHP.

Zbiórki, biwaki, kursy stacjonarne i wyjazdowe i inne przedsięwzięcia organizowane przez komendę hufca, bądź jednostki działające na terenie hufca, nie obywają się.

W tym czasie zbiórki komendy hufca powinny odbywać się zdalnie, w formie tele- lub wideokonferencji a zespoły instruktorskie hufca wspierać drużynowych w organizacji pracy i procesu wychowawczego w związku z brakiem możliwości organizowania tradycyjnych zbiórek.

Podobne rozwiązania mają zastosowanie dla pracy komend chorągwi.

W uchwale opisane zostały także tymczasowe procedury związane z organizacją zebrań Głównej Kwatery ZHP jako zarządu naszego stowarzyszenia oraz podejmowania uchwał. Opisano zadania sztabu ds. sytuacji nadzwyczajnych, powołanego przez Naczelniczkę ZHP oraz system wideokonferencji z prezydiami władz naczelnych i komendantami chorągwi.

W związku z przyjęciem przez Główną Kwaterę ZHP uchwały opisującej czasowe rozwiązania organizacyjne w związku z epidemią COVID-19 nie jest konieczne wydawanie przez harcerskie komendy oraz drużynowych uchwał i rozkazów zawieszających śródroczną pracę drużyn.

Link do Uchwały GK ZHP nr 129/2020 z dn. 25.03.2020 r. w serwisie dokumeny.zhp.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się