zhp.pl

Start Aktualności II posiedzenie Rady Naczelnej ZHP

II posiedzenie Rady Naczelnej ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 1151
II posiedzenie Rady Naczelnej ZHP

W dniach 17-18 marca 2018 r. odbyło się II posiedzenie Rady Naczelnej ZHP. Tym razem gościliśmy w Chorągwi Śląskiej ZHP, w Hotelu „Skaut” w Chorzowie.

Większa część tego posiedzenia poświęcona została przyjęciu przez Radę Naczelną ZHP mechanizmu wdrożenia Strategii ZHP 2025 uchwalonej przez XL Zjazd ZHP. To pierwsza w historii tego typu dyskusja członków RN ZHP o tym, w jaki sposób powinniśmy skutecznie wdrażać strategię. Wcześniej uproszczone mechanizmy wdrożenia były elementem uchwał zjazdowych. Podstawą do dyskusji był projekt mechanizmu opracowany przez powołany przez Przewodniczącego ZHP zespół strategiczny w skład, którego weszli:

  • hm. Jolanta Kreczmańska – szefowa zespołu
  • hm. Dorota Całka
  • hm. Mateusz Cebula
  • hm. Magdalena Górna-Prudel
  • hm. Karol Gzyl
  • hm. Marek Jasianek
  • hm. Anna Kirkiewicz
  • hm. Katarzyna Kurowska
  • hm. Wojciech Pietrzczyk
  • hm. Tomasz Tomczyk

Zespół strategiczny składał się z przedstawicieli Zespołu Strategicznego pracującego nad projektem Strategii ZHP 2025 przed XL Zjazdem ZHP, Zespołu ds. ewaluacji Strategii 2012-2017 oraz przedstawicieli wszystkich komisji Rady Naczelnej ZHP. Zespół pracował nad materiałem od styczniowego posiedzenia Rady Naczelnej.
Dyskusja podczas posiedzenia Rady Naczelnej na skutek wniosków wniesionych przez komisję ds. wsparcia programowo-metodycznego doprowadziła do znaczącej zmiany pierwotnego projektu przedstawionego przez zespół.

Ostateczny mechanizm zakłada wdrożenie Strategii w oparciu o plan taktyczny przyjęty przez Radę Naczelną ZHP. Plan taktyczny składający się z celów taktycznych oraz mierników zostanie przyjęty przez Radę Naczelną ZHP do 20 czerwca 2018 r. Znaczącą zmianą w stosunku do pierwotnego projektu jest przeniesienie zadania określania oczekiwanych i prognozowanych poziomów mierników realizacji celów taktycznych na poziom chorągwi. Rady chorągwi zostały zobowiązane uchwałą RN ZHP do zaproponowania poziomu mierników dla własnej chorągwi i wnioskowania o ich uchwalenie do RN ZHP. Na podstawie przyjętych poziomów mierników chorągwie opracowywać będą swoje strategie rozwoju przed zjazdami chorągwi. Cele taktyczne i mierniki realizacji Strategii ZHP 2025, mają być kluczowymi dla rozwoju każdej chorągwi ZHP. Oczywiście w miarę potrzeb, ale i możliwości chorągwie mogą przyjąć do realizacji cele spoza obszarów wyznaczonych przez Strategię ZHP 2025 pamiętając jednak, że te są kluczowe dla rozwoju całego ZHP. Strategie rozwoju chorągwi realizowane będą poprzez roczne plany pracy chorągwi. W hufcach Strategia ZHP 2025 realizowana będzie również w oparciu o plan taktyczny przyjęty przez RN ZHP. Zjazdy hufców przy uchwalaniu strategii rozwoju hufców brać będą pod uwagę poziomy mierników uchwalone przez RN ZHP dla odpowiedniej chorągwi. Celem hufców będzie wspólne zrealizowanie strategii rozwoju chorągwi dbając równocześnie o wysoki poziom rozwoju hufca w kierunkach wyznaczonych przez cele taktyczne. Zadaniem Głównej Kwatery ZHP będzie aktywne wspieranie wszystkich chorągwi ZHP w realizacji planu taktycznego.

Realizacja strategii będzie na bieżąco ewaluowana. Coroczna ewaluacja odbywać się będzie na wszystkich szczeblach struktury odpowiednio przez komendy hufców wraz z drużynowymi, rady chorągwi i Radę Naczelną ZHP. Zbiorcze raporty z realizacji powstawać będą na zjazdy wszystkich szczebli struktury. Dodatkowym zadaniem Głównej kwatery ZHP będzie coroczna realizacja serii badań, które pozwolą na ewaluację realizacji strategii na wszystkich szczeblach i w ramach wszystkich określonych przez Radę Naczelną ZHP w planie taktycznym mierników. Zadaniem Głównej Kwatery ZHP będzie również zapewnienie możliwości dostępu do wyników badań dla każdej harcerskiej komendy oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń w zakresie skutecznych metod realizacji poszczególnych celów taktycznych. Rada Naczelna ZHP będzie ponadto co dwa lata przeprowadzać ewaluację samego mechanizmu tak, aby w przypadku jakichkolwiek problemów z jego działaniem móc ewentualnie korygować zapisy tak, aby Strategia ZHP w 2025 r. została skutecznie wdrożona.

Niestety długość dyskusji na temat wdrożenia mechanizmu uniemożliwiła przeprowadzenie planowanej dyskusji podsumowującej konsultacje dotyczące systemu metodycznego. Prace z tym związane zostaną skierowane do komisji a dyskusja przeniesiona na kolejne posiedzenie Rady Naczelnej ZHP.

Rada Naczelna ZHP na ostatnim posiedzenie przyjęła również nową Ordynację wyborczą ZHP, którą opracowała komisja ds. zarządzania organizacją. Wśród największych zmian wymienić należy konieczność przesyłania do delegatów na zjazdy jeszcze przed ich rozpoczęciem wniosków komisji rewizyjnych w przedmiocie absolutorium wraz z uzasadnieniem, tak aby każdy delegat mógł się wcześniej z nim zapoznać. Obowiązek ten spoczywać będzie na komisjach rewizyjnych każdego szczebla. Kolejną zmianą jest możliwość obniżenia przelicznika w kwestii liczby delegatów na zjazd chorągwi przez radę chorągwi. Należy zwrócić uwagę, że aby było to możliwe właściwa komenda chorągwi musi złożyć do rady właściwy wniosek. W związku z faktem, iż w 2018 roku kończy się 4 letni okres kadencji w chorągwiach przyjęto również terminarz zjazdów.

Rada Naczelna ZHP zaopiniowała również pozytywnie przedstawiony przez Główną Kwaterę ZHP plan pracy na 2018 rok, w tym plan kształcenia. Pozytywnie oceniono również pracę obecnej Głównej Kwatery ZHP za okres od 11 do 31 grudnia 2017 r.

 

hm. Dorota Całka
Wiceprzewodnicząca ZHP

hm. Mariusz Maciów
Przewodniczący komisji ds. zarządzania

PASSWORD RESET

Zaloguj się