Zgodnie z Decyzją Naczelniczki ZHP i Skarbniczki ZHP nr 15/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. informujemy o możliwości zwrotu środków wpłaconych z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020


Decyzja Naczelniczki ZHP i Skarbniczki ZHP nr 15/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.  w sprawie zwrotu środków wpłaconych z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020

 1. Działając na podstawie § 71 ust. 2 pkt 5), Naczelniczka ZHP oraz Skarbniczka ZHP decydują o kontynuowaniu procesu zwrotu środków, jakie wpłacone zostały z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej decyzji.
 2. O zwrot środków mogą się ubiegać te osoby, które:
  a) dokonały wpłaty środków z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, o której mowa powyżej, na rzecz Głównej Kwatery ZHP;

  b) do 15 maja 2023 r. złożą wniosek o zwrot środków, przy czym wniosek ten należy złożyć na adres e-mail: [email protected];

  c) nie otrzymały wcześniej zwrotu środków z tytułu opłacenia dodatkowej składki zadaniowej członkowskiej, o której mowa powyżej.
 3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2 b powyżej należy przedstawić:
  a) dokumenty potwierdzające wpłatę przez osobę ubiegającą się o zwrot środków z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, o której mowa powyżej, to jest potwierdzenie przelewu bądź też fakturę VAT wystawioną przez Główną Kwaterę ZHP w związku z wpłatą tych środków przez osobę ubiegającą się o zwrot wraz z informacją o tym, za kogo konkretnie (ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby) wpłata została dokonana;

  b) informację wskazującą na to, jaki status miała osoba, która dokonała wpłaty/ za którą dokonano wpłaty środków z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, o której mowa powyżej (uczestnik, patrolowy, IST);

  c) numer telefonu osoby składającej wniosek;

  d) dane niezbędne do zlecenia przelewu środków z tytułu zwrotu, w tym numer rachunku bankowego, na który zwrot środków powinien nastąpić.
 4. Wnioski o zwrot środków będą rozpoznawane w terminie 30 dni licząc od dnia ich złożenia w sposób, o którym mowa w pkt 2 b powyżej. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze skomplikowanego charakteru danej sprawy, termin określony w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu.
 5. Kwota należna z tytułu zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę w wysokości 160,00 (sto sześćdziesiąt) zł, która obejmuje koszty poniesione w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020, w tym na realizację przygotowań do wskazanego powyżej wydarzenia na szczeblu europejskim oraz na realizację przygotowań polskiej reprezentacji. Pomniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy wpłat z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, o której mowa powyżej, dokonanych za członków IST.
 6. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt 2 b nie będą rozpoznawane.
 7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Decyzję można pobrać pod tym linkiem.