Zgodnie z Decyzją Naczelniczki ZHP i Skarbniczki ZHP nr 27/2023 z dnia 15 maja 2023 r. informujemy o kontynuowaniu procesu zwrotu środków, jakie wpłacone zostały z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020.

Decyzja Naczelniczki ZHP i Skarbniczki ZHP nr 27/2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zwrotu środków wpłaconych z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020

1. Działając na podstawie (§ 71 ust. 2 pkt 5) Statutu ZHP, Naczelniczka ZHP oraz Skarbniczka ZHP decydują o kontynuowaniu procesu zwrotu środków, jakie wpłacone zostały z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej decyzji.

2. O zwrot środków mogą się ubiegać te osoby, które:

a) dokonały wpłaty środków z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, o której mowa powyżej, na rzecz Głównej Kwatery ZHP;

b) do 15 czerwca 2023 r. złożą wniosek o zwrot środków, przy czym wniosek ten należy złożyć na adres e-mail: [email protected];

c) nie otrzymały wcześniej zwrotu środków z tytułu opłacenia dodatkowej składki zadaniowej członkowskiej, o której mowa powyżej.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2 b) powyżej należy przedstawić:

a) dokumenty potwierdzające wpłatę przez osobę ubiegającą się o zwrot środków z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, o której mowa powyżej, to jest potwierdzenie przelewu bądź też fakturę VAT wystawioną przez Główną Kwaterę ZHP w związku z wpłatą tych środków przez osobę ubiegającą się o zwrot wraz z informacją o tym, za kogo konkretnie (ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby) wpłata została dokonana;

b) informację wskazującą na to, jaki status miała osoba, która dokonała wpłaty/ za którą dokonano wpłaty środków z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, o której mowa powyżej (uczestnik, patrolowy, IST);

c) numer telefonu osoby składającej wniosek;

d) dane niezbędne do zlecenia przelewu środków z tytułu zwrotu, w tym numer rachunku bankowego, na który zwrot środków powinien nastąpić.

4. Wnioski o zwrot środków będą rozpoznawane w terminie 30 dni licząc od dnia ich złożenia w sposób, o którym mowa w pkt 2 b) powyżej. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze skomplikowanego charakteru danej sprawy, termin określony w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu.

5. Kwota należna z tytułu zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę w wysokości 160,00 (sto sześćdziesiąt) zł, która obejmuje koszty poniesione w związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020, w tym na realizację przygotowań do wskazanego powyżej wydarzenia na szczeblu europejskim oraz na realizację przygotowań polskiej reprezentacji. Pomniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy wpłat z tytułu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej, o której mowa powyżej, dokonanych za członków IST.

6. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt 2 b) nie będą rozpoznawane.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Decyzja Naczelniczki ZHP i Skarbniczki ZHP nr 15/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Decyzję można pobrać pod tym linkiem.

Zdjecia na strone 7