Główna Kwatera ZHP, działając jako zarząd Związku Harcerstwa Polskiego, który jest Fundatorem Fundacji Światowe Jamboree, ogłasza konkurs na członków Rady Fundacji. 

Do kompetencji Rady Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, należy:

  1. Nadzór nad działalnością Fundacji,
  2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  4. Ocena pracy Zarządu,
  5. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd w oparciu o uchwalone wcześniej wytyczne głównych kierunków działalności Fundacji,
  6. Wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  7. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych postanowieniami Statutu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2017 roku.

SPCh_FŚJ_Konkurs na członków Rady Fundacji_20170328