Na ręce naczelniczki ZHP hm. Martyny Kowackiej rezygnację z pełnienia funkcji w Głównej Kwaterze ZHP złożył członek Głównej Kwatery ZHP hm. Piotr Jaworski. Nie będzie to jedyna zmiana w składzie Głównej Kwatery ZHP – z końcem roku funkcję skarbniczki ZHP przestanie pełnić hm. Katarzyna Brzyska.

Naczelniczka ZHP poinformowała o tym fakcie Przewodniczącego ZHP, członkinie i członków Rady Naczelnej ZHP oraz komendantów chorągwi obecnych na zbiórce Rady Naczelnej ZHP obradującej w Warszawie 25 listopada i przewodniczącą Centralnej Komisji Rewizyjnej, oraz przewodniczącego Naczelnego Sądu Harcerskiego. Naczelniczka ZHP podziękowała Druhnie Katarzynie i Druhowi Piotrowi za ponad 18 miesięcy służby instruktorskiej w zespole Głównej Kwatery ZHP.

Hm. Katarzyna Brzyska, jak i hm. Piotr Jaworski będą pełnić swoje obowiązki do końca bieżącego roku. Czas ten pozwoli na przeprowadzenie procesu zmiany na funkcji tak, aby był on możliwie najsprawniejszy dla ZHP. Zarówno druhna Katarzyna, jak i druh Piotr deklarują, że w dalszym ciągu będą wspierali pracę na szczeblu centralnym ZHP.

Grudzień będzie czasem na przekazanie obowiązków i wdrożenie instruktorów, którzy z dniem 1 stycznia 2024 r. zostaną częścią Głównej Kwatery ZHP.

Do przejęcia funkcji skarbnika ZHP przygotowuje się hm. Maciej Szczęsny z Chorągwi Białostockiej ZHP. Druh Maciej pełnił między innymi funkcję drużynowego, komendanta szczepu oraz zastępcy komendanta Hufca ZHP Białystok – największego hufca w Polsce. Do jego działań należało między innymi opracowywanie wniosków grantowych i pomoc w rozliczaniu ich. Druh Maciej wielokrotnie zarządzał budżetami różnych dotacji i był odpowiedzialny za nadzorowanie ich wydatkowania. W ostatnich latach jego działalność skupiała się na obszarach zarządzania, organizacji, logistyki i finansów. Od pięciu lat druh Maciej pełni funkcję szefa Sztabu Betlejemskiego Światła Pokoju. Był również skarbnikiem reprezentacji Polski na Światowe Jamboree Skautowe w Korei Południowej, sprawnie zarządzając zdywersyfikowanym wielomilionowym budżetem tego przedsięwzięcia.

Podharcmistrzyni Aleksandra Kozubska z Chorągwi Stołecznej ZHP przygotowuje się natomiast do podjęcia funkcji członkini Głównej Kwatery ZHP ds. organizacyjnych. Druha Ola zajmuje się w macierzystym hufcu i chorągwi kształceniem i pracą z kadrą, ale sprawy organizacyjne systematycznie są w jej głowie. Kilka lat była szefową biura Chorągwi Stołecznej ZHP, w hufcu odpowiadała za sprawy RODO. Zawodowo pracowała w różnych instytucjach i organizacjach na styku edukacji i nowych technologii. Działała również na szczeblu centralnym – jest członkinią Harcerskiego Instytutu Badawczego. Druhna Aleksandra pracowała już w przeszłości w Głównej Kwaterze ZHP (w biurze ZHP i CSI). 

Zgodnie ze Statutem ZHP Główna Kwatera ZHP, po wygaśnięciu mandatów, niezwłocznie uzupełni swój skład przez wybór nowych członków na brakujące miejsca.