Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie armatora s/y Zawiszy Czarnego. Przewidywany czas, na który zostanie podpisana umowa, to 5 lat.  W konkursie udział wziąć mogą zarówno podmioty, które zawodowo zajmują się tego typu działalnością (działalność armatorska), w tym osoby prawne, jak i osoby fizyczne, które chciałyby zostać prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jaka ewentualnie zostanie utworzona przez ZHP, której głównym celem będzie prowadzenie biura armatorskiego ZHP. Jednocześnie ZHP zastrzega, że to do tego właśnie podmiotu należeć będzie ostateczna decyzja o tym, w jakiej formule prawnej będzie funkcjonować biuro armatorskie ZHP, a w szczególności, czy w związku z tym dojdzie do powołania do życia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

S/y Zawisza Czarny to flagowy żaglowiec Związku Harcerstwa Polskiego i jednocześnie największy żaglowiec skautowy na świecie. Zawisza Czarny to statek z duszą, który przez ponad 50 lat swojej służby na morzach i oceanach dorobił się grupy wiernych sympatyków i fascynatów. Dzieje się tak dlatego, że każdy, kto choć na krótko przebywał na jego pokładzie, chłonie doskonałą atmosferę Zawiszy. S/y Zawisza Czarny jest także jednym z instrumentów prowadzenia wychowania wodnego w ZHP. Na jego pokładzie harcerze i harcerki nie tylko uczą się życia na żaglowcu, ale także rozwijają się w duchu harcerskich wartości.  

Tym, co od lat charakteryzuje Zawiszę, jest świadome wychowywanie kadry, od starszych wacht, poprzez oficerów i chiefów, po kapitanów. Dla Związku Harcerstwa Polskiego utrzymanie i rozwój systemu szkolenia i wychowywania kadry, budowania sztafety pokoleń zapoczątkowanej przez hm. Witolda Bublewskiego jest istotnym elementem funkcjonowania Zawiszy. 

Dane identyfikacyjne: 

 • nazwa: s/y Zawisza Czarny 
 • bandera: Polska 
 • numer na żaglu: POL – 1 
 • sygnał wywoławczy: SPGZ 
 • MMSI: 261334000 
 • numer IMO: 8683028 

Dane techniczne: 

 • typ: szkuner sztakslowy 
 • załoga: 46 osób 
 • tonaż: 164 BRT 
 • pow. żagli: 625 m2 
 • zanurzenie: 4,5 m 
 • dł. kadłuba: 36,1 m 
 • dł. max: 42,7 m 
 • budowniczy: Stocznia Gdańska 
 • materiał: stal 
 • silnik: MAK DKW MU-423/390 KM 

S/y Zawisza Czarny ostatni remont klasowy przeszedł w 2021 roku. Statek jest ubezpieczony i gotowy do żeglugi. 3.08.2022 r. przeszedł przegląd roczny. Posiada kartę bezpieczeństwa ważną do 8.04.2026 r. W momencie publikacji ogłoszenia obecny armator s/y Zawisza Czarny zatrudnia 2 pracowników – kucharza oraz mechanika. 

Związek Harcerstwa Polskiego posiada jeszcze jacht Delphia III – zainteresowani oferenci mogą ująć w swojej koncepcji użytkowanie również tego jachtu, co będzie dodatkowo punktowane w procesie oceny. 

I. ŚCIEŻKA DLA PODMIOTÓW ZAWODOWO ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ARMATORSKIEJ 

A. Warunkami przystąpienia do konkursu jest: 

 1. Przedstawienie koncepcji programowej funkcjonowania żaglowca na okres 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów statutowych ZHP, a w szczególności: 

  a) programu edukacji morskiej dzieci i młodzieży oraz możliwości odbywania staży kapitańskich, nabywania nowych kompetencji, 

  b) programu upowszechniania żeglarstwa, 

  c) promocji i dbania o dobre imię Związku Harcerstwa Polskiego, 

  d) uwzględnienia klienta kluczowego – członkiń i członków oraz jednostek ZHP na okres min. 5 lat, 

  e) uwzględnienia realizacji Uchwały nr 14 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie wychowania morskiego w ZHP i określenia roli żaglowca Zawisza Czarny (z ww. uchwałą można się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na następujący adres e-mail: [email protected]). 
 1. Przedstawienie koncepcji finansowania s/y Zawisza Czarny. 
 1. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania s/y Zawisza Czarny. 
 1. Przedstawienie koncepcji zapewniania s/y Zawisza Czarny miejsca postojowego oraz wskazanie proponowanego portu macierzystego. 
 1. Przedstawienie koncepcji organizacji pracy s/y Zawisza Czarny uwzględniającej rekrutację na rejsy, ich sprzedaż, logistykę, aprowizację, zaopatrzenie, umowy z uczestniczkami i uczestnikami rejsów oraz podmiotami zewnętrznymi. 
 1. Przedstawienie analizy ryzyka związanego z pełnieniem funkcji Biura Armatorskiego s/y Zawisza Czarny, w tym: 

  a) zdefiniowanie 3 obszarów ryzyka, 

  b)przedstawienie 2 sposobów przeciwdziałania wystąpieniu ryzyka opisanego w punkcie a., 

  c) przedstawienie scenariusza rozwiązania niekorzystnej sytuacji, spowodowanej zidentyfikowanym ryzykiem (1 scenariusz dla każdego z 3 obszarów ryzyka). 
 1. Posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki lub oświadczenie o uzyskaniu wpisu przed rozpoczęciem funkcjonowania jako Biuro Armatorskie s/y Zawisza Czarny. 
 1. Dołączenie informacji o osobach mających odpowiadać za s/y Zawisza Czarny, pokazujących dotychczasowe doświadczenie zawodowe i/lub wolontariackie w obszarach związanych z zarządzaniem żaglowcem, biurem armatorskim, turystycznym, organizowaniem turystyki itp. 
 1. Dołączenie informacji o osobach mających być członkami lub członkiniami zespołu osób odpowiedzialnych za s/y Zawisza Czarny. 
 1. Dołączenie oświadczeń osób wskazanych w punktach 8 i 9 o gotowości do pełnienia tych funkcji wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontariacka, inne). 
 1. Uwzględnienie w ofercie terminu jej ważności, który nie może być krótszy niż do dnia 31.12.2022 r. 

B. Do zadań Biura Armatorskiego w obszarze zarządzania s/y Zawisza Czarny należeć będzie: 

 1. Kierowanie, planowanie, koordynowanie funkcjonowania s/y Zawisza Czarny w tym w szczególności: 
 1. Tworzenie i nadzór nad planem rejsów Zawiszy Czarnego zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Główną Kwaterę ZHP, nadzór nad bieżącą obsługą rejsów. 
 1. Nadzór nad stanem technicznym statku oraz prowadzenie bieżących napraw, remontów, aktualizacji i certyfikacji wyposażenia. 
 1. Nadzór nad dokumentacją statku oraz dokumentami koniecznymi do organizacji rejsów.  
 1. Zarządzanie pracą załogi zawodowej i wolontaryjnej statku.  
 1. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz z wewnętrznymi jednostkami ZHP. 
 1. Nadzór nad poszukiwaniem i obsługą klientów. 
 1. Takie użytkowanie statku, aby wrócił on do ZHP w stanie nie gorszym niż w momencie przekazania. 
 1. Kwartalne składanie sprawozdania Głównej Kwaterze ZHP dotyczące funkcjonowania s/y Zawisza Czarny. 
 1. Comiesięczne przekazywanie ZHP środków na pokrycie dotychczasowych kosztów funkcjonowania Zawiszy oraz na działalność statutową. 

II. ŚCIEŻKA DLA OSÓB CHCĄCYCH ZOSTAĆ PREZESEM SPÓŁKI, JAKA EWENTUALNIE ZOSTANIE POWOŁANA PRZEZ ZHP 

A. Warunkami przystąpienia do konkursu jest: 

 1. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania żaglowca na okres 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów statutowych ZHP, a w szczególności: 

  a) programu edukacji morskiej dzieci i młodzieży oraz możliwości odbywania staży kapitańskich, nabywania nowych kompetencji, 

  b) programu upowszechniania żeglarstwa, 

  c) promocji i dbania o dobre imię Związku Harcerstwa Polskiego. 

  d) uwzględnienia realizacji Uchwały nr 14 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie wychowania morskiego w ZHP i określenia roli żaglowca Zawisza Czarny (z ww. uchwałą można się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na następujący adres e-mail: [email protected]). 
 1. Przedstawienie koncepcji rozwoju spółki w warunkach otoczenia rynkowego z uwzględnieniem klienta kluczowego – członków i jednostek organizacyjnych ZHP na okres 5 lat. 
 1. Przedstawienie koncepcji finansowania s/y Zawisza Czarny. 
 1. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania s/y Zawisza Czarny. 
 1. Przedstawienie koncepcji zapewniania s/y Zawisza Czarny miejsca postojowego oraz wskazanie proponowanego portu macierzystego. 
 1. Przedstawienie koncepcji organizacji pracy s/y Zawisza Czarny uwzględniającej rekrutację na rejsy, ich sprzedaż, logistykę, aprowizację, zaopatrzenie, umowy z uczestniczkami i uczestnikami rejsów oraz podmiotami zewnętrznymi. 
 1. Przedstawienie analizy ryzyka związanego z pełnieniem funkcji armatora s/y Zawisza Czarny, w tym: 

  a) zdefiniowanie 3 obszarów ryzyka, 

  b) przedstawienie 2 sposobów przeciwdziałania wystąpieniu ryzyka opisanego w punkcie a., 

  c) przedstawienie scenariusza rozwiązania niekorzystnej sytuacji, spowodowanej zidentyfikowanym ryzykiem (1 scenariusz dla każdego z 3 obszarów ryzyka). 
 1. Dołączenie CV kandydata na prezesa spółki pokazujące dotychczasowe doświadczenie zawodowe i/lub wolontariackie w obszarach związanych z zarządzaniem żaglowcem, biurem armatorskim, turystycznym, organizowaniem turystyki itp. 
 1. Dołączenie informacji o osobach mających być członkami lub członkiniami zarządu spółki. 
 1. Dołączenie oświadczeń osób wskazanych w punktach 8 i 9 o gotowości do pełnienia tych funkcji wraz z informacją o planowanej formie zaangażowania tych osób (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontariacka, inne). 
 1. Uwzględnienie w ofercie terminu jej ważności, który nie może być krótszy niż do dnia 31.12.2022 r. 

B. Do zadań nowopowołanej spółki należeć będzie:

 1. Kreowanie i wdrażanie krótko i długoterminowej strategii rozwoju spółki. 
 1. Osiąganie założonych wyników i wskaźników ekonomicznych. 
 1. Stały monitoring rynku – analiza trendów w kontekście rozwoju spółki i podnoszenia jej wartości. 
 1. Budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi i klientami. 
 1. Dbałość o wizerunek przedsiębiorstwa oraz właściwe reprezentowanie wobec kontrahentów. 
 1. Kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola pracy biura armatorskiego Zawiszy Czarnego w szczególności: 

  a) Tworzenie i nadzór nad budżetem statku, zgodnie z założeniami przedstawionymi przez ZHP. 

  b) Tworzenie i nadzór nad planem rejsów Zawiszy Czarnego zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Główną Kwaterę ZHP, nadzór nad bieżącą obsługą rejsów. 

  c) Nadzór nad stanem technicznym statku oraz prowadzenie bieżących napraw, remontów, aktualizacji i certyfikacji wyposażenia. 

  d) Nadzór nad dokumentacją statku oraz dokumentami koniecznymi do organizacji rejsów.  

  e) Zarządzanie pracą załogi zawodowej i wolontaryjnej statku.  

  f) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz z wewnętrznymi jednostkami ZHP. 

  g) Nadzór nad poszukiwaniem i obsługa klientów.  
 1. Utworzenie i rejestracja spółki, rejestracja w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki przed wypłynięciem statku. 
 1. Kwartalne składanie sprawozdania Głównej Kwaterze ZHP dotyczące funkcjonowania s/y Zawiszy Czarnego. 
 1. Comiesięczne przekazywanie ZHP środków na pokrycie dotychczasowych kosztów funkcjonowania Zawiszy oraz na działalność statutową. 

III. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ UDOKUMENTOWANE NA ETAPIE SKŁADANIA KANDYDATURY, DLA PREZESA NOWOPOWSTAŁEJ SPÓŁKI BĄDŹ OSOBY WYZNACZONEJ PRZEZ ISTNIEJĄCY JUŻ PODMIOT, ZAJMUJĄCY SIĘ PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ARMATORSKIEJ, JAKO ODPOWIEDZIALNEJ ZA S/Y ZAWISZA CZARNY: 

 1. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (zawodowe lub wolontariackie) związane z zarządzaniem zespołem ludzkim. 
 1. Nieposzlakowana opinia. 
 1. Złożenie oświadczenia o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 1. Doświadczenie zawodowe w branży żeglarskiej (czartery, organizacje rejsów).  

Dodatkowo dla prezesa nowopowstałej spółki: 

 1. Złożenie oświadczenia o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, w tym niepodleganie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, wynikającym z przepisów prawa. 
 1. Złożenie oświadczenia o braku wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD. 
 1. Złożenie oświadczenia o nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 
 1. Dodatkowym atutem będzie patent przynajmniej jachtowego sternika morskiego lub dyplom oficerski/kapitański. 

Preferowane kwalifikacje dodatkowe: 

 1. Znajomość Kodeksu Morskiego i innych prawnych regulacji dotyczących żeglugi.  
 1. Znajomość przepisów związanych z turystyką.  
 1. Znajomość przepisów Kodeksu Pracy.  
 1. Posiadanie stopnia instruktorskiego ZHP lub dobra znajomość ZHP. 
 1. Doświadczenie w żegludze na żaglowcach szkolnych w stopniu co najmniej oficera. 
 1. Doświadczenie we współpracy z instytucjami i urzędami związanymi z morzem (Polski Rejestr Statków, Urząd Morski itp.) 
 1. Doświadczenie we współpracy z mediami.  
 1. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, 
 1. Umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność. 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT  

ZHP oceni nadesłane oferty w poniższych kryteriach: 

 1. Misyjność i koncepcja programowa, rozumiane jako koncepcja zarządzania s/y Zawisza Czarny w sposób umożliwiający realizację celów ZHP związanych z wychowaniem wodnym i morskim oraz – ewentualnie – innych celów o charakterze społecznym. W szczególności oceniona zostanie jakość koncepcji funkcjonowania żaglowca pod kątem prowadzenia edukacji morskiej dzieci i młodzieży, upowszechniania żeglarstwa, prowadzenia rozwoju kadry oficerskiej i staży kapitańskich, promocji i dbałości o dobre imię Związku Harcerstwa Polskiego. Ocenie będzie podlegać stopień uwzględnienia klienta kluczowego, czyli członkiń i członków oraz jednostek ZHP oraz realizacji Uchwały nr 14 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie wychowania morskiego w ZHP i określenia roli żaglowca Zawisza Czarny. W szczególności ocenie podlegać będzie: 

  a) trafność analizy możliwości prowadzenia opisanych wyżej działań o charakterze misyjnym, w tym realizacji celów stawianych przez ZHP; 

  b) adekwatność zaproponowanych rozwiązań do zdiagnozowanych potrzeb; 

  c) doświadczenie w prowadzeniu ww. działań; 

  d) znajomość założeń Harcerskiego Systemu Wychowawczego i uwzględnianie ich w pracy s/y Zawisza Czarny; 

  e) atrakcyjność oferty skierowanej do członków, członkiń i jednostek ZHP z perspektywy organizacji, w tym m.in. uwzględnienia roli s/y Zawisza Czarny w programie 26. Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku i rejsów z Betlejemskim Światłem Pokoju; 

  f) sposób weryfikowania kadry pod kątem możliwości realizowania przez nią misji m.in. poprzez ocenę jej postawy, eliminowania osób niedających rękojmi właściwej pracy kapitana, oficerów, załogi stałej. 
 1. Koncepcja organizacyjna, rozumiana jako całokształt rozwiązań, dzięki którym s/y Zawisza Czarny będzie realizował zadania opisane w punkcie I. B. i II. B. ogłoszenia o konkursie wraz z analizą ryzyka. Ocenie podlegać będzie: 

  a) jakość koncepcji finansowania s/y Zawisza Czarny, co jest rozumiane jako przedstawienie analizy warunków finansowych, kosztów i możliwych wpływów, wskazanie potencjalnych źródeł finansowania rejsów o charakterze misyjnym, sposobu finansowania załogi stałej i funkcjonowania żaglowca (m.in. przeglądy, bieżące naprawy, doposażanie i in.). Oceniona zostanie trafność analizy, adekwatność opisanych propozycji i możliwość ich realizacji; 

  b) jakość koncepcji funkcjonowania s/y Zawisza Czarny, co jest rozumiane jako przedstawienie założeń dotyczących całorocznego zarządzania żaglowcem, zarządzania kadrą zawodową i wolontariacką żaglowca szkolnego, tworzenia programu rejsów w kolejnych latach, współpracy z kapitanami i oficerami, którzy będą dawali gwarancję realizacji założeń opisanych w punkcie 1 “Misyjność”; 

  c) jakość koncepcji organizacji pracy s/y Zawisza Czarny, w tym trafności diagnozy i adekwatności rozwiązań w zakresie rekrutacji na rejsy i ich sprzedaży, zapewnienia logistyki rejsów, aprowizacji i zaopatrzenia, żaglowca, zawierania umów z uczestniczkami i uczestnikami rejsów oraz podmiotami zewnętrznymi. Oceniona zostanie znajomość rynku i uwarunkowań prowadzenia działalności w tym obszarze, posiadanie doświadczenia w organizacji pracy żaglowców szkolnych, zapewnienie bezpieczeństwa danych i możliwość budowania dobrego wizerunku żaglowca poprzez sprawną organizację, a także dobór formy prawnej biura armatorskiego. Ocenie podlegać będzie sposób ochrony odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej ZHP jako właściciela statku przy zaproponowanej formie prawnej; 

  d) adekwatność koncepcji zapewnienia s/y Zawisza Czarny miejsca postojowego i proponowanego portu macierzystego do zdiagnozowanych potrzeb i działań realizowanych w ramach punktu 1. “Misyjność i koncepcja programowa”. 

  e) Analiza ryzyka związanego z pełnieniem funkcji Biura Armatorskiego s/y Zawisza Czarny. Ocenie podlegać będzie znajomość branży wyrażona poprzez: 
 • trafne zdefiniowanie 3 obszarów ryzyka mogącego wpływać negatywnie na możliwość realizacji działań opisanych w ofercie oraz ich prawidłowy przebieg. Trafność jest rozumiana jako wskazanie obszarów ryzyka, które faktycznie mogą zaistnieć i mają znaczący wpływ na pracę s/y Zawisza Czarny. Opisanie ryzyka, które według komisji konkursowej nie będzie trafnie zdefiniowane, skutkować będzie niebraniem pod uwagę punktów 3. b. i c. 
 • przedstawienie 2 sposobów przeciwdziałania wystąpieniu ryzyka opisanego w punkcie a. Oceniona zostanie adekwatność zaproponowanych rozwiązań, czyli ich rzeczywistego wpływu na zniwelowanie możliwych obszarów ryzyka. 
 • przedstawienie scenariusza rozwiązania niekorzystnej sytuacji związanej z wystąpieniem każdego z trzech obszarów ryzyka opisanego w punkcie a. Oceniona zostanie adekwatność proponowanego działania w stosunku do niekorzystnej sytuacji, możliwość jego faktycznego zrealizowania także w odniesieniu do ponoszonych kosztów. 
 1. Doświadczenie zespołu mającego zarządzać s/y Zawisza Czarny. Ocenie podlegać będzie jakość zgłaszanego zespołu pod kątem kompetencji wynikających z doświadczenia w zakresie: 

  a) prowadzenia szkolenia żeglarskiego – osobistego prowadzenia szkoleń na stopnie żeglarskie, członkostwa w komisjach egzaminacyjnych, prowadzenia szkoleń instruktorskich, opracowywania programów szkoleń i zapewniania ich jakości; 

  b) prowadzenia szkolenia oficerskiego na żaglowcach szkolnych – osobistego szkolenia oficerskiego, prowadzenia staży kapitańskich na żaglowcach szkolnych, tworzenia programu szkoleń oficerskich, współpracy z kapitanami posiadającymi kompetencje w ww. zakresie; 

  c) zarządzania żaglowcem szkolnym, czyli skutecznej realizacji zadań opisanych w punkcie 2. Kryteriów oceny ofert, w tym organizacji pracy żaglowca, dbałości o jego stan techniczny, pracę z załogą stałą, kadrą oficerską, współpracy z kapitanami i kompletowaniu i szkoleniu kadry oficerskiej; 

  d) pracy z woluntariuszami i wolontariuszkami – motywowania, zarządzania pracą, tworzenia programów wolontariatu, w tym zwłaszcza w działaniach związanych z żeglarstwem. 
 1. Dbałość o stan s/y Zawisza Czarny. Ocenie podlegać będzie trafność zaproponowanych rozwiązań mających zapewnić, że s/y Zawisza Czarny będzie sprawny i bezpieczny przez cały okres użytkowania, a po okresie, na jaki zostanie podpisana umowa, wróci do ZHP w stanie nie gorszym niż w momencie przekazania. Oceniona zostanie adekwatność zaproponowanych rozwiązań i działań, możliwość ich realizacji oraz poziom wiarygodności deklaracji w tym zakresie. 
 1. Comiesięczne przekazywanie ZHP środków na pokrycie dotychczasowych kosztów funkcjonowania Zawiszy oraz na działalność statutową. Ocenie będzie podlegać wysokość środków, jakie zostaną na ten cel zaplanowane w koncepcji finansowania s/y Zawisza Czarny oraz poziom wiarygodności deklaracji w tym zakresie. 

WAGI KRYTERIÓW 

Na ocenę ofert każde z kryteriów wpłynie w stopniu: 

KryteriumWaga Procentowa
Misyjność i koncepcja programowa25%
Koncepcja organizacyjna wraz z analizą ryzyka 25% 
Doświadczenie zespołu 15% 
Dbałość o stan s/y Zawisza Czarny 10%
Przekazywanie środków do ZHP25% 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2022 r. do godziny 23:59.  

Oferty niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI.     PROCEDURA I TRYB POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 

 1. Organizatorem Konkursu jest Związek Harcerstwa Polskiego. 
 1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa w składzie: 
  hm. Martyna Kowacka – naczelniczka ZHP, przewodnicząca komisji 
  hm. Katarzyna Brzyska – skarbniczka ZHP 
  phm. Helena Anna Jędrzejczak – przedstawicielka Rady Naczelnej ZHP 
  phm. Wiktor Wróblewski – przedstawiciel Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP 
  phm. Dawid Schwann – członek GK ds. majątku i gospodarki 
  Rafał Borek – radca prawny ZHP 
 1. Postępowanie polegać będzie na analizie złożonych pisemnych ofert na prowadzenie Biura Armatorskiego s/y Zawisza Czarny. 
 1. Otwarcie i ocena ofert są niejawne. Otwarcia i analizy ofert dokonuje Komisja konkursowa. 
 1. Komisja konkursowa przed rozstrzygnięciem Konkursu może zaprosić wytypowanych oferentów na rozmowę. 
 1. Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich oferentów, może wnioskować do Głównej Kwatery o unieważnienie Konkursu. 
 1. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony do dnia 15 października 2022 r.   
 1. ZHP zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny na każdym etapie jego postępowania. 
 1. Konkurs dotyczy podpisania umowy na okres 5 lat.