Wracamy

Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2022 r.
Poprzednia wersja z dnia 01.03.2022 r.

28 marca 2022 r. w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022, poz. 679). Uchylone zostało wcześniejsze Rozporządzenie, z dnia 25 lutego 2022 r. – por. par. 10. nowego Rozporządzenia 2022 r. ​

Podtrzymany został nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach – nakaz ten obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Zniesione zostają limity osobowe w kościołach, kinach, teatrach, domach i ośrodkach kultury, na koncertach.

Wraz z publikacją treści nowego rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.861, z późn. zm. 8))

Zasady wynikające z aktualnego Rozporządzenia obowiązują do dnia 30 kwietnia 2022 r.


Co się zmieniło?

Ostatnia aktualizacja strony: 28.03.2022 r.
Poprzednia wersja z dnia 01.03.2022 r.

Aktualizacji uległy zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony osobistej; podtrzymany został nakaz zakrywania ust i nosa wyłączniew budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach

Nie obowiązują limity osobowe.

Podstawa prawna

Od dnia 28 marca 2022 r., podstawą wszelkich nakazów, zakazów oraz ograniczeń jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022, poz. 679).

Pobierz dokumenty

Działania ZHP prowadzone w celu ograniczenia szerzenia się epidemii

Szczegółowe wytyczne dla szkoleń związanych z działaniami ograniczającymi szerzenie się epidemii określa Naczelnik ZHP lub komendant chorągwi ZHP na podstawie upoważnienia Naczelnika ZHP.

KOMENDA HUFCA URUCHAMIA PROWADZENIE ZBIÓREK W NOWYM ROKU HARCERSKIM 2021/2022 W CZTERECH NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE KROKACH:​

 1. W każdym hufcu musi odbyć się spotkanie komendy hufca z drużynowymi, w trakcie którego komenda przekaże informację o harmonogramie powrotu do działalności bezpośredniej oraz o obowiązujących środkach bezpieczeństwa – forma spotkania powinna być dostosowana do bieżącej sytuacji na danym terenie.
 2. Drużynowy wypełni oświadczenie dostępne na stronie www.zhp.pl/wracamy/, że został zapoznany przez komendanta hufca (lub osobę upoważnioną przez komendanta hufca) z obowiązującymi w ZHP ogólnopolskimi zasadami odbywania zbiórek drużyn.
 3. Drużynowi przekażą informacje rodzicom harcerzy i harcerzom, informując ich o rozpoczęciu nowego roku harcerskiego i obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
 4. Odbywają się zbiórki zastępów/gromad/drużyn przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Jeśli komenda hufca prawidłowo uruchomiła prowadzenie zbiórek w roku harcerskim 2020/2021 zgodnie z powyższymi krokami, nie ma konieczności ponawiania procedury w związku z kolejnymi aktualizacjami wytycznych.

Zbiórki gromad, drużyn, zastępów, formy kształcenia

W związku ze stanem epidemii w Polsce i liczbą osób zakażonych Główna Kwatera ZHP rekomenduje organizację zbiórek gromad i drużyn w formach wymienionych poniżej:

Rezygnujemy z konieczności udziału osoby pełnoletniej w zbiórce zastępu ; nie zwalnia to jednak drużynowego z odpowiedzialności za pracę zastępu, w tym dopilnowania organizacji zbiórki, zgodnie z wymogami.

Zniesione zostały limity osobowe oraz nakaz zakrywania ust i nosa jednak w dalszym ciągu istnieje obowiązek (do dnia 30 kwietnia 2022 r.) zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki:

w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach

Inne zasady bezpieczeństwa:

 • W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.
 • Główna Kwatera ZHP nie będzie określała katalogu możliwych do przeprowadzenia zajęć mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi epidemii COVID-19. Wskazujemy jednak, że przykładowe zajęcia spełniające to kryterium znajdują się w propozycjach programowych prezentowanych na stronie internetowej https://zhp.pl/propozycje-programowe-online/

Formy pracy harcerskiej z nocowaniem (biwaki, formy kształcenia)

Dopuszczamy organizację form pracy harcerskiej z nocowaniem, przy zachowaniu wszystkich zasad wynikających z obowiązujących instrukcji i regulaminów.

Zalecamy przejazdy z pominięciem środków komunikacji publicznej, lecz oczywiście nie wykluczamy takiej możliwości.

Pobierz wytyczne dot. kształcenia

Wydarzenia hufcowe, międzyhufcowe, chorągwiane i ogólnopolskie

Dopuszczamy organizację wydarzeń hufcowych, międzyhufcowych, chorągwianych i ogólnopolskich, przy zachowaniu wszystkich zasad wynikających z obowiązujących instrukcji i regulaminów.

Zalecamy przejazdy z pominięciem środków komunikacji publicznej, lecz oczywiście nie wykluczamy takiej możliwości.

Spotkania władz ZHP, odprawy komendantów chorągwi/hufców, spotkania zespołów Głównej Kwatery ZHP/chorągwianych/ hufcowych

Dozwolone pod warunkami

Bez ograniczenia liczbowego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 1. Zasady opisane w wytycznych dotyczą wszystkich uczestników form pracy harcerskiej, łącznie z kadrą.
 2. W trakcie organizacji jakichkolwiek form pracy harcerskiej należy pamiętać obowiązku zakrywania nosa i ust. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust za pomocą maseczki. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 3. W zbiórce/spotkaniu/innej formie pracy harcerskiej, jeśli jest ona dopuszczona do realizacji, uczestniczą osoby niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie 10 dni, licząc wstecz od dnia poprzedzającego dzień zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się opiekunów prawnych do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 5. Osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie może być złożone jednorazowo na okres roku harcerskiego jeśli zawiera w swojej treści zobowiązanie się do jego aktualizacji w przypadku zajścia zmiany okoliczności faktycznych będących treścią oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Minimalny zakres danych niezbędnych do prawidłowego złożenia oświadczenia jest publikowany na stronie zhp.pl/wracamy.
 6. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 7. Formy pracy harcerskiej (np. biwak, impreza chorągwiana) z nocowaniem mogą być organizowane tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających przewidziane dla nich warunki bezpieczeństwa, na podstawie umowy zawartej między ZHP, a podmiotem uprawnionym do dysponowania danym miejscem (zaleca się aby umowa była w formie pisemnej) i umożliwiającym ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wyjazdu. Powyższe nie wyklucza korzystania z przestrzeni udostępnianej przez Lasy Państwowe, względnie inny podmiot dysponujący terenem, którego właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot uprawniony do dysponowania terenem należącym do prywatnych osób fizycznych/prawnych) lub noclegu na polach namiotowych i kempingach. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wyjazdu, możliwe jest zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.
 8. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 9. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 10. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty każdorazowo po użyciu przez daną osobę, zanim inna osoba zacznie używać tego przedmiotu/rekwizytu.
 11. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie. W takim wypadku uczestnicy danej formy nie mogą się wymieniać zapewnionymi im indywidualnie materiałami dydaktycznymi.
 12. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 13. W trakcie zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej nie wolno przeprowadzać zajęć wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem lub osobą trzecią, np. tradycyjne wiązanie kręgu.
 14. Osoba nadzorująca zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej przed jej rozpoczęciem informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 15. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będą publikowane bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.
 16. Naczelnik ZHP określa szczegółowe wytyczne dla szkoleń związanych z działaniami ograniczającymi szerzenie się epidemii.

Procedury

W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB STWIERDZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19

BIWAKI I INNE FORMY Z NOCLEGIEM

Wystąpienie charakterystycznych objawów związanych z zakażeniem koronawirusem (kaszel, gorączka, duszność, kłopoty z oddychaniem, ból mięśni, ogólne zmęczenie) lub opinia lekarza o podejrzeniu COVID-19.

 1. W przypadku gdy komendant formy/drużynowy uzyskał informację, że u uczestnika lub członka kadry formy/biwaku wystąpiły charakterystyczne objawy związane z zakażeniem koronawirusem lub istnieje opinia lekarza o podejrzeniu COVID-19, powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o właściwym trybie postępowania.
 2. Osobie, u której wystąpią objawy charakterystyczne dla COVID-19, komendant formy/drużynowy zapewnia izolację w wydzielonym obszarze, z wydzielonym węzłem sanitarnym (WC, stanowisko do mycia) oraz wyznacza dedykowanego opiekuna, który zajmuje się osobą, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19 i wyposaża takiego opiekuna w indywidualne środki ochrony osobistej.
 3. Natychmiast po odizolowaniu osoby, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19, należy skontaktować się z lekarzem, celem zweryfikowania objawów występujących u osoby odizolowanej;
 4. Opiekun prowadzi dziennik obserwacji, odnotowując wszystkie zdarzenia dotyczące stanu chorego, zgłaszane dolegliwości, zapisy z pomiaru temperatury. Dziennik zawiera dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, stanowi dokumentację medyczną.
 5. Opiekun zachowuje zaostrzone zasady dystansu w stosunku do pozostałych uczestników i kadry obozu, nie może podejmować innych zadań poza opieką nad osobą, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19.
 6. Komendant formy/drużynowy niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) osoby, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19. Nadto, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta hufca. Komendant hufca, bądź zastępująca go osoba, drogą służbową powiadamiają właściwego komendanta chorągwi, a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również Naczelniczkę ZHP. W przypadku gdy sytuacja wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy powiadomić również właściwego terenowo komendanta chorągwi.
 7. W przypadku ujawnienia się osoby z objawami charakterystycznymi dla COVID-19, należy:
  1. niezwłocznie przeprowadzić dezynfekcję wszystkich pomieszczeń oraz sprzętu, a także każdorazowo przeprowadzać dezynfekcję pomiędzy korzystaniem z pomieszczeń i sprzętu przez poszczególne grupy;
  2. stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki)
  3. zwiększyć liczbę miejsc do mycia rąk i dozowników z płynem dezynfekcyjnym;
  4. ograniczyć do minimum kontakt bezpośredni pomiędzy kadrą i uczestnikami z różnych grup.
 8. W przypadku gdy stan zdrowia uczestnika nagle się pogorszy, zanim na miejsce przybędą rodzice bądź opiekunowie prawni, komendant formy/drużynowy wzywa karetkę pogotowia i przygotowuje dla jej zespołu informacje o stanie zdrowia wraz ze zgromadzoną dotychczas dokumentacją (dziennik obserwacji).
 9. Komendant formy/drużynowy zbiera następujące informacje:
  1. imiona i nazwiska osób kontaktujących się z ww. osobą w ramach organizowanej formy,
  2. obszary, w których przebywała ww. osoba w czasie organizowanej formy w celu ewentualnego przekazania odpowiednim służbom.
 10. Komendant formy/drużynowy zwraca szczególną uwagę na stosowanie zasad bezpieczeństwa, które ograniczą ryzyko transmisji choroby COVID-19.
 11. W przypadku otrzymania informacji o pozytywnym wyniku testu na CVOVID-19 należy podjąć działania określone w części II.

Stwierdzenie u uczestnika lub członka kadry formy/biwaku choroby COVID-19, potwierdzonej wynikiem testu.

 1. W przypadku gdy komendant formy/drużynowy uzyskał informację, że u uczestnika lub członka kadry stwierdzono COVID-19, powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o właściwym trybie postępowania.
 2. Komendant formy/drużynowy:
 • niezwłocznie powiadamia o zachorowaniu rodziców (opiekunów prawnych) i właściwego komendanta (hufca/chorągwi),
 • informuje wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) o podjętych czynnościach, a także o ewentualnych utrudnieniach w funkcjonowaniu wyjazdu, będących konsekwencją informacji uzyskanych od właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej. Informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, komendant formy/drużynowy przekazuje także do komendanta hufca bądź chorągwi. Komendant hufca bądź zastępująca go osoba drogą służbową powiadamiają właściwego komendanta chorągwi, a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również Naczelniczkę ZHP. W przypadku gdy sytuacja wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy powiadomić również właściwego terenowo komendanta chorągwi.
 • zbiera informacje określone w cz. I pkt 3
 • w miarę możliwości odizolowuje miejsca, w których przebywała zakażona osoba,
 • informuje, z zachowaniem prywatności, rodziców/prawnych opiekunów uczestników lub pełnoletnich uczestników, że mogły mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem,
 • podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania funkcjonowania uczestników i kadry w sposób zapewniający możliwie największy poziom bezpieczeństwa,
 • zleca firmie wykonującej usługi dezynfekcyjne przeprowadzenie dezynfekcji obszarów, z którymi miała kontakt osoba chora.
 1. Po otrzymaniu ewentualnej decyzji odnośnie zamknięcia formy, komendant formy/drużynowy ustala czynności, które należy wykonać.
 2. Komendant formy/drużynowy informuje rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich uczestników oraz członków kadry o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 3. Komendant formy/drużynowy zaleca wszystkim uczestnikom kontakt z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną, obserwację stanu zdrowia i ograniczanie kontaktu z innymi osobami.

Postanowienia końcowe

 1. Za wprowadzenie procedur i ich stosowanie odpowiada komendant formy/drużynowy.
 2. Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy członkowie formy.
 3. W przypadku pytań, wątpliwości należy zwrócić się do terenowej PSSE.

DODATKOWE PORADNICTWO: DLA DRUŻYN I GROMAD

Nabywamy informację o tym, że członek ZHP i/lub jego opiekun prawny zostali skierowani na kwarantannę/stwierdzono zarażenie COVID-19. Członek ZHP był na zbiórce np. 2 dni przed tą informacją.

 1. Drużynowy pełnoletni lub opiekun drużynowego powinien niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sanepidem informując o tej okoliczności i kierując pytanie o dalsze postępowanie.
 2. Drużynowy pełnoletni lub opiekun drużynowego powinien powiadomić swojego komendanta hufca, który powinien wspierać drużynowego i nadzorować prawidłowe wykonywane dalszych kroków.
 3. Jeśli sanepid poprosi o listę kontaktów do opiekunów prawnych członków ZHP, którzy również byli na zbiórce, należy taką listę przekazać (jest to zgodne z RODO) – jeśli sanepid poprosił o listę to w tym momencie należy powiadomić opiekunów prawnych, że taka lista została przekazana i z jakiego powodu (bez podawania danych osobowych osób objętych kwarantanną/zarażonych COVID-19).
 4. Należy wstrzymać się z dalszą organizacją zbiórek do momentu, w którym sanepid wyda zalecenie co do dalszego postępowania. 

DODATKOWE PORADNICTWO DLA PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW ZHP PEŁNIĄCYCH FUNKCJE INSTRUKTORSKIE I/LUB UCZESTNICZĄCYCH W RÓŻNYCH FORMACH PRACY HARCERSKIEJ

Nabywamy informację o tym, że jestem zarażona/zarażony COVID-19 lub jestem skierowany na przymusową kwarantannę ,a np. 2 dni wcześniej byłem/byłam na spotkaniu komendy/KSI lub innej formie pracy harcerskiej:

 1. Niezwłocznie kontaktujesz się z lokalnym sanepidem informując o tej okoliczności i kierując pytanie o dalsze postępowanie.
 2. Jeśli sanepid poprosi o listę kontaktów do wszystkich osób, z którymi miałeś/miałaś bezpośredni kontakt w ostatnich 10 dniach, przekazujesz ją zgodnie z dyspozycją sanepidu i jednocześnie, prosimy Cię, w trosce o nasze wspólne dobro, poinformuj wszystkich członków ZHP, z którymi miałeś bezpośredni kontakt w ostatnich 10 dniach o powodzie i przekazaniu listy.

FAQ

Najczęściej zadawane pytanie

STREFA | Instruktorska

Wiemy, że ten czas nie jest łatwy. Dla każdego, kto potrzebuje wsparcia, przygotowaliśmy specjalne miejsce. Sprawdź, czy nie znajdziesz tam tego, czego szukasz.