Zastęp Granica to projekt specjalnościowy skierowany do wędrowników, starszyzny i instruktorów ZHP mający na celu w pierwszej fazie wsparcie hufów działających na granicy z Ukrainą, a następnie przygotowujący do takiej samej służby w dużych aglomeracjach miejskich, które będą narażone na masowy ruch migracyjny wywołany wojną w UKRAINIE.

Założenia:
1. Stworzenie ogólnopolskiej bazy danych wędrowników, instruktorów i starszyzny mających odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do prowadzenia służby zabezpieczenia, informacji i w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej. Baza zostanie przekazana Komendantom Chorągwi/koordynatorom chorągwianym w celu rozdysponowania na terenie swojego działania.

2. Realne wsparcie w służbie hufców znajdujących się wzdłuż granicy z Ukrainą poprzez wysłanie na kilkudniowe (3-5dni) „biwaki służby”, podczas której utworzone zastępy będą wykonywać zadania powierzone przez hufce. Zastępy będą tworzone w usystematyzowany sposób, będą posiadały specjalistów z szerokiego spektrum specjalności ZHP i będą odpowiedzią na realne potrzeby na granicy. Działania Zastępu GRANICA będą odbywały się wyłącznie na terenie POLSKI. Zgłoszenia i koordynacja wyjazdów będą prowadzone przez koordynatorów projektu.

3. Każdy uczestnik projektu zostanie przeszkolony (webinary) przez specjalistów w dziedzinie Harcerskich Służb Porządkowych (oficer Żandarmerii Wojskowej), Harcerskiej Służby Zabezpieczenia i pierwszej pomocy (przez Harcerską Szkołę Ratownictwa). Będzie zobowiązany na miejscu (w hufcu/chorągwi, do którego/ej dotrze) podpisać oświadczenie o dobrowolnym podjęciu służby i zapoznać się z regulaminem SŁUŻBY.

4. Do projektu zostaną przygotowane następujący materiały, załączniki:
    a) Szkolenia (webinary) ze sposobu działania służb porządkowych, służb zabezpieczenia i I pomocy.
    b) REGULAMIN SŁUŻBY.
    c) Oświadczenie o podjęciu służby i poniesionych kosztach.
Materiały będą udostępniane zgłoszonym uczestnikom. 

Prosimy o zgłaszanie się a uzupełniony kwestionariusz pomoże nam rozdysponować posiadane środki i możliwości.
Do zarejestrowanych osób będziemy odzywać się w możliwie krótkim czasie. 

Danymi osobowymi koordynuje Wydział Wsparcia Specjalnościowego.

Zgłoś się lub poznaj szczegóły, wchodząc w formularz: https://tiny.pl/9lzzj