Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2021r.Rozkaz Specjalny L.S. 1/2021

Druhny i Druhowie!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 sierpnia 2021 roku, w wieku 91 lat, odszedł na Wieczną Wartę Druh harcmistrz Andrzej Borodzik, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2005-2007, współtwórca i pierwszy Dyrektor Muzeum Harcerstwa.

Druh Przewodniczący był związany z harcerstwem od 1942 roku. W Szarych Szeregach nosił pseudonim „Maks”, był drużynowym otwockich „Zawiszaków”. Po II wojnie światowej był drużynowym 10 Lotniczej Drużyny Harcerskiej w Pułtusku, członkiem Komendy Hufca Pułtusk, a następnie jego komendantem. Druh harcmistrz Andrzej Borodzik współorganizował również Ruch Senioracki oraz Krajową Radę Kręgu Seniorów i Starszyzny. W uznaniu zasług w długoletniej pracy zawodowej oraz działalności podziemnej i społecznej, otrzymał szereg wysokich odznaczeń i wyróżnień. Dzięki swej długoletniej służbie, ogromnemu dorobkowi i godnej naśladowania postawie, Druh Andrzej stał się wzorem dla całych pokoleń harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Druhny i Druhowie!

  1. Zarządzam żałobę w ZHP, obowiązującą od dzisiaj do dnia pogrzebu.
  2. Sztandary harcerskie polecam okryć kirem, a na Krzyże Harcerskie nałożyć czarne opaski.

Czuwaj!

hm. Grzegorz Woźniak