Przewodniczący ZHP

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Krzysztof Pater

hm. Krzysztof Pater

Przewodniczący ZHP stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP; reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji; kieruje działalnością Rady Naczelnej ZHP oraz nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

Przewodniczący ZHP o sobie – harcersko (instruktorsko)

Od początku jestem związany z Hufcem ZHP Warszawa-Wola. To w nim złożyłem prawie 43 lata temu Zobowiązanie Instruktorskie.

Tam też pełniłem dwie najważniejsze dla mnie funkcje w Związku (każdą przez ok. 7 lat): drużynowego i z-cy komendanta hufca.

Po raz pierwszy, jako delegat wziąłem udział w XXVI Zjeździe ZHP i od tego czasu kadra mojego hufca powierzała mi mandat delegata na wszystkie kolejne Zjazdy ZHP.

Pełniłem wiele funkcji w harcerskich władzach poza swoim hufcem m.in. byłem:

 • dwukrotnie wiceprzewodniczącym Rady Chorągwi Stołecznej ZHP;
 • członkiem Prezydium Rady Naczelnej ZHP w najtrudniejszym dla ZHP okresie w III Rzeczypospolitej (1989-1990);
 • Wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP przez dwie kadencje (1991-1997);
 • Wiceprzewodniczącym ZHP (1997-2001);
 • członkiem (2001-2005) i przewodniczącym (2017-2021) Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.

Przewodniczący ZHP o sobie – poza ZHP

W przeszłości zawodowo byłem:

 • wieloletnim urzędnikiem państwowym – rozpocząłem pracę w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, potem kolejno w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Przekształceń Własnościowych, Skarbu Państwa, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Współtworzyłem reformę systemu emerytalnego z 1999 roku, jestem twórcą koncepcji kapitałowych elementów tego systemu (Otwartych Funduszy Emerytalnych, Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych).
 • Byłem członkiem rad nadzorczych wielu spółek akcyjnych – w tym Przewodniczącym RN TONSIL S.A. (jedna z pięciu pierwszych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) i Sekretarzem RN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.
 • Przez kilka lat wykładałem w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, a także współpracowałem z Instytutem Pracy i Polityki Społecznej przy realizacji projektów badawczych.
 • W latach 2001-2004 pełniłem funkcje rządowe – kolejno Podsekretarza Stanu, Sekretarza Stanu, a potem Ministra Polityki Społecznej.

Przewodniczący ZHP o sobie – zawodowo

Moja obecna aktywność zawodowa obejmuje przede wszystkim wykonywanie, od 2006r., obowiązków:

 • członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (obecnie jest to 4. kadencja); jestem jak dotąd jedynym Polakiem, który pełnił w EKES funkcję Przewodniczącego Sekcji.
 • stałego doradcy komisji sejmowych (V kadencja – Komisja Polityki Społecznej, VI i VII kadencja – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, VIII i IX kadencja – Komisja do Spraw Petycji).