Zespół ds. wsparcia szczepów – zespół będzie działał w ramach Wydziału Pracy z Kadrą GK ZHP i będzie odpowiadał za realizację zapisów uchwały nr 19 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie programu wsparcia szczepów.  

Wydział Pracy z Kadrą działa w ramach obszaru pracy z kadrą i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacyjnej hm. Agacie Erhardt-Wojciechowskiej. Kierowniczką Wydziału jest hm. Agata Erhardt-Wojciechowska.  

Zadaniami członków zespołu będą:  

 • inicjowanie działań mających na celu powołanie osób lub zespołów odpowiedzialnych za wsparcie szczepów we wszystkich chorągwiach,  
 • badanie oraz wsparcie zachowania ciągu wychowawczego nie tylko w szczepach, ale również w drużynach wielopoziomowych oraz drużynach niezrzeszonych w szczepach lub związkach drużyn,  
 • bieżące ewaluowanie i monitorowanie jakości pracy z nowowprowadzonymi dokumentami – aktualizacją Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn oraz Standardu kursu komendantów szczepów i związków drużyn,  
 • kontynuowanie zbierania, analizowania i udostępniania danych statystycznych dotyczących szczepów i związków drużyn,  
 • uwzględnienia działań mających na celu wsparcie szczepów w planach pracy innych zespołów poziomu centralnego,  
 • rozważenia ujęcia kwestii badania sytuacji i wsparcia związków drużyn w działaniach wyżej wymienionego zespołu.  
KOGO REKRUTUJEMY?  
 • Rekrutujemy osoby do składu zespołu oraz szefa/szefową zespołu ds. wsparcia szczepów. Poszczególni członkowie zespołu będą odpowiadać za realizację konkretnych zadań.  

WARUNKI WSTĘPNE 
 • posiada stopień harcmistrzyni/harcmistrza lub stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza i planuje otworzyć próbę harcmistrzowską w niedługim czasie,  
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z kadrą jako lider/ka zespołu instruktorskiego na poziomie hufca lub chorągwi,  
 • ma doświadczenie w pracy komendy szczepu przez co najmniej 2 lata.  

POŻĄDANE KOMPETENCJE   
 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą – rozumie i potrafi w pełni realizować System pracy z kadrą. Potrafi diagnozować problemy w funkcjonowaniu poszczególnych elementów Systemu pracy z kadrą w swoim środowisku działania.  
 • Umie wspierać instruktorów.  
 • Potrafi słuchać i posiada umiejętności wspólnego wykuwania rozwiązań.  
 • Zna koncepcje rozwoju człowieka dorosłego w zakresie wartości, doświadczenia, postaw i kompetencji.     
 • Potrafi inicjować, planować, przeprowadzać, monitorować i ewaluować złożone procesy z udziałem kilku jednostek organizacyjnych.  
 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć dla kadry ZHP.  
MILE WIDZIANE 
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem instruktorskim w obszarze pracy z kadrą przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne, w tym potrafi współtworzyć treści do poradnictwa lub samodzielnie opracować spójny materiał dla kadry ZHP liczący przynajmniej kilkanaście stron.  
 • Potrafi dokonać diagnozy i analizy dokumentów i danych z formularzy excel oraz formułować wnioski czy rekomendacje. Potrafi uwzględniać wnioski z diagnozy i analizy w planowaniu działania.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.