Program „Dobrze być sobą” to propozycja globalna, realizują ją skautki i skauci z organizacji światowej WAGGGS ze wszystkich kontynentów. Pomaga harcerkom i harcerzom nabrać pewności siebie, stać się ludźmi odważnie spoglądającymi na świat i drugiego człowieka. Pozwala zrozumieć, że prawdziwe piękno nie kryje się w tym, co powierzchowne i zewnętrzne, lecz że najbardziej liczy się to, kim jesteśmy. Wspiera przeciwstawianie się stereotypowi piękna, promującemu wygląd nierealny do osiągnięcia. Wzmacnia poczucie własnej wartości.  

Do zadań Zespołu ds. programu „Dobrze być sobą” należą:   

 • wdrażanie propozycji programowej WAGGGS „Dobrze być sobą” i „Bądź sobą! Działaj!”, 
 • organizacja kursów dla trenerów programów,  
 • wspieranie chorągwianych ambasadorów we wdrażaniu programów na poziomie lokalnym,  
 • organizacja i koordynacja ogólnopolskich przedsięwzięć związanych z promowaniem programów.  

Aktualną szefową zespołu jest hm. Joanna Czarnecka. Zespół działa w ramach obszaru Kształcenie, który podlega członkini GK ds. kształcenia hm. Dominice Brożek. 

KOGO REKRUTUJEMY? 

Szefa zespołu ds. programu „Dobrze być sobą”.  

WARUNKI WSTĘPNE 
 • Stopień minimum podharcmistrza, 
 • Ukończony kurs trenerski z programu „Dobrze być sobą”, 
 • Doświadczenie w pracy z programem „Dobrze być sobą”. 
POŻĄDANE KOMPETENCJE 
WIEDZA O ZHP – poziom zaawansowany   

 • Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym w szczególności te, które dotyczą harcerskiego systemu wartości).   
 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące Harcerskiego Systemu Wychowawczego.  
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie hufca
  lub/i chorągwi. Świadomie w nich uczestniczy.  
HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY   

Ideały harcerskie (Dlaczego?/Do czego wychowujemy?) – poziom zaawansowany:  

 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.  

Program harcerski (Co?/Jakie szanse wychowawcze stwarzamy?) – poziom zaawansowany:  

 • Na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz podsumować celowe i atrakcyjne duże przedsięwzięcie programowe trwające od 2 do kilkunastu dni kierowanych do drużyn różnych metodyk (np. obóz, rajd
  z kilkoma trasami).  
 • Na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz podsumować celowe i atrakcyjne przedsięwzięcie programowe dla podstawowych jednostek ZHP oraz innej wymagającej grupy (m.in. osób niezrzeszonych, drużyn NS, kręgu seniora) np. festyn miejski, festiwal dla społeczności lokalnej.  
 • Potrafi koordynować prace innych instruktorów w ramach planowania, przeprowadzania
  i podsumowywania krótkich (np. rajd, biwak, festiwal) i długich (np. zimowisko, obóz) przedsięwzięć programowych.   
 • Potrafi wspierać drużynowych w realizowanych przez nich przedsięwzięciach programowych.   
 • Potrafi współtworzyć treść propozycji programowych lub samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący przynajmniej kilkanaście stron.   
 • Zna i promuje ofertę programową hufca, chorągwi oraz ZHP. 
 • Orientuje się w zagranicznych propozycjach programowych, na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaadaptować skautową propozycję programową na potrzeby ZHP.  
 • Potrafi wspierać działanie jednostek specjalnościowych.  

Metoda harcerska (Jak?/W jaki sposób wychowujemy?) – poziom zaawansowany:  

 • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą.  
 • Zna i rozumie wszystkie metodyki.  
 • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom.  
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne.  
KOMPETENCJE DODATKOWE: KSZTAŁCENIE KADRY 

Kompetencje „uniwersalne” – poziom zaawansowany:  

 • Potrafi zdiagnozować potrzeby szkoleniowe grupy kursowej.  
 • Potrafi dokonać ewaluacji kursu i wdrażać wnioski z niej wynikające.  
 • Potrafi pracować z kursantami w oparciu o proces grupowy.  
 • Zna rolę motywowania w procesie kształcenia, potrafi motywować, wspierać, oceniać uczestników szkoleń i udzielać im informacji zwrotnej. 
 • Potrafi przeprowadzić wizytację zajęć i dokonać ich oceny pod względem warsztatu kształceniowego.  

Kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego – poziom zaawansowany:  

 • Potrafi zorganizować różne formy kształcenia na każdym poziomie organizacji (kursy, warsztaty).  
 • Potrafi budować harcerski klimat kursu.  
 • Potrafi pracować z kadrą na kursie.  
 • Zna dobre praktyki w organizacji szkoleń w ZHP.  
 • Potrafi dokonać oceny zajęć pod względem „harcerskości” (poprawność merytoryczna, metodyczna, duch harcerski). 

Dokumenty kształceniowe – poziom zaawansowany  

 • Zna standardy kursów obowiązujące w ZHP i potrafi z nimi pracować.  
 • Zna i potrafi posługiwać się obowiązującymi w ZHP dokumentami dotyczącymi kształcenia .
UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE 

Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany:  

 • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego.  
 • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli.  
 • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.  
 • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego.  
 • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu.  
 • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny. 

Przywództwo – poziom zaawansowany:  

 • Zna i umiejętnie stosuje techniki zlecania zadań, wspierania ich realizacji, kontroli oraz wzmacniania pożądanych zachowań w kierowaniu pracą zespołu ludzki.  
 • Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję
  z wykonanej pracy. 
 • Umie uzyskiwać efekt synergii w pracy swojego zespołu.  
 • Buduje swój autorytet jako osoby, wokół której gromadzą się ludzie. Jest wzorem dobrego zaangażowania i współpracy.  
 • Potrafi przeprowadzić w zespole rozmowę służącą rozwiązywaniu problemów.  
 • Potrafi powierzać funkcję.  
 • Potrafi komunikować trudne decyzje, radzić sobie z emocjami rozmówców i reagować na zastrzeżenia.

Link do SharePoint.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.