Cele Zrównoważonego Rozwoju (CZR) są zagadnieniem, z którym pracuje cały świat – rządy państw, przedsiębiorstwa, NGO, a także mnóstwo organizacji skautowych. Jako ZHP chcemy być częścią tego ruchu, który “stara się zostawić świat lepszym” i prowadzić nasze działania tak, aby wspierały CZRy.

Zespół projektowy ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju został powołany w celu wsparcia (na wszystkich szczeblach organizacji) pracy z tytułowym zagadnieniem w oparciu o dostępne programy i materiały WOSM oraz WAGGGS, a także pomysły własne. Ważnym elementem jego zadań było skonsultowanie polityki środowiskowej ZHP, a także stworzenie ram dla jej wdrożenia. Obecnie ZCZR będzie skupiał się na pracy z Uchwałą nr 13 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju w działaniach ZHP.

Zespół jest grupą ekspertów-pasjonatów, którzy działają z CZR w obszarach programowych, kształceniowych oraz organizacyjnych. Jest to miejsce do rozwoju dla osób lubiących pracę międzyobszarową, inspirowaną skautingiem oraz innymi NGO.

Zespół działa w obszarze pracy z kadrą pod kierownictwem hm. Aleksandry Berner (Chorągiew Stołeczna) i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Agacie Erhardt-Wojciechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Zespołu

 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza,
 • interesuje się tematyką edukacji globalnej, w tym przede wszystkim Celów Zrównoważonego Rozwoju.

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

 • Ideały harcerskie:
  • Posiada pogłębioną wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski.
 • Program harcerski:
  • Na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz podsumować celowe i atrakcyjne duże przedsięwzięcie programowe trwające od 2 do kilkunastu dni kierowanych do drużyn różnych metodyk (np. obóz, rajd z kilkoma trasami).
  • Na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz podsumować celowe i atrakcyjne przedsięwzięcie programowe dla podstawowych jednostek ZHP oraz innej wymagającej grupy (m.in. osób niezrzeszonych, drużyn NS, kręgu seniora) np. festyn miejski, festiwal dla społeczności lokalnej.
  • Potrafi koordynować prace innych instruktorów w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania krótkich (np. rajd, biwak, festiwal) i długich (np. zimowisko, obóz) przedsięwzięć programowych.
  • Potrafi wspierać drużynowych w realizowanych przez nich przedsięwzięciach programowych.
  • Potrafi współtworzyć treść propozycji programowych lub samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący przynajmniej kilkanaście stron.
  • Zna i promuje ofertę programową hufca, chorągwi oraz ZHP.
  • Orientuje się w zagranicznych propozycjach programowych, na podstawie rzetelnej analizy sytuacji i wyznaczonych celów potrafi zaadaptować skautową propozycję programową na potrzeby ZHP.
 • Metoda harcerska:
  • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą.
  • Zna i rozumie wszystkie metodyki.

KSZTAŁCENIE KADRY

 • kompetencje „uniwersalne”:
  • Potrafi definiować cele i zamierzenia zajęć, potrafi stworzyć konspekt zajęć.
  • Zna różnorodne metody i techniki szkoleniowe oaz potrafi je stosować w praktyce.
  • Umie pracować z różnymi typami grup szkoleniowych.
  • Umie przygotować materiały szkoleniowe.
  • Potrafi przeprowadzić ewaluację zajęć, stosując różne formy oceny, potrafi dokonać samooceny zajęć.
 • kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego:
  • Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia, realizując założone treści kształcenia zgodnie z metodą harcerską.
  • Potrafi dobierać metody i techniki szkolenia do treści, celów, czasu oraz specyfiki grupy harcerskiej.
  • Rozwija kompetencje liderskie i instruktorskie sprzyjające procesowi kształcenia.
  • Potrafi prowadzić doradztwo indywidualne w zakresie przekazywanych treści, zwracając szczególną uwagę na kwestie metodyczne i ideowe.

Dobrze widziana znajomość języka angielskiego.

Link do strony na SharePoint: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Zesp%C3%B3%C5%82-ds.-Cel%C3%B3w-Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-Rozwoju.aspx

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.