Wydział Zuchowy ma na celu tworzenie i wspieranie wspólnoty metodyków zuchowych, przy czym głównym celem działania jest wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających
z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. 

Wydział Zuchowy brał czynny udział przy pracach nad tworzeniem nowych instrumentów metodycznych i aktualnie kontynuuje prace nad poradnictwem w tym zakresie. Wydział również inne działania metodyczne wspierające funkcjonowanie gromad zuchowych. 

Wydział Zuchowy odpowiada za: 

 • komunikację z referatami oraz innymi zespołami metodycznymi, 
 • poradnictwo metodyczne – tworzenie konspektów, pisanie artykułów metodycznych, wydawanie Zuchowych Wieści, 
 • wsparcie we wdrażaniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych, 
 • inicjowanie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem kadry zuchowej. 

Wydział działa w ramach obszaru wsparcie metodyczno-programowe i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierownikiem Wydziału Zuchowego jest hm. Adrian Łukaszewski (Chorągiew Gdańska) 

WYMAGANIA WSTĘPNE 
 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza, 
 • posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z kadrą metodyki zuchowej na poziomie chorągwi ew. posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z kadrą metodyki zuchowej na poziomie hufca. 

WYMAGANIA DODATKOWE (NIE WSZYSTKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ) 

Szukamy osób, które: 

 • potrafią pracować w systemie “home office” – większość pracy odbywa się indywidualnie i wirtualnie, 
 • potrafią trzymać się ustalonych terminów, 
 • potrafią pracować w grupie “na odległość”, 
 • mają lekkie pióro i potrafią tworzyć teksty popularyzatorskie, redagować teksty, 
 • potrafią korzystać z programów do obróbki grafik (Canva, GIMP, Photoshop, InDesign itp.), ale także audio/wideo. 
POŻĄDANE KOMPETENCJE 
HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY 

Ideały harcerskie: 

 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. 

Program harcerski: 

 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych. 
 • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. 
 • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. 
 • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej. 

Metoda harcerska: 

 • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. 
 • Zna i rozumie wszystkie metodyki. 
 • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom. 
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne. 
UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE 

Zarządzanie projektami: 

 • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. 
 • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. 
 • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. 
 • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. 
 • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu. 
 • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny. 

Przywództwo: 

 • Zna i umiejętnie stosuje techniki zlecania zadań, wspierania ich realizacji, kontroli oraz wzmacniania pożądanych zachowań w kierowaniu pracą zespołu ludzki. 
 • Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję z wykonanej pracy. 
 • Umie uzyskiwać efekt synergii w pracy swojego zespołu. 
 • Buduje swój autorytet jako osoby, wokół której gromadzą się ludzie. Jest wzorem dobrego zaangażowania i współpracy. 
 • Potrafi przeprowadzić w zespole rozmowę służącą rozwiązywaniu problemów. 
 • Potrafi powierzać funkcję. 
 • Potrafi komunikować trudne decyzje, radzić sobie z emocjami rozmówców i reagować na zastrzeżenia. 

RELACJE Z OTOCZENIEM 

Wizerunek: 

 • Świadomie buduje wizerunek swojej jednostki organizacyjnej w środowisku lokalnym. 
 • Wie, kiedy kontroluje kreowanie wizerunku oraz kiedy odbywa się to w sposób niekontrolowany. 
 • Powiększa strefę wpływu (obszar kontrolowany) o dodatkowe działania profilaktyczne. 
 • Poszerza wiedzę członków ZHP w swoim środowisku działania o tym, jak ich zachowania kształtują wizerunek Związku.  
 • Wie, jak działania harcerskie mogą być odbierane i interpretowane przez obserwatorów/uczestników zewnętrznych. Potrafi podjąć działania profilaktyczne. 
 • Zna założenia marki ZHP. Potrafi świadomie przekładać je na tworzenie wizerunku jednostki lokalnej. 

Komunikacja zewnętrzna: 

 • Zarządza kanałami komunikacji – potrafi dobrać, stworzyć i zarządzać odpowiednimi kanałami komunikacji w celu dotarcia do grup docelowych. 
 • Potrafi identyfikować sojuszników swojej działalności w najbliższym otoczeniu. Potrafi nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje z nimi, dobrać sojuszników do realizacji konkretnych zadań. 
 • Potrafi efektywnie wypromować swoje wydarzenie. 
 • Potrafi zaplanować swoje działania i określić ich rezultaty. 
 • Zna różne metody promocji. Jest kreatywny, a jego działania cechuje innowacyjność. 
 • Potrafi mówić o harcerstwie, dostosowując język i przykłady do odbiorców zewnętrznych (nieznających kultury organizacyjnej ZHP). 

Komunikacja wewnętrzna: 

 • Umie stworzyć model komunikacji wewnętrznej, dostosować kanały i narzędzia komunikacji tak, by efektywnie przekazywać komunikaty do wewnątrz organizacji. 

Link do strony na SharePoint.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.