Wydział Zagraniczny będzie kontynuował swoją działalność w zakresie realizowania polityki zagranicznej, współpracy z innymi organizacjami skautowymi, instytucjami i podmiotami zajmującymi się sprawami międzynarodowymi oraz sprawami Polonii i Polaków za granicą. 

Istotnym zadaniem wydziału jest współpraca z pełnomocnikami i pełnomocniczkami komendantów chorągwi ds. zagranicznych, dbanie o ich rozwój i wymianę doświadczeń, wspieranie ich w rozwijaniu współpracy międzynarodowej w hufcach, drużynach i gromadach, tak aby każda osoba w ZHP, od zucha do seniorki/seniora, mogła korzystać z przynależności naszej organizacji do globalnego ruchu skautowego. 

Kolejne ważne zadania wydziału to przygotowywanie przedstawicieli ZHP do udziału
w konferencjach, seminariach, zlotach skautowych i innych przedsięwzięciach międzynarodowych oraz wspieranie komend reprezentacji ZHP na wydarzenia międzynarodowe, organizowanie
i koordynowanie oficjalnych wizyt oraz seminariów międzynarodowych w Polsce, tłumaczenie
i upowszechnianie materiałów i programów skautowych, koordynowanie i wspieranie współpracy jednostek ZHP z organizacjami i środowiskami harcerskimi za granicą oraz wykonywanie innych działań, wynikających z „Zasad współpracy zagranicznej jednostek ZHP” (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 164/2016 z 3 XI 2016 r.) 

KLUCZOWE OBSZARY DZIAŁANIA
 • Dbanie o międzynarodowy wymiar wszystkich obszarów działania ZHP. 
 • Wspieranie chorągwi i hufców w prowadzeniu współpracy międzynarodowej. 
 • Współpraca międzynarodowa na każdym poziomie organizacji, w tym na szczeblu lokalnym. 
 • Współpraca z organizacjami i środowiskami harcerskimi (polskimi) za granicą. 
 • Relacje z WOSM/WAGGGS/ISGF, w tym z ICCS i ICCG. 
 • Programy i akcje światowe (np. Światowy Dzień Myśli Braterskiej, Free Being Me i Action on Body Confidence, Scouts of the World Award, Messengers of Peace, JOTA-JOTI). 
 • Współpraca ze skatingiem niemieckim. 
 • Współpraca ze skautingiem w krajach Grupy Krakowskiej (państwa Grupy Wyszehradzkiej i kraje bałtyckie). 
 • Udział reprezentacji ZHP w wydarzeniach międzynarodowych. 
 • Udział skautów/skautek w przedsięwzięciach ZHP. 
 • Transfer wiedzy i dobrych praktyk z organizacji skautowych do Polski i w drugą stronę. W tym tłumaczenie i adaptacja programów i propozycji programowych. 
 • Budowanie pozycji Polski w świecie. 
 • Budowanie i promowanie postawy otwartości na świat i jego różnorodność. 
 • Projekty związane z działaniami pomocowymi ZHP dla Ukrainy. 

Kierowniczką wydziału jest hm. Ewa Lachiewicz-Walińska.

Wydział podlega Naczelniczce ZHP hm. Martynie Kowackiej. Wydział ściśle współpracuje
z komisarzami zagranicznymi ZHP phm. Anielą Radecką i hm. Matuszem Janikiem oraz sekretarzem ISGF hm. Teresą Tarkowską-Dudek. 

REALIZOWANE ZADANIA (wsparcie)
 • reprezentowanie ZHP oraz interesów ZHP na arenie międzynarodowej w organizacjach, których ZHP jest członkiem tj. WOSM, WAGGGS, ISGF, ICCS, ICCG, 
 • przygotowywanie delegacji oraz reprezentowanie ZHP na konferencjach światowych, regionalnych, seminariach i innych spotkaniach, 
 • współpraca, kontakty i dbanie o właściwe relacje z innymi organizacjami skautowymi oraz organizacjami światowymi, 
 • wpływanie na kierunki rozwoju współpracy zagranicznej w organizacji oraz przekazywanie informacji do wewnątrz Związku, 
 • dbanie o zwiększanie świadomości przynależności do WAGGGS, WOSM, ISGF, ICCS, ICCG, 
 • promowanie i udział we wdrażaniu inicjatyw i oferty edukacyjnej organizacji światowych i ich organizacji członkowskich w ZHP, możliwości współpracy zagranicznej oraz przedstawianie propozycji ZHP na forum międzynarodowym. 

W Wydziale Zagranicznym funkcjonuje kilka zespołów, ale chcemy Was zachęcić do popatrzenia na swoje kompetencje, umiejętności i pasje „zagraniczne” bez konieczności wkładania ich
w dodatkowe ramy. Spójrzcie na siebie oczami przyszłej instruktorki/instruktora Wydziału Zagranicznego. Zaangażowanie w pracę któregoś z zespołów może ewoluować wraz z pojawiającymi się nowymi zadaniami, jak i z rozwojem Waszych umiejętności, zdobywaniem doświadczenia i rozpoznawaniem nowych kompetencji. Do udziału w tej rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby, którym bliski może być temat współpracy z Niemcami, współpracy z Grupą Krakowską, zaawansowanych tłumaczeń i redakcji tekstów. 

Kogo rekrutujemy? 

Instruktorki i instruktorów Wydziału Zagranicznego.

WARUNKI WSTĘPNE 
 • posiadanie co najmniej stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza, 
 • zainteresowanie co najmniej jednym z kluczowych obszarów działania WZA, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze skautingiem w Niemczech i krajach Grupy Krakowskiej oraz tłumaczeń i redakcji tekstów, 
 • gotowość do wychodzenia z inicjatywą oraz realizowania w sposób systematyczny przyjętych zadań, 
 • gotowość do ciągłego rozwijania swoich umiejętności, aby jak najlepiej pełnić służbę. 
POŻĄDANE KOMPETENCJE 
 • Umiejętność pracy w zespole rozproszonym (motywacja, samoorganizacja, praca zdalna). 
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej komunikatywnym. 
 • Posiadanie doświadczenia w zakresie współpracy zagranicznej co najmniej na szczeblu hufca. 
DODATKOWE KOMPETENCJE 
 • Posiada szeroką, stale pogłębianą wiedzę, dotyczącą ruchu skautowego (skautingu i guidingu), jego historii i teraźniejszości. 
 • Posiada szeroką, stale pogłębianą wiedzę, dotyczącą ZHPpgK i polskiego harcerstwa za granicą. Zna bieżącą sytuację dotyczącą relacji ZHP z tymi organizacjami. 
 • Potrafi uzasadnić sens przynależności ZHP do WOSM, WAGGGS, ICCS, ICCG, ISGF.  
 • Ma poszerzoną wiedzę na temat różnych programów WOSM i WAGGGS, umie ją wykorzystać na każdym szczeblu organizacji. 
 • Kreuje „Zasady współpracy zagranicznej jednostek ZHP”. 
 • Zna różnorodne formy współpracy zagranicznej, potrafi zainicjować, zaplanować i zrealizować formy na szczeblu centralnym. 
 • Potrafi budować i rozwijać współpracę zagraniczną na szczeblu ogólnopolskim.   
 • Potrafi ocenić potrzeby Związku w dziedzinie współpracy zagranicznej i zaplanować ich realizację. 
 • Potrafi wspierać system współpracy zagranicznej na szczeblu chorągwi i hufca. 
 • Zna źródła finansowania współpracy zagranicznej, które wykorzystać można do wsparcia działań realizowanych na szczeblu centralnym. 
 • Potrafi zorganizować przedsięwzięcie poszerzające wiedzę na temat współpracy zagranicznej na każdym poziomie organizacji. 
 • Potrafi przygotować członków reprezentacji ZHP do udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu, także w środowisku wielokulturowym.  
 • Potrafi rozwijać relacje z organizacjami partnerskimi, kreować wymianę doświadczeń, tworzyć wspólne przedsięwzięcia.  
 • Swobodnie porozumienia się w wybranym języku obcym. Zna język angielski w stopniu komunikatywnym. 
 • Potrafi kierować zespołem.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.