Wydział Wędrowniczy jest przestrzenią dla metodyków wędrowniczych, będących ekspertami w swojej dziedzinie, którzy chcą z poziomu centralnego wspierać rozwój wędrownictwa. Jego celem jest wspieranie referatów (w tym bycie pomostem łączącym referaty), a także metodyków nie wchodzących w ich skład, budowanie wspólnoty Ruchu Wędrowniczego i dbanie o rozwój wędrownictwa w organizacji. 

Wydział Wędrowniczy ma realny wpływ na wygląd Ruchu Wędrowniczego, nadaje mu kierunek i jest jego rzecznikiem. Oprócz tego inicjuje i czuwa nad poziomem merytorycznym przedsięwzięć programowo-metodycznych skierowanych do środowisk wędrowniczych oraz bierze udział w kształceniu kadry organizującej szkolenia z metodyki wędrowniczej. 

W ramach wydziału działają zespoły: 

 • Zespół ds. rozwoju wspólnot wędrowniczych, który odpowiedzialny jest za wspieranie działalności referatów wędrowniczych lub/i innych zespołów oraz osób odpowiedzialnych na szczeblu chorągwi za pracę z kadrą wędrowniczą oraz na rzecz wędrowników, a także budowanie wspólnoty ruchu wędrowniczego (metodyków wędrowniczych) 
 • Zespół ds. służby, który odpowiada za wdrażanie programu Odznaki Skautów Świata oraz popularyzowanie służby w działalności wędrowniczej 

Oprócz powyższych w trakcie tworzenia są: 

 • Zespół ds. metodyki oraz SIM, który będzie odpowiadał za doskonalenie metodyki wędrowniczej, prowadzenie poradnictwa oraz popularyzację dorobku w zakresie metodyki wędrowniczej 
 • Zespół ds. kształcenia, który będzie odpowiadał za podnoszenie jakości kształcenia metodycznego, popularyzowanie dobrych praktyk kształceniowych dotyczących kształcenia metodycznego, a także budowanie wspólnoty ruchu wędrowniczego (metodyków wędrowniczych) w aspekcie kształceniowym 

Wydział działa w ramach obszaru wsparcie metodyczno-programowe i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierowniczką Wydziału Wędrowniczego jest hm. Karolina Kornas-Bojaronus (Chorągiew Gdańska). 

Rekrutujemy osoby na funkcje instruktorów i instruktorek Wydziału Wędrowniczego do realizacji poniższych działań: 

 • komunikacja z regionami i referatami oraz koordynacja spotkań metodyków (zespół ds. rozwoju wspólnot wędrowniczych), 
 • wsparcie merytoryczno-organizacyjne Wędrowniczej Watry 2024 z ramienia Wydziału (samodzielna funkcja – Instruktor/instruktorka ds. wsparcia Wędrowniczej Watry 2024), 
 • poradnictwo metodyczne i wsparcie we wdrażaniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych (zespół ds. metodyki oraz SIM), 
 • koordynowanie form kształceniowych na poziomie centralnym oraz udział w rozwoju kształcenia skierowanego do metodyków wędrowniczych (zespół ds. kształcenia), 
 • promocja wędrownictwa w social mediach (samodzielna funkcja – instruktor/instruktorka ds. promocji wędrownictwa). 
WARUNKI WSTĘPNE 
AD. 1 INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA ZESPOŁU DS. ROZWOJU WSPÓLNOT WĘDROWNICZYCH 
 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza, 
 • ma doświadczenie działalności w referacie metodycznym bądź zespole wsparcia metodycznego na poziomie chorągwi. 
AD. 2 INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA DS. WSPARCIA WĘDROWNICZEJ WATRY 2023 
 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza, 
 • ma doświadczenie w organizacji Wędrowniczej Watry jako członek/członkini komendy bądź zespołu watrowego lub doświadczenia w organizacji innych wydarzeń centralnych. 
AD.3 INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA ZESPOŁU DS. METODYKI ORAZ SIM 
 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza, 
 • ma doświadczenie we wspieraniu drużynowych w pracy z SIM przynajmniej na poziomie hufca oraz w prowadzeniu warsztatów dla drużynowych 
 • ma dobrą znajomość nowego SIM. 
AD. 4 INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA ZESPOŁU DS. KSZTAŁCENIA 
 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza, 
 • posiada minimum Brązową Odznakę Kadry Kształcącej, 
 • ma doświadczenie w organizacji kursów drużynowych wędrowniczych, 
 • ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów doszkalających dla kadry metodycznej na poziomie chorągwi. 
AD. 5 INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA DS. PROMOCJI WĘDROWNICTWA 
 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza (dopuszczalny stopień przewodniczki/przewodnika z zastrzeżeniem mianowania jako współpracowniczką/współpracownikiem Wydziału a nie instruktor/instruktorka), 
 • ma doświadczenie w działaniu z social mediami, 
 • zna Katalog Identyfikacji Wizualnej ZHP i potrafi zgodnie z nim przygotować grafiki promocyjne. 
POŻĄDANE KOMPETENCJE 

AD. 1 – INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA ZESPOŁU DS. ROZWOJU WSPÓLNOT WĘDROWNICZYCH 

WIEDZA O ZHP 

 • Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym w szczególności te, które dotyczą harcerskiego systemu wartości). 
 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące Harcerskiego Systemu Wychowawczego. 
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie hufca lub/i chorągwi. Świadomie w nich uczestniczy. 

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY 

Ideały harcerskie: 

 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. 

Program harcerski: 

 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych. 
 • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. 
 • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. 
 • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej. 

Metoda harcerska: 

 • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. 
 • Zna i rozumie wszystkie metodyki. 
 • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom. 
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne. 

KSZTAŁCENIE KADRY 

Kompetencje „uniwersalne”: 

 • Potrafi definiować cele i zamierzenia zajęć, potrafi stworzyć konspekt zajęć. 
 • Zna różnorodne metody i techniki szkoleniowe oaz potrafi je stosować w praktyce. 
 • Umie pracować z różnymi typami grup szkoleniowych. 
 • Umie przygotować materiały szkoleniowe. 
 • Potrafi przeprowadzić ewaluację zajęć, stosując różne formy oceny, potrafi dokonać samooceny zajęć. 

Kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego: 

 • Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia, realizując założone treści kształcenia zgodnie z metodą harcerską. 
 • Potrafi dobierać metody i techniki szkolenia do treści, celów, czasu oraz specyfiki grupy harcerskiej. 
 • Rozwija kompetencje liderskie i instruktorskie sprzyjające procesowi kształcenia. 
 • Potrafi prowadzić doradztwo indywidualne w zakresie przekazywanych treści, zwracając szczególną uwagę na kwestie metodyczne i ideowe. 

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE 

Zarządzanie projektami: 

 • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. 
 • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. 
 • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu.  Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.  
 • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. 
 • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu. 
 • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny. 
AD. 2 – INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA DS. WSPARCIA WĘDROWNICZEJ WATRY 2023 

WIEDZA O ZHP 

 • Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym w szczególności te, które dotyczą harcerskiego systemu wartości). 
 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące Harcerskiego Systemu Wychowawczego. 
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie hufca lub/i chorągwi. Świadomie w nich uczestniczy. 

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY 

Ideały harcerskie: 

 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Program harcerski: 

 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych. 
 • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. 
 • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. 
 • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej. 

Metoda harcerska: 

 • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. 
 • Zna i rozumie wszystkie metodyki. 
 • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom. 
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne. 

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE 

Przywództwo: 

 • Ma doświadczenie w prowadzeniu zespołów na szczeblu co najmniej hufca. 
 • Potrafi kierować podległymi mu zespołami, uzyskując efekt współpracy i synergii między nimi oraz grupami interesów w ich otoczeniu. 
 • Wspiera swoich podwładnych w kierowaniu innymi instruktorami i zespołami. 
 • Potrafi zarządzić konfliktem w zespole lub/i pomiędzy zespołami. 
 • Umie moderować dyskusję w sytuacji różnicy poglądów i konfliktu interesów. 

Zarządzanie projektami: 

 • Potrafi inicjować, planować, przeprowadzać, monitorować i ewaluować duże projekty z udziałem wielu jednostek organizacyjnych.  
 • Zna różnorodne techniki i narzędzia zarządzania projektami i potrafi je stosować w praktyce. 
 • Potrafi zarządzać kilkoma projektami jednocześnie oraz koordynować działania kilku liderów projektów, których efekty pracy są od siebie wzajemnie uzależnione. 
 • Potrafi zarządzać zmianą i ryzykiem w projekcie oraz reagować na efekty ewaluacji. 
 • Wspieranie rozwoju indywidualnego instruktora: 
 • Zna kilka podstawowych technik coachingowych lub facylitacyjnych – potrafi zainspirować i/lub wesprzeć innego instruktora w planowaniu swojego rozwoju w obszarze kompetencji oraz towarzyszyć w rozwijaniu jego systemu wartości. 
 • Rozumie sens rozmowy instruktorskiej jako narzędzia służącego wspieraniu a nie ocenianiu. 
 • Uczestniczył w planowaniu profilu kompetencji z wykorzystaniem Mapy Kompetencji w zespole instruktorskim co najmniej na poziomie hufca. 
 • Zarządzanie procesem pracy z kadrą: 
 • Potrafi przeprowadzić rekrutację instruktorów oraz dorosłych wolontariuszy spoza organizacji do pełnienia funkcji w zespole. 
 • Potrafi wykorzystać zasady przygotowywania do funkcji, jako element rozwoju indywidualnego instruktorów w kierowanym przez siebie zespole. 
 • Potrafi rekomendować działania kształceniowe mogące wspierać przygotowanie do funkcji instruktorów w kierowanym przez niego zespole. 
 • Potrafi wspierać członków swojego zespołu w pełnieniu funkcji. 
 • Potrafi zastosować stopnie instruktorskie i indywidualne ścieżki rozwoju do pogłębiania doświadczenia instruktorów w swoim zespole. 

GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA 

Płynność finansów: 

 • Wykazał się znajomością polityki rachunkowości chorągwi, zasad obiegu i kontroli dokumentów w ZHP. 
 • Zna zasady prowadzenia rachunkowości, zgodne ze standardami obowiązującymi w ZHP. 
 • Zna rodzaje prowadzonej przez ZHP działalności (statutowa, ogólnoadministracyjna, odpłatna/nieodpłatna pożytku publicznego) i potrafi przyporządkować koszty do poszczególnych działań. 
 • Potrafi przygotować budżet i sprawozdanie finansowe hufca/bazy. 
 • Potrafi skoordynować organizację zbiórki publicznej (zgłoszenie, przeprowadzenie, rozliczenie). 
 • Umie pozyskiwać i rozliczać środki finansowe wspierające realizację misji wychowawczej ZHP, np. dotacje. 
 • Wie, jak rozliczyć darowiznę. 
 • Podejmuje działania na rzecz poprawy efektywności ekonomicznej jednostki (terenowej lub gospodarczej) ZHP. 
 • Przy podejmowaniu decyzji potrafi posługiwać się danymi zaczerpniętymi z wybranego programu księgowego. 
AD.3 – INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA ZESPOŁU DS. METODYKI ORAZ SIM 

WIEDZA O ZHP 

 • Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym w szczególności te, które dotyczą harcerskiego systemu wartości). 
 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące Harcerskiego Systemu Wychowawczego. 
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie hufca lub/i chorągwi. Świadomie w nich uczestniczy. 

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY 

Ideały harcerskie: 

 • Posiada pogłębioną wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. 
 • Program harcerski: 
 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych. 
 • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. 
 • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. 
 • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej.

Metoda harcerska: 

 • Analizując instrumenty metodyczne i rozwiązania organizacyjne, potrafi określić pożądane kierunki doskonalenia danej metodyki. 
 • Regularnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne. 

KSZTAŁCENIE KADRY 

Kompetencje „uniwersalne”: 

 • Potrafi zdiagnozować potrzeby szkoleniowe grupy kursowej. 
 • Potrafi dokonać ewaluacji kursu i wdrażać wnioski z niej wynikające. 
 • Potrafi pracować z kursantami w oparciu o proces grupowy. 
 • Zna rolę motywowania w procesie kształcenia, potrafi motywować, wspierać, oceniać uczestników szkoleń i udzielać im informacji zwrotnej. 
 • Potrafi przeprowadzić wizytację zajęć i dokonać ich oceny pod względem warsztatu kształceniowego. 

Kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego: 

 • Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia, realizując założone treści kształcenia zgodnie z metodą harcerską. 
 • Potrafi dobierać metody i techniki szkolenia do treści, celów, czasu oraz specyfiki grupy harcerskiej. 
 • Rozwija kompetencje liderskie i instruktorskie sprzyjające procesowi kształcenia. 
 • Potrafi prowadzić doradztwo indywidualne w zakresie przekazywanych treści, zwracając szczególną uwagę na kwestie metodyczne i ideowe. 
AD. 4 – INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA ZESPOŁU DS. KSZTAŁCENIA 

WIEDZA O ZHP 

 • Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym w szczególności te, które dotyczą harcerskiego systemu wartości). 
 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące Harcerskiego Systemu Wychowawczego. 
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie hufca lub/i chorągwi. Świadomie w nich uczestniczy. 

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY 

Ideały harcerskie: 

 • Posiada pogłębioną wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski.  

Program harcerski:

 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych. 
 • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. 
 • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. 
 • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej. 

Metoda harcerska: 

 • Analizując instrumenty metodyczne i rozwiązania organizacyjne, potrafi określić pożądane kierunki doskonalenia danej metodyki. 
 • Regularnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym przez poradnictwo bezpośrednie i pisemne. 

KSZTAŁCENIE KADRY 

Kompetencje „uniwersalne”: 

 • Potrafi zdiagnozować potrzeby szkoleniowe grupy kursowej. 
 • Potrafi dokonać ewaluacji kursu i wdrażać wnioski z niej wynikające. 
 • Potrafi pracować z kursantami w oparciu o proces grupowy. 
 • Zna rolę motywowania w procesie kształcenia, potrafi motywować, wspierać, oceniać uczestników szkoleń i udzielać im informacji zwrotnej. 
 • Potrafi przeprowadzić wizytację zajęć i dokonać ich oceny pod względem warsztatu kształceniowego. 

Kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego: 

 • Potrafi zorganizować różne formy kształcenia na każdym poziomie organizacji (kursy, warsztaty). 
 • Potrafi budować harcerski klimat kursu. 
 • Potrafi pracować z kadrą na kursie. 
 • Zna dobre praktyki w organizacji szkoleń w ZHP. 
 • Potrafi dokonać oceny zajęć pod względem „harcerskości” (poprawność merytoryczna, metodyczna, duch harcerski). 

Dokumenty kształceniowe: 

 • Zna standardy kursów obowiązujące w ZHP i potrafi z nimi pracować. 
 • Zna i potrafi posługiwać się obowiązującymi w ZHP dokumentami dotyczącymi kształcenia. 

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE 

Zarządzanie projektami – poziom zaawansowany: 

 • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. 
 • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. 
 • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu.  Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.  
 • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. 
 • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu. 
 • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny. 
AD. 5 – INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA DS. PROMOCJI WĘDROWNICTWA 

WIEDZA O ZHP 

 • Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu, w tym w szczególności te, które dotyczą harcerskiego systemu wartości). 
 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące Harcerskiego Systemu Wychowawczego. 
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie hufca lub/i chorągwi. Świadomie w nich uczestniczy. 

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY 

Ideały harcerskie: 

 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. 

Program harcerski: 

 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych. 
 • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. 
 • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. 
 • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej. 

Metoda harcerska: 

 • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. 
 • Zna i rozumie wszystkie metodyki. 
 • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom. 
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne. 

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE 

Zarządzanie projektami: 

 • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. 
 • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. 
 • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu.  Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu.  
 • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. 
 • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu. 
 • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny. 

RELACJE Z OTOCZENIEM 

Wizerunek: 

 • Świadomie buduje wizerunek swojej jednostki organizacyjnej w środowisku lokalnym. 
 • Wie, kiedy kontroluje kreowanie wizerunku oraz kiedy odbywa się to w sposób niekontrolowany. 
 • Powiększa strefę wpływu (obszar kontrolowany) o dodatkowe działania profilaktyczne. 
 • Poszerza wiedzę członków ZHP w swoim środowisku działania o tym, jak ich zachowania kształtują wizerunek Związku.  
 • Wie, jak działania harcerskie mogą być odbierane i interpretowane przez obserwatorów/uczestników zewnętrznych. Potrafi podjąć działania profilaktyczne. 
 • Zna założenia marki ZHP. Potrafi świadomie przekładać je na tworzenie wizerunku jednostki lokalnej. 

Komunikacja zewnętrzna: 

 • Zarządza kanałami komunikacji – potrafi dobrać, stworzyć i zarządzać odpowiednimi kanałami komunikacji w celu dotarcia do grup docelowych. 
 • Potrafi identyfikować sojuszników swojej działalności w najbliższym otoczeniu. Potrafi nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje z nimi, dobrać sojuszników do realizacji konkretnych zadań. 
 • Potrafi efektywnie wypromować swoje wydarzenie. 
 • Potrafi zaplanować swoje działania i określić ich rezultaty. 
 • Zna różne metody promocji. Jest kreatywny, a jego działania cechuje innowacyjność. 
 • Potrafi mówić o harcerstwie, dostosowując język i przykłady do odbiorców zewnętrznych (nieznających kultury organizacyjnej ZHP). 

Komunikacja wewnętrzna: 

 • Umie stworzyć model komunikacji wewnętrznej, dostosować kanały i narzędzia komunikacji tak, by efektywnie przekazywać komunikaty do wewnątrz organizacji. 

Link do SharePoint.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.