Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa. 

Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1,5%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360. Wydział wspiera komunikacyjnie wszystkie szczeble organizacji z szczególną uwagą kierowaną na wsparcie szczebla chorągwianego. 

Wydział składa się z specjalistów w różnych dziedzinach, które mogą wspomóc komunikację i promocję organizacji. W wydziale znajdują się zarówno filmowcy, fotografowie, graficy, jak i copywriterzy, stratedzy, PR-owcy, itp. W ramach wydziału działa także Zespół ds. ZHP360, który odpowiada za tworzenie harcerskiej telewizji internetowej ZHP360. 

Wydział działa pod kierownictwem phm. Olgi Junkuszew (Chorągiew Lubelska) i podlega Naczelniczce ZHP hm. Martynie Kowackiej. 

Kogo rekrutujemy? 
Rekrutujemy osoby na funkcje: 

Wydział Komunikacji i Promocji:

 • Montażysty Podcastów w Wydziale Komunikacji i Promocji; 
WARUNKI WSTĘPNE 
 • Posiada (razem lub wymiennie) stopień instruktorski i/lub III stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji. 
 • Zainteresowanie podcastem/materiałami radiowymi. 
 • Umiejętność montażu dźwięku (znajomość Audacity lub innego programu służącego obróbce dźwięku). 
 • Przeprowadzanie prostych zabiegów naprawczych dźwięku, takich jak np. redukcja szumów czy wzmocnienie jednej ze ścieżek. 
 • Dostępność około 6-8 godzin w miesiącu; (zakładając 2 podcasty w miesiącu). 
 • Umiejętność i gotowość do pracy zdalnej. 
 • Specjalisty ds. video w Wydziale Komunikacji i Promocji; 
WARUNKI WSTĘPNE 
 • Posiada (razem lub wymiennie) stopień instruktorski i/lub III stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji. 
 • Potrafi tworzyć treści video (nagranie, montaż obrazu i dźwięku, mile widziana umiejętność color gradingu). 
 • Umie działać pod presją czasu oraz organizować pracę i priorytetyzować zadania. 
 • Potrafi pracować z briefem. 
 • Specjalisty ds. foto w Wydziale Komunikacji i Promocji; 
WARUNKI WSTĘPNE 
 • Posiada (razem lub wymiennie) stopień instruktorski i/lub III stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji. 
 • Potrafi tworzyć treści foto (fotografia, obróbka). 
 • Umie działać pod presją czasu oraz organizować pracę i priorytetyzować zadania. 
 • Potrafi pracować z briefem. 
 • Członka Wydziału Komunikacji i Promocji; 
WARUNKI WSTĘPNE 
 • Posiada (razem lub wymiennie) stopień instruktorski i/lub III stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji. 
 • Interesuje się tematami taki jak np.: promocja, komunikacja, grafika, film, strategia komunikacji, PR, marketing, social media, technologia, nowe media, biznes, psychologia, WordPress, copywriting, reklama i remarketing, e-mail marketing i automatyzacja, optymalizacja kampanii reklamowych, współpraca z influencerami. koordynacja tworzenia stron internetowych i opieka nad nimi. Jest specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie. 
 • Wykazuje się rolą mentora, jest merytorycznym wsparciem i źródłem wiedzy w obszarze wybranej specjalizacji. 
 • Potrafi myśleć strategicznie i koncepcyjnie. Wie, jak przeprowadzić krytyczną analizę, myśli analitycznie. 

Zespół ds. ZHP360:

 • Koordynatora projektu w zespole ds. ZHP360
WARUNKI WSTĘPNE
 • Posiada (razem lub wymiennie) stopień instruktorski i/lub III stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji w promocji. 
 • Potrafi pracować w zespole i zarządzać nim, 
 • Potrafi zarządzać pracą zespołu – układać harmonogram działań i delegować zadania, 
 • Jest sumienny/a i obowiązkowy/a. 
 • Redaktora treści w zespole ds. ZHP360;
WARUNKI WSTĘPNE
 • Posiada (razem lub wymiennie) stopień instruktorski i/lub III stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji w promocji. 
 • Biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie. 
 • Potrafi pisać. 
 • Jest komunikatywny/a., 
 • Potrafić pracować w zespole i zarządzać jego pracą. 
 • Grafika w zespole ds. ZHP360;
WARUNKI WSTĘPNE
 • Posiada (razem lub wymiennie) stopień instruktorski i/lub III stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji w promocji. 
 • Potrafi tworzyć grafiki i je projektować, lub potrafi tworzyć animacje w programie Adobe After Effects, lub potrafi montować materiały video w programie Adobe Premiere Pro. 
 • Jest obowiązkowy/a i sumienny/a, potrafi dotrzymywać ustalonych terminów. 
 • Prowadzącej/prowadzącego w zespole ds. ZHP360
WARUNKI WSTĘPNE 
 • Posiada (razem lub wymiennie) stopień instruktorski i/lub III stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji w promocji. 
 • Dobrze czuje się przed kamerą. 
 • Ma głowę pełną pomysłów. 
 • Potrafi nagrywać krótkie materiały poradnikowe. 

Poznaj poszukiwane kompetencje

 • POŻĄDANE KOMPETENCJE:
RELACJE Z OTOCZENIEM

 WIZERUNEK (autoprezentacja, marka ZHP, kultura organizacyjna) 

 • Rozumie dynamikę zmian ruchu harcerskiego (w jego celach i środkach), potrafi ją przełożyć na kreowanie wizerunku organizacji. 
 • Buduje pozytywne postrzeganie harcerstwa wśród osób dorosłych spoza organizacji.  
 • Wie jak i stara się efektywnie niwelować stereotypy o harcerstwie. 
 • Kreuje markę ZHP. 

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA (budowanie relacji z otoczeniem – odbiorcy, promocja, sojusznicy, rzecznictwo): 

 • Utrzymuje relacje z mediami w sposób ciągły.  
 • Potrafi świadomie kreować obraz ZHP w mediach.  
 • Korzystając z doświadczeń zewnętrznych (inne organizacje, instytucje, firmy, świat nauki) kreuje nowe rozwiązania w zakresie budowanie relacji ZHP z otoczeniem. 

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA:

 • Świadomie tworzy, dostosowuje i wykorzystuje kanały oraz narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji. 
 • Korzystając z doświadczeń zewnętrznych kreuje nowe rozwiązania w zakresie komunikacji wewnętrznej. 

SYTUCJE KRYZYSOWE:

 • Potrafi opracować schematy działań w najbardziej prawdopodobnych sytuacjach kryzysowych.  
 • Potrafi zredagować stanowisko, tłumaczące zaistniałą sytuację oraz podjęte działania. Umie udzielić rzeczowej odpowiedzi mediom. 
 • Wie, jak zarządza się sytuacją kryzysową w organizacji. 

WIEDZA O ZHP 
 • Posiada podstawową wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu). 
 • Zna elementy składające się na Harcerski System Wychowawczy oraz rozumie ich funkcjonowanie i wzajemne relacje. 
 • Zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie drużyny, szczepu i hufca. Świadomie w nich uczestniczy. 
HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY 

Ideały harcerskie:

 • Zna i rozumie Misję ZHP, wprowadza ją w czyn w każdym harcerskim działaniu. 
 • Zna i rozumie zasady harcerskiego wychowania, promuje je własną postawą.   
 • Zna, rozumie i akceptuje wartości, na których zbudowane jest Prawo i Obietnica Zucha oraz Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. 
 • Zna, rozumie i potrafi kształtować u swoich wychowanków postawy wynikające z Prawa i Obietnicy Zucha oraz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.   
 • Potrafi wypowiedzieć się na temat ideałów, na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie. 
 • KOMPETENCJE DODATKOWE:

Dobrze widziana znajomość języka angielskiego. 

Link do strony na SharePoint.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.