Wydział Harcerski ma na celu tworzenie i wspieranie wspólnoty metodyków harcerskich, przy czym głównym celem działania jest wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających
z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. 

Wydział Harcerski brał czynny udział przy pracach nad tworzeniem nowych instrumentów metodycznych. Obecnie kontynuuje swoje działania w tym zakresie poprzez tworzenie poradnictwa, materiałów wdrażających SIM w środowiska harcerskie itp. Oprócz tego inicjuje działania metodyczne ułatwiające dzielenie się wiedzą, inspiracjami oraz tworzeniem przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń harcerskich. 

W ramach wydziału działają zespoły: 

 • Zespół ds. Wspólnoty Metodycznej, który odpowiedzialny będzie za wspieranie działalności referatów harcerskich/zespołów metodycznych, tworzenie przestrzeni wymiany myśli
  i doświadczeń, bieżące przekazywanie informacji oraz zbieranie danych na poczet działań metodycznych. 
 • Zespół ds. metodyki oraz SIM, który będzie odpowiadał za doskonalenie metodyki harcerskiej, prowadzenie poradnictwa oraz popularyzację dorobku w zakresie metodyki harcerskiej, wdrażanie, inspirowanie oraz tworzenie działań/akcji poprzez aktywne formy realizujące SIM. 
 • Zespół ds. Promocji, który będzie odpowiadał za tworzenie grafik do materiałów metodycznych, promowanie działań i wydarzeń wydziału, stale prowadził konta na social mediach wydziału harcerskiego, współpraca z pozostałymi zespołami wydziału. 

Do realizacji zadań Wydziału Harcerskiego zalicza się: 

 • komunikację z referatami oraz zespołami metodycznymi, 
 • poradnictwo metodyczne – tworzenie konspektów, pisanie artykułów metodycznych, 
 • wsparcie we wdrażaniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych, 
 • komunikację zewnętrzna w social mediach, prowadzenie grup dla metodyków, kanału fb itp., tworzenie grafik harcerskich. 

Wydział działa w ramach obszaru wsparcie metodyczno-programowe i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierowniczką Wydziału Harcerskiego jest hm. Monika Skiba (Chorągiew Łódzka). 

WARUNKI WSTĘPNE 
 • posiada przynajmniej stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza, 
 • posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z kadrą metodyki harcerskiej na poziomie chorągwi. 

WARUNKI DODATKOWE (NIE WSZYSTKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ) 

Szukamy osób, które: 

 • potrafią pracować w systemie “home office” – większość pracy odbywa się indywidualnie
  i wirtualnie, 
 • potrafią trzymać się ustalonych terminów, 
 • potrafią pracować w grupie “na odległość”, 
 • mają lekkie pióro i potrafią tworzyć teksty popularyzatorskie, redagować teksty, 
 • biegle znają techniki harcerskie, 
 • prowadziły drużynę harcerską min. 2 lata, 
 • mają umiejętności do opowiadania gawęd oraz do ich tworzenia, 
 • potrafią korzystać biegle z programów do obróbki grafik (Canva, GIMP, Photoshop, InDesign itp.), ale także audio/wideo, 
 • mają zacięcie promocyjne. 
POŻĄDANE KOMPETENCJE 
HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY 

Ideały harcerskie:

 • Posiada wiedzę i umie budować własne poglądy, dotyczące ideałów (Misji ZHP, zasad harcerskiego wychowania, wartości i postaw wynikających z PiOZ oraz PiPH), na których opiera się ruch harcerski. Wie, jak pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. 

Program harcerski: 

 • Potrafi koordynować prace zespołów instruktorskich w ramach planowania, przeprowadzania i podsumowywania przedsięwzięć programowych. 
 • Potrafi kierować pracami zespołu redakcyjnego przygotowującego propozycję programową. 
 • Potrafi samodzielnie opracować spójny materiał programowy liczący kilkadziesiąt stron. 
 • Zna najnowsze trendy w wychowaniu i potrafi je włączać do procesu tworzenia oferty programowej. 

Metoda harcerska: 

 • Potrafi stosować metodę harcerską w pracy wychowawczej z różnymi grupami. Potrafi dzielić się tymi umiejętnościami z kadrą. 
 • Zna i rozumie wszystkie metodyki. 
 • Potrafi zorganizować formę wymiany myśli oraz dobrych praktyk poświęconą metodzie harcerskiej oraz wybranym metodykom. 
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem metodycznym z instruktorami poprzez poradnictwo bezpośrednie lub/i pisemne. 
Kompetencje dodatkowe:KSZTAŁCENIE KADRY 

Kompetencje „uniwersalne”:

 • Potrafi zdiagnozować potrzeby szkoleniowe grupy kursowej. 
 • Potrafi dokonać ewaluacji kursu i wdrażać wnioski z niej wynikające. 
 • Potrafi pracować z kursantami w oparciu o proces grupowy. 
 • Zna rolę motywowania w procesie kształcenia, potrafi motywować, wspierać, oceniać uczestników szkoleń i udzielać im informacji zwrotnej. 
 • Potrafi przeprowadzić wizytację zajęć i dokonać ich oceny pod względem warsztatu kształceniowego. 

Kompetencje potrzebne do kształcenia harcerskiego: 

 • Potrafi zorganizować różne formy kształcenia na każdym poziomie organizacji (kursy, warsztaty). 
 • Potrafi budować harcerski klimat kursu. 
 • Potrafi pracować z kadrą na kursie. 
 • Zna dobre praktyki w organizacji szkoleń w ZHP. 
 • Potrafi dokonać oceny zajęć pod względem „harcerskości” (poprawność merytoryczna, metodyczna, duch harcerski). 

UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE 

Zarządzanie projektami: 

 • Potrafi sprawnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. 
 • Umie zorganizować i prowadzić kontrolę realizacji projektu, potrafi wyznaczyć kamienie milowe w harmonogramie, umie dobrać wskaźniki do kontroli. 
 • Umie wskazać ścieżkę krytyczną w układzie zadań w harmonogramie projektu. Potrafi wskazać kluczowe ryzyka dla projektu. 
 • Potrafi moderować, facylitować pracę zespołu projektowego. 
 • Potrafi prowadzić uzgodnienia z różnymi interesariuszami projektu. 
 • Przeprowadził z sukcesem kilka projektów i dokonał ich oceny. 

Przywództwo: 

 • Zna i umiejętnie stosuje techniki zlecania zadań, wspierania ich realizacji, kontroli oraz wzmacniania pożądanych zachowań w kierowaniu pracą zespołu ludzki. 
 • Umie zbudować i utrzymać zespół jako całość, zapewnić mu rozwój i satysfakcję
  z wykonanej pracy. 
 • Umie uzyskiwać efekt synergii w pracy swojego zespołu. 
 • Buduje swój autorytet jako osoby, wokół której gromadzą się ludzie. Jest wzorem dobrego zaangażowania i współpracy. 
 • Potrafi przeprowadzić w zespole rozmowę służącą rozwiązywaniu problemów. 
 • Potrafi powierzać funkcję. 
 • Potrafi komunikować trudne decyzje, radzić sobie z emocjami rozmówców i reagować na zastrzeżenia.

Link do SharePoint.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.