Muzeum Harcerstwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, posiadającą status placówki muzealnej, zgodnie z zapisami ustaw: o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Działa w oparciu o nadany przez Założyciela regulamin, uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się: gromadzeniem i trwałą ochroną dóbr kultury, związanych z historią harcerstwa i skautingu, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości harcerstwa i harcerskiej myśli pedagogicznej, kształtowaniem wartości poznawczych oraz udostępnianiem zbiorów.

  • gromadzenie zbiorów z zakresu działalności harcerstwa: historycznych, etnograficznych i artystycznych;
  • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
  • zabezpieczanie i konserwacja muzealiów wpisanych do inwentarza;
  • przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i łatwy dostęp do celów naukowych;
  • organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
  • gromadzenie i katalogowanie literatury fachowej, związanej z charakterem naszej działalności;
  • prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej;
  • prowadzenie działalności wydawniczej.

Dyrektorem Muzeum Harcerstwa w Warszawie jest phm. dr Paweł Bezak (Chorągiew Łódzka), jednostka podlega zastępcy naczelniczki ZHP hm. Bartoszowi Bednarczykowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby, które będą wspierać pracę wieloletnich wolontariuszy i współpracowników w zakresie:

· obsługi CMS Muzeum – uzupełnianie metadanych;

· przenoszenia analogowego katalogu zbiorów do postaci cyfrowej;

· przygotowania plików graficznych (skany i fotografie zbiorów) do umieszczenia w sieci;

· skanowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

Rekrutujemy osoby na funkcje:

· członków Zespołu Akcesji w Dziale Głównego Inwentaryzatora;

· członków zespołu obsługującego Bibliotekę.

· posiada co najmniej stopień przewodnika i ma ukończone 18 lat;

· posiada co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą ruchu harcerskiego (historia, aktualna sytuacja ruchu harcerskiego, ZHP, skautingu i guidingu);

· potrafi obsługiwać nieskomplikowane bazy danych lub szybko przyswaja wiedzę z zakresu obsługi programów do inwentaryzacji;

· potrafi obsługiwać CMS;

· posługuje się narzędziami pakietu Office;

· potrafi obsługiwać skaner – ustawienia zaawansowane;

· potrafi wykonać podstawową obróbkę skanów/fotografii (m.in. kadrowanie, skalowanie)

· potrafi pracować w systemie “home office”;

· potrafi zaplanować swoje działania i określić ich rezultaty, dotrzyma ustalonych terminów;

· potrafi pracować w grupie “na odległość”;

· interesuje się zagadnieniami z zakresu historii harcerstwa i historii Polski;

· zna elementy Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz rozumie ich funkcjonowanie i wzajemne relacje;

· zna mechanizmy demokratycznego podejmowania decyzji na poziomie drużyny, szczepu i hufca, świadomie w nich uczestniczy;

· posiada wiedzę i wyrobione poglądy, dotyczące ideałów oraz wartości, na których opiera się ruch harcerski, a także – dotyczące tożsamości indywidualnej oraz zbiorowej; tożsamości ruchu harcerskiego i ZHP;

· wie, jak działania harcerskie mogą być odbierane i interpretowane przez odbiorców zewnętrznych, potrafi mówić o harcerstwie, dostosowując język i przykłady do ich potrzeb, buduje pozytywne postrzeganie harcerstwa wśród osób dorosłych spoza organizacji;

Link do strony Muzeum: muzeumharcerstwa.pl

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.